E-nauczyciel. studia online

Rekrutacja
)

Cel studiów

Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych E-nauczyciel jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauczania zdalnego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Studia te mają za zadanie przygotować do samodzielnego planowania i tworzenia kursów zdalnych oraz prowadzenia zajęć on-line w trybie asynchronicznym i synchronicznym.

Absolwent nabędzie umiejętność konfigurowania i zarządzania platformą szkoleniową LMS, tworzenia prostych dynamicznych witryn internetowych oraz gier edukacyjnych (Unity), przygotowywania interaktywnych raportów i wizualizacji oraz ich publikowania na stronach www. Interdyscyplinarność powiązania umiejętności praktycznych z obszarem dydaktyki ogólnej przygotują słuchaczy do wdrażania i administrowania autorskich kursów na różnych poziomach kształcenia. Poznanie zasad tworzenia e-kursów pozwoli na publikowanie materiałów edukacyjnych o wysokiej jakości merytorycznej, skorelowanej z prawidłową komunikacją wizualną.

Program

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem, wdrażaniem oraz animacją systemów kształcenia zdalnego wraz z praktycznym zastosowaniem metodyki nauczania na różnych poziomach kształcenia.

Zagadnienia te są realizowane w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach następujących kursów:

 • E-learning – projektowanie kursów
 • Tworzenie stron WWW
 • Grafika komputerowa i multimedia
 • Technologia informacyjno-komunikacyjna w szkole podstawowej
 • Projektowanie gier edukacyjnych w Unity
 • Systemy zarządzania nauczaniem (LMS)
 • Technologia informacyjno-komunikacyjna w szkole ponadpodstawowej
 • STEM – na lekcjach w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • BYOD – Bring Your Own Device – na lekcjach w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Wizualizacja w raportach i prezentacjach

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     E-Nauczyciel

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 

Studia podyplomowe E-nauczyciel są skierowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętego nauczania zdalnego, niezależnie od ukończonego przez nich kierunku studiów oraz doświadczenia zawodowego. Nie jest wymagane posiadanie wiedzy w zakresie obsługi specjalistycznych narzędzi informatycznych, czy programowania. Znajomość zagadnień tworzenia i wdrażania aplikacji internetowych czy umiejętność programowania w dowolnym języku ułatwi studiowanie, ale nie jest warunkiem niezbędnym.

Planowane terminy zajęć:

Semestr I: 7-8.10.2023, 4-5.11.2023, 25-26.11.2023, 16-17.12.2023, 20-21.01.2024.
Semestr II: 9-10.03.2024, 6-7.04.2024, 20-21.04.2024, 25-26.05.2024, 15-16.06.2024.

Sposób prowadzenia zajęć:

Wszystkie wykłady i ćwiczenia prowadzone są w całości z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na żywo na platformie Teams.

Zajęcia będą odbywały się w soboty w godzinach 8.00-18.00, a w niedziele 8.00-16.00.

Wszystkie zajęcia przewidziane w planie studiów podyplomowych prowadzone będą na żywo na platformie Teams.

Studia i egzaminy odbywają się tylko z wykorzystaniem narzędzi służących do kształcenia na odległość.

Nie przewidujemy żadnych prac ani egzaminów końcowych – ocena na świadectwie będzie wyliczona na podstawie ocen z poszczególnych przedmiotów.

Wszystkie materiały konieczne do studiowania zostaną udostępnione na platformie Teams.

Dolny/Górny limit przyjęć:  10/30

Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zdjęcie x 1 szt.
 6. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2023-06-01 - 2023-09-16
Planowany termin rozpoczęcia
2023-10-07
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. dane o wykształceniu
  3. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna.
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany), wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  5. Zdjęcie x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie).
  6. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2750

Terminy rat

I rata – do 30 października 2023 r.,
II rata – do 30 listopada 2023 r.,
III rata – do 15 marca 2024 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2024 r.

Kadra

dr Zbigniew Leśniak
Kierownik studiów

Zajęcia na studiach podyplomowych E-nauczyciel będą prowadzone przez osoby, które zdobyły doświadczenie podczas prowadzenia zajęć na różnych etapach edukacyjnych.

Dlaczego warto

Studia podyplomowe E-nauczyciel są ukierunkowane na nabywanie i ugruntowanie przez słuchaczy praktycznych umiejętności w zakresie nauczania zdalnego. Program tych studiów kładzie główny nacisk na umiejętności praktyczne powiązane z obszarem dydaktyki ogólnej.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 50, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Matematyki

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  e-mail: instmat@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 73

  tel. 12 662 62 74