Geografia

)

Cel studiów

Przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu geografia w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej.

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie realizacji lekcji w terenie oraz poszerzenie kwalifikacji związanych z wykorzystaniem narzędzi pomiarowych niezbędnych do pozyskiwania, przetwarzania, wizualizacji różnorodnych danych przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych oraz analizy środowiska geograficznego.

Program

 • Program studiów dostosowany do nowej podstawy programowej;
 • Tylko 3 semestry zajęć z optymalną liczbą godzin gwarantujących dobre przygotowanie słuchaczy;
 • Zajęcia obejmujące problematykę aktualnych kierunków badań w geografii z profesjonalną kadrą akademicką;
 • Atrakcyjne programy zajęć, w tym z wykorzystaniem metod aktywizujących;
 • Zajęcia w laboratorium oraz w terenie, podstawy GIS.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH   Geografia

Zobacz więcej: Prezentacja oferty studiów podyplomowych Geografia

Rekrutacja

Studia adresowane są do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie nauczania przedmiotu geografia oraz innych, pokrewnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych z zakresu geografii.

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów 2 stopnia lub jednolitych pięcioletnich magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu geografia.

Dodatkowo wymagane jest przygotowanie pedagogiczne (studia dla osób posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne).

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Uprawnienia do nauczania przedmiotu geografia w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

 

Najczęściej zadawane pytania:

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu.

Zajęcia prowadzone są w sposób hybrydowy, ćwiczenia odbywają się w salach stacjonarnie oraz w terenie, wykłady częściowo w formie on-line.

 

 • Jak wyglądają praktyki?

Miejsce odbywania praktyki zawodowej pedagogicznej z zakresu nauczania geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej wybiera słuchacz samodzielnie w porozumieniu i po uzyskaniu zgody kierownika praktyk. Kierownik praktyk może pomóc słuchaczowi w znalezieniu odpowiedniego miejsca.
Praktyka zawodowa pedagogiczna (z zakresu nauczania geografii) w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w wymiarze łącznym 90 godzin.

 

 • Jak będą kończyć się studia?

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganych i określonych programem zaliczeń i egzaminów oraz przygotowanie pracy dyplomowej (słuchacze przygotowują pracę na ostatnim semestrze studiów). Ocena z pracy dyplomowej jest podstawą do wystawienia oceny z ostatniej część seminarium dyplomowego.

 

Dolny/Górny limit przyjęć: 16/20

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (2 egzemplarze, dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Suplement do dyplomu (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie legitymacyjne (1 szt.)
 • Opłata rekrutacyjna (potwierdzenie dokonanej wpłaty)
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-08
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia prowadzone są w sposób hybrydowy, ćwiczenia odbywają się w salach stacjonarnie oraz w terenie, wykłady w formie on-line.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (umowa w dwóch egzemplarzach)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu (kserokopie*)
  • Zdjęcia legitymacyjne (1 szt.)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Centrum Doskonalenia Kompetencji

* Oryginał dyplomu, suplementu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach w październiku 2022 r.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1900

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

Prof. UP, dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys: geograf społeczno-ekonomiczny, specjalizujący się w geografii osadnictwa i geografii miast, ze szczególnym uwzględnieniem miast małych. Jest autorką ponad stu różnych publikacji naukowych, w tym artykułów w czasopismach naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach. Zainteresowania badawcze Agnieszki Kwiatek-Sołtys koncentrują się wokół kilku zagadnień związanych z małymi miastami. Wśród podejmowanej tematyki wymienić należy między innymi badania na temat: miejsca małych miast w sieci osadniczej oraz ich rolę w obszarach metropolitalnych, współczesnych czynników aktywizacji, problematyki rozwoju małych miast powiatowych, zmian demograficznych, zmienności funkcjonalnej, miast małych o funkcjach uzdrowiskowych, miast zdegradowanych, roli samorządu, współpracy międzynarodowej miast, poziomu życia mieszkańców, poziomu rozwoju małych miast, procesów przemian zachodzących w użytkowaniu przestrzeni oraz w ostatnim okresie struktury własności gruntów. A. Kwiatek-Sołtys prowadzi różnorodne kursy na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Są to między innymi: geografia osadnictwa, geografia miast, problemy rozwoju miast, turystyka na obszarach miejskich i wiejskich, wstęp do geografii oraz seminaria dyplomowe. Więcej: http://kwiatek-soltys.weebly.com/ e-mail: agnieszka.kwiatek-soltys@up.krakow.pl
dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys, prof. UP
dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys, prof. UP
Kierownik studiów

Kierownikiem studiów jest prof. UP, dr hab. A. Kwiatek-Sołtys, ponadto zajęcia prowadzą m. innymi prof. dr hab. K. Bąk, prof. UP, dr hab. T. Bryndal, prof. UP dr hab. S. Kurek, prof. UP, dr hab. T. Rachwał, prof.UP, dr hab. A. Wolska, dr W. Kilar, dr D. Okupny, dr M. Płaziak, dr T. Padło, dr T. Wiedermann, dr A. Winiarczyk-Rażniak, dr M. Wójtowicz.

 • Kadra to doświadczeni nauczyciele akademiccy, autorzy szkolnych podręczników;
 • Nasi nauczyciele akademiccy to autorzy poradników do rozpoznawania predyspozycji zawodowych dla uczniów i nauczycieli, do zajęć z podstaw przedsiębiorczości, w których występują korelacje międzyprzedmiotowe z geografią oraz podręczników akademickich do geografii.;
 • Doskonali specjaliści często prowadzący badania interdyscyplinarne, co przekłada się na wysoką kategorię naukową.

Dlaczego warto

 • Ukończenie studiów poświadczone stosownym świadectwem rozszerzającym kwalifikacje nauczycielskie o kolejny, bardzo ważny w systemie edukacji przedmiot;
 • Bogate doświadczenie w kształceniu nauczycieli,
 • Dobre przygotowanie do pracy w szkole jako nauczyciela geografii – jesteśmy najlepszą uczelnią w kraju kształcącą przyszłych nauczycieli!,
 • Program zajęć dostosowany do nowej podstawy programowej,
 • Zajęcia tylko w soboty i w niedziele 2 razy w miesiącu,
 • Przyjazna atmosfera,
 • Konkurencyjna opłata za studia.

Absolwenci o kierunku

Słuchacze podkreślają bardzo wysoki poziom prowadzonych zajęć i możliwość konsultacji z pracownikami (np. w przygotowaniu konspektów lekcji do poszczególnych tematów).
Wśród głównych atutów studiów słuchacze wymieniają: zajęcia terenowe, ciekawy sposób przekazywania szczegółowych informacji na tle ogólnych prawidłowości zachodzących w środowisku, wykorzystywanie map oraz narzędzi GIS na zajęciach, praktyczne wykorzystanie różnych wskaźników niezbędnych do oceny zróżnicowania zjawisk w środowisku.

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

  Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N

  e-mail: ibiol@up.krakow.pl

  tel. 12 662 78 20