Mediacje i negocjacje

Cel studiów

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalistów w zakresie rozwiązywania konfliktów metodami opartymi na współpracy. W zależności od wybranej ścieżki, studenci uzyskają szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą mediacji gospodarczych i biznesowych, rodzinnych i szkolnych, sądowych lub z zakresu pomocy społecznej. Umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów mogą być przydatne nie tylko w pełnieniu roli mediatora czy negocjatora, ale także jako poszerzenie kompetencji w instytucjach i placówkach, które z zasady mają kontakt z konfliktami jak ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, szkoły, policja, centra interwencji kryzysowej itp.

Program

W programie studiów mieści się:

(1.) przygotowanie prawne i organizacyjne do stosowania procedur mediacyjnych między stronami konfliktów (m.in. prawa i obowiązki mediatora, procedury mediacyjne, etyczne aspekty zawodu mediatora, międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego);

(2.) społeczno-psychologiczne uwarunkowania powstawania, przebiegu i rozwiązywania konfliktów;

(3.) trening umiejętności mediacyjnych (m.in. inicjowanie i prowadzenie spotkań indywidualnych i wspólnych, dokonywanie diagnozy i analizy konfliktu, opanowanie technik mediacyjnych, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych).

Ponadto, w zależności od wybranej ścieżki, studenci uzyskają szczegółową wiedzę dotyczącą mediacji gospodarczych i biznesowych lub sądowych. Absolwenci uzyskają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do wykonywania zawodu mediatora i negocjatora. Ścieżka będzie uruchomiona po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH   Mediacje i negocjacje

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Studia skierowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia na dowolnym kierunku/kierunkach, w szczególności: psychologia, pedagogika, socjologia, resocjalizacja, prawo i innych.

W przypadku zgłoszeń powyżej limitu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dokument ten, po spełnieniu przez absolwentów dodatkowych kryteriów, umożliwia starania o wpis na listę mediatorów sądowych w sprawach cywilnych, karnych (wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych § 4. pkt 1–8, mediatorem może zostać osoba, która: 1) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach, 2) korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych, 3) ukończyła 26 lat, 4) zna język polski w mowie i piśmie, 5) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 6) posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich, 7) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków, 8) została wpisana do wykazu).

Ponadto osoby posiadające wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz posiadające doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży mogą starać się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich.

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie, w godzinach od  9.00 – 18.00.

 • W jaki sposób będą prowadzone zajęcia?

W zależności od sytuacji pandemicznej i woli studentów: stacjonarnie/hybrydowo/zdalnie.

 • Czym kończą się studia?

Aby ukończyć studia należy uzyskać pozytywne oceny z egzaminów oraz wymagane zaliczenia z przedmiotów objętych programem.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  25/32
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; stacjonarnie/hybrydowo/zdalnie.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1800

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

dr Dorota Czakon-Tralski
kierownik studiów

Kadrę stanowią doświadczeni pracownicy naukowi Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy.

Dlaczego z nami

Studia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowych Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów, a także przy współpracy zewnętrznych organizacji i stowarzyszeń mediatorów.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  e-mail: inpa@up.krakow.pl

  tel: 12 662 64 46