Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. STUDIA ONLINE

)

Cel studiów

STUDIUJ  ONLINE!

Odległość nie ma znaczenia!

Zapraszamy na zdalne studia podyplomowe:

„Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

 

Podyplomowe studia z zakresu nauczania języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych skierowane są do nauczycieli, lektorów i korepetytorów języka angielskiego, którzy w swojej pracy dydaktycznej spotykają się z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Studia, zgodnie z efektami kształcenia, wyposażają absolwentów w wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne do nauczania języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Absolwent przygotowany jest do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nauczania w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz uczestniczenia w innych dodatkowych formach pracy oferowanych przez szkołę. Studia pozwalają nabyć umiejętność tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) oraz wprowadzania dostosowań dla uczniów z ADHD, dysleksją, spektrum autyzmu, zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego i społecznego oraz dla uczniów uzdolnionych.

Dodatkowo nasi absolwenci są przygotowani do pełnienia roli lidera w zakresie edukacji włączającej w swoich środowiskach pracy.

Program

Program studiów obejmuje wiedzę i kompetencje z następujących obszarów: językoznawczy, psychologiczny, pedagogiczny, metodyczny, a także elementy wiedzy psycholingwistycznej i neurolingwistycznej w zakresie przyswajania języka przez uczniów z zaburzeniami uczenia się oraz uczniów uzdolnionych. Stanowi to punkt wyjścia do zrozumienia mechanizmów zaburzających nabywanie języka angielskiego jako obcego, oraz zasad pracy dydaktycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W praktyce studia pozwalają na opanowanie umiejętności planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).

Program studiów wpisuje się w zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej o potrzebie organizowania edukacji włączającej (Informacja w sprawie działań MEN w zakresie kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 16 kwiecień, 2016)

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

Absolwent potrafi przeprowadzić obserwację szkolną, rozpoznać i dokonać klasyfikacji zaburzeń w nauce języka angielskiego, dostosować program nauczania języka angielskiego do potrzeb poznawczo-emocjonalnych ucznia, oraz zastosować nowe technologie w pracy zdalnej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Umie również zaadaptować materiał dydaktyczny oraz test językowy do potrzeb swoich uczniów.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na kierunku/kierunkach: filologia angielska, lingwistyka stosowana, kierunkach humanistycznych i pedagogicznych z językiem angielskim oraz innych kierunkach i formach kształcenia nadających uprawnienia do nauczania języka angielskiego.
 • Potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (studia prowadzone są w języku angielskim)
 • Studia mają formę doskonalącą. Studia nie zapewniają  kwalifikacji nauczycielskich (w rozumieniu  Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r.)

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe z zakresu nauczania języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przygotowują nauczycieli języka angielskiego do pracy dydaktycznej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dysleksja, ADHD, spektrum autyzmu, zaburzenia społeczno-emocjonalne, uczeń zdolny). Studia przygotowują nauczycieli do pracy w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych, w których uczniowie posiadają opinię o potrzebie dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb lub w stosunku, do których istnieje podejrzenie ryzyka dysleksji lub/i wystąpienia innych specyficznych trudności w uczeniu.

 

Studia mają formę doskonalącą.
Studia nie zapewniają kwalifikacji nauczycielskich ( w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r.).
Studia odbywają się w trybie zdalnym synchronicznym na platformie MS Teams.
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

 

Planowane terminy zjazdów:

uzupełnione zostaną po ogłoszeniu organizacji roku akademickiego 2022/2023

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  21/31
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-09-10
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-29
Czas trwania studiów
2 semestry, zajęcia online - 10 zjazdów rocznie; zjazdy w soboty w godz. 9:00 – 18:00 i w niedziele w godz. 9:00 – 18:00
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia on-line
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1450

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Kadra

Dr Werona Król-Gierat - Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa specjalizuje się w dydaktyce języków obcych dzieci, szczególnie uczniów ze SPE. Autorka rozprawy doktorskiej pt. „Nauczanie języka angielskiego jako obcego w oddziałach integracyjnych na etapie wczesnoszkolnym. Diagnoza potrzeb nauczycieli i osiągnięć uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.” Ponadto jest pedagogiem wczesnoszkolnym oraz filologiem w zakresie języków i kultury krajów romańskich (z wiodącym językiem włoskim). Posiada również uprawnienia z zakresu diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela wspomagającego, prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych oraz edukacyjnych z zakresu trudności szkolnych, w tym przede wszystkim trudności w uczeniu się dzieci ze szkoły podstawowej oraz młodzieży na etapie ponadpodstawowym. Jednocześnie nabyła kwalifikacje do pracy rewalidacyjnej, zarówno z dziećmi w normie intelektualnej, jak i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
dr Werona Król-Gierat
dr Werona Król-Gierat
Kierownik studiów
Dr Monika Łodej - Uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się badaniem psycholingwistycznych aspektów zaburzeń czytania i pisania w języku angielskim jako obcym u uczniów z dysleksją. Jest autorką monografii "Dyslexia in First and Foreign Language Learning: A Cross-Linguistic Approach". Posiada uprawnienia do diagnozy i terapii uczniów z dysleksją. Jest również nauczycielem z doświadczeniem w pracy w szkolnictwie angielskim oraz prowadzeniu zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem programu Read Write Inc. Phonics. Jednocześnie od wielu lat współpracuje z wydawnictwem Pearson jako content editor adaptując testy językowe do potrzeb uczniów ze SPE, które przeznaczone są na rynek Europejski oraz Amerykę Łacińską. Polscy nauczyciele znają dr Łodej z autorstwa testów językowych dla uczniów z dysleksją do podręcznika English Class.
dr Monika Łodej
dr Monika Łodej
Zastępca Kierownika Studiów
Dr Alicja Giermakowska- doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki specjalnej w dziedzinie logopedia, wykładowca akademicki, logopeda. Założycielka (w 1995 r) i przewodnicząca Terenowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Kielcach, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Autorka licznych naukowych oraz metodycznych prac, których tematyka koncentruje się wokół 3 płaszczyzn: 1. Rozwój kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz jego zaburzenia u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym: perspektywa gotowości do nauki czytania i pisania oraz perspektywa specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. 2. Specyficzne zaburzenia w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia) – etiologia, patomechanizmy, symptomy, terapia. 3. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Posiada liczne certyfikaty czynnego udziału w konferencjach (w tym międzynarodowych) naukowych i naukowo-metodycznych dotyczących problematyki zaburzeń rozwoju mowy, specyficznych trudności w uczeniu się oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych.
dr Alicja Giermakowska
dr Alicja Giermakowska
Dr hab. Teresa Giza - Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki-dydaktyka (UAM, 2008). Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe Pedagogika myślenia twórczego u prof. A. Góralskiego (APS, 1994). Obszar zainteresowań naukowych prof. Gizy obejmuje pedagogikę ogólną oraz pedagogikę zdolności i twórczości. Aktualnie prowadzi międzynarodowe badania porównawcze nad kształceniem uczniów zdolnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Brała udział w realizacji międzynarodowego projektu Nauka-Sztuka-Edukacja. Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie w latach 2011-2013 (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego oraz uniwersytety na Słowacji, Ukrainie i Słowenii). Wybrane publikacje: Pedagogika twórczości w pracy nauczycielskiej, Wydawnictwo WSP, Kielce 1998; Przygotowywanie studentów wyższych szkół pedagogicznych do twórczej pracy zawodowej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo WSP, Kielce 1999; Socjopedagogiczne uwarunkowania procesów identyfikowania oraz rozwoju zdolności uczniów w szkole, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006; Podstawy pracy z uczniem zdolnym, Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce 2011.
dr hab. Teresa Giza
dr hab. Teresa Giza
Dr Anna Hajdukiewicz - doktor nauk humanistycznych, pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, filolog języka angielskiego, dyrektor Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach, wykładowca akademicki. Autorka i współautorka prac naukowych z zakresu pedagogiki i filologii angielskiej, redaktor prac zbiorowych oraz recenzent pozycji książkowych oraz biuletynów pedagogicznych. Laureatka prestiżowych wyróżnień za działalność naukową i dydaktyczną, m. in. Medalu Komisji Edukacji Narodowej (2011), Virtuti Medicinali (2014 oraz 2017), Sekretarz Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, członek Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, przewodnicząca Sekcji Neuropedagogiki.
dr Anna Hajdukiewicz
dr Anna Hajdukiewicz
Dr Agnieszka Kałdonek- Crnjaković - dyplom doktora nauk humanistycznych i filologicznych zdobyła na Uniwersytecie w Zagrzebiu w Chorwacji. Ponadto w Wielkiej Brytanii ukończyła studia podyplomowe, które nadają uprawnienia do diagnozy i wydawania zaświadczenia o dysleksji w języku angielskim. Dr Kałdonek-Crnjaković posiada ponad 15-sto letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w Polsce, Chorwacji i Wielkiej Brytanii. Przez pięć lat pracowała jako pedagog i koordynator wydziału specjalnych potrzeb edukacyjnych i języka angielskiego w szkołach brytyjskich pełniąc funkcję Specialist SpLD teacher oraz SENCO.
dr Agnieszka Kałdonek- Crnjaković
dr Agnieszka Kałdonek- Crnjaković
Dr Sylwester Łodej - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w nauczaniu praktycznej fonetyki języka angielskiego. Prowadzi kursy fonetyki dla studentów filologii angielskiej oraz warsztaty fonetyczne dla nauczycieli w kraju i zagranicą. Posiada uprawnienia do pracy w szkolnictwie angielskim (Qualified Teacher Status). Doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (autyzm) zdobywał w Language and Communication Centre jednej z londyńskich szkół podstawowych. Prowadził zajęcia i wygłosił wykłady z zakresu językoznawstwa na uniwersytetach w USA, Japonii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Jest stypendystą (Visiting Fellow) Hyogo University of Teacher Education w Japonii. Dr Łodej ukończył kurs English Medium Instruction w St Catherine's College, University of Oxford. Jest założycielem i współredaktorem czasopisma naukowego Token: A Journal of English Linguistics.
dr Sylwester Łodej
dr Sylwester Łodej
Dr Albertyna Paciorek - Absolwentka studiów doktoranckich i magisterskich z psycholingwistyki na Uniwersytecie Cambridge, wcześniej studiowała lingwistykę na University College London (UCL) w Wielkiej Brytanii. Prowadzi badania naukowe na temat przyswajania języka obcego łączące ze sobą psychologię eksperymentalną, językoznawstwo i pedagogikę. Swoje badania na temat naturalnych, utajonych (nieświadomych) procesów przyswajania języka u dorosłych opublikowała w międzynarodowych czasopismach jak Studies in Second Language Acquisition czy Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition. Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Autyzmem i Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej. Posiada też wieloletnie doświadczenie praktyczne w nauczaniu języków obcych. Od 2006 roku posiada certyfikat nauczania języka angielskiego jako obcego – Certificate of Language Teaching to Adults (CELTA). Z powodzeniem nauczała uczniów wszystkich grup wiekowych i poziomów zaawansowania, zarówno w szkołach językowych, lekcjach indywidualnych, oraz na uniwersytecie w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Pracowała też z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in. z autyzmem.
dr Albertyna Paciorek
dr Albertyna Paciorek
Dr Agnieszka Szplit – doktor pedagogiki (stopień uzyskany na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) i magister filologii angielskiej, specjalizuje się w metodyce nauczania języka angielskiego. Nauczyciel dyplomowany, doświadczony doradca metodyczny, trener nauczycieli i były inspektor szkół językowych Stowarzyszenia EAQUALS. Autorka książki poświęconej psychodydaktyce nauczania języka (pt. „Bariery psychiczne uczniów w procesie uczenia się języka angielskiego. Diagnozowanie i pokonywanie.”) i nauczaniu języka w grupach dziecięcych („Efektywnie i atrakcyjnie, czyli o przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu język angielskiego”) oraz wielu artykułów z zakresu metodyki i pedeutologii. Współautorka The EAQUALS Framework for Language Teacher Training and Development oraz współredaktorka serii międzynarodowych monografii poświęconych rozwojowi zawodowemu nauczycieli, w tym nauczycieli języków obcych. Nagrodzona Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki (2015), Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty (2015) oraz Certyfikatem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Kreator Innowacji” (2017). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Stowarzyszenia ATEE (The Association for Teacher Education in Europe). Prowadziła wykłady w wielu krajach europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Danii, Włoszech, Holandii, Turcji.
dr Agnieszka Szplit
dr Agnieszka Szplit
Dr hab. prof. UP Anna Turula - An experienced CALL / EFL teacher and teacher trainer. Her research interests include: new technologies in language learning and teacher training; Online Intercultural Exchanges (telecollaboration; Task-Based and Cultura models) in language learning and teacher training; cognitive and affective factors in CALL; e-classroom dynamics. She is the proponent and organiser of the PL-CALL conference (2013, 2014, 2016, in Warsaw and Cracow).
dr hab. prof. UP Anna Turula
dr hab. prof. UP Anna Turula

Kadrę stanowią pracownicy naukowi: językoznawcy, dydaktycy języka angielskiego, specjaliści w zakresie psychologii i pedagogiki,  pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczyciele brytyjscy.

Dlaczego z nami

To jedyne takie studia podyplomowe w Polsce!

Żadna inna polska uczelnia nie prowadzi kształcenia nauczycieli języka angielskiego chcących efektywnie pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Informacje o kierunku na stronach forum akademickiego tutaj.

 

Zapraszamy na FB:

Fanpage kierunku na FB

Grupa dyskusyjna na FB moderowana przez wykładowców i absolwentów kierunku

 

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym – nie tracisz czasu na dojazdy!

Absolwenci o kierunku

"Zdecydowanie widać staranny dobór prowadzących i realizowanego przez nich programu. Czas spędzony na zajęciach nie jest czasem straconym, a sama ich tematyka jest przydatna w codziennej pracy. Z mojej strony pełna rekomendacja."
"Jako absolwentka studiów podyplomowych Nauczanie języka angielskiego Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych i nauczycielka z 11 letnim stażem chciałabym polecić tę formę wzbogacania własnego warsztatu. Zarówno wspaniali wykładowcy, którzy z pasją dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, jak i kontakt z ciekawymi, kreatywnymi ludźmi - nauczycielami szukającymi odpowiedzi na wiele praktycznych pytań sprawił, że uczeń ze SPE jest wyzwaniem z którym potrafię i chcę się zmierzyć."

Kontakt