Dyplomacja publiczna

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie Absolwentów do objęcia stanowisk w administracji publicznej dotyczących prowadzenia kontaktów z partnerami zagranicznymi przy pomocy mediów społecznościowych. Absolwenci zdobędą także podstawy wiedzy o metodach i technikach dyplomacji publicznej na poziomie administracji rządowej, na przykładach z praktyki USA, UE i innych liderów międzynarodowych, dzięki czemu będą atrakcyjnym nabytkiem dla organizacji pozarządowych i eksperckich zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Absolwenci mogą także zainteresować swoimi kwalifikacjami firmy stawiające na misję społeczną w sieci.

Program

Studia podyplomowe Dyplomacja publiczna realizowane są w ciągu 2 semestrów, podczas których zgodnie z planem studiów słuchacz odbędzie 240 godzin dydaktycznych, w tym wykłady i ćwiczenia.

Na ramowy plan studiów składają się następujące kursy:

Semestr 1

 • Wprowadzenie do dyplomacji publicznej
 • Współczesne stosunki międzynarodowe
 • Administracja publiczna w kontaktach międzynarodowych
 • Kontakty z mediami
 • Międzynarodowe Public Relations

Semestr 2

 • Metody dyplomacji publicznej
 • Gospodarka finansowa Unii Europejskiej
 • Komunikowanie międzynarodowe
 • Elementy prawa międzynarodowego
 • Protokół dyplomatyczny w praktyce

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH    Dyplomacja publiczna

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • warunkiem zapisu na studia podyplomowe „Dyplomacja publiczna” jest ukończenie studiów drugiego stopnia;
 • warunkiem koniecznym do udziału w studiach jest dyplom ukończenia studiów magisterskich na dowolnym kierunku studiów;
 • studia kierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów wyższych magisterskich w zakresie nauk politycznych, kierunków politologicznych, międzynarodowych i/lub innych kierunków studiów w dziedzinie nauk społecznych, nauk humanistycznych oraz filologii (wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2).
 • Dolny/Górny limit przyjęć:  16/50

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwenci tego kierunku zdobędą kwalifikacje cząstkowe w zakresie dyplomacji publicznej, zagranicznych kontaktów społecznych administracji publicznej, konwencjonalnej i internetowej promocji kultury i historii państw oraz regionów, międzynarodowych przedsięwzięć i programów kulturalnych realizowanych w mediach społecznościowych. Absolwent studiów podyplomowych doskonalących w zakresie dyplomacji publicznej potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności dotyczące utrzymywania kontaktów zagranicznych w przedsięwzięciach międzynarodowych. Zna uwarunkowania publicznego wymiaru działań dyplomatycznych. Jest kompetentny w działalności zawodowej o profilu obejmującym kontakty międzynarodowe. W ramach kształcenia podyplomowego absolwent został przygotowany do realizacji zadań związanych z koordynacją i prowadzeniem projektów międzynarodowych, organizacji spotkań międzynarodowych, konferencji, wizyty zagranicznej. Absolwent zyskuje umiejętności pozwalające na utrzymywanie bieżących kontaktów z partnerami zagranicznymi, kwalifikacje odpowiednie dla utrzymywania oficjalnych relacji z udziałem międzynarodowym. Absolwenci nabywają zdolność komunikowania się w środowisku międzynarodowym poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych w relacjach publicznych. Zdobywają sprawność planowania działań promocyjnych oraz programów kulturalnych o zasięgu międzynarodowym. Dzięki kształceniu w formie zdalnej absolwenci będą dokładniej przygotowani do aktywności na platformach społecznościowych, forach i blogach internetowych.

 

Sposób prowadzenia zajęć:

Online za pośrednictwem aplikacji MS Teams

Planowane terminy zjazdów:

26-28.11.2021, 10-12.12.2021, 4-6.03.2022, 18-20.03.2022, 1-3.04.2022, 22-24.04.2022, 6-8.05.2022.

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-11-15
Planowany termin rozpoczęcia
2021-11-26
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia Online za pośrednictwem aplikacji MS Teams
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1650

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

Dr hab. G. Nycz, prof. UP; dr habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (2020 r., Uniwersytet Jagielloński). Stopień doktora uzyskał w 2009 r. (UJ), mgr stosunków międzynarodowych (UJ) i ekonomii (UEK), SYLFF Fellow 2007/2008, kursant Institute of World Politics w Waszyngtonie (2008). Od 1 października 2020 r. na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego, gdzie jest zatrudniony od 2011 r. – obecnie w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Obszarowych kierowanej przez prof. dr hab. Jana Rydla. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (polsko- i anglo-języcznych), w tym 6 monografii naukowych, rozdziałów w monografiach naukowych (w tym anglojęzycznej), kilkunastu artykułów w czasopismach naukowych (w tym z ministerialnych listy A oraz z listy B), dwudziestu kilku artykułów w zbiorowych pracach monograficznych (pokonferencyjnych).
Dr hab. Grzegorz Nycz, prof. UP
Kierownik studiów

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Nauk o Polityce i Administracji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 236

  e-mail: inpa@up.krakow.pl

  tel. 12 662 64 46