Ochrona danych osobowych w oświacie (Inspektor Ochrony Danych). STUDIA ONLINE

)

Cel studiów

Celem studiów jest nabycie przez Absolwenta wiedzy i umiejętności pozwalających na podjęcie się pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. W szczególności będzie potrafił: wybierać i rekomendować optymalne rozwiązania dla zapewnienia ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, współpracować z organami ochrony danych i pełnić funkcję punktu kontaktowego dla organów ochrony danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, a także monitorowaniem przestrzegania obowiązujących przepisów oraz regulacji wewnętrznych administratora. Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie sporządzania i prowadzenia dokumentacji, stosowania zasad przetwarzania danych osobowych, właściwego ich zabezpieczenie itd. Uzyska również podstawową wiedzę o nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w sektorze oświaty. Absolwent zostanie przygotowany nie tylko do pełnienia stanowiska Inspektora Ochrony Danych, ale także do pracy w sektorze oświaty na stanowiskach wymagających wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych (udostępnianiem informacji publicznej, zamówieniami publicznymi, marketingiem, archiwizacją) w tym pełnienia funkcji menedżerskich.

Program

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH   Ochrona danych osobowych w oświacie (Inspektor Ochrony Danych)

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

ukończenie studiów I lub II stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich – na dowolnym kierunku.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności w obszarze prawa do prywatności i ochrony danych osobowych w oświacie w oparciu o regulacje na poziomie unijnym, konstytucyjnym i ustawowym. Studia podyplomowe adresowane są do osób zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Dyplomant  będzie miał możliwość uzyskania wiedzy niezbędnej do bycia Administratorem Danych, Inspektorem Ochrony Danych lub jej wykorzystania do pracy w szeroko rozumianej oświacie na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych.  Odbyte studia pomogą w uzyskaniu nowych kompetencji, osoby specjalizującej się w zagadnieniach ochrony danych osobowych. Prowadzone zajęcia pozwolą na wdrożenie i utrzymanie spójnych procedur gwarantujących przetwarzanie danych osobowych, zidentyfikowanie i podjęcie odpowiednich działań w związku z niebezpieczeństwami naruszenia ochrony danych osobowych przy zamówieniach publicznych, udostępnianiu informacji publicznej  czy przy ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Sposób prowadzenia zajęć: zajęcia realizowane w formie zdalnej.

Dolny/Górny limit przyjęć: 21/60

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-07-05 - 2022-10-15
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-28
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia on-line
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2250

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Kadra

Dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP, radca prawny, wykłada na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz innych zagadnieniach prawa administracyjnego w tym prawie informacyjnym w obszarze dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i otwieraniu danych w tym sektorze a także prawie nowych technologii informacyjnych. Arbiter w sądzie polubownym ds. domen internetowych przy PIIT oraz w sądzie arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Od ponad 20 lat jako radca prawny doradza m.in. w obszarze ochrony danych osobowych oraz dzieli się swoimi doświadczeniami w ramach licznych konferencji, seminariów i szkoleń (np. studiów podyplomowych ochrony danych osobowych w Akademii im. Leona Koźmińskiego). Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, z obszaru ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego w tym m.in. monografii i komentarzy: Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich (2010), Cloud computing – globalny technologiczny paradygmat – zagrożeniem dla ochrony danych osobowych i prywatności, (2013), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz (2018), Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz (2019)
Dr hab.Bogdan Fischer, prof.UP
Dr hab.Bogdan Fischer, prof.UP
Kierownik studiów

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

  Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234

  e-mail: ipea@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 11