Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli

)

Cel studiów

Celem studiów jest kontynuacja i rozszerzenie kompetencji z ukończonych studiów, zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej rozszerzonej o elementy promocji zdrowia.

Główny nacisk kładziony będzie na uzyskanie przez słuchacza wiedzy teoretycznej z obszaru:

 • rozpoznawania, rozwoju i charakterystyki wad postawy z elementami promocji zdrowia w środowisku szkolnym;
 • metod, form i środków dotyczących korekcji wad postawy, kompensacji niedoboru ruchu i promocji zdrowia;
 • psychologii i promocji zdrowia w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym.

Absolwent zdobędzie również umiejętności praktyczne z obszaru:

 • wstępnej oceny postawy ciała;
 • profilaktyki i doboru ćwiczeń do wady postawy ciała;
 • programowania i prowadzenia zajęć profilaktycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.

Program

Na studia składają się 3 semestry nauki, podczas których zgodnie z planem studiów Słuchacz odbędzie 390 godzin dydaktycznych, w tym zajęcia w formie e-learningowej. Plan zawiera praktyki w wymiarze 60 godzin realizowanej w szkołach lub zaprzyjaźnionych ośrodkach korekcji wad postawy. Zajęcia ćwiczeniowe odbywają się w grupach do 25 osób. Wszystkie zajęcia odbywają się w salach i obiektach Uczelni, posiadających odpowiednie wyposażenie i niezbędne pomoce dydaktyczne.

W ramach planu studiów „Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli”, realizowane są zajęcia z bloków tematycznych dotyczących: anatomii i fizjologii człowieka, biomedyki, pedagogiki, dydaktyki, czy fizykoterapii.

Dodatkowym atutem są zajęcia z pływania korekcyjnego realizowane na własnym basenie.

 

Na ramowy plan studiów składają się przedmioty:

 • Pedagogika specjalna i lecznicza
 • Anatomia prawidłowa i funkcjonalna
 • Rozwój psychofizyczny i motoryczny dziecka wczesnej edukacji
 • Zabawy i gry w profilaktyce i terapii
 • Biomedyczne podstawy rozwoju układu ruchu
 • Teoria, metodyka i praktyka ćwiczeń korekcyjnych
 • Fizjologia wysiłku i patofizjologia wad postawy dziecka wczesnej edukacji
 • Biomechanika w aspekcie wad postawy dziecka wczesnej edukacji
 • Dydaktyka szkolnej gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • Wady postawy i sprawność fizyczna z diagnostyką
 • Choroby metaboliczne
 • Pływanie korekcyjne
 • Dietetyka w zdrowiu i w chorobie
 • Praktyka w zakresie korekcji wad postawy

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli

Rekrutacja

Studia adresowane są do nauczycieli i absolwentów szkół wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: biologia, kultura fizyczna, fizjoterapia, lub nauk o zdrowiu i kulturze fizyczne.
Dodatkowe wymagania: potwierdzone kwalifikacje pedagogiczne/nauczycielskie.

Przyjęcie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Posiadane kwalifikacje uprawniają do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z elementami promocji zdrowia.

Uzyskane kwalifikacje oraz ramowy plan studiów jest zgodny z obowiązującymi rozporządzeniami:

 • MNiSW z dnia:
  • 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
  • 01.07.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).
 • MEN z dnia:
  • 31.03.2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (DZ. U. z 2017 r. poz. 703);
  • 25.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

Planowane terminy zjazdów:

Zjazdy będą odbywać się 1 lub 2 razy w miesiącu.

Wymiar i miejsce realizacji praktyki:

Plan zawiera praktyki w wymiarze 60 godzin realizowanej w szkołach lub zaprzyjaźnionych ośrodkach korekcji wad postawy.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  23/50
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2023-01-03 - 2023-02-25
Planowany termin rozpoczęcia
2023-03-01
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2000

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

dr Bartłomiej Zyśk
Kierownik studiów

Jesteśmy najlepszą uczelnią w kraju w zakresie kształcenia oraz dokształcania nauczycieli! Studiując u nas, czeka na Ciebie przede wszystkim doskonale wykwalifikowana kadra dydaktyczna oraz własne, dobrze wyposażone sale dydaktyczne i laboratoryjne. W czasie studiów przekażą Ci najnowszą wiedzę z zakresu biologii jak również szereg umiejętności praktycznych z zakresu zajęć terenowych.

Dlaczego z nami

Studiując u nas, czeka na Ciebie przede wszystkim doskonale wykwalifikowana  kadra dydaktyczna, własne, dobrze wyposażone sale dydaktyczne, własny basen, bogate zaplecze rekreacyjno- sportowe oraz zaprzyjaźnione ośrodki korekcji wad postawy na terenie Krakowa i nie tylko.

Absolwenci o kierunku

Jesteśmy najlepszą uczelnią w kraju w zakresie kształcenia oraz dokształcania nauczycieli! Studiując u nas, czeka na Ciebie przede wszystkim doskonale wykwalifikowana kadra dydaktyczna oraz własne, dobrze wyposażone sale dydaktyczne i laboratoryjne. W czasie studiów przekażą Ci najnowszą wiedzę z zakresu biologii jak również szereg umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia zajęć terenowych.

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Biologii
  ul. Podchorążych 2, 30-054 Kraków

  pokój 229N
  e-mail: instytut.biologii@up.krakow.pl
  tel. 12 662 78 20