Logopedia

)

Cel studiów

Naszym celem jest wykształcenie specjalistów w zakresie budowania i usprawniania systemu językowego dzieci z zaburzeniami rozwoju i osób, które utraciły kompetencje w wyniku  uszkodzeń (np. incydentów neurologicznych, wypadków komunikacyjnych).

Program

W czasie studiów słuchacz uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy.

Kwalifikacje dotyczą:

1. znajomości metod i technik badań logopedycznych pozwalających na diagnozowanie rozwojowych i nabytych zaburzeń mowy;

2. opisu objawów językowych i niejęzykowych i zaburzeń mowy;

3. sposobów usprawniania osób z rozwojowymi i nabytymi zaburzeniami mowy;

4. opisu i interpretacji badań specjalistycznych;

5. współpracy z lekarzem, psychologiem, pedagogiem, rodziną pacjenta w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

Poziom kompetencji absolwenta spełnia wymagania programowe przewidziane w europejskich standardach kształcenia logopedów. Przygotowanie pedagogiczne w ramach proponowanego kierunku studiów podnosi kwalifikacje absolwenta jako nauczyciela – logopedy. Pozwala kompetentnie prowadzić zajęcia z osobami ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH   Logopedia

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  Logopedia

 

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

  • dyplom ukończenia studiów II stopnia – studia magisterskie lub tytuł zawodowy magistra/lekarza medycyny,
  • poświadczenie kwalifikacji pedagogicznych,
  • zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Uprawnienia związane z posiadanymi kwalifikacjami:

absolwent studiów jest przygotowany do pracy jako nauczyciel logopeda w placówkach oświatowych:

  • przedszkola powszechne, integracyjne i specjalne;
  • szkoły powszechne, integracyjne, specjalne i artystyczne;
  • poradnie społeczno-zawodowe;
  • gabinety logopedyczne;
  • ośrodki szkolno-wychowawcze.

oraz w placówkach służby zdrowia:

  • poradnie logopedyczne przy ośrodkach zdrowia, szpitale w szczególności oddziały neurologiczne, otolaryngologiczne,
  • ośrodki wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
  • świetlice terapeutyczne.

Absolwent studiów podyplomowych Logopedia dokonuje pełnej diagnozy logopedycznej i prowadzi terapię, przygotowuje dokumenty wymagane przez orzecznictwo oświatowe i medyczne (diagnozy, opinie, wnioski na zespoły ds. niepełnosprawności czy zespoły orzekające przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych).

Dyplom studiów podyplomowych uprawnia do samodzielnego prowadzenia gabinetów prywatnych.

 

Najczęściej zadawane pytania:

  • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele – średnio dwa razy w miesiącu.

 

  • W jakich godzinach odbywają się zajęcia w piątki?

W piątki zajęcia odbywają się od godz. 14.00, średnio dwa razy w miesiącu. W piątki realizowane też są praktyki w gabinetach. Słuchacz powinien zarezerwować sobie ok. 5 piątków w ciągu roku na praktykę w gabinecie. Praktyki odbywają się w godzinach 9.00 – 12.00

 

  • Czy sam muszę znaleźć gabinet logopedyczny na praktykę?

60 godzin praktyk odbywa się w sprawdzonych i profesjonalnie działających gabinetach logopedycznych, z którymi UP współpracuje;
60 godzin praktyk – miejsce praktyk wybiera słuchacz indywidualnie po konsultacji z Kierownikiem ds. praktyk.

 

  • W jaki sposób będą prowadzone zajęcia?

Studia podyplomowe będą realizowane w formie stacjonarnej z możliwością organizacji części kursów w trybie online.

 

  • W jaki sposób kończą się studia?

Studia kończą się złożeniem pracy pisemnej i egzaminem końcowym w ramach seminarium.
Seminarium kończy się oceną.

 

  • Dolny/Górny limit przyjęć:  35/50
Dokumenty
  • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
  • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
  • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach)
  • Zdjęcie legitymacyjne
  • Opłata rekrutacyjna
  • Zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-10-03
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-14
Czas trwania studiów
4 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia stacjonarne z możliwością organizacji części kursów w trybie online
Rekrutacja krok po kroku
  • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
  • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line.Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
  • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
  • Skompletuj dokumenty:
    • Ankieta aplikacyjna i podanie
    • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
    • Zdjęcie legitymacyjne
    • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
    • Zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy
  • Wyślij dokumenty za pośrednictwem poczty.
    Adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
  • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.
  • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
  • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji

* Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach w październiku.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1950

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

dr Katarzyna Sedivy-Mączka – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, neurologopeda, pedagog specjalny; posiada doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, zaburzeniami komunikacji językowej oraz zagrożonych dysleksją; bada rozwój systemu językowego u dzieci z autyzmem; interesuje się zaburzeniami czytania; autorka publikacji naukowych oraz pomocy terapeutycznych
dr Katarzyna Sedivy-Mączka
dr Katarzyna Sedivy-Mączka
Kierownik studiów
dr hab. prof. UP Marta Korendo jest filologiem polskim i neurologopedą, Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz logopedię i neurologopedię na Uniwersytecie Pedagogicznym. Tytuł doktora uzyskała w 2005r. na podstawie dystertacji pt. „Badanie rozumienia tekstów i budowania wypowiedzi w języku pisanym przez niesłyszących uczniów szkoły specjalnej (klasy gimnazjalne).”, a doktora habilitowanego w 2014r. – podstawą była monografia pt. „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera”. Jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Logopedia. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących oraz dwujęzycznych. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ora dzieci dwu- i wielojęzycznych. Jest autorką ponad 60 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów, nauczycieli oraz rodziców w Polsce i za granicą, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.
dr hab. Marta Korendo, prof. UP
dr hab. Marta Korendo, prof. UP
Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek, psycholog, logopeda – kieruje Katedrą Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zainteresowania naukowe dotyczą autyzmu, dysleksji, dwujęzyczności, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Jest twórcą Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®, wykorzystywanej w przedszkolach, szkołach, poradniach w Polsce, w Międzynarodowej Szkole CSI w Lyonie, w Szkole SEN w Dublinie. Stworzoną przez siebie Metodę Krakowską opisała w książkach; Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, 2014, Kraków: Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej. Wypromowała 14 doktorantów
Prof. zw dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek
Prof. zw dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek
dr hab. prof. UP Halina Pawłowska-Jaroń – Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe i problematyka badań: nabywanie i rozwój języka u dzieci upośledzonych, obciążonych genetycznie warunkowanymi zespołami chorobowymi, zaburzenia komunikacji językowej dzieci, szczególnie narażonych na działanie teratogenów w życiu płodowym, w tym FASD, diagnoza i terapia osób ze schorzeniami neurologicznymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na padaczkę, norma rozwojowa a zaburzenia rozwoju, diagnoza i terapia logopedyczna osób starszych. Autorka monografii: Dziecko z Fasd. Jak rozpoznać i pomóc. Przegląd metod terapeutycznych dla pedagogów i logopedów (2010), Padaczka w relacji pacjent-rodzic-terapeuta (2014), Specyfika rozwoju pre-i postnatalnego dzieci ze spektrum FASD. Zaburzenia komunikacji językowej (2015).
dr hab. prof. UP Halina Pawłowska-Jaroń
dr hab. prof. UP Halina Pawłowska-Jaroń
dr hab. prof. UP Zdzisława Orłowska-Popek – Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe: budowanie systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi; norma rozwojowa a zaburzenia rozwoju; stymulacja rozwoju dziecka; nauczanie języka polskiego jako drugiego/obcego. Jest autorką wielu artykułów opisujących budowanie systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, trudności językowe głównie dzieci niesłyszących, monografii: Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących (2011), Programowanie języka w terapii logopedycznej (na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących) (2017).
dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek
dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek
dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła - adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, glottodydaktyk, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (m.in. z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją). Prowadzi turnusy terapeutyczne z dziećmi polskiego pochodzenia wychowującymi się za granicą. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem.
dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła
dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła
dr Ewa Bielenda-Mazur - Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, gdzie prowadzi badania nad rozwojem mowy i myślenia dziecka w normie i patologii; logopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, filolog; doświadczony diagnosta (zajmuje się diagnozą rozwoju dzieci głównie w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym) i terapeuta dzieci z różnymi zaburzeniami (m.in. alalią, afazją, zespołem Aspergera, autyzmem i zespołami genetycznymi).
dr Ewa Bielenda-Mazur
dr Ewa Bielenda-Mazur
dr Alicja Kabała ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie, wydział Lalkarski we Wrocławiu, Podyplomowe Studia Logopedyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. W roku 2015 uzyskała tytuł doktora w zakresie językoznawstwa stosowanego (logopedia) w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracowała jako aktorka w Teatrze im. C. Norwida w Jeleniej Górze (1988-1995), w Teatrze KTO w Krakowie (1995-2004). Jako logopeda współpracowała z wieloma placówkami , m.in. Prywatnym Centrum Terapii Mowy „Gaduła” w Krakowie, Prywatnym Przedszkolem „Rainbow” w Krakowie, Prywatnym Przedszkolem „Akademia Jasia i Małgosi” w Krakowie. Współpracowała z wieloma uczelniami wyższymi, m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Filozoficzno-Pedagogiczną IGNATIANUM w Krakowie, Uniwersytetem Śląskim, Krakowską Akademią im. A. Frycza Modrzewskiego. Akademią Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie (Wydz. Teatru Tańca). Prowadzi badania naukowe dotyczące nabywania systemu fonetyczno-fonologicznego w ontogenezie, zaburzeń komunikacji językowej (dyslalii u dzieci i dorosłych). Od wielu lat współpracuje z ośrodkami radiowymi (m.in. RMF FM, Radio Kraków) i telewizyjnymi (m.in. TVN S.A) prowadząc badania w obszarze logopedii medialnej.
dr Alicja Kabała
dr Alicja Kabała
dr Anna Siudak – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; neurologopeda, glottodydaktyk, terapeuta miofunkcjonalny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej oraz neuroterapii; członek Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL oraz redaktor naukowych wydawnictw „Nowa Logopedia” i „Neurologopedia”; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej oraz nauczaniu języka polskiego jako obcego. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii logopedycznej w przebiegu chorób neurologicznych u osób starszych, zaburzeniach miofunkcjonalnych u dzieci i dorosłych, nauczaniu wymowy obcokrajowców oraz pre- i postnatalnej stymulacji dzieci.
dr Anna Siudak
dr Anna Siudak
mgr Małgorzata Kuśnierz ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz studia specjalne z logopedii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, a także podyplomowe studia z neurologopedii w Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2000 do 2017 roku, pracowała w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 28 w Krakowie na stanowisku nauczyciel- logopeda. W latach 2007-2010 pracowała jako logopeda w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi, dysleksją, alalią, oraz dyslalią. Jest jednym z nielicznych w Polsce certyfikowanych terapeutów Manualnego Torowania Głosek®. W roku 2016 została zatrudniona jako asystent w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Aktualnie prowadzi badania naukowe dotyczące kształtowania się systemu językowego dzieci z zespołem Downa. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla terapeutów, nauczycieli oraz rodziców.
mgr Małgorzata Kuśnierz
mgr Małgorzata Kuśnierz

Do współpracy zapraszani są też specjaliści z różnych dziedzin, np. lekarze, rehabilitanci, terapeuci.

Praktyki odbywają się w gabinetach logopedycznych w Krakowie i są wpisane w program studiów.

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

  • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
    Sekcja ds. Rekrutacji

    ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

    pokój 53, parter;

    e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

    tel. 12 662 74 80

  • Organizator studiów

    Instytut Filologii Polskiej

    ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

    e-mail: polon@up.krakow.pl

    tel. 12 662 61 44

    tel. 12 662 61 64