Biznes i zarządzanie (kwalifikacyjne)

Rekrutacja
)

Cel studiów

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • posiadany tytuł zawodowy: magister lub magister inżynier,

Studia podyplomowe kwalifikacyjne dla osób z uprawnieniami nauczycielskimi, dla absolwentów studiów wyższych na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie,

 • dodatkowe wymagania: przygotowanie pedagogiczne (studia dla osób posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne).

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:
formalne kwalifikacje do kształcenia (prowadzenia zajęć) z biznesu i zarządzania w szkole ponadpodstawowej oraz innych, pokrewnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w szkole ponadpodstawowej.

Sposób prowadzenia zajęć: hybrydowy (51% zajęć odbywać się będzie online, 49 % stacjonarnie, praktyki zawodowe stacjonarnie).

Planowane terminy zajadów: co 2 tygodnie.

Praktyki: 60 godzin.

Dolny/Górny limit przyjęć: 14/20

Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zdjęcie x 1 szt.
 6. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2023-06-01 - 2023-10-15
Planowany termin rozpoczęcia
2023-11-18
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Miejsce realizacji zajęć:
Sposób prowadzenia zajęć: hybrydowy (51% zajęć odbywać się będzie online, 49 % stacjonarnie, praktyki zawodowe stacjonarnie).
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. dane o wykształceniu
  3. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna.
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany), wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  5. Zdjęcie x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie).
  6. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1300

Terminy rat

I rata – do 30 października 2023 r.,
II rata – do 30 listopada 2023 r.,
III rata – do 15 marca 2024 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2024 r.

Kadra

dr Wioletta Kilar - jestem geografem ekonomicznym, nauczycielem akademickim, w latach 2017-2023 byłam dyrektorem i wicedyrektorem Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownikiem i adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, członkiem zespołu Badań Edukacji w Zakresie Przedsiębiorczości, Pełnomocnikiem Rektora UP ds. współpracy z Unią Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią, Redaktorem naukowym kwartalnika naukowego „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” oraz półrocznika naukowego „Przedsiębiorczość – Edukacja”. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół procesów przemian struktur przestrzennych przemysłu w różnych układach przestrzennych; kształtowania się i funkcjonowania przedsiębiorstw (szczególnie ponadnarodowych korporacji); czynników lokalizacji i rozwoju korporacji międzynarodowych i ich oddziałów; tworzenia globalnych łańcuchów wartości; innowacyjności przedsiębiorstw, gospodarek krajowych oraz samorządów lokalnych; tworzenia się ekosystemów przedsiębiorczości; zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia przemysłu oraz zasobów ludzkich w tym procesie oraz problematyki kształcenia przedsiębiorczości (w tym kompetencji miękkich) i geografii na wszystkich poziomach edukacji (od przedszkola po edukację akademicką). Jestem autorką i współautorką wielu publikacji naukowych z tego zakresu w czasopismach krajowych i zagranicznych, współautorem podręczników do szkół średnich z podstaw przedsiębiorczości i geografii oraz ekspertyz, materiałów edukacyjnych i dydaktycznych. Dotychczas byłam kierownikiem i członkiem zespołów wielu projektów badawczych i edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości i geografii, w tym projektów międzynarodowych. Jako ekspert w zakresie edukacji przedsiębiorczości współpracuję z wieloma instytucjami, m.in. Ministerstwem Edukacji Narodowej (jako współautor podstawy programowej z podstaw przedsiębiorczości do szkół średnich), Ministerstwem Finansów ds. edukacji finansowej, Komisją Nadzoru Finansowego, czy też z Małopolską Organizacją Turystyczną. Koordynuję szereg działań w zakresie jakości kształcenia oraz współpracy podejmowanej w różnym zakresie z instytucjami zewnętrznymi Instytutu. Jestem członkiem różnych organizacji naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym, w tym m.in.: Polskiego Towarzystwa Geograficznego (PTG), European Regional Science Association (ERSA), American Association of Geographers (AAG), European International Business Academy (EIBA). Prowadzę zajęcia na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich (kierunki: geografia, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja) i podyplomowych (geografia, przedsiębiorczość), m.in. z geografii ekonomicznej, geografii przemysłu i usług, dydaktyki przedsiębiorczości, samorządu terytorialnego, transportu w turystyce, wprowadzenia na rynek pracy, gospodarki finansowej oraz podstaw finansów i rachunkowości, a także liczne warsztaty szczególnie o tematyce związanej z kształceniem kompetencji poszukiwanych u pracowników na współczesnym rynku pracy. https://ig.up.krakow.pl/pracownicy-up/dr-wioletta-kilar/
dr Wioletta Kilar
dr Wioletta Kilar
Kierownik studiów
Małgorzata Zdon-Korzeniowska, dr – adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej). Magister ekonomii w zakresie przedsiębiorczości i innowacji (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Zainteresowania badawcze: rynkowa/marketingowa orientacja samorządów terytorialnych, marketing terytorialny, zarządzanie turystyką na poziomie lokalnym i regionalnym, kreowanie regionalnych produktów turystycznych, przedsiębiorstwa agroturystyczne, rozwój zrównoważony. Prowadzone zajęcia: Zarządzanie; Teoria organizacji i zarządzania; Podstawy marketingu terytorialnego; Marketing terytorialny; Marketing turystyczny; Kreowanie produktu turystycznego; Projektowanie własnego biznesu; Podstawy przedsiębiorczości Pełnione funkcje: Kierownik studiów podyplomowych: Przedsiębiorczość Sekretarz corocznych konferencji z zakresu przedsiębiorczości i edukacji Przewodnicząca Zespołu ds. opracowania programu dla kierunku Logistyka Członek Komisji ds. jakości kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja Członek Komisji ds. jakości kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna Opiekun i koordynator specjalności przedsiębiorczość w turystyce (I stopień) oraz przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznej (II stopień) na kierunku turystyka i rekreacja. https://ig.up.krakow.pl/pracownicy-up/dr-malgorzata-zdon-korzeniowska/
dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska
dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska
Dr Mariusz Cembruch-Nowakowski - zainteresowania badawcze obejmują tematykę zarządzania, przedsiębiorczości i innowacyjności w turystyce, w szczególności w hotelarstwie oraz w sektorach kultury i kreatywnym. Bada rolę małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych w funkcjonowaniu i rozwoju tych obszarów gospodarki. Współpracuje jako ekspert z Ośrodkiem Statystyki Kultury Urzędu Statystycznego w Krakowie. baza Biografik: http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/splendor/expertus3e.cgi?KAT=%2Fpublic%2Fexpertus%2Fpar%2Fbib%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=-1&mask=2&F_00=02&V_00=Cembruch-Nowakowski+Mariusz+ dyżury: Poniedziałek: godz. 14.45 - 15.30 Czwartek: godz. 12.30 - 13.15 Dodatkowe terminy po wcześniejszym umówieniu się poprzez kontakt email. https://ig.up.krakow.pl/pracownicy-up/dr-mariusz-cembruch-nowakowski/
dr Mariusz Cembruch-Nowakowski
dr Mariusz Cembruch-Nowakowski
Agnieszka Świętek, dr nauk o ziemi w zakresie geografii, adiunkt (rozprawa doktorska nt. ”Edukacja jako element poziomu życia romskiej mniejszości etnicznej w województwie małopolskim”). Urodzona w Krakowie w 1986 roku, absolwentka studiów geograficznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Z wykształcenia jest nauczycielem geografii i podstaw przedsiębiorczości. Od 2011 roku zatrudniona jako pracownik naukowo- dydaktyczny w Katedrze Badań nad Edukacją Geograficzną, Instytutu Geografii. Prowadzi zajęcia z m.in. Dydaktyki geografii, Dydaktyki wiedzy o społeczeństwie, Edukacji regionalnej, Mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, Warsztatów geograficznych. W pracy dydaktycznej stawia na praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela, skupiając się na zastosowaniu aktywizujących metod kształcenia i nowych środków dydaktycznych (m.in. technologii informacyjno- komunikacyjnych) i realizacji przez studentów zajęć w terenie w formie edukacyjnych ścieżek dydaktycznych. Zainteresowania badawcze A. Świętek obejmują geografię społeczną oraz edukację geograficzną, międzykulturową i edukację w zakresie przedsiębiorczości. Autorka dwóch monografii naukowych: “Poziom życia romskiej mniejszości etnicznej w województwie małopolskim” i “Edukacja uczniów romskich w województwie małopolskim” wydanych na podstawie własnych badań prowadzonych w społeczności romskiej. Współautorka podręcznika do “Ekonomii w praktyce” i poradników dla uczniów i nauczycieli: “Biznesplan krok po kroku”, „Jak edukować dzieci romskie”. Obecnie prowadzi badania w nurcie „geografii ciszy” w zakresie otwartości kulturowej młodych dorosłych oraz percepcji zjawisk geograficznych przez uczniów i nauczycieli, a także badania nad możliwościami wdrażania strategii „kształcenia poszukującego” w edukacji geograficznej. Wraz z prof. D. Piróg stworzyła innowacyjną koncepcję kształcenia przyszłych nauczycieli geografii GEOETOS w ramach grantu NCBiR, wdrażaną od 2019 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym: zaprojektowała nowe plany i programy nauczycielskich studiów geograficznych, jak i nowoczesną pracownię edukacji geograficzno – przyrodniczej dla studentów (budowa pracowni trwa). Członek Komisji ds. jakości kształcenia na kierunku Geografia. Kierownik praktyk pedagogicznych Instytutu Geografii kierująca szkolnymi praktykami zawodowymi studentów specjalności nauczycielskich. Współorganizatorka cyklicznej konferencji dydaktycznej dla nauczycieli geografii „Edukacja geograficzna w reformowanej szkole” wspierającej nauczycieli w przygotowywaniu się do zmian w kształceniu geograficznym wynikających z reformy oświaty w Polsce. Recenzent zadań do kuratoryjnego Konkursu Geograficznego. Posiada doświadczenie w pracy w projektach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+: Common Goals Common Ways (polegającego na transferze dobrych praktyk edukacyjnych z Niemiec, Szkocji i Polski w zakresie kształcenia młodzieży z trudnościami edukacyjnymi do Węgier), Reaching the Lost Genaration (dotyczącego rozwoju kompetencji u młodzieży z różnych środowisk) oraz SUSEN (dotyczącego rozwoju postawy przedsiębiorczej i ekologicznej oraz znajomości zasad zrównoważonego rozwoju u uczniów szkół podstawowych). Obecnie pracuje w dwóch projektach międzynarodowych: Engagement&Beyond (którego celem jest wypracowanie narzędzi do podnoszenia zaangażowania nauczycieli w pracę i usprawnienia pracy szkoły) oraz E3Cases (którego celem jest opracowanie dydaktyczne metody case study i wdrożenie jej w edukację w zakresie przedsiębiorczości wśród studentów). https://ig.up.krakow.pl/pracownicy-up/dr-agnieszka-swietek/
dr Agnieszka Świętek
dr Agnieszka Świętek
https://ig.up.krakow.pl/pracownicy-up/dr-slawomir-dorocki/
dr Sławomir Dorocki
dr Sławomir Dorocki

Kadrę stanowią pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

  Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234

  e-mail: ipea@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 11