Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Rekrutacja
)

Cel studiów

UWAGA! PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ DO 08.10.2023 R.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 09.10.2023 R.

Studia dają kwalifikacje do pracy w bibliotece publicznej i naukowej oraz w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów.

 

Program

Studia umożliwiają poznanie i zdobycie kompetencji w zakresie:

 • organizacji działalności bibliotecznej i informacyjnej,
 • znajomości nowoczesnych metod i technik stosowanych w procesach informacyjno-bibliotecznych (komputeryzacja bibliotek, systemy informacyjno-wyszukiwawcze, digitalizacja zbiorów i technik prezentowania informacji),
 • pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji,
 • praktycznych umiejętności w zakresie tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencji zbiorów,
 • znajomości nowoczesnych metod marketingowych promujących bibliotekę,
 • przygotowania do czynnego uczestnictwa w pracy kulturalno-oświatowej.

 

Absolwent studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa posiada ogólną wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów. Potrafi w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę, umie organizować działalność biblioteczną i informacyjną, pracować z czytelnikiem i użytkownikiem informacji. Zna strukturę i organizację placówek bibliotecznych i poziomy odpowiedzialności związane z jej zarządzaniem. Zna zasady tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencjonowania zbiorów. Umie zastosować przepisy regulujące ich działalność, zna metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych. Orientuje się w różnych typach źródeł informacji, posiada umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji. Zna nowoczesne systemy biblioteczno-informacyjne i techniki wyszukiwawcze. Rozumie znaczenie nowoczesnych metod marketingowych promujących bibliotekę i pracę  z czytelnikiem. Posiada ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego rynku mediów w Polsce, jego organizacji, przemianach własnościowych, ilościowych i jakościowych. Potrafi promować idee odnoszące się do cywilizacji technologicznej i cyfryzacji, społeczeństwa wiedzy, kultury informacyjnej. Jest przygotowany do czynnego uczestnictwa w pracy kulturalno-oświatowej środowiska, w którym pracuje. Respektuje i stosuje w praktyce zasady zawodowego kodeksu etycznego.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Rekrutacja

Na studia zapraszamy osoby, które chcą pracować w bibliotekach  (prowadzonych przez inne niż szkoła placówki wychowawcze) i ośrodkach informacji.

Warunki przyjęcia na studia:

 • ukończenie studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na dowolnych kierunkach.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent uzyskuje kompetencje uprawniające do zajmowania stanowiska bibliotekarza oraz innych związanych z działalnością biblioteczną w bibliotece publicznej i naukowej.

Sposób prowadzenia zajęć:

studia podyplomowe trwają dwa semestry, zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych,

zajęcia będą prowadzone w godzinach 8.00-17.00 (18.00) w soboty i 8.00-15.00 w niedziele,

zajęcia w  formie hybrydowej (ćwiczenia stacjonarnie, wykłady on-line).

Zakończenie studiów:

warunkiem zaliczenia studiów są zdane egzaminy (po jednym w semestrze), studenci nie piszą pracy dyplomowej.

Planowane terminy zjazdów:

Semestr I: 21-22.10.2023, 4-5.11, 18-19.11, 02-03.12, 16-17.12, 13-14.01.2024, 27-28.01.2024
Semestr II: 02-03.03.2024, 16-17.03, 06-07.04, 20-21.04, 18-19.05, 08-09.06, 22-23.06.2024.

Dolny/Górny limit przyjęć: 20/60

Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zdjęcie x 1 szt.
 6. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2023-06-01 - 2023-10-08
Planowany termin rozpoczęcia
2023-10-21
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia prowadzone hybrydowo (ćwiczenia stacjonarnie, wykłady on-line)
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. dane o wykształceniu
  3. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna.
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany), wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  5. Zdjęcie x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie).
  6. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1900

Terminy rat

I rata – do 30 października 2023 r.,
II rata – do 30 listopada 2023 r.,
III rata – do 15 marca 2024 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2024 r.

Kadra

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Katerze Kultury Informacyjnej w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik praktyk pedagogicznych w INoI oraz kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu czytelnictwa, terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.
dr Wanda Matras-Mastalerz
dr Wanda Matras-Mastalerz
Kierownik studiów

Zajęcia na studiach prowadzą pracownicy różnych specjalności zatrudnieni w Instytucie Nauk o Informacji oraz pracownicy bibliotek przekazujący studentom także wiedzę praktyczną.

Dlaczego z nami

Duży nacisk położony jest na praktyczne ćwiczenia i laboratoria, podczas których słuchacze zostają praktycznie przygotowani do zawodu bibliotekarza i pracownika informacji. Zainteresowani, obok wiedzy teoretycznej  poznają zasady tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencji zbiorów, komputeryzacji bibliotek, systemów informacyjno-wyszukiwawczych, digitalizacji i technik prezentowania informacji. Słuchacz poznaje  zasady organizacji pracy w różnego typu placówkach informacyjnych, działań promocyjnych i marketingowych,  organizacji pracy kulturalno-oświatowej w bibliotekach publicznych, działań terapeutycznych (biblioterapia, bajkoterapia).

Absolwenci o kierunku

Z ankiet, jakie przeprowadza się rokrocznie, na ostatnim spotkaniu ze studentami, wynika, że studia przygotowują zarówno teoretycznie jak i praktycznie do pracy we wskazanych bibliotekach i ośrodkach informacji.
Zgodnie z sugestiami prezentowanymi w ankietach przez słuchaczy dokonuje się zmian programowych i uzupełnia treści poszczególnych kursów.

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 50, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Nauk o Informacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  e-mail: inoi@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 61 68