Edytorstwo

)

Cel studiów

Studia przygotowują do merytorycznego i technicznego redagowania różnych typów publikacji, zarówno drukowanych (książek, czasopism, akcydensów), jak i elektronicznych.

Studia przeznaczone są dla redaktorów i korektorów zatrudnionych w wszelkich typach oficyn wydawniczych, pracowników instytucji kultury i urzędników administracji rządowej i samorządowej, którzy są odpowiedzialni za wizerunek firmy poprzez przygotowanie profesjonalnych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Mogą zainteresować wszystkich absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, którzy chcą zdobyć nowe, poszukiwane na rynku pracy, kwalifikacje oraz pragną nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia profesjonalnych publikacji drukowanych, a także projektowania, edycji i publikacji stron internetowych oraz innych druków użytkowych, a jednocześnie są zainteresowani poszerzeniem dotychczasowych kompetencji zawodowych i rozwojem własnej kreatywności.

Program

Studia umożliwiają poznanie i zdobycie kompetencji w zakresie:

 • rynku książki, marketingu wydawniczego,
 • praktycznych ćwiczeń i warsztatów w projektowaniu publikacji różnych typów,
 • wiedzy i  umiejętności w zakresie stosowania typografii w wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych,
 • planowania i organizacji projektu wydawniczego.

Studia mają charakter doskonalący w zakresie wykonywania prac redakcyjnych i korektorskich wydawnictw książkowych, czasopism i publikacji elektronicznych; przygotowują do zawodu wydawcy tekstów naukowych, literackich i innych.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Edytorstwo

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Ukończenie studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na dowolnych kierunkach.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Studia doskonalące z zakresu edytorstwa dają przygotowanie merytoryczne do pracy w różnego typu wydawnictwach, merytorycznego i technicznego redagowania tekstów literackich, naukowych i innych, samodzielnego przygotowania i łamania tekstu w wersji tradycyjnej i elektronicznej oraz nadzorowania samego druku. Ich absolwenci zdobywają solidne podstawy do dalszego doskonalenia zawodowego, zarówno jako pracownicy wydawnictw, jak i ich właściciele czy założyciele.

Sposób prowadzenia zajęć:

studia podyplomowe trwają dwa semestry, zajęcia planowo będą odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych;

zajęcia odbywają się w godz. 8.30-17.00 (sb-ndz), wykłady prowadzone będą zdalnie, ćwiczenia – stacjonarnie.

Zakończenie studiów:

polega na zdobyciu tylko dwóch zaliczeń z oceną, nie ma pracy do napisania.

Planowane terminy zjazdów:

Semestr I: 22-23.10.2022, 05-06.11, 19-20.11, 03-04.12, 17-18.12, 14-15.01.2023, 28-29.01.2023.

Semestr II: 04-05.03.2023, 18-19.03, 15-16.04, 13-14.05, 27-28.05, 10-11.06, 24-25.06.2023.

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  15/25
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-11-02
Planowany termin rozpoczęcia
2022-11-05
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia realizowane stacjonarnie/zdalnie.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1700

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Kadra

dr hab. Iwona Pietrzkiewicz, prof. UP

Zajęcia na studiach prowadzą specjaliści z różnych dziedzin, zatrudnieni w Instytucie Nauk o Informacji oraz wielu instytucjach związanych z pracą wydawniczą i redagowaniem tekstów, znawcy nowoczesnego DTP, grafiki wydawniczej, marketingu i prawa wydawniczego oraz wykorzystujący w pracy najnowsze programy do grafiki wektorowej i skalarnej. To profesjonaliści zajmujący się na co dzień redakcją tekstów i przygotowywaniem nowoczesnego składu książki.

Dlaczego z nami

Spory nacisk położono na praktyczne ćwiczenia i laboratoria, podczas których studenci poznają zasady projektowania publikacji różnych typów, przeprowadzenia adjustacji i korekty tekstu, przygotowania maszynopisu autorskiego do składu i łamania. Blok ten uzupełniają ćwiczenia w zakresie wszelkich problemów współczesnej polszczyzny i warsztatu bibliograficznego, niezbędnego w pracy redakcyjnej.  Zainteresowani poznają zasady tradycyjnej typografii oraz wykorzystania programu Adobe In Design do składu i łamania tekstu, nadzorowania kolejnych etapów powstawania publikacji, nawiązania efektywnej współpracy z autorem i z redaktorem technicznym oraz drukarnią z uwzględnieniem estetyki i funkcjonalności książki oraz innych typów publikacji. Wiedza na temat nowoczesnego DTP uzupełniana jest poznaniem kwestii grafiki wydawniczej. Zagadnienia te dopełnia poznanie nowych sposobów publikowania, przygotowania edycji hybrydowych i elektronicznych, a także budowy stron WWW.

Absolwenci o kierunku

Nasi absolwenci, pracujący w firmach wydawniczych, redakcjach portali internetowych, działach promocji firm i instytucji, w dużej i małej poligrafii posiadają umiejętności samodzielnego i profesjonalnego przygotowania i łamania tekstów, zarówno w wersjach drukowanych, jak i elektronicznych. Potrafią także dobrać oraz przygotować i skorygować materiał ilustracyjny, prowadzić negocjacje ze zleceniodawcą i drukarnią, zaplanować i zorganizować projekt wydawniczy. Zdobywają tym samym solidne podstawy do dalszego kreatywnego doskonalenia zawodowego.

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Nauk o Informacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  e-mail: inoi@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 61 68