Matematyka

)

Cel studiów

Studia umożliwiają zdobycie usystematyzowanej wiedzy i umiejętności z podstawowych działów matematyki i przygotowują do uzyskania kwalifikacji w zakresie nauczania matematyki.

Program

Program studiów przewiduje zajęcia w ramach podstawowych działów matematyki: algebry, geometrii, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w kontekście podstawy programowej i programów nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Program ukierunkowany jest także na pokazanie roli jaką w procesie nauczania i uczenia się matematyki pełnią współczesne środki dydaktyczne i programy komputerowe.

Warunkiem ukończenie studiów jest zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów i uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów objętych planem studiów.

 

Program studiów podyplomowych spełnia standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zobacz więcej.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Matematyka

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie matematyki jako przedmiotu nauczania;
 • dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego do pracy w szkole na stanowisku nauczyciela.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich zainteresowanych matematyką, posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Studia dają kwalifikacje w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania matematyki (prowadzenia zajęć) we wszystkich typach szkół ogólnokształcących i zawodowych (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje uprawnienia do nauczania matematyki (prowadzenia zajęć) jako kolejnego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Sposób prowadzenia zajęć:

Wszystkie wykłady i ćwiczenia (z wyjątkiem kursu Ćwiczenia praktyczne w szkole ponadpodstawowej przewidzianego w trzecim semestrze studiów) prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na żywo na platformie Teams.

Zajęcia prowadzone będą  w soboty w godzinach 8.00-18.00, a w niedziele 8.00-16.00.

Praktyki:

Pedagogiczna praktyka zawodowa z zakresu matematyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w wymiarze 90 godzin.

W trzecim semestrze przewidziane są ćwiczenia praktyczne w szkole, słuchacze muszą zarezerwować sobie trzy piątki na zajęcia w szkołach krakowskich.

Planowane terminy zjazdów:

8-9.10.2022, 22-23.10.2022, 5-6.11.2022, 19-20.11.2022, 3-4.12.2022, 17-18.12.2022, 14-15.01.2023, 28-29.01.2023

4-5.03.2023, 18-19.03.2023, 1-2.04.2023, 15-16.04.2023, 6-7.05.2023, 20-21.05.2023, 3-4.06.2023, 17-18.06.2023

7-8.10.2023, 3-5.11.2023, 24-26.11.2023, 8-10.12.2023, 20-21.01.2024.

Zakończenie studiów:

Nie przewidujemy żadnych prac ani egzaminów końcowych – ocena na świadectwie będzie wyliczona na podstawie ocen z poszczególnych przedmiotów.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  20/60
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-08
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; wykłady i ćwiczenia w przeważającej części z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1600

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

dr Zbigniew Leśniak
Kierownik studiów

Zajęcia na studiach prowadzą  nauczyciele akademiccy znający dobrze specyfikę kształcenia nauczycieli, bogaci w doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach podyplomowych.

Dlaczego z nami

Studia ukierunkowane są na teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela matematyki. Na kształt programu studiów duży wpływ wywarła współpraca Instytutu Matematyki ze szkołami małopolskimi. Program uwzględnia też opinie ekspertów zewnętrznych (m.in. z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli).

Absolwenci o kierunku

Absolwenci oceniają studia bardzo pozytywnie. W przeprowadzonej ankiecie najwyżej oceniane są kompetencje merytoryczne kadry prowadzącej zajęcia oraz dostępność informacji dotyczącej spraw dydaktycznych i organizacyjnych.

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Matematyki

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  e-mail: instmat@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 62 73

  tel. 12 662 62 74