Geoinformacja w edukacji

Cel studiów

 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie praktycznego wykorzystania geoinformacji na lekcjach przyrody i geografii oraz podczas zajęć pozalekcyjnych,
 • przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania lekcji i innych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi geoinformacyjnych,
 • przygotowanie słuchaczy do wykorzystania technologii geoinformacyjnych przy rozwiązywaniu problemów m.in. z zakresu ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej.

Program

I semestr:

 1. Technologie informacyjne w edukacji
 2. Źródła informacji przestrzennej
 3. Miejsce geoinformacji w edukacji 1
 4. Podstawy teledetekcji
 5. Podstawy GIS

 

II semestr:

 1. Miejsce geoinformacji w edukacji 2
 2. Podstawy kartografii numerycznej
 3. Wykorzystanie GIS w badaniach przyrodniczych
 4. Wykorzystanie GIS w badaniach społeczno-ekonomicznych
 5. Pracownia projektowa

 

Absolwent studiów podyplomowych „Geoinformacja w edukacji” po uzyskaniu pozytywnych zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz złożeniu projektu uzyska świadectwo ukończenia studiów. Będzie solidnie przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu geoinformacji (w ramach nauczanego przedmiotu) w szkołach, a tym samym pełnej realizacji materiału nauczania zgodnego z nową podstawą programową, która uwzględnia wykorzystanie geoinformacji na lekcjach geografii.

Ponadto ukończenie studiów podyplomowych na wspomnianym kierunku będzie dawać większe szanse zatrudnienia na rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem pracy w placówkach związanych ze szkolnictwem tj. szkołach, ośrodkach doskonalenia nauczycieli itp.), a także organach administracji publicznej oraz różnego typu firmach wykorzystujących nowoczesne technologie geoinformacyjne.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH   Geoinformacja w edukacji 

Zobacz więcej: Prezentacja_oferty_studiow_podyplomowych geoinformacja w edukacji_2021

Rekrutacja

Studia skierowane są do:

 • nauczycieli przyrody i geografii oraz innych przedmiotów związanych z praktycznym wykorzystaniem geoinformacji podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • pracowników ośrodków szkolenia nauczycieli, administracji publicznej oraz różnych firm, wykorzystujących nowoczesne technologie przy rozwiązywaniu problemów m.in. z zakresu ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej,
 • absolwentów różnych kierunków, którzy są zainteresowani praktycznym wykorzystaniem geoinformacji.

Warunki przyjęcia na studia:

 • ukończone studia wyższe I  lub II stopnia na dowolnych kierunkach.

 

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Profesjonale przygotowanie merytoryczne oraz praktyczne słuchaczy do:

· realizacji treści nauczania związanych z wykorzystaniem geoinformacji w ramach nauczanego przedmiotu podczas zajęć (lekcyjnych i pozalekcyjnych) na różnych szczeblach edukacji (tj. w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych),

· pracy w ośrodkach szkoleniowych związanych z wdrażaniem nowoczesnych technologii do edukacji, pracy w organach administracji publicznej oraz różnego typu firmach wykorzystujących nowoczesne technologie geoinformacyjne przy rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki przestrzennej itp.

· Absolwent studiów podyplomowych „Geoinformacja w edukacji” po uzyskaniu pozytywnych zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz złożeniu projektu uzyska świadectwo ukończenia studiów. Będzie solidnie przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu geoinformacji (w ramach nauczanego przedmiotu) w szkołach, a tym samym pełnej realizacji materiału nauczania zgodnego z nową podstawą programową, która uwzględnia wykorzystanie geoinformacji na lekcjach geografii.

· Ponadto ukończenie studiów podyplomowych na wspomnianym kierunku będzie dawać większe szanse zatrudnienia na rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem pracy w placówkach związanych ze szkolnictwem tj. szkołach, ośrodkach doskonalenia nauczycieli itp.), a także organach administracji publicznej oraz różnego typu firmach wykorzystujących nowoczesne technologie geoinformacyjne.

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia zwykle odbywają się w soboty i niedziele.

 

 • Jak będą kończyć się studia?

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz złożenie projektu.

 

Dolny/Górny limit przyjęć: 16/30

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-01-03 - 2022-02-28
Planowany termin rozpoczęcia
2022-03-05
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia hybrydowe
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1300

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry, zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Kadra

Dr Roksana Zarychta, absolwentka kierunku Geografia i Filologia Germańska na Uniwersytecie Śląskim, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, autorka i współautorka wielu oryginalnych artykułów naukowych oraz popularnonaukowych, a także referatów, wygłaszanych podczas konferencji krajowych i międzynarodowych. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na stanowisku adiunkta w Katedrze Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami m.in. z zakresu geodezji i kartografii, teledetekcji oraz Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS). W pracy naukowej zajmuje się głównie ewolucją rzeźby terenów zantopogenizowanych, a w związku z tym jej modelowaniem i wizualizacją m.in. z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych (głównie geostatystycznych i GIS). Zrealizowała i aktualnie realizuje różne zadania badawcze związane tematycznie z zainteresowaniami naukowymi. Posiada doświadczenie w pracy nauczyciela geografii, a w związku z tym bardzo dobre przygotowanie pedagogiczne. Wiedzę i umiejętności z zakresu geoinformacji i GIS popularyzuje, prowadząc zajęcia warsztatowe dla nauczycieli oraz uczniów, kształcących się na różnych szczeblach edukacji.
Dr Roksana Zarychta
Dr Roksana Zarychta
kierownik studiów
Dr Paweł Struś, absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na stanowisku adiunkta w Katedrze Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z zakresu Systemów Informacji Geograficznej i kartografii. Jego zainteresowania naukowe obejmują przygotowywanie map georóżnorodności obszarów górskich i kartograficzny obraz zmian granic w Europie Środkowej. Obecnie prowadzi badania w rosyjskiej republice Sacha-Jakucja.
Dr Paweł Struś
Dr Paweł Struś
Kierownik studiów

Dlaczego z nami

 • Pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce,
 • Nie jest wymagana zaawansowana znajomość obsługi komputera,
 • Studia są skierowane nie tylko do nauczycieli,
 • Niskie czesne,
 • Tylko 2 semestry,
 • Przyjazna atmosfera,
 • Doskonała baza dydaktyczna,
 • Nowoczesne pracownie GIS,
 • Przewaga zajęć praktycznych,
 • Wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich,
 • Profesjonalne przygotowanie merytoryczne oraz praktyczne słuchaczy,
 • Możliwość podjęcia pracy w instytucjach i firmach wykorzystujących technologie geoinformacyjne.

Nasze studia podyplomowe pozwolą Ci:

 • w pełni realizować cele szczegółowe kształcenia zgodnie z nową podstawą programową z geografii,
 • wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu geoinformacji podczas prowadzenia zajęć z różnych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej oraz średniej.
 • podjąć pracę w ośrodkach szkoleniowych związanych z wdrażaniem nowoczesnych technologii do edukacji oraz organach administracji publicznej i różnego typu firmach wykorzystujących nowoczesne technologie geoinformacyjne.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Geografii

  Ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  mail: geograf@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 45