Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) jest nabycie wiedzy na temat rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich potrzeb i możliwości w zakresie funkcjonowania psychospołecznego. Absolwent studiów będzie przygotowany do wykonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jednym z celów będzie umiejętność projektowania oraz realizowania, bądź współrealizowania działań rehabilitacyjno – dydaktyczno – wychowawczych, respektując założenia pedagogiki specjalnej i metodyki kształcenia specjalnego, a także wdrażanie odpowiednich rozwiązań terapeutycznych.

Program

Program trzysemestralnych studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  obejmuje treści z zakresu przedmiotów takich jak:

 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji

 

 • Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim
 • Metodyka wychowania i nauczania uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach specjalnych
 • Zajęcia rewalidacyjne w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

 • Partnerstwo i seksualność na różnych etapach życia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Andragogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Praca z rodziną doświadczającą niepełnosprawności intelektualnej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Specyfika pracy z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Psychopedagogika kreatywności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • Podstawy języka migowego

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i praktycznych.

W ramach studiów podyplomowych słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyk pedagogicznych w wymiarze 180 godzin, które są niezbędne do uzyskania kwalifikacji do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Program studiów podyplomowych spełnia standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zobacz więcej.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:
Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku/kierunkach pedagogicznych lub innych z udokumentowanymi kwalifikacjami pedagogicznymi uprawniającymi do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:
Absolwent studiów podyplomowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska*:

 • nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych,
 • nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach/szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz placówkach specjalnych,
 • nauczyciela w przedszkolach specjalnych i ogólnodostępnych, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych specjalnych i ogólnodostępnych, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • nauczyciela w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • nauczyciela w szkołach i ośrodkach specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopni lekkim, prowadzącego zajęcia/nauczającego przedmiotu zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami,
 • nauczyciela, nauczyciela wychowawcy w szkołach w zakładach poprawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną pod warunkiem posiadania kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela, nauczyciela wychowawcy w szkołach w zakładach poprawczych,
 • pedagoga specjalnego (oligofrenopedagoga) w innych placówkach realizujących działania edukacyjne, rehabilitacyjne, wychowawcze i opiekuńcze wobec dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
* Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578); Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

 

Planowane terminy zjazdów:

22,23,24.10; 19,20,21.11; 10,11,12.12; 7,8,9.01.2022 r.; 4,5,6.02; 18,19,20.02; 4,5,6.03; 18,19,20.03; 1,2,3.04; 6,7,8.05; 20,21,22.05; 24,25,26.06; 9,10,11.09; 23,24,25.09; 21,22,23.10; 4,5,6.11; 2,3,4.12; 16,17,18.12; 27,28,29.01.2023 r.

 

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia będą  prowadzone stacjonarnie jaki i zdalnie.

W piątki po południu są planowane wykłady online, natomiast w soboty i niedziele zajęcia stacjonarne.
Orientacyjny czas trwania zajęć, w piątki, w godz. 15.00-19.30, w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.30.

 

Zakończenie studiów:
Warunkiem zakończenie studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń i złożenie egzaminów cząstkowych (po zakończeniu niektórych kursów). Plan nie przewiduje pracy dyplomowej.

 

Praktyki – wymiar/miejsce realizacji:

 • praktyka zawodowa asystencka realizowana w oddziałach szkolnych i przedszkolnych ogólnodostępnych i specjalnych dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualna (60 godz.),
 • praktyka zawodowa asystencko-pedagogiczna realizowana w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Obejmuje samodzielne prowadzenie zajęć.(120 godz.).

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  19/50
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-10-10
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-22
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, nauczanie hybrydowe
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1700

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

Dr hab. prof. UP Katarzyna Parys
Kierownik studiów

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Pedagogiki Specjalnej
  Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 110
  mail: ips@up.krakow.pl
  tel. 12 662 66 36