Cyfrowa Edukacja Językowa. STUDIA ONLINE

Cel studiów

Zapraszamy na studia podyplomowe, które uczą, jak być dobrym nauczycielem języka angielskiego w nowoczesnym świecie. Oferujemy wiedzę językoznawczą, psychologiczną, pedagogiczną, metodyczną, oraz umiejętność komputerowego wspomagania dydaktyki języka obcego. Uczymy tworzenia kursów, planów zajęć oraz indywidualnych ścieżek edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii.

Program

Proponowany program kształcenia wyposaży absolwenta w wiedzę potrzebną do zrozumienia istoty mądrego wykorzystania nowych technologii w edukacji językowej. Studia pozwalają na opanowanie umiejętności planowania i organizowania kursów zdalnych i hybrydowych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno  pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591) 

Program studiów wpisuje się w obecny kontekst edukacyjny, w którym wykorzystanie nowych technologii w dydaktyce, w tym w edukacji językowej, stało się warunkiem sine qua non podtrzymania systemu edukacji. Program studiów przewiduje umiejętności radzenia sobie w tej sytuacji, a także w przyszłości, w której powrót do stuprocentowo tradycyjnej dydaktyki może stać się niepożądany i pedagogicznie ograniczający. 

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH    Cyfrowa Edukacja Językowa (online)

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku/kierunkach: filologia angielska, kierunkach humanistycznych i pedagogicznych z nauczaniem z języka angielskiego oraz innych kierunkach i formach kształcenia nadających uprawnienia do nauczania języka angielskiego. 

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Studia mają formę doskonalącą. Studia nie zapewniają  kwalifikacji nauczycielskich (w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r.). Studia odbywają się w trybie zdalnym synchronicznym na platformie MS Teams oraz asynchronicznym na platformie Moodle. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.   

Studia podyplomowe z zakresu nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem nowych technologii przygotowują nauczycieli języka angielskiego do pracy dydaktycznej z wykorzystaniem nowych technologii w trybach zdalnym, hybrydowym, mobilnym, sytuacyjnym, hyflex itd. Studia przygotowują nauczycieli do pracy tego typu w szkole, również wyższej i innych placówkach oświatowych, w których prowadzona jest dydaktyka językowa z wykorzystaniem nowych technologii a także w sekcjach e-learningowych korporacji oraz w indywidualnej pracy z uczniem. 

Sposób prowadzenia zajęć: 

Studia prowadzone są w trybie online. Studia prowadzone są w języku angielskim. 

Warunki ukończenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach programowych oraz przedstawienie pracy zaliczeniowej.

Planowane terminy zjazdów:

Uzupełnione  zostaną po ogłoszeniu organizacji roku akademickiego 2021/22

Dolny/Górny limit przyjęć: 20/50 

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-11-01
Planowany termin rozpoczęcia
2021-11-20
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia on-line
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1500

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

dr hab. prof. UP Anna Turula
dr hab. prof. UP Anna Turula
Kierownik studiów
mgr Joanna Jakubik
mgr Joanna Jakubik
Zastępca Kierownika studiów

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt