Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

)

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów różnych kierunków studiów do pracy we współczesnej biurowości lub
w archiwach bieżących rozmaitych instytucji. Swoją ofertę kierujemy również do pracowników tego typu komórek organizacyjnych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania dokumentacją, zarówno tradycyjną, jak
i elektroniczną.

Program

Nasz program studiów skupia się na teoretycznych i praktycznych problemach współczesnej archiwistyki oraz bardzo szeroko pojętego zarządzania dokumentacją, zarówno tradycyjną, jak i elektroniczną.

Program uzupełniają kursy z zakresu informatologii, co w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego pozwala nabyć kompetencje przydatne w wykonywaniu każdej profesji.

Dodatkowo przewidziano 60 godzin praktyk zawodowych – osoby zatrudnione w kancelariach i archiwach mogą być
z obowiązku ich odbycia zwolnione.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Rekrutacja

Studia przeznaczone są dla osób planujących podjęcie pracy w kancelariach (sekretariatach) instytucji, np. urzędów lub w ich archiwach bieżących (archiwach zakładowych, składnicach akt) oraz dla osób pracujących w tego typu komórkach organizacyjnych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie stopnia licencjata lub magistra dowolnego kierunku studiów wyższych (posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, bądź studiów jednolitych magisterskich).

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Studia wyposażą absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu archiwisty zatrudnionego w archiwum bieżącym oraz przygotują do pracy na stanowiskach biurowych w urzędach administracji publicznej oraz w innych instytucjach sektora publicznego i prywatnego gromadzących i przetwarzających dokumentację oraz informację. Przygotowują do pracy w zawodzie specjalisty zarządzania dokumentacją (zawód oficjancie uznany przez Ministerstwo Pracy w 2016 r.) m.in. na stanowisku koordynatora czynności kancelaryjnych (wprowadzone w urzędach w 2011 r.)

Najczęściej zadawane pytania:

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia  odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 • W jaki sposób będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia będą odbywały się w sali wykładowej/synchronicznie MS Teams/asynchronicznie Moodle.

 • Jak wyglądają praktyki

60 godzin praktyk, miejsce realizacji wybiera Słuchacz indywidualnie – kancelaria lub archiwum. W przypadku trudności ze znalezieniem instytucji, Kierownik ds. praktyk pomoże Słuchaczowi w znalezieniu odpowiedniej placówki. Praktyka realizowana jest w drugim semestrze. Jest to praktyka nieciągła, można ją realizować przez cały okres trwania semestru.

 • Czym kończą się studia?

Aby ukończyć studia należy uzyskać pozytywne oceny z egzaminów oraz wymagane zaliczenia z przedmiotów objętych programem.

W ramach seminarium dyplomowego (realizowanego w II semestrze) Słuchacze piszą krótką pracę na uzgodniony z prowadzącym temat. Na ostatnich zajęciach praca jest omawiana i oceniana. Ocena z pracy końcowej  jest podstawą do wystawienia oceny z seminarium dyplomowego.

Planowane terminy zjazdów:

 18-19.02.2023 r. 04-05.03; 18-19.03; 01-02.04; 15-16.04; 13-14.05; 27-28.05; 17-18.06; 24-25.06.2023 r.

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  17/25
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2023-01-31
Planowany termin rozpoczęcia
2023-02-18
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia będą odbywały się w sali wykładowej/synchronicznie MS Teams/asynchronicznie Moodle.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1600

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Kadra

dr Bartosz Drzewiecki - Kierownik studiów podyplomowych z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz przewodniczący Kierunkowej Rady Programowej ds. Jakości Kształcenia dla kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo. Historyk i archiwista, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze to dzieje kancelarii i archiwów oraz historia społeczna i gospodarcza Polski. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.
dr Bartosz Drzewiecki
dr Bartosz Drzewiecki
Kierownik studiów
Wieloletnia dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, współzałożycielka Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Polsce, pomysłodawca modułu kancelarie i archiwa kościelne w ramach studiów podyplomowych z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją. Jej główne zainteresowania badawcze, to kancelarie i archiwa kościelne: dzieje instytucji, procesy aktotwórcze, stan zachowania zasobów oraz edukacja archiwistów kościelnych.
dr hab. Halina Dudała, prof. UP
dr hab. Halina Dudała, prof. UP
Jego zainteresowania naukowe obejmują archiwistykę społeczną, archiwa i biblioteki cyfrowe, jak również archiwa kościelne ze specjalnym uwzględnieniem archiwów parafialnych. Nadto zajmuje się genealogią, digitalizacją i regionalistyką. Prowadzi również badania z zakresu historii społecznej i demografii historycznej XV–XIX wieku. Jest autorem kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, w tym monografii: Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI–XVIII wieku, Kraków 2019.
dr hab. Mateusz Wyżga
dr hab. Mateusz Wyżga
Zastępca dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność archiwistyka i zarządzenie dokumentacją. Pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Robótki obroniła w 2012 r. w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest absolwentką studiów podyplomowych Ochrona własności intelektualnej organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe to zarządzanie dokumentacją w kancelarii i w archiwum bieżącym, w tym elektroniczne zarządzanie dokumentacją oraz kwestie kancelaryjno-archiwalne instytucji wymiaru sprawiedliwości. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości i Polskiego Towarzystwa Historycznego.
dr Dorota Drzewiecka
dr Dorota Drzewiecka
Autor ponad 80 artykułów naukowych publikowanych m.in. na łamach czasopism: „Archeion”, „Archiwa-Kancelarie-Zbiory”, „Archiwista Polski”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, „Wiadomości Historyczne”. Zainteresowania badawcze: działalność edukacyjna archiwów ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze szkołami, prace publiczne archiwów, archiwoznawstwo, nowe trendy w archiwistyce, dzieje księgozbiorów prywatnych w XVIII i XIX w.
dr Hubert Mazur
dr Hubert Mazur
Adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, koordynator archiwistycznych praktyk zawodowych. Naukowo zajmuje się dokumentacją współczesną ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji audiowizualnej. W działalności dydaktycznej skupia się na zagadnieniach związanych ze współczesną kancelarią, postępowaniem z dokumentacją na przedpolu archiwalnym oraz kształtowaniem zasobu archiwalnego, a także procesami usprawniania zarządzania dokumentacją.
dr Magdalena Niedźwiedzka
dr Magdalena Niedźwiedzka
Historyk i demograf, absolwent studiów podyplomowych w zakresie infobrokeringu i wywiadu rynkowego. Specjalizuje się w wykorzystaniu narzędzi informatycznych i metod analizy danych w pozyskiwaniu i przetwarzaniu historycznych i współczesnych zasobów informacyjnych. Laureat stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.
dr Bartosz Ogórek
dr Bartosz Ogórek
Historyk i archiwista. Zajmuje się kancelarią współczesną, w tym zarządzaniem dokumentacją, szczególnie elektroniczną w systemach EZD. Przedmiotem prowadzonych przez nią badań naukowych jest m.in. kancelaria urzędów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego w okresie Polski Ludowej. Interesuje się również kształceniem archiwistów.
mgr Barbara Bielaszka-Podgórny
mgr Barbara Bielaszka-Podgórny
Absolwentka archiwistyki i zarządzania dokumentacją na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie doktorantka na tymże wydziale. Przygotowuje rozprawę doktorską z pogranicza archiwistyki i informatologii dotyczącą usług informacyjnych świadczonych przez archiwa. Od 2019 r. jest zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii archiwalnej oraz informacyjnego wymiaru archiwistyki, informacji naukowej ze szczególnym naciskiem na badania użytkowników informacji archiwalnej.
mgr Monika Cołbecka
mgr Monika Cołbecka
Informatolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo). Autorka prac poświęconych kompetencjom informacyjnym oraz profesji infobrokerskiej. Aktualnie prowadzi badania nad zachowaniami informacyjnymi w środowisku informacji prawnej.
mgr Anna Pieczka
mgr Anna Pieczka

Dlaczego z nami

Naszymi partnerami są archiwa państwowe (Archiwum Narodowe w Krakowie, Narodowe Archiwum Cyfrowe) oraz wiele urzędów (np. Urząd Miasta Krakowa, Urząd Statystyczny w Krakowie) i innych instytucji czy przedsiębiorstw sektora prywatnego. Nasza współpraca polega m.in. na możliwości odbywania praktyk zawodowych w wybranych przez studentów instytucjach.

Inną formę przybrała współpraca z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku, w którym stworzono stosowany coraz powszechniej w polskich urzędach system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). Uniwersytet Pedagogiczny jako jedna z zaledwie kilku uczelni w kraju uzyskał zgodę na wykorzystywanie tego systemu w celach dydaktycznych.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Historii i Archiwistyki
  ul. Podchorążych 2, Kraków

  e-mail: historia@up.krakow.pl
  tel. 12 662 61 82