Geografia

Cel studiów

Przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu geografia w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej.

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie realizacji lekcji w terenie oraz poszerzenie kwalifikacji związanych z wykorzystaniem narzędzi pomiarowych niezbędnych do pozyskiwania, przetwarzania, wizualizacji różnorodnych danych przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych oraz analizy środowiska geograficznego.

Program

 • Program studiów dostosowany do nowej podstawy programowej;
 • Tylko 3 semestry zajęć z optymalną liczbą godzin gwarantujących dobre przygotowanie słuchaczy;
 • Zajęcia obejmujące problematykę aktualnych kierunków badań w geografii z profesjonalną kadrą akademicką;
 • Atrakcyjne programy zajęć, w tym z wykorzystaniem metod aktywizujących;
 • Zajęcia w laboratorium oraz w terenie, podstawy GIS.

 

Zobacz więcej: Prezentacja oferty studiów podyplomowych Geografia

Rekrutacja

Studia adresowane są do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie nauczania przedmiotu geografia oraz innych, pokrewnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych z zakresu geografii.

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów 2 stopnia lub jednolitych pięcioletnich magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu geografia.

Dodatkowo wymagane jest przygotowanie pedagogiczne (studia dla osób posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne).

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Uprawnienia do nauczania przedmiotu geografia w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

 

Najczęściej zadawane pytania:

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w sposób stacjonarny w salach oraz w terenie. Możliwe zajęcia/wykłady on-line.

 

 • Jak wyglądają praktyki?

Miejsce odbywania praktyki zawodowej pedagogicznej z zakresu nauczania geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej wybiera słuchacz samodzielnie w porozumieniu i po uzyskaniu zgody kierownika praktyk. Kierownik praktyk może pomóc studentowi w znalezieniu odpowiedniego miejsca.
Praktyka zawodowa pedagogiczna (z zakresu nauczania geografii) w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w wymiarze łącznym 90 godzin.

 

 • Jak będą kończyć się studia?

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganych i określonych programem zaliczeń i egzaminów oraz przygotowanie pracy dyplomowej. Ocena z pracy dyplomowej jest podstawą do wystawienia oceny z ostatniej część seminarium dyplomowego.

 

Dolny/Górny limit przyjęć: 20

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (2 egzemplarze, dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Suplement do dyplomu (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie legitymacyjne (1 szt.)
 • Opłata rekrutacyjna (potwierdzenie dokonanej wpłaty)
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-01-03 - 2022-02-28
Planowany termin rozpoczęcia
2022-03-05
Czas trwania studiów
3
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia stacjonarne oraz w terenie, możliwe zajęcia /wykłady online
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (umowa w dwóch egzemplarzach)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu (kserokopie*)
  • Zdjęcia legitymacyjne (1 szt.)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Centrum Doskonalenia Kompetencji

* Oryginał dyplomu, suplementu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach w październiku 2021 r.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1750

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Studia podyplomowe trwają trzy semestry, zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Kadra

Prof. UP, dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys: geograf społeczno-ekonomiczny, specjalizujący się w geografii osadnictwa i geografii miast, ze szczególnym uwzględnieniem miast małych. Jest autorką ponad stu różnych publikacji naukowych, w tym artykułów w czasopismach naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach. Zainteresowania badawcze Agnieszki Kwiatek-Sołtys koncentrują się wokół kilku zagadnień związanych z małymi miastami. Wśród podejmowanej tematyki wymienić należy między innymi badania na temat: miejsca małych miast w sieci osadniczej oraz ich rolę w obszarach metropolitalnych, współczesnych czynników aktywizacji, problematyki rozwoju małych miast powiatowych, zmian demograficznych, zmienności funkcjonalnej, miast małych o funkcjach uzdrowiskowych, miast zdegradowanych, roli samorządu, współpracy międzynarodowej miast, poziomu życia mieszkańców, poziomu rozwoju małych miast, procesów przemian zachodzących w użytkowaniu przestrzeni oraz w ostatnim okresie struktury własności gruntów. A. Kwiatek-Sołtys prowadzi różnorodne kursy na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Są to między innymi: geografia osadnictwa, geografia miast, problemy rozwoju miast, turystyka na obszarach miejskich i wiejskich, wstęp do geografii oraz seminaria dyplomowe. Więcej: http://kwiatek-soltys.weebly.com/ e-mail: agnieszka.kwiatek-soltys@up.krakow.pl
dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys, prof. UP
dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys, prof. UP
Kierownik studiów
 • Nasi nauczyciele akademiccy to autorzy podręczników szkolnych;
 • Nasi nauczyciele akademiccy to autorzy poradników do rozpoznawania predyspozycji zawodowych dla uczniów i nauczycieli, do zajęć z podstaw przedsiębiorczości, w których występują korelacje międzyprzedmiotowe z geografią oraz podręczników akademickich do geografii.;
 • Doskonali specjaliści często prowadzący badania interdyscyplinarne, co przekłada się na wysoką kategorię naukową (A)

Dlaczego warto

 • Ukończenie studiów poświadczone stosownym świadectwem rozszerzającym kwalifikacje nauczycielskie o kolejny, bardzo ważny w systemie edukacji przedmiot;
 • Bogate doświadczenie w kształceniu nauczycieli,
 • Dobre przygotowanie do pracy w szkole jako nauczyciela geografii – jesteśmy najlepszą uczelnią w kraju kształcącą przyszłych nauczycieli!,
 • Program zajęć dostosowany do nowej podstawy programowej,
 • Zajęcia tylko w soboty i w niedziele 2 razy w miesiącu,
 • Przyjazna atmosfera,
 • Konkurencyjna opłata za studia.

Absolwenci o kierunku

Słuchacze podkreślają bardzo wysoki poziom prowadzonych zajęć i możliwość konsultacji z pracownikami (np. w przygotowaniu konspektów lekcji do poszczególnych tematów).
Wśród głównych atutów studiów słuchacze wymieniają: zajęcia terenowe, ciekawy sposób przekazywania szczegółowych informacji na tle ogólnych prawidłowości zachodzących w środowisku, wykorzystywanie map oraz narzędzi GIS na zajęciach, praktyczne wykorzystanie różnych wskaźników niezbędnych do oceny zróżnicowania zjawisk w środowisku.

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Geografii

  Ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  mail: geograf@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 62 45