Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna

Cel studiów

Studia dają pełne przygotowanie do prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wyrównawczych oraz edukacyjnych z zakresu trudności szkolnych, w tym przede wszystkim trudności w uczeniu się dzieci z przedszkoli, ze szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Program

Rekrutacja

Absolwent otrzymuje kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą, która nie radzi sobie z realizacją programów nauczania w szkołach masowych i specjalnych. Jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela-terapeuty uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwoju i specyficznymi trudnościami w uczeniu się w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych w zakresie zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami.

Warunki przyjęcia na studia:

Dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia na kierunku/kierunkach pedagogicznych lub absolwentów studiów I stopnia z udokumentowanymi kwalifikacjami pedagogicznymi.

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia zwykle odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

 • Jak wyglądają praktyki?

Miejsce praktyk wybiera Słuchacz indywidualnie. Najważniejsze jest to, że musi być to placówka, w której zatrudniony jest psycholog.

 

 • Czym kończą się studia?

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganych i określonych programem zaliczeń i egzaminów oraz przygotowanie pracy końcowej. Ocena z pracy końcowej jest podstawą do wystawienia oceny z ostatniej część seminarium dyplomowego.

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2020-06-01 - 2020-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2020-10-01
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Centrum Doskonalenia Kompetencji
* Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach w październiku 2020 r.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1600

Terminy rat

I rata – do 31 października 2020 r.,
II rata – do 30 listopada 2020 r.,
III rata – do 15 marca 2021r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2021 r.

Kadra

dr Rafał Abramciów

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków

  pokój 371, piętro III;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Katedra Psychologii

  mail: psych@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 29