Matematyka

Cel studiów

Studia umożliwiają zdobycie usystematyzowanej wiedzy i umiejętności z podstawowych działów matematyki i przygotowują do uzyskania kwalifikacji w zakresie nauczania matematyki.

Program

Program studiów przewiduje zajęcia w ramach podstawowych działów matematyki: algebry, geometrii, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w kontekście podstawy programowej i programów nauczania w szkołach podstawowych i średnich. Program ukierunkowany jest także na pokazanie roli jaką w procesie nauczania i uczenia się matematyki pełnią współczesne środki dydaktyczne i programy komputerowe.

Warunkiem ukończenie studiów jest zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów i uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów objętych planem studiów.

 

Program studiów podyplomowych spełnia standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zobacz więcej.

Rekrutacja

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia zainteresowanych matematyką, posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Studia dają kwalifikacje w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania matematyki (prowadzenia zajęć) we wszystkich typach szkół ogólnokształcących i zawodowych (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki przyjęcia na studia:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania
 • dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego do pracy w szkole na stanowisku nauczyciela
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2020-06-01 - 2020-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2020-10-01
Czas trwania studiów
3
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Centrum Doskonalenia Kompetencji
* Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach w październiku 2020 r.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1500

Terminy rat

I rata – do 31 października 2020 r.,
II rata – do 30 listopada 2020 r.,
III rata – do 15 marca 2021r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2021 r.

Kadra

dr Zbigniew Leśniak
Kierownik studiów

Zajęcia studiach prowadzą  nauczyciele akademiccy znający dobrze specyfikę kształcenia nauczycieli, bogaci w doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach podyplomowych.

Dlaczego z nami

Studia ukierunkowane są na teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela matematyki. Na kształt programu studiów duży wpływ wywarła współpraca Instytutu Matematyki ze szkołami małopolskimi. Program uwzględnia też opinie ekspertów zewnętrznych (m.in. z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli).

Absolwenci o kierunku

Absolwenci oceniają studia bardzo pozytywnie. W przeprowadzonej ankiecie najwyżej oceniane są kompetencje merytoryczne kadry prowadzącej zajęcia oraz dostępność informacji dotyczącej spraw dydaktycznych i organizacyjnych.

Kontakt