Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie zawodowe dające kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej lub bibliotece prowadzonej przez inną niż szkoła placówce oświatowej podległej  Ministerstwu Edukacji Narodowej (na podstawie: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz  w bibliotekach naukowych i publicznych, a także w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów.

Program

Studia umożliwiają poznanie i zdobycie kompetencji do pracy w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, a także w innych bibliotekach w zakresie:

 • organizacji działalności bibliotecznej i informacyjnej,
 • znajomości nowoczesnych metod i technik stosowanych w procesach informacyjno-bibliotecznych (komputeryzacja bibliotek, systemy informacyjno-wyszukiwawcze, digitalizacja zbiorów i technik prezentowania informacji),
 • pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji, szczególnie w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych,
 • praktycznych umiejętności w zakresie tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencji zbiorów,
 • znajomości nowoczesnych metod marketingowych promujących bibliotekę,
 • przygotowania do czynnego uczestnictwa w pracy kulturalno-oświatowej, szczególnie na terenie szkoły.

Absolwent studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – nauczycielska posiada ogólną wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy nie tylko w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, ale także w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem
i udostępnianiem dokumentów. Potrafi w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę, umie organizować działalność biblioteczną i informacyjną, pracować z czytelnikiem i użytkownikiem informacji. Zna strukturę i organizację placówek bibliotecznych i poziomy odpowiedzialności związane z jej zarządzaniem. Zna zasady tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencjonowania zbiorów. Umie zastosować przepisy regulujące ich działalność, zna metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych. Orientuje się w różnych typach źródeł informacji, posiada umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji.  Zna nowoczesne systemy biblioteczno-informacyjne i techniki wyszukiwawcze. Rozumie znaczenie nowoczesnych metod marketingowych promujących bibliotekę i pracę z czytelnikiem. Posiada ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego rynku mediów w Polsce, jego organizacji, przemianach własnościowych, ilościowych i jakościowych. Potrafi promować idee odnoszące się do cywilizacji technologicznej i cyfryzacji, społeczeństwa wiedzy, kultury informacyjnej. Jest przygotowany do czynnego uczestnictwa w pracy kulturalno-oświatowej środowiska, w którym pracuje. Respektuje i stosuje w praktyce zasady zawodowego kodeksu etycznego.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim

Rekrutacja

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej lub bibliotece prowadzonej przez inną niż szkoła placówce oświatowej podległej Ministerstwu Edukacji Narodowej (na podstawie: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Warunki przyjęcia na studia:

Ukończenie studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na dowolnych kierunkach.

Przygotowanie pedagogiczne.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe do pracy w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych oraz naukowych i publicznych, a także w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów.

 

Sposób prowadzenia i organizacji zajęć:

Studia podyplomowe trwają trzy semestry, zajęcia będą odbywają się w trybie hybrydowym formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zajęcia realizowane są w soboty w godz. 8.00-17.00/18.00 i niedziele w godz. 8.00-15.00.

W III semestrze słuchacze realizują praktyki zawodowe w wymiarze 60 godzin.

Zaliczenie całości studiów następuje na podstawie zaliczeń poszczególnych przedmiotów i pozytywnych ocen z egzaminów.

 

Planowane terminy zjazdów:

Semestr I: 23-24.10.2021, 6-7.11, 20-21.11, 04-05.12, 18-19.12., 08-09.01.2022, 22-23.01.2022.

Semestr II: 26-27.02.2022, 19-20.03, 09-10.04, 23-24.04., 14-15.05.2022, 04-05.06, 11-12.06.2022.

Semestr III: 15-16.10.2022, 26-27.11, 10-11.12, 14-15.01.2023.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  20/60
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-11-30
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-23
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia w trybie hybrydowym
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1500

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Katerze Kultury Informacyjnej w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik praktyk pedagogicznych w INoI oraz kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu czytelnictwa, terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.
dr Wanda Matras-Mastalerz
dr Wanda Matras-Mastalerz
Kierownik studiów

Zajęcia na studiach prowadzą pracownicy różnych specjalności zatrudnieni w Instytucie Nauk o Informacji oraz pracownicy bibliotek przekazujący studentom także wiedzę praktyczną.

Dlaczego z nami

Duży nacisk położono na praktyczne ćwiczenia i laboratoria, podczas których studenci zostają praktycznie przygotowani do zawodu bibliotekarza i pracownika informacji. Zainteresowani, obok wiedzy teoretycznej  poznają zasady tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencji zbiorów, komputeryzacji bibliotek, systemów informacyjno-wyszukiwawczych, digitalizacji i technik prezentowania informacji. Student poznaje  zasady organizacji pracy w różnego typu placówkach informacyjnych, działań promocyjnych i marketingowych,  organizacji pracy kulturalno-oświatowej w bibliotekach szkolnych, pedagogicznych i publicznych oraz działań terapeutycznych (biblioterapia, bajkoterapia).  W ramach studiów organizowana jest praktyka zawodowa (60 godz.) w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, która pozwala sprawdzić zdobytą wiedzę.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Nauk o Informacji

  mail: inoi@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 61 68