Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli

Cel studiów

Celem studiów jest kontynuacja i rozszerzenie kompetencji z ukończonych studiów, zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej rozszerzonej o elementy promocji zdrowia.

Główny nacisk kładziony będzie na uzyskanie przez słuchacza wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru:

 • rozpoznawania, rozwoju i charakterystyki wad postawy z elementami promocji zdrowia w środowisku szkolnym;
 • metod, form i środków dotyczących korekcji wad postawy, kompensacji niedoboru ruchu i promocji zdrowia;
 • psychologii i promocji zdrowia w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym.

Zdobędzie również umiejętności praktyczne z obszaru:

 • wstępnej oceny postawy ciała;
 • profilaktyki i doboru ćwiczeń do wady postawy ciała;
 • programowania i prowadzenia zajęć profilaktycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.

Program

Na studia składają się 3 semestry nauki, podczas których zgodnie z planem studiów student odbędzie 390 godzin dydaktycznych, w tym zajęcia w formie e-learningowej.

Plan zawiera praktyki w wymiarze 60 godzin realizowanej w szkołach lub zaprzyjaźnionych ośrodkach korekcji wad postawy.

W ramach planu studiów „Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli”, realizowane są zajęcia z bloków tematycznych dotyczących: anatomii i fizjologii człowieka, biomedyki, pedagogiki, dydaktyki, czy fizykoterapii.

Na ramowy plan studiów składają się przedmioty:

 • Pedagogika specjalna i lecznicza
 • Anatomia prawidłowa i funkcjonalna
 • Rozwój psychofizyczny i motoryczny dziecka wczesnej edukacji
 • Zabawy i gry w profilaktyce i terapii
 • Biomedyczne podstawy rozwoju układu ruchu
 • Teoria, metodyka i praktyka ćwiczeń korekcyjnych
 • Fizjologia wysiłku i patofizjologia wad postawy dziecka wczesnej edukacji
 • Biomechanika w aspekcie wad postawy dziecka wczesnej edukacji
 • Dydaktyka szkolnej gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • Wady postawy i sprawność fizyczna z diagnostyką
 • Choroby metaboliczne
 • Pływanie korekcyjne
 • Dietetyka w zdrowiu i w chorobie
 • Praktyka w zakresie korekcji wad postawy

Wszystkie zajęcia odbywają się w salach i obiektach Uczelni, posiadających odpowiednie wyposażenie i niezbędne pomoce dydaktyczne.

Dodatkowym atutem są zajęcia z pływania korekcyjnego realizowane na wewnętrznym obiekcie – pływalni Uniwersytetu Pedagogicznego.

Rekrutacja

Studia adresowane są do nauczycieli i absolwentów szkół wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne. Przyjęcie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Uzyskane kwalifikacje oraz ramowy plan studiów jest zgodny z obowiązującymi rozporządzeniami:

 • MNiSW z dnia:
  • 07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
  • 07.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).
 • MEN z dnia:
  • 03.2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (DZ. U. z 2017 r. poz. 703);
  • 08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2020-06-01 - 2021-02-15
Planowany termin rozpoczęcia
2021-03-01
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Centrum Doskonalenia Kompetencji
* Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach w październiku 2020 r.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1700

Terminy rat

I rata – do 31 października 2020 r.,
II rata – do 30 listopada 2020 r.,
III rata – do 15 marca 2021r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2021 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

dr Bartłomiej Zyśk
Kierownik studiów

Dlaczego z nami

Studiując u nas, czeka na Ciebie przede wszystkim doskonale wykwalifikowana kadra dydaktyczna, bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe, dobrze wyposażone sale dydaktyczne oraz zaprzyjaźnione ośrodki korekcji wad postawy na terenie Krakowa i nie tylko. Masz również możliwość odbycia zajęć na krytej pływalni (obiekt UP).

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Centrum Doskonalenia Kompetencji

  ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków

  pokój 371, piętro III;

  mail: podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80, 12 662 64 03

 • Organizator studiów

  Instytut Biologii

  tel. 12 662 7820