Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Cel studiów

Program

Absolwent studiów podyplomowych  w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będzie posiadał uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich potrzeb i możliwości w zakresie funkcjonowania psychospołecznego. Będzie przygotowany do wykonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania tej grupy osób z niepełnosprawnością. Będzie projektował oraz realizował, bądź współrealizował działania diagnostyczne oraz rehabilitacyjno-dydaktyczno-wychowawcze, respektując założenia pedagogiki specjalnej i metodyki kształcenia specjalnego, a także wdrażając odpowiednie rozwiązania terapeutyczne.

Studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu realizowane są w 2 wariantach:

 • dla osób posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej;
 • dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Na ramowy program trzysemestralnych studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu składają się kursy:

Semestr 1

 • Teoria umysłu-aspekty naukowe i praktyczne
 • Autyzm a inne zaburzenia i niepełnosprawności
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – etiologia , epidemiologia, symptomatologia
 • Zaburzenia języka i mowy i osób z ASD
 • Genetyczne uwarunkowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

Kurs dla pedagogów specjalnych:

 • Neuropsychologia autyzmu
 • Uzdolnienia specjalne u osób z ASD
 • Wprowadzenie do videotreningu komunikacji
 • Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach obejmujących samodzielne prowadzenie zajęć

Kurs dla nauczycieli i specjalistów nieposiadających przygotowania z zakresu pedagogiki specjalnej

 • Współczesne trendy w pedagogice specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością
 • Diagnoza środowiska rodzinnego osób z niepełnosprawnością
 • Diagnoza środowiska edukacyjnego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
 • Wybrane zagadnienia z psychopatologii dzieci i młodzieży
 • Praktyka nieciągła asystencka w placówkach kształcenia uczniów z niepełnosprawnością

Semestr 2

 • Diagnoza psychopedagogiczna osób z ASD
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji w pracy z osobami z ASD
 • Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u osób z ASD
 • Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z ASD
 • Podejście relacyjne w terapii osób z ASD
 • Trening umiejętności społecznych w terapii osób z ASD
 • Zachowania trudne u osób z ASD- diagnoza i strategie postępowania
 • Seksualność osób z ASD
 • Praktyka asystencko-pedagogiczna obejmująca samodzielne prowadzenia zajęć

Semestr 3

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z ASD
 • Praca z dzieckiem z ASD w przedszkolu
 • Metodyka pracy z uczniem ASD w szkole
 • Zabawa w terapii dzieci z ASD
 • Wsparcie rodziny dziecka z ASD
 • Dorosłość osób z ASD
 • Projektowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z ASD
 • Projektowanie rewalidacji indywidualnej
 • Praktyka asystencko-pedagogiczna obejmująca samodzielne prowadzenia zajęć

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Studia przeznaczone są dla dwóch grup kandydatów*

1) posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nieposiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych uprawniających do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć. Kandydat musi posiadać przygotowanie pedagogiczne;

2) posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, chcących uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie pedagogiki specjalnej. W przypadku kandydatów, spełniających wymagania kwalifikacyjne w oparciu o dotychczasowe przepisy, wymagany jest dyplom/ świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub kursu nadającego kwalifikacje w zakresie wybranej specjalności pedagogiki specjalnej.

*Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

1) absolwent uzyskuje kwalifikacje:
– nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
– nauczyciela przedmiotu lub nauczyciela prowadzącego zajęcia (w zakresie których posiada kwalifikacje) z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkołach specjalnych, ogólnodostępnych, integracyjnych oraz innych placówkach prowadzących działalność edukacyjną, rehabilitacyjną, diagnostyczno-terapeutyczną i/lub opiekuńczą na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
– nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkołach i przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych ogólnodostępnych, specjalnych, integracyjnych i innych placówkach prowadzących działalność edukacyjną, rehabilitacyjną, diagnostyczno-terapeutyczną i/lub opiekuńczą na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
– opiekuna, nauczyciela wychowawcy, wychowawcy w innych placówkach realizujących działania edukacyjne, rehabilitacyjne, wychowawcze i opiekuńcze wobec dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu stosownie do posiadanych kwalifikacji podstawowych.

2) absolwent uzyskuje:
kwalifikacje w zakresie kolejnej specjalności pedagogiki specjalnej: edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Przygotowanie merytoryczne, dydaktyczno-metodyczne i praktyczne absolwenta studiów podyplomowych jest zgodne z wymaganiami określonymi w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

 

Planowane terminy zjazdów:

22,23,24.10 zjazd zdalny (wyłącznie wykłady); 19,20,21.11; 10,11,12.12; 7,8.01.2022 r.; 21,22,23.01.2022; 4,5,6.02; 18,19,20.02;
4,5,6.03; 18,19,20.03; 1,2,3.04; 6,7,8.05; 20,21,22.05; 24,25,26.06; 9,10,11.09; 23,24,25.09; 21,22,23.10; 4,5,6.11; 2,3,4.12; 16,17,18.12; 27,28,29.01.2023 r.

Praktyki – wymiar/ miejsce realizacji

1) 180 godzin
2) 120 godzin

 

Sposób prowadzenia zajęć:

Stacjonarne/zdalne

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  22/50
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-10-10
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-22
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia realizowane stacjonarne/zdalne
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1700

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

Dr Elżbieta Lubińska-Kościółek
Kierownik studiów

Dlaczego warto

W programie studiów uwzględniono wiedzę i umiejętności, stanowiące niezbędne przygotowanie do podjęcia pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jak również pomocy ich rodzinom.   Atutem naszej oferty są zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z ASD oraz możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi, wykorzystującymi rozwiązania oparte o  zaawansowane technologie.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Pedagogiki Specjalnej
  ul. Ingardena 4, Kraków
  mail: ips@up.krakow.pl
  tel. 12 662 66 36