Biologia molekularna z elementami biotechnologii

Cel studiów

Studia podyplomowe Biologia molekularna z elementami biotechnologii są studiami doskonalącymi umożliwiającymi pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie biologii molekularnej i podstaw biotechnologii oraz umiejętności dodatkowych przydatnych w pracy zawodowej.
W toku nauki realizowanych jest łącznie 296 godzin zajęć dydaktycznych z czego ponad połowa przypada na ćwiczenia laboratoryjne w czasie których słuchacze samodzielnie lub w grupach wykonują doświadczenia i analizy. Taka forma ćwiczeń umożliwia opanowanie procedur laboratoryjnych w sposób daleko dokładniejszy niż w czasie pokazu czy demonstracji.

Program

W planie studiów przewidziane zostały kursy ściśle związane z tematyką biologii molekularnej oraz biotechnologii. Program studiów obejmuje 296 godzin, na które składają się 131 godzin wykładów i 165 godzin ćwiczeń laboratoryjnych. Program podzielony jest na 14 modułów tematycznych, w każdym od 10-33 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne). Studia trwają 2 semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym, w języku polskim.

Na ramowy program  studiów podyplomowych Biologia molekularna z elementami biotechnologii składają się kursy:

Semestr 1

 • Budowa i funkcje komórki
 • Budowa molekularna organizmów żywych
 • Biotechnologia – wprowadzenie
 • Izolacja i analiza białek
 • Izolacja i analiza lipidów
 • Hodowla komórek i tkanek in vitro
 • Bioinformatyka

Semestr 2

 • Struktura genomu i ekspresja genów
 • Transformacja genomu
 • Mikrobiologia
 • Biologia wolnorodnikowa
 • Izolacja i analiza kwasów nukleinowych, techniki PCR
 • Mikropropagacja roślin i wyprowadzanie linii DH
 • Współczesne metody mikroskopowe

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Biologia molekularna z elementami biotechnologii

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem dodatkowej wiedzy teoretycznej z zakresu biologii molekularnej i podstaw biotechnologii oraz umiejętności praktycznych stosowania wybranych technik laboratoryjnych.

Warunkiem podjęcia studiów podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych II stopnia na kierunku/kierunkach: biologia, chemia, farmacja, farmakologia, leśnictwo, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, zootechnika, biologia środowiskowa. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Planowane terminy zjazdów: zjazdy będą odbywać się 1 lub 2 razy w miesiącu.

15-16.10; 23-24.10; 13-14.11; 27-28.11; 18-19.12.2021; 15-16.01.2022; 19-20.02.2022; 5-6.03.2022; 19-20.03.2022; 9-10.04.2022; 14-15.05.2022.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  24/30
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-10-15
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-16
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1800

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

dr Katarzyna Gawrońska
Kierownik studiów

Zajęcia dydaktyczne na kierunku Biologia molekularna z elementami biotechnologii prowadzone są przez kadrę posiadającą duże doświadczenie zarówno dydaktyczne jak i wysokie kwalifikacje  merytoryczne, potwierdzone licznymi publikacjami naukowymi w obszarze tematyki prowadzonych studiów podyplomowych.

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt