E-Nauczyciel

Cel studiów

Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych E-nauczyciel jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauczania zdalnego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Studia te mają za zadanie przygotować do samodzielnego planowania i tworzenia kursów zdalnych oraz prowadzenia zajęć on-line w trybie asynchronicznym i synchronicznym.

Absolwent nabędzie umiejętność konfigurowania i zarządzania platformą szkoleniową LMS, tworzenia prostych dynamicznych witryn internetowych, przygotowywania interaktywnych raportów i wizualizacji oraz ich publikowania na stronach www. Interdyscyplinarność powiązania umiejętności praktycznych z obszarem dydaktyki ogólnej przygotują słuchaczy do wdrażania i administrowania autorskich kursów na różnych poziomach kształcenia. Poznanie zasad tworzenia e-kursów pozwoli na publikowanie materiałów edukacyjnych o wysokiej jakości merytorycznej, skorelowanej z prawidłową komunikacją wizualną

Program

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem, wdrażaniem oraz animacją systemów kształcenia zdalnego wraz z praktycznym zastosowaniem metodyki nauczania na różnych poziomach kształcenia.

Zagadnienia te są realizowane w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach następujących kursów:

 • E-learning – projektowanie kursów
 • Grafika komputerowa i multimedia
 • Tworzenie aplikacji internetowych
 • Statystyka opisowa w Excelu
 • Wizualizacja w raportach i prezentacjach
 • Systemy zarządzania nauczaniem (LMS)
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii w uczeniu się i nauczaniu
 • Projektowanie e-lekcji

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     E-Nauczyciel

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.

Studia podyplomowe E-nauczyciel są skierowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętego nauczania zdalnego, niezależnie od ukończonego przez nich kierunku studiów oraz doświadczenia zawodowego. Nie jest wymagane posiadanie wiedzy w zakresie obsługi specjalistycznych narzędzi informatycznych, czy programowania. Znajomość zagadnień tworzenia i wdrażania aplikacji internetowych czy umiejętność programowania w dowolnym języku ułatwi studiowanie, ale nie jest warunkiem niezbędnym.

Planowane terminy zajęć:

6-7.11.2021; 20-21.11.2021; 11-12.12.2021; 22-23.01.2022; 12-13.2022; 2-3.04.2022; 14-15.05.2022; 11-12.06.2022.

Zajęcia będą a prowadzone w soboty w godzinach 8.00-18.00, a w niedziele 8.00-16.00.

Nie przewidujemy żadnych prac ani egzaminów końcowych – ocena na świadectwie będzie wyliczona na podstawie ocen z poszczególnych przedmiotów.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  15/45
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-10-31
Planowany termin rozpoczęcia
2021-11-06
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2750

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

dr Zbigniew Leśniak
Kierownik studiów

Zajęcia na studiach podyplomowych E-nauczyciel będą prowadzone przez osoby, które zdobyły doświadczenie podczas prowadzenia zajęć na różnych etapach edukacyjnych.

Dlaczego warto

Studia podyplomowe E-nauczyciel są ukierunkowane na nabywanie i ugruntowanie przez słuchaczy praktycznych umiejętności w zakresie nauczania zdalnego. Program tych studiów kładzie główny nacisk na umiejętności praktyczne powiązane z obszarem dydaktyki ogólnej.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Matematyki

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  mail: instmat@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 73

  tel. 12 662 62 74