Historia i wiedza o społeczeństwie

Cel studiów

Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.

Celem studiów jest przygotowanie studentów do nauczania historii i wos we współczesnej szkole – otwartych na nowe wyzwania i kompetentnych do podejmowania różnych zadań dydaktycznych w oparciu o uzyskaną wiedzę merytoryczną i dydaktyczną.

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy pragną doskonalić się zawodowo, pozyskać nowe umiejętności lub przekwalifikować się.

Program

Program studiów został ukierunkowany na uzyskanie przez studentów wiedzy merytorycznej potrzebnej do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.

Zostały zawarte w nim zajęcia obejmujące wszystkie epoki historyczne – od starożytności po czasy współczesne oraz bezpośrednio odnoszące się do zagadnień podstawy programowej do obu przedmiotów.

Znajdują się w nim także zajęcia dydaktyczne oraz praktyki pedagogiczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Pod opieką naszej wyspecjalizowanej kadry studenci będą doskonalili swój merytoryczny i dydaktyczny warsztat pracy wykorzystując nowoczesne środki i metody pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji.

Będą także kształcili umiejętność właściwej organizacji nowoczesnego procesu dydaktycznego, łącząc wiedzę z różnych dziedzin.

Nauczą się ponadto organizować historyczną i społeczną edukację pozaszkolną.

Rekrutacja

Studia są adresowane dla absolwentów studiów wyższych posiadających pełne uprawnienia psychologiczno-pedagogicznych wymagane w pracy nauczyciela.

Wymagane jest potwierdzenie posiadania uprawnień psycho-pedagogicznych niezbędnych w pracy nauczyciela (jeśli taka informacja nie widnieje na dyplomie).

Warunki przyjęcia na studia:

 • stopień magistra (7 poziom PRK) dowolnego kierunku studiów;

wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz poświadczenie posiadania pełnych uprawnień psychologiczno-pedagogicznych wymaganych w pracy nauczyciela

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

 • Jak wyglądają praktyki

Słuchacze realizują  praktykę na podstawie skierowania z naszej Uczelni. Realizują ją indywidualnie w wybranych przez siebie placówkach.

W przypadku wprowadzenia w szkołach oraz na uczelni nauczania zdalnego Słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki na odległość za pomocą stosowanych w szkole narzędzi.

 

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie, w godzinach od  8.00 – 18.00

 

 • Czym kończą się studia?

Aby ukończyć studia należy uzyskać pozytywne oceny z egzaminów oraz wymagane zaliczenia z przedmiotów objętych programem oraz przygotować pracę dyplomową (tematyka związana z nauczaniem). Praca dyplomowa będzie podlegała ocenie, nie będzie obrony.

 

UWAGA! Rekrutacja przedłużona, zapraszamy!

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2020-06-01 - 2020-10-16
Planowany termin rozpoczęcia
2020-10-01
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Centrum Doskonalenia Kompetencji
* Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach w październiku 2020 r.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2200

Terminy rat

I rata – do 31 października 2020 r.,
II rata – do 30 listopada 2020 r.,
III rata – do 15 marca 2021r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2021 r.

Kadra

dr Agnieszka Chłosta-Sikorska adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Absolwentka tej uczelni. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z najnowszą historią Polski, powojennymi dziejami Krakowa oraz historią Nowej Huty analizowanymi w aspekcie historii społecznej i historii kobiet. Zajmuje się również dydaktyką historii i wos ze szczególnym uwzględnieniem przemian w edukacji historycznej. Jest autorką książki „Kraków i jego mieszkańcy w latach 1945-1947” oraz wielu artykułów naukowych związanych m.in. z historią PRL oraz edukacją. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komisji Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Komisji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polsko-Czeskiego Zespołu ds. Podręczników Szkolnych przy Polsko-Czeskim Towarzystwie Naukowym oraz rzeczoznawcą MEN podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego.
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska
Kierownik studiów
dr Piotr Trojański – historyk i dydaktyk historii. Pracuje w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doradca akademicki w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu. Członek polskiej delegacji w International Holocaust Remembrance Alliance i wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Studiów nad Holokaustem. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na najnowszej historii Żydów, edukacji o Holokauście i przemianach pamięci Auschwitz w okresie PRL. Ostatnio opublikował „Auschwitz w okowach polityki. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski w latach 1954 – 1970. Wybór dokumentów” (Kraków 2019).
dr Piotr Trojański
dr Agnieszka Słaby – adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki UP w Krakowie. Swoje zainteresowania koncentruję na procesach kulturowych zarówno epok dawnych jak i jej współczesnych przemianach. Interesuje mnie wpływ kultury na kształtowanie współczesnych trendów turystycznych (turystyka postindustrialna, enoturytyka, oleoturystyka, architektura muzealna) oraz rozwijanie edukacji kulturowej w sektorze instytucji kultury i muzeach. Prowadzę zajęcia z zakresu estetyki epoki nowożytnej, historii kultury i mentalności, dziedzictwa krajów śródziemnomorskich oraz edukacji muzealnej i kulturowej. Naukowo zajmuję się kulturą i ceremonialnością epoki saskiej, prowadząc badania nad mentalnością i wizualnością epoki nowożytnej.
dr Agnieszka Słaby

Dlaczego z nami

Pomagamy zdobyć kwalifikacje do nauczania kolejnych przedmiotów.

Nasi absolwenci, zdobytą wiedzę oraz umiejętności, będą mogli wykorzystać ucząc historii i wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.

Uniwersytet Pedagogiczny posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu nauczycieli i jest najlepszą uczelnią pedagogiczną w Polsce. Zaś w Instytucie Historii i Archiwistyki zatrudnieni są doskonali specjaliści w swojej dyscyplinie naukowej, co gwarantuje nie tylko wysoki poziom badań, ale również efektywne i ciekawe zajęcia, które mają bezpośredni związek z praktyką szkolną.

Jednym z elementów kształcenia na studiach podyplomowych są zajęcia terenowe oraz warsztaty studyjne. Studenci wyjeżdżają do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, Wrocławia, Warszawy czy Sandomierza. Zwiedzają również krakowskie muzea i miejsca pamięci przygotowując się do prowadzenia zajęć poza szkołą.

Absolwenci o kierunku

"Zajęcia prowadzone w ramach studiów podyplomowych okazały się niezwykłą przygodą. Odbyło się wiele ciekawych wykładów oraz ćwiczeń. Na szczególną uwagę zasługują zajęcia z historii starożytnej (prof. M. Wilczyński) oraz z historii XIX wieku (prof. K. Karolczak). To, co urzekło mnie podczas zajęć, to pokazywanie historii jako opowieści o ludziach, ich przeżyciach, działaniach. Nie były to suche fakty (daty i miejsca), lecz barwna opowieść o świecie. W końcu problemy egzystencjalne zawsze są te same. Dobra była również organizacja zajęć oraz nieoceniona pomoc opiekuna studiów Pani Dr Agnieszki Chłosty-Sikorskiej. W pamięci zostają także interesujące wyjazdy do Wrocławia, Warszawy”.
„Okres studiów podyplomowych z historii i wosu wspominam cudownie. Bardzo intensywny czas, dużo nauki, ale mnóstwo nowych doznań. Ale nie byłoby to możliwe bez naszego opiekuna i mentora pani doktor Agnieszki Chłosty- Sikorskiej. To Ona sprawiła, że historia to teraz oprócz przedmiotu, który uczę wielka pasja. Polecam te studia każdemu. Chętnie bym wróciła. Moja grupa też była cudowna.”
„W 2018 roku zakończyłam studia podyplomowe na kierunku Historia i wiedza o społeczeństwie. Opiekunem naszej grupy była Pani dr Agnieszka Chłosta-Sikorska. Z czystym sumieniem mogę zapewnić, iż nie był to stracony czas. Zdobyłam wiedzę oraz umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne z zakresu historii oraz wos`u. Także nasz Opiekunka roku sprawdziła się w każdej sytuacji i służyła nam zawsze cenną radą i pomocą. Polecam zarówno Uczelnię jak i całą Kadrę Wykładowców.”

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków

  pokój 371, piętro III;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Historii i Archiwistyki

  mail: historia@up.krakow.pl;

  mail do Kierownika studiów: agnieszka.chlosta-sikorska@up.krakow.pl

  tel. 12 662 61 82