Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

STUDIUJ  ONLINE!

Odległość nie ma znaczenia!

Zapraszamy na zdalne studia podyplomowe „Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego”.

 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania języka polskiego w środowisku wielokulturowym poprzez:

 • stwarzanie warunków do budowania wiedzy glottodydaktycznej i polonistycznej;
 • usprawnianie umiejętności komunikacyjnych;
 • kształcenie umiejętności praktycznych.

Program

Wszystkie zajęcia na studiach podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego” są prowadzone zdalnie, bez konieczności przyjeżdżania do Krakowa. Zajęcia odbywają się w trybie synchronicznym (słuchacze/słuchaczki i prowadzący spotykają się w tym samym czasie) z wykorzystaniem platformy ClickMeeting i Microsoft Teams oraz w trybie asynchronicznym (słuchacze/słuchaczki samodzielnie, w dogodnym dla siebie czasie, wykonują przygotowane dla nich zadania) na platformie Moodle.

Wszystkim, którzy chcieliby się spotkać z prowadzącymi, zapewniamy indywidualne konsultacje.

 

PROGRAM NAUCZANIA został tak skonstruowany, aby przygotować do nauczania języka polskiego jako obcego na lektoratach w kraju i zagranicą, a także do uczenia języka polskiego jako drugiego uczniów z doświadczeniem migracji, którzy w coraz większej liczbie przybywają do Polski.

Na program nauczania składają się przedmioty z czterech bloków:

 • glottodydaktyka polonistyczna;
 • wiedza o języku;
 • literatura i kultura;
 • przedmioty uzupełniające.

 

Naszym słuchaczom zapewniamy:

 • nowoczesną dydaktykę – podejście zorientowane na działanie;
 • nauczanie zdalne;
 • zindywidualizowane praktyki;
 • pracę z doświadczonymi praktykami.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Rekrutacja

Absolwenci studiów:

 • są specjalistami znającymi metody i techniki nauczania języka i kultury;
 • wiedzą jak przebiegają procesy uczenia się języka;
 • znają problematykę dwujęzyczności, zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego, psychologii migracji;
 • znają zasady oceniania i certyfikacji;
 • potrafią pracować w środowisku wielokulturowym;
 • są przygotowani do pracy jako lektorzy w kraju i zagranicą;
 • są przygotowani do uczenia języka polskiego jako obcego uczniów z doświadczeniem migracji.

Warunki przyjęcia na studia:

Na studia zapraszamy:

 • absolwentów studiów wyższych humanistycznych (magisterskich lub licencjackich),
 • absolwentów studiów wyższych z innych obszarów wiedzy (magisterskich lub licencjackich) z poświadczeniem uprawnień nauczycielskich.

WAŻNE – prosimy absolwentów studiów wyższych z innych obszarów wiedzy o dołączenie poświadczenia uzyskania uprawnień pedagogicznych.

Studia są adresowane do osób, które chcą zostać lektorami, uczącymi języka polskiego jako obcego oraz nauczycieli, którzy chcą uczyć języka polskiego jako obcego na zajęciach dodatkowych dla uczniów z doświadczeniem migracji, a także dla nauczycieli, którzy pracują (będą pracować) z uczniami z doświadczeniem migracji w szkołach.

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

 • Jak wyglądają praktyki?

Praktyki odbywają się zdalnie w UP oraz w innych uczelniach krakowskich; część praktyk to obserwacje, a część to prowadzenie zajęć; jest też możliwość odbycia praktyki w miejscu zamieszkania, pod warunkiem, że opiekun praktyk ma ukończone studia podyplomowe z nauczania polskiego jako obcego lub taką specjalność oraz doświadczenie w nauczaniu.

 

 • Na czym polegają praktyki zdalne?

Słuchacze najpierw szkolą się w prowadzeniu zajęć na odległość, a potem prowadzą lekcje przez Internet z uczniami z całego świata.

 

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia online.

Wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie w soboty (9.00-15.30) i niedziele (8.00-15.00); zajęcia nie odbywają się w wakacje, natomiast odbywają się w czasie ferii (w weekend).

 

 • Planowane terminy zjazdów:

Zostaną podane w terminie późniejszym.

 

 • Czym kończą się studia?

Na zakończenie słuchacz przedstawia pracę dyplomową opartą na doświadczeniach z praktyk.

 

 • Czy na studia mogą aplikować obcokrajowcy?

Tak, pod dodatkowym warunkiem, że aplikujący posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie C1. Jeśli takiego certyfikatu nie posiada, to przechodzi rozmowę kwalifikacyjną w Uniwersytecie. Rozmowy kwalifikacyjne (potwierdzające znajomość języka polskiego) będą przeprowadzone we wrześniu br.

 

 • Czy trzeba wykazać się znajomością języka obcego?

Nie trzeba się wykazywać znajomością języka obcego.

 

 • Jakie uzyskam uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych?

Słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego; absolwenci studiów podyplomowych mogą uczyć języka polskiego jako obcego i drugiego.

Studia przygotowują do pracy lektora języka polskiego jako obcego, pracującego z dorosłymi i dziećmi (bez uprawnień pedagogicznych, chyba że uzyskali je wcześniej).

Studia podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego nie dają kwalifikacji nauczycielskich.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  20/30
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (2 egzemplarze, dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, )
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie – 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna

WAŻNE – prosimy absolwentów studiów wyższych z innych obszarów wiedzy o dołączenie poświadczenia uzyskania uprawnień pedagogicznych.

Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia on-line
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne (1 szt.)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • prosimy absolwentów studiów wyższych niehumanistycznych o dołączenie poświadczenia uzyskania uprawnień pedagogicznych.
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji

 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1600

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

Jest adiunktem w Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii w SOSW dla Dzieci Niesłyszących. Od 1996 roku pracuje z dziećmi niesłyszącymi, autystycznymi, z alalią, z zespołem Aspergera i zagrożonymi dysleksją. Prowadzi zajęcia otwarte dla nauczycieli ze szkół masowych oraz studentów UP, a także warsztaty dla nauczycieli na temat nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące, kształcenia literackiego dzieci prelingwalnie ogłuchłych, uczących się w szkołach powszechnych. Opracowuje ćwiczenia językowe wdrażające dzieci do czytania tekstów literackich, a także programy nauczania języka polskiego dla uczniów na różnych poziomach nauczania. Jest współautorką Podręcznika do j. polskiego dla niesłyszących uczniów III klasy gimnazjum, WSiP 2004 oraz Ćwiczeń do j. polskiego dla niesłyszących uczniów III klasy gimnazjum, WSiP 2004. Bada rozwój systemu językowego dzieci niesłyszących z implantem ślimakowym.
dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek, prof. UP
dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek, prof. UP
kierownik studiów
Profesor zwyczajny, założyciel Katedry Języka Polskiego jako Obcego na Wydziale Polonistyki UJ oraz jej kierownik (2005 – 2014). Wybitny językoznawca specjalizujący się w badaniach języka polskiego w świecie, bilingwizmu polsko-obcego i w badaniach z zakresu glottodydaktyki polonistycznej. Po początkowym zainteresowaniu polszczyzną współczesną, zwłaszcza jej składnią i semantyką (Podstawy leksykologii i leksykografii. PWN, Warszawa 1989), zajął się lingwistyką stosowaną. Decydujący wpływ na tę zmianę miał jego pobyt we Francji, w Université de Toulouse – Le Mirail (1973 – 1977), gdzie był lektorem języka polskiego oraz studiował lingwistykę stosowaną, uzyskując doctorat de troisième cycle (DEA). Koordynacja badań polonijnych w skali ogólnopolskiej (1982 – 1990) skłoniła go do zajęcia się badaniami etnicznymi, a zwłaszcza językiem polskim w świecie (Język polski w świecie. PWN, Warszawa 1990). Wyjazdy do Brazylii (1995 – 1996) miały decydujący wpływ na zainteresowanie bilingwizmem polsko-portugalskim (Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej. Universitas, Kraków 2003.) oraz szerzej – studiami latynoamerykańskimi. Po powrocie do UJ założył Katedrę Ameryki Łacińskiej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz był jej pierwszym kierownikiem (1998 – 2003). Profesor W. Miodunka jest także autorem wielu prac naukowych oraz redaktorem serii podręczników i rozpraw naukowych z zakresu glottodydaktyki polonistycznej. W latach 2003 - 2016 kierował pracami Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Członek Rady Języka Polskiego. Twórca krakowskiej szkoły glottodydaktyki porównawczej.
prof. dr hab. Władysław Miodunka
Psycholog, logopeda, lektor języka polskiego jako obcego, kieruje Katedrą Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Sprawuje opiekę merytoryczną w Centrum Metody Krakowskiej. Od 2001 roku prowadzi badania naukowe dotyczące nabywania systemów językowych przez dzieci bilingwalne i wielojęzyczne oraz kształtowania się tożsamości sklejonej. Spotykała się z dziećmi polskiego pochodzenia w Austrii, Niemczech, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej i na Węgrzech. W Polsce bada także dzieci ze Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Holandii, Szwecji, Słowenii oraz z Ukrainy. Twórca Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®, wykorzystywanej w przedszkolach, szkołach w kraju i za granicą. Autorka serii „Kocham czytać” i jej niemieckiej wersji „Ich Liebe Lesen”, około 100 publikacji naukowych; w tym monografii "Dwujęzyczność, dwukulturowość - przekleństwo czy bogactwo".
prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek
prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek
Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UP w Krakowie, jest adiunktem w Katedrze Języka Polskiego. Zainteresowania naukowe i problematyka badań: historia języka, lingwistyka kulturowa, pragmatyka językowa, onomastyka, leksyka i frazeologia solna. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z podstaw językoznawstwa, gramatyki opisowej języka polskiego, leksykologii i leksykografii, kultury języka, stylistyki praktycznej, mody w polszczyźnie. Autorka wielu publikacji z zakresu językoznawstwa.
dr hab. Ewa Horyń
psycholog kliniczny. Doktorat w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (2004, Uniwersytet Jagielloński). Adiunkt w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w Zakładzie Psychologii Edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze: Psychologiczne aspekty migracji i glottodydaktyki, psychologia międzykulturowa, pomoc psychologiczna Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu psychoterapii, psychologii zarządzania i interkulturowości. Od 26 lat prowadzi praktykę psychologiczną, w tym konsultacje dla cudzoziemców przebywających w Polsce. W latach 90-tych pracowała na placówce konsularnej w Ameryce Południowej. Sekretarz naukowy Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów UP. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Członek zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio.
dr Agnieszka Hennel-Brzozowska
Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UP w Krakowie, jest adiunktem w Katedrze Dydaktyki i Literatury Języka Polskiego oraz kierownikiem Studium Nauki Języka Polskiego. Specjalistka w zakresie glottodydaktyki polonistycznej, lingwistka. Obszary jej zainteresowań to m.in.: język polski jako obcy, akwizycja, europejska polityka językowa, językoznawstwo kontrastywne i porównawcze, dydaktyka języka polskiego jako obcego, doskonalenie nauczycieli języka polskiego jako obcego. Współautorka podręczników do nauki języka polskiego jako obcego „Hurra !!! po polsku”, „Polski w pracy”, „O Polsce po polsku” oraz innych materiałów do nauki języka polskiego jako obcego.
dr Agnieszka Jasińska
Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UP w Krakowie, jest adiunktem w Katedrze Języka Polskiego. Zastępca dyrektora ds. studenckich w Instytucie Filologii Polskiej. Zainteresowania naukowe i problematyka badań: słownictwo i semantyka (na podstawie pracy Polskie słownictwo polityczne w okresie międzywojennym (1926–1939) na materiale prasowym uzyskała stopień doktora). . Autorka wielu publikacji z zakresu językoznawstwa.
dr Marta Karamańska
Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UP w Krakowie, jest adiunktem w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego. Zainteresowania naukowe, problematyka badań: aksjologia w dydaktyce literatury (m.in. zagadnienie wartości, etyki nauczycielskiej), idea antropocentryzmu i podmiotowości w edukacji, wykorzystanie mediów i kultury masowej w nauczaniu (zwłaszcza gier komputerowych i muzyki popularnej), teoria podręcznika i jej weryfikacja na drodze praktyki szkolnej, samokształcenie nauczycieli i uczniów, edukacyjny walor poezji Cypriana Kamila Norwida, odświeżanie szkolnego kanonu lektur, język współczesnego pokolenia dzieci i młodzieży. Aktywnie współpracuje z instytucjami naukowymi, oświatowymi, społecznymi i kulturalnymi. Autor licznych publikacji z dydaktyki języka polskiego.
dr Paweł Sporek
Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UP w Krakowie, jest adiunktem w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej. Zainteresowania naukowe i problematyka badań: lingwistyka kulturowa, genologia lingwistyczna, pragmalingwistyka; stylistyka tekstu, frazeologia, leksykologia; metodyka kształcenia językowego, projektowanie i praktyczne zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia językowego na różnych poziomach szkolnej edukacji, badania lingwistyczno-kulturowe – prowadzone w perspektywie diachronicznej – obejmujące staropolskie nazwy chorób oraz funeralne gatunki wypowiedzi. Współautorka podręczników z serii „To lubię”, autorka licznych publikacji naukowych.
dr Iwona Steczko
Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: gender studies. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UP w Krakowie, jest adiunktem w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych. Zainteresowania naukowe:nowe strategie działania w edukacji formalnej, antropologia literatury, studia kulturowe (w tym gender studies). Wczestniczka i wspólautorka wielu projektów naukowych i społecznych między innymi Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, Ośrodek Badań nad Mediami, projekt realizowany od 2015; zakres działań: koordynacja projektu, doradztwo, ekspertyza, współautorstwo Standardu antydyskryminacyjnego dla uczelni, Uchodźcy? Zapraszamy!, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej, okres realizacji: 2016, zakres działań: doradztwo, ekspertyza, współautorstwo materiałów dydaktycznych. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych.
dr Magdalena Stoch
Jest specjalistką ds. edukacji i wdrażania nowych rozwiązań a także nauczycielką w Polonijnym Zespole Placówek Oświatowych. Zajmuje się glottodydaktyką polonistyczną oraz nauczaniem zdalnym. Współpracowniczka Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów i Pracowni Dydaktyki Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze: nauczanie języka polskiego w grupach polonijnych.
mgr Agnieszka Michalak-Korotkiewicz
Specjalistka w zakresie glottodydaktyki polonistycznej. Jest współpracowniczką Pracowni Dydaktyki Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autorka wielu materiałów do nauki języka polskiego jako obcego, współautorka podręcznika do nauki języka jako obcego „Język polski? Chcę i mogę!”
mgr Beata Sałęga-Bielowicz
Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UP w Krakowie, jest starszym wykładowcą w Katedrze Dydaktyki i Literatury Języka Polskiego, specjalistka w zakresie glottodydaktyki polonistycznej. Członkini zespołu Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów i Pracowni Dydaktyki Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowania naukowe: rola głosowej interpretacji tekstu w kształceniu polonistycznym, współczesna norma ortofoniczna języka polskiego, miejsca „nie-pamięci” w edukacji regionalnej, logopedia artystyczna.
mgr Katarzyna Lange

Dlaczego warto / Partnerzy kierunku

 • Wśród prowadzących są znani  badacze, specjaliści z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, dwujęzyczności, międzykulturowości, językoznawstwa porównawczego, literaturoznawstwa,  komunikacji międzykulturowej oraz psychologii migracji a także praktycy, znakomici metodycy a także współautorzy podręczników i materiałów do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego oraz języka edukacji szkolnej.
 • Krakowski Wydział Edukacji, widząc konieczność przygotowania nauczycieli do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji uznał kierunek za priorytetowy i nauczyciele publicznych szkół krakowskich otrzymują wysokie dofinansowanie do tych studiów.
 • Słuchacze mają możliwość praktykowania w różnych krakowskich uczelniach oraz w szkołach polonijnych w formie synchronicznych zajęć zdalnych z dziećmi Polonii mieszkającymi w różnych częściach świata. W tym zakresie współpracujemy z Fundacją Edukacji Polonijnej, Polskimi Szkołami Internetowymi oraz z wieloma krakowskimi uczelniami.
 • Ze względu na ścisłą współpracę z Polskimi Szkołami Internetowymi Libratus słuchacze mają unikalną możliwość poznania metod uczenia na odległość.

Wszystkie zajęcia na studiach podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego” są prowadzone zdalnie w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Dla chętnych zapewniamy indywidualne konsultacje.

Absolwenci o kierunku

"Co pomagało w studiowaniu? Bardzo wysokie kompetencje wykładowców, ich zaangażowanie a także jasne wymagania."
"Program studiów ciekawy, bogaty, satysfakcjonujący. Prowadzący kompetentni, życzliwi, wyrozumiali. Pewną trudność sprawiało godzenie terminów praktyk z pracą zawodową."
"Materiał bardzo praktyczny, przyda się do pracy z uczniami cudzoziemskimi."
"Większość zajęć miała formę warsztatów i mogliśmy się wymienić swoimi pomysłami, wiedzą i doświadczeniem."
"Szczególnie inspirujące były dla mnie wideospotkania z dziećmi polonijnymi oraz zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego."

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Filologii Polskiej

  e-mail: polon@up.krakow.pl

  tel. 12 662 61 44

  tel. 12 662 61 64