Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Rekrutacja
)

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) jest nabycie wiedzy na temat rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich potrzeb i możliwości w zakresie funkcjonowania psychospołecznego. Absolwent studiów będzie przygotowany do wykonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jednym z celów będzie umiejętność projektowania oraz realizowania, bądź współrealizowania działań rehabilitacyjno – dydaktyczno – wychowawczych, respektując założenia pedagogiki specjalnej i metodyki kształcenia specjalnego, a także wdrażanie odpowiednich rozwiązań terapeutycznych.

Program

Program studiów podyplomowych spełnia standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zobacz więcej.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku/kierunkach pedagogicznych,
 • posiadane kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.
 • studia przeznaczone są dla osób, które nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać kwalifikacje dodatkowe w zakresie: edukacji i rehabilitacji z niepełnosprawnością intelektualną.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent studiów podyplomowych kierunku Edukacja i rehabilitacja osób w z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) uzyskuje uprawnienia do pełnienia roli zawodowej:
• nauczyciela przedszkola (oddziału) specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
• nauczyciela (oligofrenopedagoga) w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
• nauczyciela współorganizującego proces edukacji w przedszkolach (oddziałach) i szkołach (klasach) integracyjnych,
• nauczyciela – wychowawcy w świetlicach szkolnych, internatach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
• nauczyciela zajęć rewalidacyjnych w placówkach kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną,
• pedagoga (oligofrenopedagoga) w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym,
• pedagoga (oligofrenopedagoga) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych,
• pedagoga (oligofrenopedagoga) w placówkach, w których ma miejsce proces rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.

Planowane terminy zjazdów:

Terminy zostaną zaplanowane zgodnie z organizacją roku akademickiego.

 

Sposób prowadzenia zajęć:

hybrydowy (wykłady w piątki po 15.00 zdalne, ćwiczenia audytoryjne w soboty i niedziele stacjonarne, ćwiczenia praktyczne stacjonarne (w piątki w godzinach 8 – 12) w drugim semestrze 4 spotkania.

 

Zakończenie studiów:
warunkiem zakończenie studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń i złożenie egzaminów cząstkowych (po zakończeniu niektórych kursów). Plan nie przewiduje pracy dyplomowej.

 

Praktyki – wymiar/miejsce realizacji:

 • praktyki przedmiotowe realizowane na terenie Krakowa w szkołach ćwiczeń Uniwersytetu,
 • praktyka zawodowa realizowana indywidualnie w placówce wybranej przez słuchacza zgodnie z planem studiów.

W ramach studiów podyplomowych słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyk pedagogicznych w wymiarze 180 godzin, które są niezbędne do uzyskania kwalifikacji do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  20/30
Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zdjęcie x 1 szt.
 6. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2023-07-01 - 2023-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2023-10-26
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, nauczanie hybrydowe
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. dane o wykształceniu
  3. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna.
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany), wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  5. Zdjęcie x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie).
  6. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2000 zł

Terminy rat

I rata – do 30 października 2023 r.,
II rata – do 30 listopada 2023 r.,
III rata – do 15 marca 2024 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2024 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

Dr Izabella Gałuszka
Kierownik studiów

dr hab. Piotr Majewicz prof. UP,
dr hab. Ireneusz Świtałą prof. UP,
dr hab. Justyna Wojniak prof. UP
dr Izabella Gałuszka,
dr Maria Kościółek,
dr Agnieszka Ochman,
dr Katarzyna Pająk,
dr Jacek Sikorski,
dr Ewelina Sobocha,
dr Monika Węglarz-Masłowska,
mgr Anna Biała,
mgr Katarzyna Lichtańska,

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt