Biologia w terenie

Cel studiów

Celem studiów jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy w zakresie prowadzenia edukacji przyrodniczej w terenie. Odnosi się to zarówno do wiedzy teoretycznej, jak i przede wszystkim instrumentalnej, możliwej do zastosowania w praktyce.

Program

Program studiów podyplomowych skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w wiedzę :

 • merytoryczną pozwalającą na prowadzenie edukacji przyrodniczej w terenie,
 • dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki tego typu zajęć,
 • praktyczną, gromadzoną w trakcie zajęć i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością w działaniu praktycznym.

Program studiów obejmuje 328 godzin, na które składa się (47 godzin wykładów i 257 godzin ćwiczeń i konwersatoriów, 24 godziny w formie zdalnej). Program podzielony jest na 16 modułów tematycznych, w każdym od 10-35 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, warsztaty kameralne i terenowe, + konsultacje). Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym, w języku polskim.

Na ramowy plan studiów składają się kursy:

Semestr 1

 • Bioróżnorodność roślin i grzybów – oznaczanie w praktyce
 • Przystosowania roślin, grzybów i zwierząt do środowiska
 • Zbiorowiska roślinne
 • Rośliny użytkowe i zioła, „dzika kuchnia”
 • Ekologia lasu
 • Ornitologia. Birdwatching
 • Fauna i flora w naszym otoczeniu
 • Mikroświat – życie w kropli wody

Semestr 2

 • Zajęcia outdoorowe w nauczaniu biologii
 • Wykorzystanie nowych mediów i technologii w zajęciach terenowych
 • Planowanie eksperymentów przyrodniczych (OE)
 • Zoologia i etologia opisowa
 • Szkodniki, pasożyty, groźne rośliny i zwierzęta w naszym otoczeniu. Zagrożenia, profilaktyka i pierwsza pomoc
 • Animacja w zajęciach terenowych
 • Ekologia terenowa
 • Monitoring środowiska przyrodniczego

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Biologia w terenie

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Studia podyplomowe „Biologia w terenie” adresowane są do nauczycieli biologii i przyrody pragnących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć poza murami szkoły bazujących na doświadczeniu i obserwacji przyrody.

Warunkiem podjęcia studiów podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych II stopnia na kierunku/kierunkach: biologia, leśnictwo, ochrona środowiska, biologia środowiskowa. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia zajęć przyrody i biologii w terenie.

Ukończenie studiów podyplomowych „Biologia w terenie” nie nadaje nowych uprawnień.

 

Proponowane terminy zjazdów: zjazdy będą się odbywać 1 lub 2 razy w miesiącu.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  22/30
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-01-03 - 2022-05-17
Planowany termin rozpoczęcia
2022-06-15
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2500

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

Krzysztof Piksa - doktor nauk biologicznych, zoolog, chiropterolog, nauczyciel i pracownik naukowy w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od ponad dwudziestu lat prowadzi zajęcia, również w terenie, z zakresu rozpoznawania i biologii zwierząt. Specjalizuje się w pracach badawczych na temat ekologii i ochrony nietoperzy.
dr hab. Krzysztof Piksa, prof. UP
Kierownik studiów

Wiedza przekazywana będzie na wykładach i ćwiczeniach przez doświadczonych nauczycieli akademickich Instytutu Biologii UP oraz przedstawicieli jednostek zewnętrznych. Większość zajęć realizowana będzie w formie ćwiczeń terenowych.

Dlaczego z nami

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli biologii i przyrody pragnących doskonalić umiejętności prowadzenia lekcji poza murami szkoły, na łonie natury, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie.

Mają na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie edukacji przyrodniczej w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę przekazywaną przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone będą przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz organizacji pozarządowych związanych z działalnością edukacyjną.

Program wypełniony będzie przede wszystkim zajęciami praktycznymi ma wyposażyć słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy edukatora. W trakcie studiów uczestnicy poznają m.in. optymalne formy kształcenia i wychowania, wykorzystanie sprawdzonych i nowoczesnych metod oraz narzędzi w edukacji przyrodniczej, bezpieczne organizowanie pracy i urządzanie bazy dydaktycznej.

Jesteśmy najlepsza uczelnią w kraju w zakresie kształcenia oraz dokształcania nauczycieli! Studiując u nas, czeka na Ciebie przede wszystkim doskonale wykwalifikowana kadra dydaktyczna oraz własne, dobrze wyposażone sale dydaktyczne i laboratoryjne. W czasie studiów przekażą Ci najnowsza wiedzę z zakresu biologii jak również szereg umiejętności praktycznych zakresu zajęć terenowych.

Absolwenci o kierunku

Kontakt