Logopedia

Cel studiów

Naszym celem jest wykształcenie specjalistów w zakresie budowania i usprawniania systemu językowego dzieci z zaburzeniami rozwoju i osób, które utraciły kompetencje w wyniku  uszkodzeń (np. incydentów neurologicznych, wypadków komunikacyjnych).

Program

W czasie studiów student uzyskuje pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy na poziomie edukacji przedszkolnej oraz na etapach kształcenia I i II w placówkach oświatowych, a także kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy ogólnego w placówkach ochrony zdrowia. Kwalifikacje dotyczą:

 • znajomości metod i technik badań logopedycznych pozwalających na diagnozowanie  zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji;
 • opisu objawów językowych i niejęzykowych zaburzeń mowy;
 • sposobów usprawniania osób z rozwojowymi i nabytymi zaburzeniami  mowy;
 • opisu i interpretacji badań specjalistycznych;
 • współpracy z lekarzem, psychologiem, pedagogiem, rodziną pacjenta w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

Poziom kompetencji absolwenta spełnia wymagania programowe przewidziane w europejskich standardach kształcenia logopedów. Przygotowanie pedagogiczne w ramach proponowanego kierunku studiów podnosi kwalifikacje absolwenta jako nauczyciela logopedy. Pozwala kompetentnie prowadzić zajęcia z osobami ze  sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rekrutacja

Studia przeznaczone są dla osób z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi.

Studia przygotowują do pracy w charakterze nauczyciela  logopedy w placówkach oświatowych:

 • przedszkola powszechne, integracyjne i specjalne;
 • szkoły powszechne, integracyjne, specjalne i artystyczne;
 • poradnie społeczno-zawodowe;
 • gabinety logopedyczne,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze.

Warunki przyjęcia na studia:

 • ukończone studia II stopnia
 • uprawnienia pedagogiczne
 • zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (lub odpis) wraz z kserokopią dyplomu
 • Zdjęcie legitymacyjne
 • Opłata rekrutacyjna
 • Zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy
Terminy
Termin składania dokumentów
2019-06-01 - 2019-11-16
Planowany termin rozpoczęcia
2019-11-08
Czas trwania studiów
4 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Centrum Doskonalenia Kompetencji, ul. Podchorążych 2, pokój 371, piętro III
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line.Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (lub opis)
  • Zdjęcie legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy
 • Złóż dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty.
  Dokumenty przyjmuje: Centrum Doskonalenia Kompetencji UP, ul. Podchorążych 2, pokój 371, piętro III
  Adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków z dopiskiem: studia podyplomowe
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.
 • Wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1900

Terminy rat

I rata – do 31 października 2019 r.,
II rata – do 30 listopada 2019 r.,
III rata – do 15 marca 2020 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2020 r.

Kadra

dr hab. prof. UP Marta Korendo
Kierownik studiów
Prof. zw dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek
dr hab. prof. UP Halina Pawłowska-Jaroń
dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek
dr Ewa Bielenda-Mazur
dr Alicja Kabała
dr Katarzyna Sedivy-Mączka
dr Marzena Błasiak-Tytuła
dr Anna Siudak
mgr Małgorzata Kuśnierz

Do współpracy zapraszani są też specjaliści z różnych dziedzin, np. lekarze, rehabilitanci, terapeuci.

Praktyki odbywają się w gabinetach logopedycznych w Krakowie i są wpisane w program studiów.

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Centrum Doskonalenia Kompetencji

  ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków

  pokój 371, piętro III;

  mail: podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80, 12 662 64 03

 • Organizator studiów

  Instytut Filologii Polskiej

  mail: polon@up.krakow.pl

  tel. 12 662 61 44