Edytorstwo

Cel studiów

Studia przygotowują do merytorycznego i technicznego redagowania różnych typów publikacji, zarówno drukowanych (książek, czasopism, akcydensów), jak i elektronicznych.

Program

Studia umożliwiają poznanie i zdobycie kompetencji w zakresie:

 • rynku książki, marketingu wydawniczego,
 • praktycznych ćwiczeń i warsztatów w projektowaniu publikacji różnych typów,
 • wiedzy i  umiejętności w zakresie stosowania typografii w wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych,
 • planowania i organizacji projektu wydawniczego.

Studia mają charakter doskonalący w zakresie wykonywania prac redakcyjnych i korektorskich wydawnictw książkowych, czasopism i publikacji elektronicznych; przygotowują do zawodu wydawcy tekstów naukowych, literackich i innych.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Edytorstwo

Rekrutacja

Studia z zakresu edytorstwa dają przygotowanie merytoryczne do pracy w różnego typu wydawnictwach, merytorycznego i technicznego redagowania tekstów literackich, naukowych i innych, samodzielnego przygotowania i łamania tekstu w wersji tradycyjnej i elektronicznej oraz nadzorowania samego druku. Ich absolwenci zdobywają solidne podstawy do dalszego doskonalenia zawodowego, zarówno jako pracownicy wydawnictw, jak i ich właściciele czy założyciele.

Warunki przyjęcia na studia:

Ukończenie studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na dowolnych kierunkach.

Studia przeznaczone są dla redaktorów i korektorów zatrudnionych w wszelkich typach oficyn wydawniczych, pracowników instytucji kultury i urzędników administracji rządowej i samorządowej, którzy są odpowiedzialni za wizerunek firmy poprzez przygotowanie profesjonalnych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Mogą zainteresować wszystkich absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, którzy chcą zdobyć nowe, poszukiwane na rynku pracy, kwalifikacje oraz pragną nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia profesjonalnych publikacji drukowanych, a także projektowania, edycji i publikacji stron internetowych oraz innych druków użytkowych, a jednocześnie są zainteresowani poszerzeniem dotychczasowych kompetencji zawodowych i rozwojem własnej kreatywności.

Sposób prowadzenia zajęć:

Studia podyplomowe trwają dwa semestry, zajęcia planowo będą odbywają się w trybie hybrydowym w przeważającej części  stacjonarnie w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

 

Planowane terminy zjazdów:

Sem. letni 2021/22   5-6 III, 19-20 III, 9-10 IV, 23-24 IV, 14-15 V, 4-5 VI, 11-12 VI

Sem. zimowy 2022/23  29-30 IX, 5-6 XI, 18-19 XI, 3-4 XII, 17-18 XII, 14-15 I, 28-29 I, 11-12 II.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  15/25
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2022-02-27
Planowany termin rozpoczęcia
2022-03-05
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia hybrydowe
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1600

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

dr hab. Iwona Pietrzkiewicz, prof. UP

Zajęcia na studiach prowadzą specjaliści z różnych dziedzin, zatrudnieni w Instytucie Nauk o Informacji oraz wielu instytucjach związanych z pracą wydawniczą i redagowaniem tekstów, znawcy nowoczesnego DTP, grafiki wydawniczej, marketingu i prawa wydawniczego oraz wykorzystujący w pracy najnowsze programy do grafiki wektorowej i skalarnej. To profesjonaliści zajmujący się na co dzień redakcją tekstów i przygotowywaniem nowoczesnego składu książki.

Dlaczego z nami

Spory nacisk położono na praktyczne ćwiczenia i laboratoria, podczas których studenci poznają zasady projektowania publikacji różnych typów, przeprowadzenia adjustacji i korekty tekstu, przygotowania maszynopisu autorskiego do składu i łamania. Blok ten uzupełniają ćwiczenia w zakresie wszelkich problemów współczesnej polszczyzny i warsztatu bibliograficznego, niezbędnego w pracy redakcyjnej.  Zainteresowani poznają zasady tradycyjnej typografii oraz wykorzystania programu Adobe In Design do składu i łamania tekstu, nadzorowania kolejnych etapów powstawania publikacji, nawiązania efektywnej współpracy z autorem i z redaktorem technicznym oraz drukarnią z uwzględnieniem estetyki i funkcjonalności książki oraz innych typów publikacji. Wiedza na temat nowoczesnego DTP uzupełniana jest poznaniem kwestii grafiki wydawniczej. Zagadnienia te dopełnia poznanie nowych sposobów publikowania, przygotowania edycji hybrydowych i elektronicznych, a także budowy stron WWW.

Absolwenci o kierunku

Nasi absolwenci, pracujący w firmach wydawniczych, redakcjach portali internetowych, działach promocji firm i instytucji, w dużej i małej poligrafii posiadają umiejętności samodzielnego i profesjonalnego przygotowania i łamania tekstów, zarówno w wersjach drukowanych, jak i elektronicznych. Potrafią także dobrać oraz przygotować i skorygować materiał ilustracyjny, prowadzić negocjacje ze zleceniodawcą i drukarnią, zaplanować i zorganizować projekt wydawniczy. Zdobywają tym samym solidne podstawy do dalszego kreatywnego doskonalenia zawodowego.

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Nauk o Informacji

  mail: inoi@up.krakow.pl

  tel. 12 662 61 68