Matematyka

Cel studiów

Studia umożliwiają zdobycie usystematyzowanej wiedzy i umiejętności z podstawowych działów matematyki i przygotowują do uzyskania kwalifikacji w zakresie nauczania matematyki.

Program

Program studiów przewiduje zajęcia w ramach podstawowych działów matematyki: algebry, geometrii, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w kontekście podstawy programowej i programów nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Program ukierunkowany jest także na pokazanie roli jaką w procesie nauczania i uczenia się matematyki pełnią współczesne środki dydaktyczne i programy komputerowe.

Warunkiem ukończenie studiów jest zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów i uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów objętych planem studiów.

 

Program studiów podyplomowych spełnia standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zobacz więcej.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Matematyka

Rekrutacja

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia zainteresowanych matematyką, posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Studia dają kwalifikacje w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania matematyki (prowadzenia zajęć) we wszystkich typach szkół ogólnokształcących i zawodowych (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki przyjęcia na studia:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie matematyki jako przedmiotu nauczania;
 • dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego do pracy w szkole na stanowisku nauczyciela.

 

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje uprawnienia do nauczania matematyki (prowadzenia zajęć) jako kolejnego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Sposób prowadzenia zajęć:

Wykłady i ćwiczenia w przeważającej części z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Praktyki:

Pedagogiczna praktyka zawodowa z zakresu matematyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w wymiarze 90 godzin.

Planowane terminy zjazdów:

23-24.10.2021; 6-7.11.2021; 20-21.11.2021; 27-28.11.2021; 4-5.12.2021; 18-19.12.2021; 15-16.01.2022;  29-30.01.2022.

5-6.03.2022; 19-20.03.2022; 26-27.03.2022; 9-10.04.2022; 23-24.04.2022; 7-8.05.2022; 28-29.05.2022; 11-12.06.2022.

8-9.10.2022; 4-6.11.2022;  25-27.11.2022; 9-11.12.2022; 21-22.01.2023.

 

Zajęcia prowadzone będą  w soboty w godzinach 8.00-18.00, a w niedziele 8.00-16.00.

W trzecim semestrze przewidziane są ćwiczenia praktyczne w szkole, słuchacze muszą zarezerwować sobie trzy piątki na zajęcia w szkołach krakowskich.

Nie przewidujemy żadnych prac ani egzaminów końcowych – ocena na świadectwie będzie wyliczona na podstawie ocen z poszczególnych przedmiotów.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  20/60
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-11-30
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-23
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; wykłady i ćwiczenia w przeważającej części z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1600

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

dr Zbigniew Leśniak
Kierownik studiów

Zajęcia na studiach prowadzą  nauczyciele akademiccy znający dobrze specyfikę kształcenia nauczycieli, bogaci w doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach podyplomowych.

Dlaczego z nami

Studia ukierunkowane są na teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela matematyki. Na kształt programu studiów duży wpływ wywarła współpraca Instytutu Matematyki ze szkołami małopolskimi. Program uwzględnia też opinie ekspertów zewnętrznych (m.in. z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli).

Absolwenci o kierunku

Absolwenci oceniają studia bardzo pozytywnie. W przeprowadzonej ankiecie najwyżej oceniane są kompetencje merytoryczne kadry prowadzącej zajęcia oraz dostępność informacji dotyczącej spraw dydaktycznych i organizacyjnych.

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Matematykki

  mail: instmat@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 62 73

  tel. 12 662 62 74