Druk 3 D, grafika, poligrafia cyfrowa dla nauczycieli

Cel studiów

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych/prowadzenia zajęć z zakresu treści w obszarze druku 3D, grafiki i poligrafii cyfrowej zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Program

 • Podstawy poligrafii
 • Projektowanie publikacji
 • Rysunek techniczny
 • Modelowanie 3D
 • Drukowanie 3D i skanowanie przestrzenne
 • Kompetencje personalno- społeczne
 • Dydaktyka przedmiotów zawodowych
 • Maszyny i urządzenia cyfrowe
 • Architektura informacji
 • Projektowanie identyfikacji wizualnej
 • Fotoedycja
 • Projektowanie graficzne
 • Drukowanie cyfrowe
 • Digitalizacja, cyfryzacja publikacji
 • Projektowanie dla nowych mediów
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej (90h)

Rekrutacja

Studia adresowane są do nauczycieli (do osób mających kwalifikacje nauczycielskie) posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub inżynierskich lub magisterskich).

Warunki przyjęcia na studia:

 • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia
 • uprawnienia pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (lub odpis)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 • Uprawnienia pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela (odpis lub kserokopia)
Terminy
Termin składania dokumentów
2019-06-01 - 2019-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2019-10-19
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Centrum Doskonalenia Kompetencji, ul. Podchorążych 2, pokój 371, piętro III
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line.Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (lub opis)
  • Zdjęcie legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Złóż dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty.
  Dokumenty przyjmuje: Centrum Doskonalenia Kompetencji UP, ul. Podchorążych 2, pokój 371, piętro III
  Adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków z dopiskiem: studia podyplomowe
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.
 • Wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1250

Terminy rat

I rata – do 31 października 2019 r.,
II rata – do 30 listopada 2019 r.,
III rata – do 15 marca 2020 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2020 r.

Kadra

Dr Renata Staśko, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Przedmiotów Technicznych i Informatycznych w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Działalność naukowo-badawcza ma charakter interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień współczesnych problemów edukacji techniczno-informatycznej, nowoczesnych technologii kształcenia i doskonalenia zawodowego, jakości kształcenia, kompetencji społecznych, medialnych i cyfrowych, e-learningu i wizualizacji. Autorka i współautorka ponad 50 publikacji w recenzowanych czasopismach oraz wielu niepublikowanych opracowań. Członkostwo i funkcje: 2016- 2020: członek Senackiej Komisji ds. Etyki; od 2016: członek Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych; od 2016: członek Koalicji Edukacji Medialnej i Cyfrowej; od 2016: członek zespołu eksperckiego w Europejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego UP; od 2016: członek Interdyscyplinarnego Centrum Badań Edukacyjnych; 2013-2017: członek Rady Instytutu Techniki; od 2015: opiekun Naukowego Studenckiego koła Dydaktyków IT; 2012-2016: członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich; 2009-2011: z-ca Dyrektora Instytutu Techniki; od 2008: kierownik praktyk pedagogicznych; 2008-2011 oraz od 2016: kierownik studiów podyplomowych; od 2017 członek zespołu Jakości Kształcenia IT. Udział w projektach edukacyjnych, prowadzenie szkoleń: 1."Poszukiwacze wiedzy" III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (nr WND-POWR.03.01.00-00-U077/17), 2018-2020; 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007--2013, Priorytet III „Wysoka jakość oświaty”, Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli” nr projektu: WND-POKL.03.03.02-00-036/08; 3. Rozwój potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Administracja platformą e-learningową, 4. "USUS EST OPTIMUS MAGISTER - Praktyka jest najlepszym nauczycielem" nr WND-POKL.03.03.02-00-037/10, 2014-2015; 5. Prowadzenie kursów oraz szkoleń dla studentów kierunku Edukacja techniczno-informatyczna; 6. Prowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli studiów podyplomowych; 7. Prowadzenie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli w ramach współpracy Szkół Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego. Odznaczenia i nagrody: Medal Komisji Edukacji Narodowej (2018), Medal Brązowy za długoletnią służbę (2017), nagroda JM Rektora UP za działalność dydaktyczną (2008), nagroda JM Rektora UP za działalność organizacyjną (2007).
dr Renata Staśko
dr Renata Staśko
kierownik studiów

Dlaczego z nami

– Praktyka przede wszystkim! Zajęcia prowadzone w 85% w grupach laboratoryjno-konwersatoryjnych,
– Zdobędziesz kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu/prowadzenia zajęć z zakresu treści w obszarze druku 3D, grafiki i poligrafii cyfrowej,
– Nauczysz się przełamywania schematów myślowych w zakresie projektowania i drukowania materiałów wydawniczych oraz obiektów przestrzennych, w tym metodą Design Thinking,
– Dowiesz się jak otworzyć się na nieszablonowe podejście do projektowania m.in. wykorzystując technikę teatru improwizowanego,
– Podzielimy się naszymi doświadczeniami, poznasz praktyczne metody i narzędzia stosowane w procesie projektowania, modelowania 3D, fotoedycji, projektowania dla nowych mediów,
– Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy, konsultacje i mentoring.

 

 

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Centrum Doskonalenia Kompetencji

  ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków

  pokój 371, piętro III;

  mail: podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80, 12 662 64 03

 • Organizator studiów

  Instytut Techniki

  mail: technika@up.krakow.pl

  tel: 12 662 63 31