Etyka dla nauczycieli

)

Cel studiów

Absolwent studiów podyplomowych w pogłębiony sposób będzie znał wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami; różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzonej działalności. W pogłębionym stopniu będzie rozumiał wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące: zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne; uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę
obejmującą kluczowe zagadnienia; wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej właściwe dla programu kształcenia główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych istotnych dla programu kształcenia.
Będzie rozumiał fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; ekonomiczne, prawne i inne istotne uwarunkowania
działalności badawczej.
Absolwent będzie potrafił wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy, z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin; samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie; komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska.
Będzie umiał  wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie
wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjnokomunikacyjnych. Będzie także potrafił komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; kierować pracą zespołu, samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób; opracowywać programy kształcenia lub szkolenia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod
i narzędzi.

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • udokumentowane uprawnienia nauczycielskie
 • posiadanie przygotowania psychologicznego i pedagogicznego oraz wykształcenia 5-letniego, umożliwiającego podjęcie pracy nauczyciela w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Uprawnienia do organizacji i prowadzenia lekcji z przedmiotu Etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Sposób prowadzenia zajęć: stacjonarny / wirtualny,

zjazdy odbywać się będą między 8:00 a 18:00 w soboty oraz między 8:00 a 14:30 w niedzielę.

Zaliczenie studiów:

studia kończą się złożeniem w wyznaczonym czasie pracy zaliczeniowej o objętości ok. 10-12 stron A4 na jeden z kilkunastu tematów z listy, która zostanie udostępniona na początku zajęć przez opiekuna studiów. Praca zaliczeniowa jest udokumentowanym wkładem w zdobycie punktów ECTS.

Planowane terminy zjazdów:

15-16.10.2022; 22-23.10; 5-6.11; 19-20.11; 3-4.12; 17-18.12; 7-8.01.2023; 21-22.01.2023 r.

Dolny/Górny limit przyjęć: 17/30

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-15
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; stacjonarny / wirtualny
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1900

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Terminy płatności rat obowiązujące w roku ak. 2023/2024 zostaną podane po opublikowaniu zarządzenia Rektora.

Kadra

Dr Antoni Płoszczyniec - adiunkt Katedry Etyki Ogólnej, pracuje w IFiS UP od 2020 roku. Autor monografii pt. Asceza i człowiek. Studium antropologii filozoficznej Henryka Elzenberga (Kraków 2021). Absolwent Międzywydziałowego Kolegium MISHiS UWr, w ramach którego ukończył filozofię oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną. Fascynuje się aksjologią i filozofią człowieka, aktualnie prowadzi badania nad obiektywnością wartości etycznych.
Dr Antoni Płoszczyniec
Dr Antoni Płoszczyniec
Kierownik studiów
Dr hab. prof. UP Marcin Urbaniak - kognitywista, zoopsycholog, bioetyk środowiskowy, a także edukator i aktywista. Zawodowo zajmuje się dobrostanem i prawami zwierząt, ewolucją procesów poznawczych i zwierzęcą komunikacją, neurobiologicznymi podstawami moralności, jak również etycznymi aspektami katastrofy ekologiczno-klimatycznej. Ponadto na co dzień zajmuje się organizacją naukowych konferencji, warsztatów edukacyjnych i wydarzeń popularnonaukowych, poświęconych zagadnieniom ochrony zwierząt, środowiska naturalnego oraz klimatu. Jest autorem specjalistycznych publikacji dotyczących zdolności psychicznych i podmiotowości zwierząt oraz etycznych wyzwań w kontekście aktualnej sytuacji klimatyczno-środowiskowej. Poza pracą działa jako edukator ekologiczno-etyczny, felietonista, recenzent Narodowego Centrum Nauki, członek Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, komentator wydarzeń zwierzęco-środowiskowych w audycjach radiowych (Radio Kraków, TOK FM) oraz na łamach czasopism. Prywatnie koordynuje działania, inicjatywy oraz projekty na rzecz ratowania bioróżnorodności, współpracując z organizacjami pozarządowymi (Klub Gaja, Otwarte Klatki, CIWF).
Dr hab. prof. UP Marcin Urbaniak
Dr hab. prof. UP Marcin Urbaniak
Magdalena M. Baran – doktor filozofii, historyk idei, publicystka, redaktor; adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Naukowo zajmuje się problematyką wojny, filozofią polityki i etykami praktycznymi, w tym etyką rządu. Doktorat obroniła w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, była stypendystką Politische Akademie der ÖVP, Uniwersytetu Wiedeńskiego i Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, prowadziła gościnne wykłady na Uniwersytecie w Siegen, Julius-Maximilians-Universität w Würzburu oraz Uniwersytecie w Murcji. Ukończyła również studia podyplomowe Mediacje i alternatywne metody rozwiązywania sporów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Autorka książek Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą (Biblioteka Liberté! 2018), Oblicza wojny (Arbitror 2018) i Był sobie kraj. Rozmowy o Polsce (Biblioteka Liberté! 2021). Prowadzi podcast „Jest sobie kraj”. Redaktor prowadząca miesięcznik Liberté!
Dr Magdalena M. Baran
Dr Magdalena M. Baran
Piotr Stawiński (ur. 1959) – religioznawca i socjolog. Magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983) i religioznawstwa (Uniwersytet Jagielloński, 1986); doktor w zakresie socjologii (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1990), dr hab. w zakresie religioznawstwa (Uniwersytet Jagielloński, 1999). Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Socjologii Religii. Zainteresowania naukowe: purytanizm XVII-wieczny, islam współczesny, sekty i nowe ruchy religijne. Autor m.in. prac zwartych: W zborze i na zesłaniu. Z dziejów nurtów ewangelicznych w Imperium rosyjskim 2 poł. XIX – pocz. XX w. (1993); Ahmadijja islam zreformowany (1994); Demonizm i czary w życiu społecznym purytanów amerykańskich okresu kolonialnego (1997); Sekty schizmy i herezje w Rosji (Słownik) (2000); Boży eksperyment. Purytanie w siedemnastowiecznej Ameryce (2012); Miscellanea islamica. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych (2016, red.); Reformacja i nowoczesność (2017, współautor); Dynamika współczesności (2020, współred.). Tematy do zaliczenia: 1/ Wartość życia w tradycjach religijnych Wschodu i Zachodu. Analiza porównawcza. 2/ Człowiek a środowisko naturalne w nauczaniu Kościoła katolickiego. Dynamika przekonań w oparciu o encyklikę papieża Franciszka, Laudato si.
Dr hab. prof. UP Piotr Stawiński
Dr hab. prof. UP Piotr Stawiński
Dr Tomasz Cyrol - adwokat, mediator, nauczyciel akademicki (adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii) W swojej pracy naukowo – dydaktycznej łączy praktyczne doświadczenia wynikające z wykonywania zawodu adwokata i bieżącej obsługi prawnej różnych podmiotów z refleksją teoretyczną, w tym socjologiczną i filozoficzną. Tomasz Cyrol ma bogate doświadczenie na polu alternatywnych metod rozwiązywania sporów (negocjacje, mediacje, arbitraż). Do jego zainteresowań naukowych należy także etyka zawodowa, przede wszystkim adwokacka. Pełni funkcję sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, a także jest autorem publikacji z tego zakresu. Tomasz Cyrol jest także aktywny na arenie międzynarodowej pełniąc między innymi różne funkcje w organach International Bar Association czy Chartered Institute of Arbitrators.
Dr Tomasz Cyrol
Dr Tomasz Cyrol
Dr Anna Kamińska – filozofka, doktor nauk humanistycznych (doktorat 2008, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie). Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Katedra Etyki Ogólnej). Redaktorka merytoryczna czasopisma „Edukacja Etyczna”. Wykłada filozofię, filozofię dialogu, socjologię moralności, filozofię polską. Prowadzi również zajęcia monograficzne o życiu i dziele Janusza Korczaka. Główny obszar zainteresowań naukowych: antropologia filozoficzna, etyka i filozofia dialogu. Swoje badania naukowe koncentruje wokół filozofii człowieka. Zajmuje się także filozoficzną kwestią wrażliwości i zobojętnienia w kontekście współczesnej alienacji człowieka oraz filozofią pedagogiki. Autorka ponad 40 artykułów: o filozofii Emmanuela Lévinasa, o filozofii Gastona Bachelarda, o filozofii wyobraźni twórczej, o filozofii wrażliwości, o myśli i dziele Korczaka, o filozofii wychowania, o filozofii Karla Jaspersa, wokół filozofii Holokaustu, wokół filozofii dialogu, o zobojętnieniu, o wolności i zniewoleniu, o filozofii Józefa Tischnera i Ericha Fromma, o koncepcji „ekologii integralnej” papieża Franciszka.
Dr Anna Kamińska
Dr Anna Kamińska
Dr Paweł Sznajder – filozof, nauczyciel - oligofrenopedagog. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zarówno w szkole, jak i na zajęciach pozalekcyjnych, obozach, warsztatach, kołach zainteresowań. Twórca i wykonawca wielu projektów edukacyjno-wychowawczych, autor innowacji edukacyjnych i programów nauczania, trener, konferansjer. Przez wiele lat pracował z uczniami z niepełnosprawnościami, autyzmem, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. W swojej pracy badawczej zajmuje się hermeneutyką, filozofią religii i antropologią filozoficzną.
Dr Paweł Sznajder
Dr Paweł Sznajder
Anna Szklarska – Doktor filozofii (UJ), adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi wykłady z etyki społecznej i zawodowej, bioetyki, etyki rodziny, antropologii filozoficznej, etyki środowiskowej, filozofii społecznej i dydaktyki. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym monografii „Problem przemocy w filozofii człowieka i filozofii polityki”. Uczy filozofii i etyki w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Witkowskiego w Krakowie.
Dr Anna Szklarska
Dr Anna Szklarska
Dr hab. prof. UP Kazimierz Mrówka, Kierownik Katedry Etyki Ogólnej. Historyk filozofii, etyki i nauki. Absolwent Sorbony. Specjalizuje się w Historii filozofii starożytnej oraz francuskiej filozofii XVII wieku. Jest autorem monografii poświęconych Heraklitowi, Parmenidesowi, Euklidesowi (wspólnie z prof. P. Błaszczykiem), Kartezjuszowi (również z prof. Błaszczykiem) oraz prac o filozofii drogi. Lubi poezję, literaturę podróżniczą, muzykę barokową i współczesną.
Dr hab. prof. UP Kazimierz Mrówka
Dr hab. prof. UP Kazimierz Mrówka
Mgr Marcin Łubiński – absolwent kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz kierunku Etyka, mediacje i negocjacje na Uniwersytecie Pedagogicznym. Aktualnie realizuje studia doktoranckie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, badając problematykę etyki środowiskowej. Pracując również w zawodzie nauczyciela etyki. Prezes Koła Mediacji i Negocjacji przy Instytucie Filozofii i Socjologii UP oraz współzałożyciel Akademickiego Stowarzyszenia Aktywistów Przyrodniczych. Od roku 2019 członek Polskiego Towarzystwa Etycznego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności edukacji ekologicznej oraz etyki praw zwierząt.
Mgr Marcin Łubiński
Mgr Marcin Łubiński
Dr hab. prof. UP Andrzej Dąbrowski – filozof i kognitywista, entuzjasta i propagator myślenia krytycznego. Prowadzi wykłady z kognitywistyki, epistemologii, krytycznego myślenia i filozofii nauki. Interesuje się psychologią moralności i kwestią uzasadnienia w etyce. Autor licznych publikacji naukowych, w tym monografii Intencjonalność i semantyka (2013) oraz Źródła, natura i funkcje emocji. Studium teorii impulsji Leona Petrażyckiego (2019).
Dr hab. prof. UP Andrzej Dąbrowski
Dr hab. prof. UP Andrzej Dąbrowski

Kadra:

Dr Magdalena Baran – Etyka społeczna i polityczna

Dr Tomasz Cyrol – Elementy prawa w zawodzie nauczyciela

Dr hab. prof. UP Andrzej Dąbrowski – Filozofia człowieka

Dr Anna Kamińska-Malandain – Filozofia wychowania

mgr Marcin Łubiński – Etyka środowiska naturalnego

Dr hab. prof. UP Kazimierz Mrówka – Historia etyki I i II, Etyka biznesu

Dr Antoni Płoszczyniec – Propedeutyka etyczna z aksjologią, Dylematy moralne współczesnego świata

Dr Andrzej Serafin – Wątki etyczne w literaturze pięknej

Dr hab. prof. UP Piotr Stawiński – Etyczne problemy systemów religijnych

Dr Anna Szklarska – Bioetyka

Dr Paweł Sznajder – Dydaktyka przedmiotu etyka I i II

Dlaczego warto studiować?

Studia dają uprawnienia do nauczania etyki na wszystkich poziomach, we wszystkich typach szkół. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych w kraju specjalistów w tym zakresie, w tym wieloletnich praktyków nauczających w szkołach. We współczesnym świecie rzetelna edukacja etyczna oraz pogłębienie moralnej wrażliwości są szczególnie istotnymi kompetencjami społecznymi, które idą w parze z rosnącym zainteresowaniem lekcjami etyki wśród uczniów.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Filozofii i Socjologii

  ul. Podchorążych 2, pokój 242, 30-084 Kraków

  e-mail:  ifis@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 23