Administracja samorządowa

)

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień zarządzania strategicznego, w szczególności z zarządzania zmianą (procesami reform i modernizacji administracji) jakości administracji oraz z zarządzaniem zasobami administracji (ludzkimi, materialnymi i finansowymi). Znaczną uwagę poświęca się dostosowaniu umiejętności słuchaczy do funkcjonowania na polu administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Podczas studiów słuchacz otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania rozwoju lokalnego.

Program

Studia podyplomowe Administracja samorządowa realizowane są w ciągu 2 semestrów, podczas których zgodnie z planem studiów słuchacz odbędzie 255 godzin dydaktycznych, w tym wykłady, ćwiczenia.

Na ramowy plan studiów składają się przedmioty:

Semestr 1

 • Podstawy prawa konstytucyjnego RP
 • Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego
 • Ustrój prawny samorządu terytorialnego
 • Status prawny pracowników samorządowych
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Prawo zamówień publicznych
 • Współpraca międzysektorowa
 • Podstawy marketingu

 

Semestr 2

 • Europejskie systemy władzy lokalnej
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Programowanie rozwoju lokalnego
 • Finanse lokalne i gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
 • Podstawy negocjacji
 • Nowoczesna administracja samorządowa
 • Prawo do informacji publicznej i ochrona danych osobowych

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Administracja samorządowa

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • Ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich).
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku studiów.

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz w różnych obszarach aktywności wspólnot lokalnych.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania rozwoju lokalnego. Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz w różnych obszarach aktywności wspólnot lokalnych.

 

Najczęściej zadawane pytania:

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia zwykle odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 17:00.

 • W jaki sposób będą prowadzone zajęcia?

Hybrydowo – stacjonarnie i za pomocą aplikacji MS Teams.

 • Jak będą kończyć się studia?

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem studiów.

 

Planowane terminy zjazdów:

zostaną podane w terminie późniejszym.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  16/50
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-08
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia hybrydowe – stacjonarnie i za pomocą aplikacji MS Teams.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1550

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Kadra

Wysoką jakość kształcenia zapewnia skrupulatnie dobrana kadra doświadczonych praktyków i cieszących się uznaniem teoretyków oraz starannie przygotowane programy i metody nauczania. Nasi pracownicy są dyspozycyjni każdego dnia w zakresie konsultowania (e-mail) spraw dotyczących administracji samorządowej.

Dlaczego z nami

Studia podyplomowe Administracja Samorządowa to wysoki poziom nauczania, programy odpowiadające na zapotrzebowanie pracodawców oraz wykładowcy z dużym doświadczeniem praktycznym.

Absolwenci o kierunku

 „Administracja Samorządowa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to świetna sprawa. Bardzo dobra organizacja zajęć oraz dobrze dobrany program pozwala słuchaczom na zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie. Wykwalifikowana kadra, która potrafi rozwiać każde wątpliwości. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym to doskonały czas na zdobycie i podniesienie swoich umiejętności”
 „Studia Podyplomowe z zakresu Administracji Samorządowej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to niesamowita przygoda, a zarazem duża dawka doświadczeń w doskonaleniu wiedzy i nabywaniu umiejętności potrzebnych dla dynamicznego i sprawnego funkcjonowania w sferze administracji samorządowej. Czas, który dane mi było spędzić na studiach w połączeniu z przekazaną mi wiedzą przez profesjonalną kadrę naukową łączącą doświadczenie lat pracy i praktyki samorządowej oraz młodej i kreatywnej kadry okazały się strzałem w "10". Ten czas poza tym że pozwolił mi zapoznać się z fantastycznymi ludźmi, zaowocował poszerzeniem sprawności w poruszaniu się po meandrach samorządu terytorialnego w teorii jak i w praktyce. Zachęcam i gorąco polecam ten kierunek”
 „O zasadności prowadzenia studiów podyplomowych Administracja Samorządowa świadczy bardzo liczne uczestnictwo słuchaczy już pracujących w administracji, chcących poszerzyć swoje kompetencje. Wiedza przekazywana na poszczególnych kursach pozwoliła usystematyzować informacje już posiadane, a ćwiczenia i liczne kazusy w doskonały sposób rozwinęły umiejętności niezbędne na stanowiskach urzędniczych. Ukończenie studiów w wielu przypadkach pozwoliło na uzyskanie awansu zawodowego”

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  e-mail: inpa@up.krakow.pl

  tel. 12 662 64 46