Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Cel studiów

Absolwent ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z wielu dyscyplin naukowych, a zwłaszcza z zakresu pedagogiki, socjologii, filozofii, nauki o polityce i administracji, psychologii, prawa, nauki o zarządzaniu i jakości, polityki społecznej, psychologii prawa, organizacji i zarządzania ukierunkowanych na pomoc i wsparcie osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Przyswojona przez niego wiedza obejmuje różne obszary aktywności ludzkiej w tym funkcjonowanie różnych publicznych i niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej. Absolwent dysponuje rozszerzoną terminologią, teoriami i metodologią, ułatwiającą rozumienie procesów społecznych związanych z funkcjonowaniem różnych środowisk objętych pracą socjalną. Ma rzetelną wiedzą prowadzącą do specjalizacji w zakresie wielokierunkowych działań pomocowych, profilaktycznych czy resocjalizacyjnych, odnoszących się do beneficjentów pomocy i integracji społecznej. Absolwent potrafi planować, realizować i ewaluować projekty socjalne na rzecz różnych beneficjentów pomocy społecznej i pracy socjalnej wykorzystując do tego warsztat diagnostyczny, poznane metody analizowania i scalania informacji badawczych, potrafi zastosować narzędzia ewaluacyjne i wykorzystać praktycznie ich efekty. Posiada umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, w tym kierowanie zespołami zadaniowymi. Potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych medycznych i społecznych. Dostrzega i rozwiązuje problemy pojawiające się w ekosystemie pomocy społecznej w wymiarze jednostkowym, grupowym i społecznym. Absolwent charakteryzuje się umiejętnością współpracy z otoczeniem; utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami związanymi z wielokierunkowością działań w obszarze pomocy społecznej. W sposób odpowiedzialny i zgodnie z etyką zawodową podejmuje wyzwania pojawiające się w pracy zawodowej; potrafi korzystać z dorobku zawodowego i kulturowego w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i transgranicznym Jest przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej typu: ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej dom pomocy społecznej, w podmiotach realizujących zadania z obszaru zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w szpitalach, zakładach karnych, w których wykonywane są zadania związane z pomocą społeczną, w podmiotach realizujących zadania wskazane w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w organizacjach pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w Centrach Usług Społecznych w których są realizowane zadania z obszaru pomocy społecznej.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH   Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich poświadczone dyplomem na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Uzyskanie formalnych kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny  zgodnie z ustawą z 12.marca 2004r. o pomocy społecznej  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794, 803 i 1981), art. 116, ust. Pkt. 4

Planowane terminy zjazdów:

Semestr I: 11.03-13.03.22; 25.03.27.03.22; 08.04.-10.04.22; 22.04-24.04.22; 20-22.05.2022; 3-5.06.2022; 24.06.-26.06.22; 08.07.10.-10.07.22;

Semestr II: 14-16.10.2022; 4-6.11.2022; 18-20.11.2022; 02-04.12.2022; 16-18.12.2022; 13-15.01.2023; 27-29.01; 03-05.02.23;

Praktyki – wymiar/ miejsce realizacji

 • 40 godz.

Praktyki są realizowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych placówkach, o których mowa art.120 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Sposób prowadzenia zajęć:

niestacjonarne, hybrydowo (część zajęć prowadzona zdalnie, część zajęć w prowadzona stacjonarnie).

Zakończenie studiów:

studia będą się kończyć egzaminem dyplomowym (obrona ustna pracy dyplomowej).

Informacje dodatkowe:

Uruchomienie studiów z zakresu Metodyki i metodologii pracy socjalnej związane jest ze zmianami w ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r, w tym z rozszerzeniem katalogu wymogów formalnych przewidzianych dla zawodu pracownik socjalny.

 • Dolny limit przyjęć:  20
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-01-03 - 2022-02-27
Planowany termin rozpoczęcia
2022-03-11
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; niestacjonarne, hybrydowo (część zajęć prowadzona zdalnie, część zajęć w prowadzona stacjonarnie)
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1800

Terminy rat

I rata – do 15 marca 2022 r., II rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Terminy płatności rat obowiązujące w roku ak. 2022/2023 zostaną podane po opublikowaniu zarządzenia Rektora.

Kadra

Dr Marek Banach
Kierownik studiów

Zajęcia są prowadzone przez kadrę Instytutu Spraw Społecznych.

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

  os. Stalowe 17, 31-922 Kraków

  e-mail: iss@up.krakow.pl

  tel. 12 662 79 50