Geopolityka: Historia i Współczesność

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych z geopolityki jest przygotowanie do pełnienia obowiązków w zakresie koordynowania kontaktów z partnerami zagranicznymi. Absolwenci uzyskają przygotowanie do pełnienia obowiązków międzynarodowego obserwatora wyborów. Zdobywając podstawową wiedzę z zakresu geopolityki będą mogli skuteczniej zarządzać wiedzą na temat stosunków międzynarodowych, co umożliwi im podjęcie pracy w m.in. pozarządowych organizacjach międzynarodowych lub eksperckich firmach ogniskujących profil działania na sprawach międzynarodowych.

Program

Nauka na studiach podyplomowych Geopolityka: Historia i Współczesność trwa 2 semestry, podczas których zgodnie z planem odbędzie się 255 godzin zajęć dydaktycznych: wykładów i ćwiczeń.

Absolwenci kierunku zdobędą kwalifikacje w zakresie wiedzy o geopolityce, geografii politycznej, historii myśli geopolitycznej, teorii i doktrynach geopolitycznych, jak i o współczesnych kierunkach rozwoju geopolityki. Poprzez kształcenie w formie hybrydowej absolwenci będą m.in. dokładniej przygotowani do aktywności na platformach społecznościowych, forach i blogach internetowych.

Na ramowy plan studiów składają się przedmioty:

Semestr I

 • Geografia polityczna;
 • Historia powszechna myśli geopolitycznej
 • Geopolityka Chin w XX i XXI wieku
 • Geopolityka ZSRR
 • Geopolityka Rosji w XX i XXI wieku
 • Geopolityka Niemiec a UE
 • Geopolityka USA
 • Geopolityka Turcji oraz wybranych państw Bliskiego Wschodu
 • Seminarium

Semestr II

 • Geopolityka Włoch a UE
 • ONZ, NATO, UE a geopolityka
 • Geopolityka Ukrainy
 • Analiza geopolityczna Polski
 • Teorie i doktryny geopolityki
 • Geopolityka małych państw
 • Warsztaty: Misja międzynarodowego obserwatora wyborów we współczesnej demokracji
 • Seminarium
 • Egzamin dyplomowy

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH    Geopolityka: Historia i Współczesność

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe „Geopolityka: historia i współczesność”, jest ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich) na dowolnym kierunku studiów.

Sposób prowadzenia zajęć:

Kształcenie będzie odbywać się w trybie hybrydowym z możliwością przeprowadzenia zajęć w formule zdalnej lub stacjonarnej w zależności od uwarunkowań sanitarnych w RP.

 

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwenci studiów podyplomowych z geopolityki będą przygotowani do pełnienia obowiązków w zakresie koordynowania kontaktów z partnerami zagranicznymi. Uzyskają przygotowanie do pełnienia obowiązków międzynarodowego obserwatora wyborów. Zdobywając podstawową wiedzę z zakresu geopolityki będą mogli skuteczniej zarządzać wiedzą na temat stosunków międzynarodowych, co umożliwi im podjęcie pracy w m.in. pozarządowych organizacjach międzynarodowych lub eksperckich firmach ogniskujących profil działania na sprawach międzynarodowych.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  16/50
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2022-02-27
Planowany termin rozpoczęcia
2022-03-01
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia hybrydowe
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1350

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

Dr hab. Stefan Bielański, prof. UP Kierownik Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego „Italian studies”, pracownik naukowo-badawczy w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ma na swym koncie szereg publikacji, również w języku włoskim i angielskim, m.in. :La Polonia e lo stalinismo [in:] Memoria d’Europa. Riflessioni su ditatture, autoritarismo, bonapartismo e svolte democratiche (a cura di G. Laschi; Milano 2012); Ideas of Europe in Poland: federalist projects for East and Central Europe (a cura di A. Landuyt; Bologna 2014); La frontiera che cambio` piu` volte. I confini orientali della Polonia in eta` moderna e contemporanea, [in:] Frontiere e immagini d’Europa (a cura di A. Landuyt; Firenze 2014); Federalismo europeo nel pensiero politico italiano del XX secolo, [in:] L’Italia e la cultura europea, Francesco Cesati Editore (Firenze 2015); Il Commento di Konstanty Grzybowski a “Il Principe” di Niccolo` Machiavelli. Saggi e studi (a cura di Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Stefan Bielański, Małgorzata Kiwior-Filo), Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.
Dr hab. Stefan Bielański, prof. UP
Kierownik studiów
Dr Paweł Skorut jest pracownikiem naukowo-badawczym w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członkiem Katedry Myśli Politycznej.
Dr Paweł Skorut
Kierownik studiów

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Nauk o Polityce i Administracji

  Ul. Podchorążych 2, Kraków

  e-mail: inpa@up.krakow.pl

  tel. 12 662 64 46