Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna

)

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna jest przekazanie wiedzy dotyczącej procesu karnego, szeroko pojętej identyfikacji sprawców przestępstw, pozostawionych po nich śladów, metodyki i taktyki przeprowadzania czynności na miejscu zdarzenia i poza miejscem.

Ponadto przekazania wiedzy na temat możliwości zastosowanych metod, sposobów i środków wypracowanych przez kryminalistykę, a mogących mieć zastosowanie w pracy wielu instytucji i służb, takich jak: Prokuratura, Sądy, Adwokatura, Radca Prawny np. pracujący w firmach ubezpieczeniowych, Policja, Żandarmeria Wojskowa, CBA, ABW, Służba Więzienna, Straż Graniczna, Straż Miejska, Dziennikarz śledczy, ochrona osób i mienia, praca detektywa, itp.

Program

Studia są adresowane do absolwentów wyższych uczelni, pracujących lub pragnących podjąć pracę w różnych komórkach wyżej przykładowo wymienionych instytucji, służb. Wiedza zdobyta będzie owocna dla jednych w szeroko pojętym bezpieczeństwie, a więc zapobieganiu przestępstw, dla innych absolwentów nabyte  kompetencje pomogą wykryć sprawcę zdarzenia, zidentyfikować go, przeprowadzić dochodzenie, aby następnie można było wydać wyrok skazujący lub uniewinniający.

Absolwenci znacząco poszerzą wiedzę z zakresu psychologii kryminalistycznej,  profilowania kryminologicznego, modus operandi sprawców przestępstw, wersji kryminalistycznej itp.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH        Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH       Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna w roku ak. 2021/2022

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH       Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna w roku ak. 2022/2023

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • Ukończony I lub II stopień studiów wyższych lub jednolitych studiów magisterskich.

Zapraszamy do uczestnictwa nie tylko praktyków sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, komorników, policjantów, celników, pracowników ochrony, detektywów, strażników miejskich, ale również tych zawodów, czy absolwentów kierunków prawniczych, administracyjnych, bezpieczeństwa, pracowników ochrony osób i mienia, detektywów, szeroko pojęte służby mundurowe, dziennikarzy śledczych którzy chcą zgłębiać wiedzę z zakresu kryminalistyki i psychologii kryminalistycznej.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie analizy dyplomów ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich.

Zapraszamy także absolwentów studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Bezpieczeństwo Narodowe w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Sposób prowadzenia zajęć:

Stacjonarnie, hybrydowo, w razie obostrzeń sanitarnych zdalnie.

Zajęcia będą kończyć się egzaminami lub zaliczeniami po zakończeniu poszczególnych przedmiotów.

Planowane terminy zjazdów:

co 2 tygodnie od momentu rozpoczęcia studiów z uwzględnieniem świąt państwowych.

Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele od 8:00-16:15 przez cały rok akademicki 2022/2023 w następujących zjazdach:
8-9 października 2022 r.
22-23 października 2022 r
5-6 listopada 2022 r.
19-20 listopada 2022 r.
3-4 grudnia 2022 r.
17-18 grudnia 2022 r.
14-15 stycznia 2023 r.
28-29 stycznia 2023 r.
11-12 marca 2023 r.
25-26 marca 2023 r.
15-16 kwietnia 2023 r.
22-23 kwietnia 2023 r.
6-7 maja 2023 r.
20-21 maja 2023 r.
3-4 czerwca 2023 r.
17-18 czerwca 2023 r.

Praktyki – wymiar/ miejsce realizacji:

Brak

 • Dolny limit przyjęć:  18/60
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-07-01 - 2022-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-08
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: zajęcia realizowane stacjonarnie, hybrydowo, w razie obostrzeń sanitarnych zdalnie.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1800

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Kadra

Dr Karol Juszka
kierownik studiów
W latach 1999-2004– studia na kierunku Politologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W 2002 roku ukończenie studiów licencjackich. Temat pracy licencjackiej: Przywództwo polityczne Andrzeja Leppera-przykład wykorzystania w polityce demagogii i populizmu, opiekun pracy: dr Magdalena Mikołajczyk. W 2004 roku obrona pracy magisterskiej pt. Żydowska Służba Porządkowa w gettach okupowanej Polski, pod kierunkiem prof. Krzysztofa Urbańskiego.W 2006 roku odbyłem szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych o specjalności kryminalnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zakończone złożeniem egzaminu oficerskiego. W 2017 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie o specjalności Nauka o Polityce i Administracji. W 2021 roku otworzyłem przewód doktorski. Temat doktoratu: Ruch reformatorski w systemie posttotalitarnym na przykładzie próby założenia związków zawodowych w Milicji Obywatelskiej w 1981 roku w Krakowie – studium przypadku. Rozprawa doktorska przygotowywana jest pod kierunkiem dr hab. Filipa Musiała, prof. AIK. Blisko 30 lat związany jestem z pionem kryminalnym polskiej Policji. Pełniłem służbę na stanowisku technik kryminalistyki, przechodząc na przestrzeni lat kolejne szczeble rozwoju zawodowego od stanowisk wykonawczych do kierowniczych. Kilkanaście lat kierowałem jednym z największych w kraju wydziałów techniki kryminalistycznej, wchodzącym w skład małopolskiego garnizonu Policji. Zainteresowania: Kryminalistyka, a w szczególności technika kryminalistyczna: identyfikacyjne, dowodowe i wykrywcze znaczenie śladów kryminalistycznych, metody identyfikacji człowieka, (oględziny osób żywych i zwłok), oględziny miejsca katastrof, ślady kryminalistyczne na miejscu zdarzenia /ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie/, fotografia kryminalistyczna. Metodyka i taktyka przeprowadzania czynności procesowo-kryminalistycznych na miejscu zdarzenia. Socjologia zmian społecznych i zjawisko ruchów społecznych. Historia aparatu bezpieczeństwa w PRL. Historia mówiona, jako dziedzina nauki, kultury i działalności społecznej. Członkostwo: Polskie Towarzystwo Historii Mówionej. Udział w następujących konferencjach: 25 kwietnia 2019 roku. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Temat konferencji-„Jak udowodnić przestępstwo? Postępowanie przygotowawcze-metody i specyfika działań”. Referat pt. „Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami-działania technika kryminalistyki”. 17 maja 2019 roku. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Temat konferencji-„Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i innych naukach penalnych”. Referat pt. „Ochrona Pamięci o zmarłych i uczuć osób im bliskich w kontekście działań Policji w ramach procedury identyfikacyjnej NN zwłok ludzkich.” 7 czerwca 2019 roku. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Temat konferencji-„100 lat kryminalistyki”. Referat pt. „Konsolidacja struktur techniki kryminalistycznej, jako odpowiedź na wyzwania stojące przed współczesną kryminalistyką”.
Mgr Robert Sotwin
Mgr Robert Sotwin
 • Mgr Marek Abramowicz,
 • Mgr Norbert Andraszak,
 • Mgr Karolina Dziedzic,
 • Mgr Grzegorz Grymek,
 • Dr hab. Kazimiera Juszka, prof UP
 • Dr Karol Juszka,
 • Dr hab. Bronisław Młodziejowski, prof. UWM,
 • Mgr Robert Sotwin,
 • Dr Dariusz Szydłowski,
 • Mgr Beata Szymańska,
 • Prof. dr hab. Adam Taracha

Dlaczego warto

Mocną stroną studiów podyplomowych z Kryminalistyki i Psychologii Kryminalistycznej jest fakt prowadzenia wykładów przez profesjonalnych prawników oraz praktyków, którzy na co dzień rozwiązują wiele szeroko pojętych „zagadek kryminalnych”, prowadzą wykłady z kryminalistyki, psychologii kryminalistycznej, prawa karnego, prowadzą badania naukowe dotyczące jakości czynności kryminalistycznych czy wpływu np. oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców przestępstw, strzegą bezpieczeństwa, identyfikują sprawców przestępstw, pracują w laboratoriach kryminalistycznych Policji, nadzorują pracę grupy oględzinowej.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Prawa i Ekonomii i Administracji

  ul. Podchorążych 2, Kraków

  e-mail: ipe@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 11