Nauczanie biologii w szkole podstawowej

)

Cel studiów

Celem studiów jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie realizacji lekcji w terenie oraz poszerzenie umiejętności związanych z wykorzystaniem metod aktywizujących w nauczaniu przedmiotu. Kontynuacja i rozszerzenie kompetencji z ukończonych studiów, zdobycie kwalifikacji do nauczania przedmiotu biologia.

Program

Program jest ściśle dostosowany do aktualnej podstawy programowej przedmiotu biologia i spełniający wszystkie wymagania stawiane studiom kwalifikacyjnym w nowych standardach kształcenia nauczycieli.

Na studia składają się 3 semestry nauki, z optymalną liczbą godzin gwarantujących dobre przygotowanie słuchaczy. Zajęcia ćwiczeniowe odbywają się w grupach do 20 osób.

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów z zakresu dydaktyki biologii.

W ramach planu studiów „Nauczanie biologii w szkole podstawowej”, realizowane są zajęcia z bloków tematycznych dotyczących: botaniki, fizjologii roślin, zoologii, fizjologii zwierząt, anatomii, genetyki, ekologii, pedagogiki, dydaktyki.

Organizator studiów prowadzi ewaluację wewnętrzną, zgodnie z ogólnym planem studiów.

Na ramowy plan studiów składają się kursy laboratoryjne, praktyczne i terenowe, w tym m.in.:

 • Zoologia
 • Botanika i mykologia
 • Organizacja i chemizm organizmów żywych
 • Biologia komórki
 • Dydaktyka biologii
 • Emisja głosu
 • Fizjologia zwierząt
 • Fizjologia roślin
 • Anatomia i biologia człowieka
 • Mikrobiologia
 • Podstawy genetyki
 • Kultura języka
 • Dydaktyka zajęć terenowych (ekologia, zoologia, botanika)
 • Ochrona przyrody i środowiska
 • Podstawy ewolucji
 • Podstawy ekologii
 • Komunikacja interpersonalna i radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela
 • Praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej

Wszystkie zajęcia odbywają się w salach i obiektach Uczelni, posiadających odpowiedni wyposażenie i niezbędne pomoce dydaktyczne.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH   Nauczanie biologii w szkole podstawowej

Rekrutacja

Studia przeznaczone są dla nauczycieli innych specjalności, chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje lub absolwentów studiów wyższych, posiadających kwalifikacje pedagogiczne, którzy chcą doskonalić posiadaną wiedzę.

Warunki przyjęcia na studia:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku/kierunkach przyrodniczych, ścisłych, rolniczych , nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej;
 • dodatkowe wymagania: potwierdzone kwalifikacje pedagogiczne/nauczycielskie.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotu (biologia).

Zdobycie najnowszej wiedzy z zakresu biologii.

Zdobycie umiejętności, które ułatwią poznanie otaczającego świata żywego oraz umożliwią zrozumienie procesów życiowych organizmów.

Wypracowanie pełnej samodzielności w nauczaniu przedmiotu, dzięki której absolwent będzie mógł bez problemu nauczać przedmiotu w ciekawy i atrakcyjny sposób.

Uprawnienia do nauczania biologii w szkole podstawowej.

Uzyskane kwalifikacje oraz ramowy plan studiów jest zgodny z obowiązującymi rozporządzeniami:

 • MNiSW z dnia:
  • 07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
  • 07.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).
 • MEN z dnia:
  • 03.2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (DZ. U. z 2017 r. poz. 703);
  • 08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

Planowane terminy zjazdów:

Zjazdy będą odbywać się 1 lub 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godzinach 8.00-18.00.

Ukończenie studiów:

Warunkiem ukończenie studiów jest zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów i uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów objętych planem studiów.

Praktyki – wymiar/ miejsce realizacji:

praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej (nieciągła);

liczba tygodni: 4;

liczba godzin: 60;

liczba godzin zajęć prowadzonych: 10.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  25/35
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-09-16
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-07
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2000

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

 

Kadra

dr Zofia Goc
Kierownik studiów

Nasza kadra to wybitni nauczyciele akademiccy posiadający rzetelną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki biologii, wykorzystujący innowacyjne metody oraz technikami kształcenia. Są również cenionymi autorami podręczników szkolnych, poradników metodycznych dla nauczycieli oraz artykułów naukowych z zakresu biologii.

Dlaczego z nami

Jesteśmy najlepszą uczelnią w kraju w zakresie kształcenia oraz dokształcania nauczycieli!

Studiując u nas, czeka na Ciebie przede wszystkim doskonale wykwalifikowana kadra dydaktyczna oraz własne, dobrze wyposażone sale dydaktyczne i laboratoryjne. Nasi specjaliści z zakresu dydaktyki przedmiotowej łączą badania naukowe na najwyższym poziomie z praktyką, są twórcami podstawy programowej, autorami podręczników szkolnych do biologii i przyrody. W czasie studiów przekażą Ci najnowszą wiedzę z zakresu biologii jak również szereg umiejętności praktycznych, dzięki którym będziesz mógł bez problemu nauczać przedmiotu w ciekawy i atrakcyjny sposób.

Zajęcia tylko w soboty i niedziele 1 lub 2 razy w miesiącu!

Tylko 3 semestry zajęć z optymalną liczbą godzin!

Gwarantujemy przyjazną atmosferę.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Biologii
  ul. Podchorążych 2, 30-054 Kraków

  pokój 229N
  e-mail: instytut.biologii@up.krakow.pl
  tel. 12 662 78 20