Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

)

Cel studiów

Studia dają kwalifikacje do pracy w bibliotece publicznej i naukowej oraz w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów.

 

Program

Studia umożliwiają poznanie i zdobycie kompetencji w zakresie:

 • organizacji działalności bibliotecznej i informacyjnej,
 • znajomości nowoczesnych metod i technik stosowanych w procesach informacyjno-bibliotecznych (komputeryzacja bibliotek, systemy informacyjno-wyszukiwawcze, digitalizacja zbiorów i technik prezentowania informacji),
 • pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji,
 • praktycznych umiejętności w zakresie tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencji zbiorów,
 • znajomości nowoczesnych metod marketingowych promujących bibliotekę,
 • przygotowania do czynnego uczestnictwa w pracy kulturalno-oświatowej.

 

Absolwent studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa posiada ogólną wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów. Potrafi w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę, umie organizować działalność biblioteczną i informacyjną, pracować z czytelnikiem i użytkownikiem informacji. Zna strukturę i organizację placówek bibliotecznych i poziomy odpowiedzialności związane z jej zarządzaniem. Zna zasady tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencjonowania zbiorów. Umie zastosować przepisy regulujące ich działalność, zna metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych. Orientuje się w różnych typach źródeł informacji, posiada umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji. Zna nowoczesne systemy biblioteczno-informacyjne i techniki wyszukiwawcze. Rozumie znaczenie nowoczesnych metod marketingowych promujących bibliotekę i pracę  z czytelnikiem. Posiada ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego rynku mediów w Polsce, jego organizacji, przemianach własnościowych, ilościowych i jakościowych. Potrafi promować idee odnoszące się do cywilizacji technologicznej i cyfryzacji, społeczeństwa wiedzy, kultury informacyjnej. Jest przygotowany do czynnego uczestnictwa w pracy kulturalno-oświatowej środowiska, w którym pracuje. Respektuje i stosuje w praktyce zasady zawodowego kodeksu etycznego.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Rekrutacja

Na studia zapraszamy osoby, które chcą pracować w bibliotekach  (prowadzonych przez inne niż szkoła placówki wychowawcze) i ośrodkach informacji.

Warunki przyjęcia na studia:

Ukończenie studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na dowolnych kierunkach.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe do pracy w bibliotece publicznej i naukowej oraz w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów.

Studia dedykowane są osobom bez uprawnień pedagogicznych pragnących nabyć kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne.

Sposób prowadzenia zajęć:

studia podyplomowe trwają dwa semestry, zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych,

zajęcia będą prowadzone w godzinach 8.00-17.00 (18.00) w soboty i 8.00-15.00 w niedziele,

zajęcia w  formie hybrydowej (ćwiczenia stacjonarnie, wykłady on-line).

Zakończenie studiów:

warunkiem zaliczenia studiów są zdane egzaminy (po jednym w semestrze), studenci nie piszą pracy dyplomowej.

Planowane terminy zjazdów:

Semestr I: 22-23.10.2022, 05-06.11, 19-20.11, 03-04.12, 17-18.12, 14-15.01.2023, 28-29.01.2023.

Semestr II: 04-05.03.2023, 18-19.03, 15-16.04, 13-14.05, 27-28.05, 10-11.06, 24-25.06.2023.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  20/60
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-11-30
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-22
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia prowadzone hybrydowo (ćwiczenia stacjonarnie, wykłady on-line)
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1700

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Kadra

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Katerze Kultury Informacyjnej w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik praktyk pedagogicznych w INoI oraz kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu czytelnictwa, terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.
dr Wanda Matras-Mastalerz
dr Wanda Matras-Mastalerz
Kierownik studiów

Zajęcia na studiach prowadzą pracownicy różnych specjalności zatrudnieni w Instytucie Nauk o Informacji oraz pracownicy bibliotek przekazujący studentom także wiedzę praktyczną.

Dlaczego z nami

Duży nacisk położony jest na praktyczne ćwiczenia i laboratoria, podczas których słuchacze zostają praktycznie przygotowani do zawodu bibliotekarza i pracownika informacji. Zainteresowani, obok wiedzy teoretycznej  poznają zasady tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencji zbiorów, komputeryzacji bibliotek, systemów informacyjno-wyszukiwawczych, digitalizacji i technik prezentowania informacji. Słuchacz poznaje  zasady organizacji pracy w różnego typu placówkach informacyjnych, działań promocyjnych i marketingowych,  organizacji pracy kulturalno-oświatowej w bibliotekach publicznych, działań terapeutycznych (biblioterapia, bajkoterapia).

Absolwenci o kierunku

Z ankiet, jakie przeprowadza się rokrocznie, na ostatnim spotkaniu ze studentami, wynika, że studia przygotowują zarówno teoretycznie jak i praktycznie do pracy we wskazanych bibliotekach i ośrodkach informacji.
Zgodnie z sugestiami prezentowanymi w ankietach przez słuchaczy dokonuje się zmian programowych i uzupełnia treści poszczególnych kursów.

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Nauk o Informacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  e-mail: inoi@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 61 68