Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych)

Cel studiów

Studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych)” umożliwią słuchaczom zdobycie wiedzy i kompetencji, niezbędnych do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania jego zadań. Program studiów, a także kadra dydaktyczna pozwalają na zdobycie zarówno wskazanej wiedzy fachowej, jak i umiejętności praktycznych.

Program

Patronat nad studiami objął Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W programie studiów zostały uwzględnione nie tylko kursy bezpośrednio związane z ich tematem, takie jak „Unijna reforma ochrony danych osobowych” czy „Ochrona danych osobowych w ustawodawstwie krajowym”, ale również pośrednio związane z tą problematyką. W związku z tym słuchacze będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach z konstytucyjnych podstaw ochrony danych osobowych, z prawnych podstaw ochrony informacji niejawnych, informacji publicznej czy ochrony wizerunku w administracji publicznej.

Kursy przewidziane w programie studiów w drugim semestrze pozwalają już bezpośrednio na nabycie przez słuchaczy umiejętności praktycznych, niezbędnych do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Znalazły się tutaj zajęcia z praktycznych aspektów tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych i prowadzenia audytów bezpieczeństwa informacji. Istotne znaczenie dla przyszłych Inspektorów Ochrony Danych mają umiejętności nabyte podczas kursów z zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji i szacowania oraz z zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w piśmie informującym o objęciu studiów patronatem podkreśliła, że „zagadnienia związane z prawem do prywatności i ochrony danych osobowych, szeroko ujęte w programie nauczania (…), to dowód zrozumienia ich wagi w szybko rozwijającym się technologicznie świecie i związanej z tym konieczności podnoszenia kompetencji i umiejętności praktycznych słuchaczy, świadomych swych praw i obowiązków obywateli”.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych)

Rekrutacja

 • Warunki przyjęcia na studia:
 • ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku studiów.

Studia skierowane są do osób, które pełnią lub przygotowują się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, ale także dla osób, które pracują w administracji publicznej w komórkach organizacyjnych zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio ochroną danych osobowych (udostępnianiem informacji publicznej, zamówieniami publicznymi, archiwizacją, promocją).

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent otrzymuje pakiet wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych, a w szczególności potrafi: wybierać i rekomendować optymalne rozwiązania dla zapewnienia ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, pełnić funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, a także monitorować przestrzeganie przepisów unijnych i krajowych aktów prawnych, polityk administratora. Ponadto absolwent posiada umiejętności w zakresie sporządzania odpowiedniej dokumentacji, nie tylko z zakresu ochrony danych osobowych ale także informacji niejawnych i informacji publicznej oraz zdolność kooperacji z innymi instytucjami w przedmiotowym zakresie. Absolwent jest przygotowany nie tylko do pełnienia stanowiska Inspektora Ochrony Danych, ale także do pracy w administracji publicznej w komórkach organizacyjnych zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio ochroną danych osobowych (udostępnianiem informacji publicznej, zamówieniami publicznymi, archiwizacją, promocją).

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia realizowane w formie zdalnej odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie od godz. 8.15 do 16.15;

 

 • Planowane terminy zjazdów:

semestr zimowy 

6-7 listopada

20-21 listopada

4-5 grudnia

18-19 grudnia

8-9 stycznia

15-16 stycznia

5-6 lutego

 

semestr letni 

5-6 marca

19-20 marca

2-3 kwietnia

23-24 kwietnia

14-15 maja

 

 • Czym kończą się studia?

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganych i określonych programem zaliczeń i egzaminów.

 

 • Dolny limit przyjęć:  19
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-01-03 - 2022-02-27
Planowany termin rozpoczęcia
2022-03-05
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia realizowane w formie zdalnej
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1700

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

dr Monika Skowrońska – adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; radca prawny w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie. Prowadzi zajęcia m.in. z takich przedmiotów jak: prawo Unii Europejskiej, prawo administracyjne Unii Europejskiej, postępowanie administracyjne, a także kurs Europejskie organy ochrony danych osobowych w ramach projektu Krajowa Administracja Publiczna a integracja europejska nr 574723-EPP-1-2016-1-PL EPPJMO-MODULE E+ Jean Monnet. Autorka licznych publikacji.
dr Monika Skowrońska
Kierownik studiów
dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP – kierownik Katedry Prawa informacyjnego, mediów i własności intelektualnej w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; radca prawny. W pracy naukowo – badawczej zajmuje się przede wszystkim publicznoprawną ochroną danych osobowych, dostępem do informacji i jego granicami, a także prawem mediów i własnością intelektualną. Autor licznych publikacji w tym m.in. monografii Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji, Kraków 2000; Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich Warszawa 2010; Cloud computing – globalny technologiczny paradygmat – zagrożeniem dla ochrony danych osobowych i prywatności, Kraków 2013; współredaktor i współautor red B.Fischer, M. Sakowska- Baryła, Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo, Presscom 2017 ; współautor komentarza do RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. M. Sakowska – Baryła, Warszawa 2018)
dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP
dr Tomasz Kalita – Kierownik Biura Kontroli i Bezpieczeństwa w Małopolskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013. Ukończył prawo i prawo kanoniczne na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji prowadzone na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej. Nadzoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w zakresie: zabezpieczeń fizycznych i bezpieczeństwa środowiskowego, kontroli logicznego dostępu do systemu, informacji prawnie chronionych, a w szczególności zasad ochrony dany osobowych i informacji niejawnych. Przeprowadza audyty SZBI, wdraża RODO i prowadzi szkolenia z ochrony danych osobowych dla instytucji publicznych i przedsiębiorców.
dr Tomasz Kalita
dr Agata Nodżak – Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej „Prawo do informacji publicznej”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Filipka. Autorka licznych publikacji (m.in. Ochrona prywatności jednostki na gruncie regulacji „prawa informacyjnego”, w: J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II, Warszawa 2017; Prawo do informacji publicznej, w: B. Naleziński (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa prawnego, Kraków 2016). W latach 2004 – 2008 pracowała w Urzędzie Miasta Krakowa w komórce organizacyjnej zajmującej się legislacją, jak również w komórce zajmującej się przygotowaniami Krakowa do EURO 2012. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: prawo do informacji i ochrona danych osobowych, postępowanie egzekucyjne w administracji, postępowanie administracyjne, prawo administracyjne ogólne.
dr Agata Nodżak
dr Marcin Sala – Szczypiński – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie; adiunkt w Katedrze Samorządu i Zarządzania Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; recenzent w czasopiśmie „Radca Prawny”; pełnił także funkcję współpracownika kierownika Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych a także eksperta OBSiL. Autor licznych publikacji.
dr Marcin Sala – Szczypiński
mgr inż. Anna Sotwin - absolwentka Zarządzania i Marketingu na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe: „Zarządzanie Audytem Wewnętrznym w Jednostkach Finansów Publicznych” w Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz „Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji” na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej. Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013. Od 2016 r. zajmuje stanowisko Głównego Specjalisty ds. ochrony danych osobowych w Biurze Kontroli i Bezpieczeństwa Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
mgr inż. Anna Sotwin
dr Piotr Swoboda – adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz administracji bezpieczeństwa informacji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest członkiem Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz European Association for Security. Posiada doświadczenie zawodowe w strukturach zarządzania kryzysowego oraz administracji bezpieczeństwa informacji. Od 2015 r. pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a od 2018 r. Inspektora Ochrony Danych w administracji publicznej (urząd gminy). Współpracuje ponadto z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie szkoleń, porad i konsultacji w przedmiocie ochrony danych osobowych. Autor licznych publikacji.
dr Piotr Swoboda
mgr Przemysław Pasierb – doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Doświadczenie zdobywał w organie nadzorczym, zajmując się prowadzeniem postępowań z zakresu naruszenia prawa do ochrony danych osobowych. Następnie związany z Ministerstwem Cyfryzacji, w którym m. in. brał udział w pracach wdrażania aktów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych oraz krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Aktualnie pracownik bezpośredniego organu administracji rządowej. Autor publikacji naukowych dotyczących ochrony danych osobowych, prawa gospodarczego oraz jednolitego rynku cyfrowego. Współtwórca portalu branżowego z zakresu RODO.
mgr Przemysław Pasierb
dr Dariusz Żak – adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Autor licznych publikacji (m.in. Ochrona danych osobowych, Stalowa Wola 2012). Jako praktyk prowadzi szkolenia eksperckie z zakresu ochrony danych osobowych i zajęcia z m.in. następujących przedmiotów: ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo teleinformacyjne, prawo handlowe.
dr Dariusz Żak

Ogromnym atutem studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych)” jest kadra dydaktyczna. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych, w dużej mierze przez praktyków, pełniących funkcje Inspektorów Ochrony Danych, radców prawnych, audytorów wewnętrznych, a także pracownika Ministerstwa Cyfryzacji. Umożliwia to słuchaczom poznanie i praktyczne rozwiązanie problemów, z którymi mogą się zetknąć, zajmując stanowiska, związane z ochroną danych osobowych.

Partnerzy kierunku

 

Studia odbywają się pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Prawa i Ekonomii

  ul. Podchorążych 2,  30-084 Kraków

  mail: ipe@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 11