Neurologopedia

)

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i doświadczeń praktycznych, przydatnych w pracy z osobami z dysfunkcjami centralnego i obwodowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi.

Program

Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji dotyczących:

 • znajomości metod i technik badań neurologopedycznych;
 • opisu objawów językowych i niejęzykowych zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, genetycznym;
 • technik terapii osób z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego;
 • interpretacji badań specjalistycznych;
 • współpracy z lekarzem (neurologiem, genetykiem, rehabilitantem) i rodziną pacjenta w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej);
 • współpracy z lekarzem (neonatologiem, rehabilitantem, neurologiem) w zakresie ustalenia metod terapii karmienia.

Praktyki odbywają się na oddziałach neonatologii i neurologii oraz w szkołach specjalnych.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Neurologopedia

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Neurologopedia (w roku ak. 2022/2023)

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Neurologopedia (w roku ak. 2021/2022)

Rekrutacja

Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów II-go stopnia z kwalifikacjami logopedy lub dyplom ukończenia studiów II-go stopnia i świadectwo ukończenia studiów logopedycznych.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Najczęściej zadawane pytania:

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia zwykle odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa/trzy tygodnie.

Praktyki w szpitalach i szkole specjalnej odbywają się w piątki od. godziny 8.00 lub 12.00 (trzy piątki w roku).

 • Jak wyglądają praktyki?

Praktyki odbywają się w wybrane piątki (3 piątki na rok od godziny 8:00, łącznie 14 godzin praktyk) w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym UJASTEK w Krakowie, w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie oraz w Zespole Szkół Specjalnych nr 11.

Wszelkie szczegóły otrzymacie Państwo podczas spotkania organizacyjnego na pierwszych zajęciach.

 • Czym kończą się studia?

Warunkiem zaliczenia studiów jest zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów wymaganych programem studiów oraz oddanie pracy końcowej przygotowanej zgodnie z ustaleniami z promotorem.

 • Jakie uzyskam uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych?

Po ukończeniu studiów podyplomowych Neurologopedia uzyskasz kwalifikacje do pracy z osobami z dysfunkcjami centralnego i obwodowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi.

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  28/40
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych z kwalifikacjami zawodowymi logopedy lub dyplom ukończenia studiów II-go stopnia wraz ze  świadectwem ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych (kserokopia, oryginał należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie legitymacyjne
 • Opłata rekrutacyjna
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-22
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia prowadzone stacjonarnie i zdalnie przez platformę MS Teams
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych z kwalifikacjami zawodowymi logopedy lub dyplom ukończenia studiów II-go stopnia wraz ze świadectwem ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych (kserokopie)*
  • Zdjęcie legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • Wyślij dokumenty za pośrednictwem poczty.
  Adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Masz pytania? napisz:  rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji

* Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach w październiku 2022 r.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2200

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Kadra

dr Ewa Bielenda-Mazur - Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, gdzie prowadzi badania nad rozwojem mowy i myślenia dziecka w normie i patologii; neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, filolog; doświadczony diagnosta (zajmuje się diagnozą rozwoju dzieci głównie w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym) i terapeuta dzieci z różnymi zaburzeniami (m.in. alalią, afazją, zespołem Aspergera, autyzmem i zespołami genetycznymi).
dr Ewa Bielenda-Mazur
dr Ewa Bielenda-Mazur
Kierownik studiów
Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek, psycholog, logopeda – kieruje Katedrą Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zainteresowania naukowe dotyczą autyzmu, dysleksji, dwujęzyczności, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Jest twórcą Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®, wykorzystywanej w przedszkolach, szkołach, poradniach w Polsce, w Międzynarodowej Szkole CSI w Lyonie, w Szkole SEN w Dublinie. Stworzoną przez siebie Metodę Krakowską opisała w książkach: Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, 2014, Kraków: Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej. Wypromowała 14 doktorantów
prof. zw. dr hab. Jadwiga Cieszyńska-Rożek
prof. zw. dr hab. Jadwiga Cieszyńska-Rożek
Kierownik Katedry
dr hab. Marta Korendo, prof. UP
dr hab. Marta Korendo, prof. UP
dr hab. prof. UP Halina Pawłowska-Jaroń – Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe i problematyka badań: nabywanie i rozwój języka u dzieci upośledzonych, obciążonych genetycznie warunkowanymi zespołami chorobowymi, zaburzenia komunikacji językowej dzieci, szczególnie narażonych na działanie teratogenów w życiu płodowym, w tym FASD, diagnoza i terapia osób ze schorzeniami neurologicznymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na padaczkę, norma rozwojowa a zaburzenia rozwoju, diagnoza i terapia logopedyczna osób starszych. Autorka monografii: Dziecko z Fasd. Jak rozpoznać i pomóc. Przegląd metod terapeutycznych dla pedagogów i logopedów (2010), Padaczka w relacji pacjent-rodzic-terapeuta (2014), Specyfika rozwoju pre-i postnatalnego dzieci ze spektrum FASD. Zaburzenia komunikacji językowej (2015).
dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń, prof. UP
dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń, prof. UP
dr hab. prof. UP Zdzisława Orłowska-Popek – Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe: budowanie systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi; norma rozwojowa a zaburzenia rozwoju; stymulacja rozwoju dziecka; nauczanie języka polskiego jako drugiego/obcego. Jest autorką wielu artykułów opisujących budowanie systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, trudności językowe głównie dzieci niesłyszących, monografii: Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących (2011), Programowanie języka w terapii logopedycznej (na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących) (2017).
dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek, prof. UP
dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek, prof. UP
dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła - adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, glottodydaktyk, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (m.in. z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją). Prowadzi turnusy terapeutyczne z dziećmi polskiego pochodzenia wychowującymi się za granicą. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem.
dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła
dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła
dr Katarzyna Sedivy-Mączka – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, neurologopeda, pedagog specjalny; posiada doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, zaburzeniami komunikacji językowej oraz zagrożonych dysleksją; bada rozwój systemu językowego u dzieci z autyzmem; interesuje się zaburzeniami czytania; autorka publikacji naukowych oraz pomocy terapeutycznych
dr Katarzyna Sedivy-Mączka
dr Katarzyna Sedivy-Mączka
dr Anna Siudak – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; neurologopeda, glottodydaktyk, terapeuta miofunkcjonalny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej oraz neuroterapii; członek Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL oraz redaktor naukowych wydawnictw „Nowa Logopedia” i „Neurologopedia”; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej oraz nauczaniu języka polskiego jako obcego. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii logopedycznej w przebiegu chorób neurologicznych u osób starszych, zaburzeniach miofunkcjonalnych u dzieci i dorosłych, nauczaniu wymowy obcokrajowców oraz pre- i postnatalnej stymulacji dzieci.
dr Anna Siudak
dr Anna Siudak
mgr Małgorzata Kuśnierz
mgr Małgorzata Kuśnierz

Zajęcia na kierunku prowadzą pracownicy Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, między innymi twórczyni Metody Krakowskiej prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska oraz zaproszeni do współpracy lekarze (neurolodzy, genetycy, neonatolodzy, gastrolodzy), neurologopedzi, neurobiolodzy, rehabilitanci.

Dlaczego z nami

WYRÓŻNIA NAS WIEDZA ZWERYFIKOWANA DŁUGOLETNIĄ PRAKTYKĄ

Studia neurologopedyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym stwarzają możliwość uczenia się od wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie neurologopedii, psychologii i nauk medycznych.  Zajęcia prowadzą pracownicy Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju posiadający bogate doświadczenia terapeutyczne i diagnostyczne oraz zaproszeni do współpracy naukowcy-praktycy, stąd w obrębie poszczególnych kursów możliwe jest zdobycie aktualnej wiedzy popartej doświadczeniami klinicznymi. Studia oferują różnorodność tematyczną, w obrębie bloku neurologopedycznego i medycznego można znaleźć zarówno zagadnienia adresowane do terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi, młodzieżą, jak i z dorosłymi.

NASZYM SŁUCHACZOM ZAPEWNIAMY:

 • dwa semestry nauki,
 • wysoki poziom merytoryczny wszystkich zajęć,
 • interesujące miejsca praktyk,
 • część wykładów w formie zdalnej.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Filologii Polskiej

  ul. Podchorążych 2, 30-054 Kraków

  e-mail: polon@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 61 44