Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w szkołach lub placówkach specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną/słuchową zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami nauczycielskimi.

Posiadana wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne określone szczegółowo poprzez kierunkowe efekty kształcenia pozwolą absolwentom studiów podyplomowych PEDAGOGIKA SPECJALNA podjąć zadania w obszarze planowania, projektowania, prowadzenia oraz modyfikowania działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub z uszkodzonym słuchem.

Program

Program trzysemestralnych studiów podyplomowych PEDAGOGIKA SPECJALNA  obejmuje treści z zakresu przedmiotów kierunkowych takich jak:

wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, dydaktyki specjalnej, psychologia klinicznej i psychopatologia, diagnostyka psychopedagogiczna, język migowy alternatywne i wspomagające metody komunikacji, metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej, zaburzenia zachowania, trening umiejętności społecznych, diagnoza i wspomaganie rodziny z osobami ze niepełnosprawnymi, konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, projektowanie programów psychoedukacyjnych z elementami socjoterapii, metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej w placówkach specjalnych, regulacje prawne w rehabilitacji

oraz przedmiotów specjalnościowych w ramach wybranej specjalności:

metodyka kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, metodyka wychowania i nauczania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, praca z dziećmi ze złożonymi niepełnosprawnościami, strategie pracy z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, metodyka kształcenia uczniów niesłyszących i słabosłyszących, wychowanie słuchowe, podstawy audiologii, surdologopedia i in.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i praktycznych.

W ramach studiów podyplomowych słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyk pedagogicznych w wymiarze 150 godzin, które są niezbędne do uzyskania kwalifikacji do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub uszkodzonym słuchem.

 

Program studiów podyplomowych spełnia standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zobacz więcej.

Rekrutacja

Studia skierowane są do nauczycieli  z udokumentowanymi kwalifikacjami nauczycielskimi uprawniającymi do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć chcących uzyskać kwalifikacje do pracy w placówkach kształcenia specjalnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną/słuchową.

Warunki przyjęcia na studia:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku/kierunkach pedagogicznych lub innych z udokumentowanymi kwalifikacjami nauczycielskimi uprawniającymi do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć

Absolwent studiów podyplomowych PEDAGOGIKA  SPECJALNA uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela/wychowawcy w placówkach kształcenia specjalnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną/słuchową zgodnie z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami w:

 • przedszkolach ogólnodostępnych, specjalnych, integracyjnych/inkluzyjnych;
 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ogólnodostępnych, specjalnych, integracyjnych/inkluzyjnych;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną/słuchową (internaty, świetlice);
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych;
 • placówkach dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną/słuchową.

Jest przygotowany do:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych i rewalidacyjnych z dziećmi/uczniami z niepełnosprawnością intelektualną/słuchową zgodnych z uzyskanymi kwalifikacjami nauczycielskimi;
 • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi/uczniami z niepełnosprawnością intelektualną/słuchową zgodnych z uzyskanymi kwalifikacjami nauczycielskimi;
 • prowadzenia zajęć terapeutycznych z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną/słuchową;
 • prowadzenia zajęć terapeutycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, świetlicach terapeutycznych, a także innych placówkach,  w których ma miejsce proces terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy osób z niepełnosprawnością intelektualną/słuchową.
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2020-06-01 - 2021-01-31
Planowany termin rozpoczęcia
2021-03-01
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Centrum Doskonalenia Kompetencji
* Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach w październiku 2020 r.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1600

Terminy rat

I rata – do 31 października 2020 r.,
II rata – do 30 listopada 2020 r.,
III rata – do 15 marca 2021r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2021 r.

Kadra

dr Dyduch Ewa - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, pedagog specjalny – oligofrenopedagog. Ukończone studia podyplomowe Edukacja medialna i czytelnicza w zreformowanej szkole, kursy kwalifikacyjne Terapia pedagogiczna i Zarządzanie oświatą. Przez 3 lata pracowała na stanowisku nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej specjalnej i ogólnodostępnej.
dr Ewa Dyduch
dr Ewa Dyduch
kierownik studiów

Zajęcia dydaktyczne prowadzi wysoko wyspecjalizowana, doświadczona  kadra nauczycieli akademickich m.in.: dr hab. Jolanta Baran, prof. UP, dr ha. Piotr Majewicz, prof. UP, dr hab. Adam Mikrut, prof. UP, dr hab. Katarzyna Parys, prof. UP, dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP, dr hab. Danuta Wolska, prof.UP, dr hab. Jolanta Zielińska, prof.UP, dr Anna Czyż, dr Ewa Dyduch, dr Maria Kościółek, dr Jacek Sikorski, dr Małgorzata Trojańska.

Dlaczego warto

Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji do pracy z osobami  z niepełnosprawnością intelektualną i  dysfunkcją narządu słuchu w różnych placówkach oświatowych, na różnych szczeblach kształcenia. Instytut współpracuje z przedszkolami i szkołami  ogólnodostępnymi, specjalnymi, integracyjnymi/włączającymi, placówkami dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi, w których organizowane są zajęcia praktyczne i praktyki przewidziane w planach studiów.

Absolwenci o kierunku

(…)poszerzenie wiedzy o nowe wiadomości i umiejętności przydatne w codziennej pracy pedagogicznej (…) zgromadzone materiały dydaktyczne wzbogaciły mój warsztat pracy (…) umiejętność tworzenia diagnozy dziecka , programu psychoedukacyjnego i rewalidacji indywidualnej (…) znalezienie pracy w tym kierunku (…) dodatkowe kwalifikacje (…) usystematyzowanie wskazówek do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością (…) możliwość awansu zawodowego i dodatkowej pracy
(…) podawanie celów zajęć, jasne komunikaty, stosowanie metod aktywizujących, możliwość wyrażania własnego zdania (…) czytelny i zrozumiały przekaz informacji (…) wykładowcy opierali przekazywane wiadomości na przykładach, jakie przeżyli, doświadczyli
(…) punktualne rozpoczynanie zajęć, stosowanie przerw, wykorzystanie środków dydaktycznych (…) podawanie najnowszej literatury do realizowanych treści (…) przyjazna, empatyczna atmosfera (…) zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem
(…) prowadzący wprowadzali miłą i sympatyczną atmosferę, zachęcali do aktywnego uczestnictwa w zajęciach (…) każdy prowadzący był wyrozumiały i służył pomocą (…) otwarci na nasze problemy i pytania

Kontakt