ARCHI:KULTURA – edukator architektoniczny

)

Celem studiów podyplomowych „ARCHI:KULTURA – edukator architektoniczny” jest wykształcenie edukatorów architektonicznych merytoryczne przygotowanych do popularyzacji wiedzy o środowisku zbudowanym, w kontekście powszechnego dążenia do podnoszenia kultury budowania i jakości otaczającej nas przestrzeni.

 

Absolwenci studiów wyniosą z nich umiejętności opracowywania i realizacji zajęć z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej i przestrzennej (PEA), a także jej upowszechniania w instytucjach i ośrodkach kultury, a także szkołach podstawowych i średnich. Studia dają także przygotowanie do różnych form prowadzenia tzw. „mediacji architektoniczno-przestrzennej”, czyli społecznej komunikacji wątków związanych z architekturą i urbanistyką, kulturą kształtowania środowiska zbudowanego. Zajęcia dają możliwość poszerzenia wiedzy na temat architektury i urbanistyki, a także mechanizmów procesów planistycznych i partycypacyjnych.

 

Rozbudowany moduł zajęć dotyczących metodyki daje absolwentom studiów szeroki wachlarz praktycznych i innowacyjnych (kompetencje XXI wieku, STEAM education, kształcenie poszukujące, współczesne media, metody projektowe itp.) narzędzi oraz inspiracji do tworzenia autorskich scenariuszy zajęć, programów i wydarzeń edukacyjnych z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej – dostosowanych do specyfiki wykonywanego zawodu, różnych grup odbiorców i obszarów działalności (szkoła, kultura, partycypacja). Przygotowane w toku studiów autorskie scenariusze i programy z zakresu edukacji (innowacje, autorski program kształcenia itp.), kultury, mediacji i partycypacji absolwenci kierunku będą mogli wykorzystać bezpośrednio w swoich bieżących działaniach zawodowych.

Program

Program studiów „ARCHI:KULTURA – edukator architektoniczny” obejmuje pięć modułów tematycznych:

· Baukultur i powszechna edukacja architektoniczna (PEA) (8 godz.)

· Wstęp do architektury i urbanistyki (28 godz.)

· Metodyka (42 godz.)

· Mediacja. Partycypacja. Dostępność (30 godz.)

· Edukator/mediator powszechnej edukacji architektonicznej PEA (28 godz.).

Wraz z seminarium (8 godz.) oraz zjazdem/ami studia obejmują w sumie 162 godz. dydaktycznych (30 ECTS). W obrębie modułów w postaci wykładów i warsztatów, rozwijane są zagadnienia, dotyczące zarówno idei, jak i przede wszystkim praktycznej strony popularyzacji wiedzy o środowisku zbudowanym i kulturze budowania z poszanowaniem środowiska naturalnego. Zajęciom wykładowym i warsztatom w drugim semestrze towarzyszy seminarium (8 godz.), w trakcie którego słuchacze studiów pracują nad pracą końcową, czyli autorskim scenariuszem/programem/koncepcją wydarzeń edukacyjno-kulturalnych bądź mediacyjnych, pod okiem specjalistów i praktyków PEA. Przygotowanie i pozytywne zaliczenie pracy końcowej jest wraz z zaliczeniem wszystkich modułów tematycznych, warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów wydawanego przez Uniwersytet Pedagogiczny, i równolegle firmowane przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnikę Krakowską oraz Politechnikę Gdańską. Program jest realizowany w obrębie dwóch semestrów akademickich. Swoim zakresem obejmuje cztery spotkania weekendowe w pierwszym semestrze oraz pięć spotkań weekendowych (18 godz.) w drugim semestrze.

 

Studia zaplanowane są w formule hybrydowej: comiesięczne spotkania są realizowane w weekendy w formule zdalnej (on-line), a zjazd/y w formie stacjonarnej. W drugiej edycji planujemy 2 zjazdy: pierwszy w październiku ( 15-16.10. 2022 w Krakowie) oraz drugi w maju ( 13-14.05.2023, trzy lokalizacje równocześnie, przy podziale na grupy ok. 10-osobowe).

Zajęcia weekendowe online odbywają się raz w miesiącu (2 dni, 18 godzin dydaktycznych) – w soboty, w godz. 9.00–18.15 oraz w niedziele, w godz. 9.00–16.30 (z przerwą obiadową), wyjątkowo w marcu odbędą się 2 zjazdy.

 

WYJĄTKOWY CHARAKTER STUDIÓW MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Nasze studia mają charakter międzyinstytucjonalny i są pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce, a nawet w Europie. Współtworzymy je wspólnie z: Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki – inicjatorem przedsięwzięcia i naszym głównym partnerem, Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej. Dzięki tej współpracy chcielibyśmy objąć zakresem dostępności naszych studiów cały kraj – „od morza do Tatr”, a poprzez w przeważającej mierze zdalny charakter studiów – udostępnić je zainteresowanym z różnych miejsc w Polsce

· program naszych studiów zatwierdzany jest przez złożoną ze specjalistów Radę programową, a do grona kadry dydaktycznej zaprosiliśmy architektów, urbanistów, pedagogów, ludzi kultury, praktyków partycypacji i animacji działań z zakresu PEA

· ważnym elementem studiów jest zjazd (przynajmniej jeden, w zależności od budżetu danej edycji studiów), realizowany równocześnie (podział na grupy) bądź w jednej z trzech lokalizacji: Warszawie, Krakowie i Gdańsku. W trakcie zjazdu/ów słuchacze będą mieli możliwość odbycia warsztatów, spotkań z praktykami, spacerów architektonicznych oraz wizyt w znakomitych instytucjach związanych z ideą PEA

· nad merytoryką i realizacją studiów wspólnie czuwają kierownicy i koordynatorzy reprezentujący wszystkie instytucje partnerskie

· stawiamy na innowacyjne metody kształcenia w edukacji, mediacji i partycypacji

· słuchacze studiów będą mogli korzystać ze stopniowo rozbudowywanych ciekawych i atrakcyjnych materiałów udostępnianych wyłącznie dla nich poprzez specjalną platformę edukacyjną tworzoną przez NIAiU (wykłady, webinaria)

· praca końcowa stworzona pod okiem praktyków i specjalistów będzie gotowym do wykorzystania w praktyce zawodowej materiałem, i być może początkiem dalszych działań w zakresie PEA

· po ukończeniu studiów studenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów międzyinstytucjonalnych na uczelni pedagogicznej, oraz certyfikat zaświadczający o ukończeniu studiów międzyinstytucjonalnych jako inicjatywie NIAiU, UP a także PK i PG niaiu.pl/archikultura

 

SEMINARIA I OPRACOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ

W ramach seminariów – poza pracą z tutorami, studenci mają możliwość skorzystania z konsultacji merytorycznych z pracownikami współpracujących z nami instytucji kultury i instytucjami miejskimi. Na seminariach studenci opracowują i przygotowują złożone scenariusze cyklów zajęć w zakresie powszechnej edukacji architektonicznej w trzech obszarach tematycznych (do wyboru): nauczanie systemowe (oświata/szkoła), działania i narzędzia partycypacyjne oraz działania w instytucjach kultury. Finałem seminariów są otwarte obrony prac dyplomowych online. Najlepsze prace są wyróżniane, a wybrane opracowania mają szansę prezentacji na wystawie posterowej, towarzyszącej uroczystemu rozdaniu dyplomów (Warszawa – NIAiU/SARP).

KONSULTANCI MERYTORYCZNI SEMINARIÓW:

Agencja Rozwoju Gdyni (podlinkowane: https://www.arg.gdynia.pl/)

Muzeum Miasta Gdyni (https://muzeumgdynia.pl/)

ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury (https://pawilonzodiak.pl/)

Muzeum Sztuki Nowoczesnej (https://artmuseum.pl/pl)

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (https://niaiu.pl/)

Cricoteka – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora (https://www.cricoteka.pl/pl/)

Międzynarodowe Centrum Kultury (https://mck.krakow.pl/)

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon (https://cogiteon.pl/)

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ARCHIKULTURA – edukator architektoniczny

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ARCHI:KULTURA – edukator architektoniczny (edycja 2022/2023)

 

W 2022 roku studia, dzięki działaniom Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, uzyskały dotację Ministerstwa Kultury i Sportu, która dodatkowo wesprzeć ma organizację i merytoryczne przygotowanie zjazdów stacjonarnych (dzięki temu słuchacze mogą m.in.: liczyć na opłacenie noclegów).

Rekrutacja

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich).

Uczestnikami studiów mogą być m.in.: absolwenci kierunków: architektury, kierunków artystycznych, projektowych, humanistycznych, a także nauczyciele, wychowawcy w świetlicach szkolnych, muzealnicy, pracownicy domów kultury, animatorzy kultury, liderzy lokalni/regionalni, osoby pracujące w samorządach lokalnych i organizacjach pozarządowych. Osoby chcące zwiększyć swoje kwalifikacje w dziedzinie edukacji i mediacji architektoniczno-przestrzennej.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent studiów podyplomowych „ARCHI:KULTURA – edukator architektoniczny” jest przygotowany merytorycznie do opracowywania i realizacji zajęć z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej i przestrzennej w instytucjach publicznych, ośrodkach kultury, a także szkołach podstawowych i średnich.

Studia dają słuchaczom możliwość poszerzenia wiedzy na temat środowiska zbudowanego, architektury i urbanistyki, a także mechanizmów procesów planistycznych i partycypacyjnych. Rozbudowany zakres zajęć, dotyczących metodyki daje absolwentom studiów szeroki wachlarz praktycznych innowacyjnych narzędzi oraz inspiracji do tworzenia autorskich scenariuszy zajęć, programów i wydarzeń edukacyjnych z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej – dostosowanych do specyfiki wykonywanego zawodu i działań (szkoła, kultura, partycypacja).

Absolwenci studiów są zaznajomieni z podstawowymi zagadnieniami z zakresu dydaktyki i pedagogiki nauczania różnych grup wiekowych (dzieci – młodzież – dorośli), a także metodyką przekazywania wiedzy o środowisku zbudowanym zarówno w procesach edukacyjnych, jak też w ramach inicjatyw kulturalnych, działań administracji samorządowej, partycypacji itp. Słuchacze studiów nabywają również umiejętności z zakresu komunikacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów przestrzennych, związanych z przemianami w przestrzeni miejskiej i procesami partycypacji.

Absolwenci kierunku będą mogli wykorzystać elementy edukacji architektoniczno-przestrzennej w swoich zawodowych działaniach, a być może zobaczą nawet w tej specjalizacji swoją własną ścieżkę zawodową.

Studia mają charakter dokształcający. Studia nie dają słuchaczom kwalifikacji nauczycielskich i/lub zawodowych.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  21/30
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-07-01 - 2022-09-25
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
studia o zasięgu ogólnopolskim w formule hybrydowej
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1600

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA / POŻYCZEK NA PODJĘCIE STUDIÓW

1. Pożyczki na kształcenie: nieoprocentowana pomoc zwrotna Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

2. Lokalne gminne plany dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, np.:
Kraków: https://portaledukacyjny.krakow.pl/196586,artykul,sprawy_nauczycieli.html
Warszawa: https://edukacja.warszawa.pl/dla-nauczyciela-i-dyrektora/informacje/22179-srodki-na-doskonalenie-zawodowe-nauczycieli-w-2020-r

Kadra

Architektka, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii UP. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i BA in Interior Design na Griffith College Dublin. Od 2015 roku uczy na kierunku gospodarka przestrzenna, w latach 2013–15 redaktorka w ogólnopolskim czasopiśmie o architekturze i urbanistyce A&B. Wcześniej pracowała na stanowisku architekta w biurach projektowych w Dublinie i Krakowie. Członkini Zespołu ds. powszechnej edukacji architektonicznej przy Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Współautorka książek o powszechnej edukacji architektonicznej w Polsce i za granicą.
dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla
dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla
Kierowniczka studiów (UP)
Katarzyna Domagalska: Historyczka sztuki i architektury, edukatorka. Zajmuje się edukacją architektoniczną, popularyzacją wiedzy oraz badaniami nad dziedzictwem architektury modernizmu. Kierownik Działu Edukacji oraz Pełnomocnik ds. edukacji architektonicznej Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Autorka programu „Laboratorium Regionów” zajmującego się zwiększeniem świadomości i wiedzy na temat dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego regionów Polski oraz budowaniem potencjału miejsca w oparciu o jego tożsamość urbanistyczno-architektoniczną. Stypednystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka książek: „Poradniki dobrych praktyk architektonicznych” dla poszczególnych dzielnic Warszawy, podejmujących tematykę ochrony dziedzictwa modernistycznego. „Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Żoliborza” został nagrodzony Nagrodą Architektoniczną Prezydenta mst. Warszawy. Współautorka filmów edukacyjnych „Architektura – ćwiczenia z myślenia” oraz książki dla dzieci „ Przybornik do oglądania miasta. Mały Architekt” wydawnictwa NIAiU. Koordynatorka i współautorka edukacyjnego programu „Kształtowanie Przestrzeni” Izby Architektów RP dla polskich szkół podstawowych i licealnych. Program uzyskał Nagrodę architektoniczną B. S. Brukalskich. Członkini międzynarodowej grupy zajmującej się powszechną edukacją architektoniczną (Built Environment Education) Unii Architektów (UIA Architects architecture&children). Prowadzi warsztaty i działania edukacyjne włączające dzieci i młodzież do procesów partycypacyjnych.
Katarzyna Domagalska
Katarzyna Domagalska
Kierowniczka merytoryczna ze strony Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki
Elżbieta Kusińska, dr inż. arch., adiunkt w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Członkini Zespołu ds. powszechnej edukacji architektonicznej, powołanego przy Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Współpracuje przy projektach edukacyjnych popularyzujących wiedzę o architekturze i urbanistyce. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień zrównoważonego projektowania w środowisku mieszkaniowym ze szczególnym uwzględnieniem założeń wodnych oraz rewitalizacją terenów poprzemysłowych. W trakcie pracy zawodowej zajmowała się projektami budynków mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz wnętrz.
dr inż. arch. Elżbieta Kusińska
dr inż. arch. Elżbieta Kusińska
Koordynatorka studiów (z ramienia Wydz. Architektury Politechniki Krakowskiej)
Piotr Marczak (dr inż. arch.) jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania i publikacje koncentrują się na teorii architektury, restytucji oraz przekształceniach w skali architektonicznej i urbanistycznej w obrębie portów i pobrzeża Bałtyku. Badania te związane są z kierunkami zmian w funkcjonowaniu obszarów i obiektów portowych, które oprócz swojej funkcji pierwotnej są w stanie pełnić nowe funkcje, m. in. związane z turystyką. Drugim obszarem badań są badania i działania w zakresie edukacji architektonicznej, związane z współtworzeniem warsztatów „Edukator Architektoniczny”, powołanych przy Wydziale Architektury PG od r.a. 2011/2012. W ramach tej działalności przeprowadzane są zajęcia dla dzieci i młodzieży związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu kształtowania przestrzeni. Wyniki prowadzonych badań i prac posłużyły do przygotowania we współpracy ze studentami publikacji popularno-naukowej: Pomorskie ABC Przestrzeni Ilustrowany słownik dla dzieci, zawierający pytę CD z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli. Na kanwie tych działań został powołany na funkcję Koordynatora Programu „Kształtowanie Przestrzeni” przy Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów RP. W latach 2016-2019 pełnił funkcję Prodziekana ds. kształcenia i promocji na WAPG. Jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP (POIA RP).
dr inż. arch. Piotr Marczak
dr inż. arch. Piotr Marczak
Koordynator studiów (z ramienia Wydz. Architektury Politechniki Gdańskiej)
Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, wieloletni kierownik Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 2017-2020. Członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, członek Grupy Doradczej w ramach Zespołu ds. powszechnej Edukacji Architektonicznej NIAiU. W ramach współpracy europejskiej i interdyscyplinarnej propaguje ideę zdrowego i zrównoważonego środowiska mieszkaniowego ze szczególnym uwzględnieniem jego relacji ze środowiskiem przyrodniczym. Współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa w ramach programu Program Rehabilitacji Osiedli. Autorka wielu publikacji i referatów, projektów i realizacji, w tym książek: Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia i Zrównoważone środowisko mieszkaniowe: społeczne – oszczędne - piękne. Zaangażowana w działania popularyzatorskie w ramach ruchu „Architekci w szkołach”. Współautorka (z A. Palej) książki pt. Architektura od a, b, c…czyli jak rozumieć świat który nas otacza, autorka pilotażowego programu przedmiotu Architektura i Środowisko dla liceum ogólnokształcącego, współorganizator Kursu dla nauczycieli dot. Edukacji architektonicznej w szkołach, kierownik projektu POWER „Młodzi Architekci”. Laureatka między innymi Zespołowej Nagrody I stopnia Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze i naukowe w dziedzinie Planowania przestrzennego i urbanistyki, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Złotej Odznaki Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Dr Michał Wiśniewski - historyk architektury, absolwent historii sztuki (Uniwersytet Jagielloński) i architektury (Politechnika Krakowska). Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (katedra Historii Gospodarczej i Społecznej) i Międzynarodowego Centrum Kultury (Ośrodek Edukacji – Akademia Dziedzictwa). Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich poświęconych architekturze Krakowa i Polski w XIX i XX wieku, m.in. monografii krakowskich architektów Ludwika Wojtyczki i Adolfa Szyszko-Bohusza. Członek zarządu fundacji Instytut Architektury, współautor wystaw i publikacji tworzonych przez zespół Instytutu Architektury.
Dr Michał Wiśniewski
Dr Michał Wiśniewski
historyk architektury
Dr inż. arch. MONIKA ARCZYŃSKA – współzałożycielka A2P2 architecture & planning, firmy konsultingowo-projektowej zajmującej się m.in. masterplanami (Stare Świdry w Warszawie, Stocznia Cesarska w Gdańsku, z Henning Larsen i BBGK), przestrzeniami publicznymi (woonerf w ul. Abrahama w Gdyni, z NANU) i działaniami partycypacyjnymi w całym kraju. Studiowała na Politechnice Gdańskiej i TU Delft, adiunktka na Politechnice Gdańskiej. W latach 2006-2017 była związana z Heneghan Peng Architects, gdzie projektowała budynki użyteczności publicznej, m.in. nagrodzone Aga Khan Award Muzeum Palestyny na Zachodnim Brzegu, Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie i centrum obsługi turystów Giant’s Causeway w Północnej Irlandii. Współpracuje z „A&B”, „Architekturą-Murator” i czeskim „INTRO”, jest członkinią gdańskiej MKUA oraz Gdańskiej Rady Architektury.
Dr inż. arch. Monika Arczyńska
Dr inż. arch. Monika Arczyńska
współzałożycielka A2P2 architecture & planning
dr inż. arch. Anna Cudny - architektka, badaczka miasta, edukatorka. Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie od 2009 roku prowadzi zajęcia z projektów urbanistycznych. Członkini Zespołu ds. edukacji architektonicznej przy Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Autorka wyróżnionej rozprawy doktorskiej, której tematem była analiza związków jakie zachodzą pomiędzy społecznościami lokalnymi a ich miejscem zamieszkania. Jej największą pasją jest tworzenie i prowadzenie warsztatów z zakresu edukacji architektonicznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz dla innych edukatorów. Współpracuje z Narodowym Centrum Kultury i Narodową Galerią Sztuki Zachęta. Wierzy w to, że najważniejszym elementem architektury jest człowiek.
dr inż. arch. Anna Cudny
dr inż. arch. Anna Cudny
Architektka, badaczka miasta, edukatorka. Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
Beata Cyboran, dr hab. nauk społecznych, pracownik Instytutu Sztuki Mediów Uniwersytetu Pedagogicznego, członek zarządu stowarzyszenia animatorów kultury Forum Kraków oraz Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego. Teoretyk i praktyk edukacji kulturowej. Interesuje się edukacją dorosłych w przestrzeni środowiska lokalnego, budowaniem demokracji w kulturze poprzez animację i edukację kulturową, polityką kulturalną i uczestnictwem w kulturze. Z tego zakresu publikuje i prowadzi zajęcia dydaktyczne. Angażuje się w działania eksperckie. Uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów naukowych i edukacyjnych.
dr hab. Beata Cyboran
dr hab. Beata Cyboran
Instytut Sztuki Mediów Uniwersytetu Pedagogicznego
Dr Monika Nęcka Metodyczka sztuki. Wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w katedrze Edukacji Artystycznej. Prowadzi wykłady i warsztaty twórcze w kraju i za granicą. Autorka programu historii sztuki dla edukacji wczesnoszkolnej oraz zestawu ćwiczeń dla dzieci w zakresie identyfikacji kulturowej. Członkini Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA oraz Forum-Kraków. Stale współpracuje z Bunkrem Sztuki, Międzynarodowym Centrum Kultury, Muzeum Narodowym, Małopolskim Instytutem Kultury, Stowarzyszeniem Gaudium et Spes oraz z Fundacją Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami. Zainteresowania: pedagogika, metodyka, arteterapia, animacja kultury, praca z dziedzictwem materialnym i niematerialnym, warsztaty twórcze, wychowanie estetyczne, identyfikacja kulturowa, książka i produkt dla dzieci, współpraca z muzeami i instytucjami kultury; w sztuce – malarstwo i kolaż.
Dr Monika Nęcka
Dr Monika Nęcka
Metodyczka sztuki ASP w Krakowie
Dr inż. arch. Łukasz Pancewicz – współzałożyciel i główny urbanista w A2P2 architecture & planning, członek TUP i ISOCARP, absolwent (mgr i dr) Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce, Irlandii i Stanach Zjednoczonych. W latach 2013-2016 główny projektant Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Ekspert Instytutu Rozwoju Miast, doradca w pracach nad Studium Miasta Stołecznego Warszawy i dla innych instytucji. Autor masterplanów i opracowań eksperckich w zakresie planowania. Od 2009 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Gdańskiej, wykładał także na Uniwersytecie Gdańskim i licznych kursach podyplomowych. Autor licznych publikacji oraz podręcznika planowania dla gmin. W pracy naukowej i badawczej zajmuje się problematyką dużych projektów urbanistycznych jako polityki miejskiej oraz rolą działań oddolnych oraz partycypacji w planowaniu. W latach 2011-2012 przebywał na stypendium na Massachusetts Institute of Technology(MIT).
Dr inż. arch. Łukasz Pancewicz
Dr inż. arch. Łukasz Pancewicz
Współzałożyciel i główny urbanista w A2P2 architecture & planning
Katarzyna Witt - historyczka sztuki, edukatorka, twórczyni treści dla dzieci i młodzieży. Związana z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie tworzyła programy edukacyjne, w tym festiwal "Warszawa w budowie". Zajmuje się m.in. edukacją kulturową, wizualną i przestrzenną najmłodszych. Jej projekt stypendialny "Architektura: ćwiczenia z myślenia" zwyciężył w polskiej edycji konkursu „Golden Cubes” (kat. publikacje), a także otrzymał II miejsce w ramach Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Założycielka Kolektora - niezależnego studia eksperymentującego na polu edukacji nieformalnej.
Katarzyna Witt
Katarzyna Witt
Historyczka sztuki, edukatorka, twórczyni treści dla dzieci i młodzieży
Patrycja Haupt, dr hab. inż. arch., prof. PK, Pracuje w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Autorka programów warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu architektury i urbanistyki z wykorzystaniem technik symulacji, wizualizacji, AR oraz VR. Edukacją techniczną zajmuje się także w sferze badawczej, choć jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół elementów naturalnych w kompozycji przestrzeni miejskiej jako środowiska aktywizacji i rehabilitacji. W pracy zawodowej głównie koncentrowała się na projektach zespołów i obiektów mieszkaniowych, a także wnętrz.
Dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK
Dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk Studia ukończyła na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracę doktorską pt. „Kształtowanie osiedli mieszkaniowych o charakterze ekologicznym” obroniła w 1999 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych otrzymała w 2013 roku. W roku 2014 została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Krakowskiej. Od 2020 roku posiada tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z założeniami Green Architecture. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji w formie książkowej, monografii i artkułów naukowych oraz referatów na konferencje, sesje i seminaria. Jest współautorką ponad stu projektów architektonicznych. Realizuje programy dydaktyczne w oparciu o założenia projektowania zintegrowanego wykorzystującego BIM (Building Information Modeling).
Prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
Prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Dominika Janicka ukończyła architekturę na Politechnice Gdańskiej, gdzie zaliczona została do grona 16 najwybitniejszych jej absolwentów. W swojej działalności łączy pracę akademicką oraz badawczą z praktyką projektową. Jest autorką idei Fair Building, która reprezentowała Polskę na 15. Biennale Architektury w Wenecji. Jej prace były pokazywane m.in. na Milan Design Week czy na Biennale Designu w Lubljanie oraz publikowane m.in. w „New York Times” i „The Guardian”. Od 2012 roku prowadzi własną praktykę projektową. W 2014 roku dołączyła do zespołu projektantów Instytutu Dizajnu w Kielcach, a od 2021 roku pełni obowiązki dyrektorki artystycznej tej instytucji.
Dominika Janicka
Dominika Janicka
Dyrektorka artystyczna Instytutu Dizajnu w Kielcach
Dr inż. arch. Anna Martyka – architektka IARP, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii UP oraz w Zakładzie Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Rzeszowskiej. W trakcie pracy zawodowej opracowała szereg projektów architektonicznych - koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych. Autorka rozprawy doktorskiej pt. „Dziecko w przestrzeniach miasta. Poszukiwanie rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych sprzyjających spędzaniu czasu wolnego”. Autorka publikacji naukowych i współautorka dwóch książek na temat powszechnej edukacji architektonicznej. Prowadzi od czasu do czasu warsztaty architektoniczne dla dzieci.
Dr inż. arch. Anna Martyka
Dr inż. arch. Anna Martyka
architektka, edukatorka, Instytut Geografii UP / Wydział Architektury Politechniki Rzeszowskiej
Dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, prof.PK , wieloletni pracownik Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W swoich działaniach naukowo-badawczych zajmuje się doskonaleniem zagadnień związanych z badaniem wartości i jakości przestrzeni miejskich, które związane są z kształtowaniem miasta, jakością środowiska miejskiego, jakością życia mieszkańców. Relacjami między przestrzeniami miejskimi a człowiekiem, które oparte są na wartościach, potrzebach, kontaktach. Kontynuuje tematykę związaną z „miejscem’, sąsiedztwem z punktu widzenia wyposażenia tego miejsca w różnorodne funkcje, w celu uczynienia miejsca atrakcyjnymi do zamieszkania, uczynienia miejsca żywotnym, które odnoszą się do współczesnych metod rozwoju urbanistycznego terenów miejskich. Decyzją NR MPOIA /039/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r uzyskała uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Od 2006 r. łączy pracę naukową z twórczą, wykonuję również prace projektowe dotyczące rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynków mieszkalnych, usługowych oraz usługowo-mieszkaniowych. W celu pogłębienia doświadczeń zawodowych i zdobytej wiedzy naukowej ukończyła studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku – Białej , Wydział Bankowości i Finansów w zakresie Gospodarka Nieruchomościami – zarządzanie nieruchomościami oraz studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku – Białej , Wydział Bankowości i Finansów w zakresie Gospodarka Nieruchomościami – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. W celu dalszego doskonalenia zawodowego w zakresie pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomościami, podjęła praktykę zawodowa w Instytucie Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, która zakończona została egzaminami państwowym oraz Świadectwami Ministra Infrastruktury, nadaniem Licencji Zawodowej w Zakresie Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami Nr 115116 z dnia 29.czerwiec 2009 r. oraz Świadectwem Ministra Infrastruktury nadaniem Licencji Zawodowej w Zakresie Zarządzania Nieruchomościami Nr 16829 z dnia 20.lipiec 2009 r. Prowadzi od 01.maja 1996 r działalność gospodarcza w zakresie projektowania architektonicznego, wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. ( zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 18.01.2008 GM.g.II-6412-27/08)
Dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, prof.PK
Dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, prof.PK
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Weronika Plińska (ur. 1983) – doktor nauk humanistycznych, antropolożka kultury, kulturoznawczyni, adiunktka w Katedrze Nauk o Sztuce w Instytucie Sztuki Mediów na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Absolwentka studiów w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się antropologią sztuki i kultury materialnej, tradycjami animacji kultury i community arts oraz sztuką w przestrzeni publicznej. Publikowała m. in. w czasopismach „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”, „Kultura Współczesna”, „Magazyn SZUM”. W tym roku, nakładem Wydawnictwa Naukowego UP, ukaże się jej książka pt. Sprawczość sztuki poświęcona zjawisku sztuki „wśród społeczności lokalnych”.
Dr Weronika Plińska
Dr Weronika Plińska
antropolożka kultury, kulturoznawczyni, adiunktka w Katedrze Nauk o Sztuce w Instytucie Sztuki Mediów UP
Dariusz Śmiechowski – architekt, wykładowca ASP w Warszawie (Wydział Architektury Wnętrz). W pracy projektowej i dydaktycznej kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, interdyscyplinarności. Wykorzystuje partycypacyjne metody współtworzenia przestrzeni i wnętrz publicznych przez użytkowników. Zajmuje się publicystyką i krytyką architektoniczną. Współautor programów i wielu projektów z dziedziny powszechnej edukacji architektonicznej. Ekspert w pracach nad wprowadzeniem systemu takiej edukacji m.in. w oparciu o programy Kształtowanie Przestrzeni, Archi-przygody, Dialog z Otoczeniem.
Dariusz Śmiechowski
Dariusz Śmiechowski
architekt, wykładowca ASP w Warszawie
Aleksandra Chrzanowska – menedżerka kultury, od piętnastu lat związana z Narodowym Centrum Kultury. Absolwentka dziennikarstwa, marketingu kultury UW oraz kierunku Miasta i Metropolie. Studia Miejskie ASP w Warszawie. Przez dwa lata koordynowała działalność galerii Kordegarda, w której poza działalnością wystawienniczą zajmowała się działaniami edukacyjnymi z zakresu sztuki współczesnej, fotografii, architektury i designu. Pomysłodawczyni i Koordynatorka Programu Archi-przygody, pierwszego ogólnopolskiego programu z zakresu edukacji architektonicznej skierowanego do przedszkoli i szkół podstawowych.
Aleksandra Chrzanowska
Aleksandra Chrzanowska
MENADŻERKA KULTURY, NARODOWE CENTRUM KULTURY
Natalia Paszkowska (ur.1981) - architektka, absolwentka WAPW, projektantka przestrzeni wystawienniczych, architektury wnętrz, współzałożycielka pracowni WWAA. Współautorka m.in Polskiego Pawilonu Expo w Szanghaju (2010), Służewskiego Domu Kultury (2013), planu urbanistycznego Soho Factory, w tym budynków mieszkalnych Rebel One (2013) i Verbel (2018), pawilonu tymczasowego Stacja Mercedes (2013-16), a także ekspozycji stałej w Centrum Scenografii Polskiej w Muzeum Śląskim, Galerii Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie, wystawy stałej Muzeum Historii Polskiej, wnętrz publicznych m.in. Hotelu Raffles Europejski. Angażuje się w także w projekty okołoarchitektoniczne, takie jak 'Nowa Aleja Tysiąclecia' (2018, projekt praskiej velostrady), czy opracowanie standartów funkcjonalnych dla nowo projektowanych warszawskich szkół i przedszkoli. Jej działania zostały wielokrotnie docenione, m.in Nagrodą Miasta st. Warszawy, Nagrodą Architektoniczną Polityki czy nagrodą indywidualną PKN Orlen w kategorii "architektura i design".
Natalia Paszkowska
Natalia Paszkowska
ARCHITEKTKA, WWAA
Dr Paweł Pedrycz Urbanista i architekt. Współautor opracowań projektowych, m.in. dla Warszawy, w tym: koncepcji zabudowy, Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, studiów wykonalności, wytycznych historyczno-urbanistycznych. Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Warszawie. Badacz morfologii miejskiej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Interesuje się relacjami między strukturą i forma miasta a uwarunkowaniami je kształtującymi. Prowadził badania nad małymi miastami w Polsce, Włoszech i Szwajcarii.
Dr Paweł Pedrycz
Dr Paweł Pedrycz
URBANISTA I ARCHITEKT, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, W polu Jej naukowych zainteresowań znajdują się przede wszystkim zagadnienia związane z kompleksową analizą jakości środowiska mieszkaniowego z wykorzystaniem wiedzy z zakresu projektowania zrównoważonego, sozologii planistycznej i bioklimatyki urbanistycznej. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych. W ramach swej działalności naukowo-badawczej kieruje licznymi zespołami także o charakterze międzynarodowym. Współpracuje z Uczelniami z zagranicy, w tym między innymi z Department of Power Supply and Renewable Energy Sources, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Tashkent, Uzbekistan, Faculty of Engineering, University of Bacau, Scientific Technical Center (ITM), Tashkent Uzbekistan, School of Urban Design Wuhan University (Wuhan, Chiny), Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Korporacją „Ukrrestavratsiya (Kijów), Oddział ICCROM (Kijów), ICOMOS (Kijów). Jest członkiem: Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Architektów Polskich (od 2013 r.), Towarzystwa Urbanistów Polskich (od 2013 r.), Miłośników Jarosławia (od 2013 r.) oraz Rad Redakcyjnych i Rad Naukowych licznych Konferencji.
Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk
Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Arch. Anna Kulińska Dyplom politechniki Gdańskiej na Wydziale Architektury i Urbanistyki. Czynny członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP i Izby Architektów RP. Od 2018 roku Przewodnicząca podkomisji ds. Powszechnej edukacji architektonicznej IARP oraz ogólnopolski koordynator programu edukacyjnego dla młodzieży Kształtowanie Przestrzeni. Wraz z Agnieszką Mogielnicką prowadzi własną pracownię projektową.
Arch. Anna Kulińska
Arch. Anna Kulińska
Przewodnicząca podkomisji ds. Powszechnej edukacji architektonicznej IARP / koordynatorka programu edukacyjnego dla młodzieży Kształtowanie Przestrzeni
Zuzanna Mielczarek – Architektka, badaczka. W ramach działalności w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki – organizatorka i kuratorka wydarzeń i wystaw. Absolwentka Wydziału Architektury TU Delft w Holandii. Finalistka Archiprix NL, stypendystka Norman Foster Foundation (program On Cities). Interesuje ją tematyka sprawiedliwości społecznej w kontekście inkluzywnego i niespekulacyjnego mieszkalnictwa, którą zgłębia m.in. pracując w PFR Nieruchomości; realizując w latach 2017-2019, dzięki wsparciu Stimuleringsfonds Creative Industries grant NL projekt badawczy Social Housings, czy poprzez zaangażowanie w projekt Warszawska Dzielnica Społeczna.
Zuzanna Mielczarek
Zuzanna Mielczarek
architektka, badaczka, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Cecylia Malik malarka, artystka wizualna i aktywistka ekologiczna. Autorka wielu projektów artystycznych do ważniejszych należą „365 Drzew” „6 rzek” „Warkocze Białki”. Współtwórczyni „Modraszek Kolektyw” – akcji w obronie Krakowskiego Zakrzówka przed zabudową i cyklicznej imprezy na Wiśle „Wodna Masa Krytyczna”. Współzałożycielka stowarzyszenia CSW Wiewiórka. W 2017 zainicjowała akcję „Matki Polki na wyrębie” - przeciwko LEX Szyszko Należy do Koalicji Ratujmy Rzeki. Jest autorką i liderką ogólnopolskiej kampanii społecznej „Siostry Rzeki”. Autorka filmu dokumentalnego „Raj na ziemi” o miłości pary bezdomnych. Laureatka wielu nagród miedzy innymi Człowieka Polskiej Ekologii za rok 2017 i Nagrody Katarzyny Kobro za 2018. Cecylia Malik łączy sztukę i aktywizm dbając o sens i skuteczność własnych działań, wspólnie z ekspertami z różnych dziedzin, organizuje protesty kreowane, jako happeningi i dzieła sztuki w przestrzeni publicznej.
Cecylia Malik
Cecylia Malik
malarka, artystka wizualna i aktywistka ekologiczna, (UP)
Prof. ucz. dr hab. Małgorzata Żytko Pedagog, pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, członek ATEE (Association for Teacher Education in Europe) oraz PTP (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne), ekspert OECD w zakresie wczesnej edukacji. Kieruje Zakładem Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli na Wydziale Pedagogicznym UW, jest członkiem Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika UW oraz kierownikiem Studiów Doktoranckich. Zaangażowana w działania edukacyjne w samorządzie lokalnym, jest ekspertem w Warszawskiej Radzie Edukacyjnej. Zainteresowania naukowe: psychologiczne, pedagogiczne oraz społeczne aspekty rozwoju i edukacji dzieci, wspieranie profesjonalnego rozwoju nauczycieli, projektowanie i wprowadzanie do praktyki innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla szkoły podstawowej. Autorka licznych publikacji, koordynatorka badań w ramach grantów krajowych i zagranicznych.
Prof. ucz. dr hab. Małgorzata Żytko
Prof. ucz. dr hab. Małgorzata Żytko
Pedagog, pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG Ppracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, prof. PG, ekspert z za-kresu projektowania przestrzeni dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Od po-nad 25 lat zajmuje się tematyką projektowania uniwersalnego i jego wdrażania w praktyce projektowej. Audytor dostępności obiektów i przestrzeni publicznych. Autor wielu artyku-łów i publikacji z obszaru dostępności i równego traktowania. Twórca programów eduka-cyjnych o dostępności i projektowaniu uniwersalnym. Autor Standardów Dostępności wdrażanych w polskich miastach. Jest pierwszym w Polsce Access Oficerem powołanym w Gdyni (2014). W 2014 r. zainicjował powstanie na Politechnice Gdańskiej pierwszego w Polsce Centrum Projektowania Uniwersalnego, jako centrum doskonałości i instytucja B+R. Na uczelni jest Pełnomocnikiem Rektora ds. Dostępności. Jest ekspertem w Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Jest członkiem Rady Do-stępności i Rady Programowej Kongresu Osób z Niepełnosprawnością. Za swoją działalność był nagradzany: tytułem Lider Dostępności w kategorii archi-tekt/urbanista (2018) i nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich im. dr. M. Lisa za działalność na rzecz praw osób z niepełnosprawnością (2017) oraz nagrodą Gdynia bez barier za bez-kompromisowe wdrażanie projektowania uniwersalnego (2013). Jest społecznikiem, udzielającym się na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równości i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.
Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG
Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG
PROF. NADZW. PG, POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Zajęcia prowadzone przez akademików i praktyków powszechnej edukacji architektonicznej z Uniwersytetu Pedagogicznego, partnerskich instytucji – Politechniki Krakowskiej i Gdańskiej oraz wielu innych ośrodków z całej Polski, w tym m.in.: Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, i nie tylko.

RADA PROGRAMOWA

Plan i program naszych studiów został zatwierdzony przez międzyinstytucjonalną Radę Programową w składzie:

· dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ , dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, przewodniczący Rady

· dr Wioletta Kilar, geograf, dyrektor Instytutu Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (jednostka realizująca studia)

· dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

· prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

· dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

· mgr historii sztuki Katarzyna Domagalska, pełnomocnik ds. edukacji NIAiU, kierownik merytoryczny studiów z ramienia NIAiU

· dr inż. arch. Elżbieta Kusińska, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, koordynator studiów

· dr inż. arch. Piotr Marczak, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, koordynator studiów

· prof. dr hab. Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

· prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

· mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski, Akademia Sztuki Pięknych w Warszawie

· dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny, kierownik studiów

· dr inż. arch. Michał Wiśniewski, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

· dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Geografii

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  e-mail: geograf@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 45