Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym (Inspektor Ochrony Danych)

Cel studiów

Absolwent otrzyma wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie się pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, a w szczególności będzie potrafił: wybierać i rekomendować optymalne rozwiązania dla zapewnienia ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, będzie mógł współpracować z organami ochrony danych i pełnić funkcję punktu kontaktowego dla organów ochrony danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, a także monitorowaniem przestrzegania obowiązujących przepisów oraz regulacji wewnętrznych administratora.

Program

Absolwent studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym (Inspektor Ochrony Danych) zdobędzie umiejętności w zakresie sporządzania i prowadzenia dokumentacji, stosowania zasad przetwarzania danych osobowych w rejestrach medycznych, ochrony danych w dokumentacji medycznej. Będzie również posiadał podstawową wiedzę o nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w sektorze medycznym, w tym sztucznej inteligencji (SI), Internecie rzeczy (IoT), zaawansowanych narzędziach diagnostycznych w medycynie spersonalizowanej – w których są wykorzystywane dane osobowe, a wiedza ta jest niezbędna do objęcia ich ochroną. Absolwent zostanie przygotowany nie tylko do pełnienia stanowiska Inspektora Ochrony Danych, ale także do pracy w sektorze medycznym na stanowiskach wymagających wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych (udostępnianiem informacji publicznej, zamówieniami publicznymi, marketingiem, archiwizacją) w tym pełnienia funkcji menedżerskich.

Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym (Inspektor Ochrony Danych) realizowane są w ciągu 2 semestrów, podczas których zgodnie z planem studiów słuchacz odbędzie 230 godzin dydaktycznych, w tym wykłady, ćwiczenia.

Na ramowy plan studiów składają się przedmioty:

Semestr 1

 • Podstawy ochrony danych osobowych w prawodawstwie unijnym i krajowym;
 • Dobra osobiste w ochronie zdrowia a medyczne dane osobowe;
 • Przetwarzanie i ochrona medycznych danych osobowych w systemie prawa polskiego;
 • Ograniczenia prawa do prywatności wynikające z obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w procesie leczenia;
 • Instytucjonalna ochrona danych osobowych;
 • Dostęp do informacji i jego ograniczenia ( dostęp do informacji publicznej, ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, tajemnice prawnie chronione);
 • Nowe technologie a ochrona medycznych danych osobowych;
 • Ochrona wizerunku- w ujęciu podstawowym, ochrony zdrowia, pacjenta, personelu jednostki medycznej.

Semestr 2

 • Zasady przetwarzania danych osobowych w rejestrach medycznych;
 • Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych sektora medycznego;
 • Rodzina norm PN-ISO/IEC 27000;
 • Praktyczne aspekty prowadzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Praktyczne aspekty prowadzenia audytów bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem sektora medycznego;
 • Incydenty bezpieczeństwa informacji;
 • Szacowanie i zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji;
 • Odpowiedzialność za naruszenie prawa do ochrony medycznych danych osobowych;
 • Postępowanie kontrolne.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH    Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym (Inspektor Ochrony Danych)

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

ukończenie studiów I lub II stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich – na dowolnym kierunku.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych: 

Absolwent nabywa wiedzę na temat prawa do prywatności i ochrony medycznych danych osobowych w oparciu o regulacje na poziomie unijnym, konstytucyjnym i ustawowym. Studia podyplomowe adresowane są do osób zatrudnionych w szeroko rozumianym sektorze medycznym: szpitalach, centrach medycznych, ośrodkach zajmujących się zapisem, przetwarzaniem i archiwizacją danych pacjentów, farmaceutyce. Dyplomant będzie miał możliwość uzyskania wiedzy niezbędnej do bycia Administratorem Danych, Inspektorem Ochrony Danych lub jej wykorzystania do pracy w szeroko rozumianej ochronie zdrowia, w tym stworzenia własnych ośrodków leczniczych, badawczych lub laboratoryjnych na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych. Prowadzone zajęcia pozwolą również na zidentyfikowanie i podjęcie odpowiednich działań w związku z niebezpieczeństwami naruszenia ochrony danych osobowych przy zamówieniach publicznych, udostępnianiu informacji publicznej czy przy ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

Dolny/Górny limit przyjęć: 21/60

Dokumenty

Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2022-02-28
Planowany termin rozpoczęcia
2022-03-05
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Zajęcia realizowane w formie zdalnej.
Rekrutacja krok po kroku

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1950

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

Dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP, radca prawny, wykłada na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz innych zagadnieniach prawa administracyjnego w tym prawie informacyjnym w obszarze dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i otwieraniu danych w tym sektorze a także prawie nowych technologii informacyjnych. Arbiter w sądzie polubownym ds. domen internetowych przy PIIT oraz w sądzie arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Od ponad 20 lat jako radca prawny doradza m.in. w obszarze ochrony danych osobowych oraz dzieli się swoimi doświadczeniami w ramach licznych konferencji, seminariów i szkoleń (np. studiów podyplomowych ochrony danych osobowych w Akademii im. Leona Koźmińskiego). Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, z obszaru ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego w tym m.in. monografii i komentarzy: Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich (2010), Cloud computing – globalny technologiczny paradygmat – zagrożeniem dla ochrony danych osobowych i prywatności, (2013), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz (2018), Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz (2019)
Dr hab.Bogdan Fischer, prof.UP
Dr hab.Bogdan Fischer, prof.UP
Kierownik studiów
Aneta Sieradzka, Ph.D, Founding Partner Sieradzka&Partners, wykładowca akademicki ochrony danych osobowych na UMCS, GWSH i KSAP oraz na studiach MBA, Inspektor Ochrony Danych w sektorze medycznym oraz Compliance Officer. Specjalizuje się w obsłudze prawnej dedykowanej podmiotom gospodarczym ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor medyczny i farmaceutyczny oraz stowarzyszeń branżowych w związku z szeroko pojętym prawem medycznym i prawem w zakresie ochrony zdrowia oraz prawem ochrony danych osobowych, nowymi technologiami (sztuczna inteligencja) i prawem konstytucyjnym. Autorka licznych publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych. W 2016 r. Dziennik Gazeta Prawna zaliczył ją do 30 naj-bardziej obiecujących prawników młodego pokolenia w konkursie Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra.
Dr Aneta Sieradzka
Dr Aneta Sieradzka
Dr Marlena Sakowska-Baryła jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020 Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych. W ponad 600 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/ YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/ Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/
Dr Marlena Sakowska-Baryła
Dr Marlena Sakowska-Baryła
Agata Nodżak Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Absolwentka studiów magisterskich oraz doktoranckich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego uzyskała na podstawie rozprawy pt. „Prawo do informacji publicznej”. Wykładowca prawa administracyjnego, w tym prawa postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa informacji niejawnych, europejskich instytucji ochrony danych osobowych, ochrony prywatności w prawie UE. Autor komentarzy, monografii, artykułów naukowych i opinii eksperckich, dotyczących m.in. zagadnień z zakresu prawa administracyjnego osobowego (ewidencja ludności, dokumenty tożsamości, prawna ochrona imienia i nazwiska), prawa dostępu do informacji i jego ograniczeń, ochrony danych osobowych w przypadku gromadzenia ich w publicznych rejestrach oraz w ramach procedur administracyjnych. Uczestniczka i współorganizatorka konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Była wieloletnia urzędniczka administracji samorządowej (Urząd Miasta Krakowa), zajmująca się problematyką postępowania administracyjnego, prawa dostępu do informacji publicznej oraz legislacji w administracji publicznej. Uczestniczka projektów naukowych i edukacyjnych, m.in.: 1) wykonawca projektu edukacyjnego „Edukacja dla bezpieczeństwa prawnego” (2016) w zakresie zagadnień związanych z dostępem do informacji publicznej, 2) wykonawca projektu Jean Monnet Module „National Public Administration and European Integration” (2016-2019), w ramach którego prowadziła kurs „Europejskie organy ochrony danych osobowych”, 3) kierownik projektu Jean Monnet Module „Protection of Fundamental Rights in the European Union” (2020-2023), w ramach którego m.in. prowadzi kurs „Ochrona prywatności w prawie UE”, koordynuje organizacje wydarzeń naukowych i warsztatów dla praktyków dot. poszczególnych zagadnień ochrony praw podstawowych, 4) prowadzenie szkoleń eksperckich nt. prawnych zagadnień ochrony danych osobowych w związku z prowadzeniem zajęć edukacyjnych w formie zdalnej przez jednostki systemu oświaty w ramach projektu realizowanego pod patronatem MEiN, przez platformę edukacyjną e-WF (www.ewf.edu.pl). W latach 2019-2020 członek Zespołu badawczego realizującego projekt pn. „Ochrona danych osobowych w jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki” z udziałem przedstawicieli praktyki i ośrodków naukowych: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Farmakologii PAN , Uniwersytet Jagielloński i Collegium Medicum UJ. Autorka projektu, a w latach 2019-2020 kierownik studiów podyplomowych pn. „Prawo medyczne z zasadami deontologii i bioetyki zawodów medycznych” na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Redaktor naczelna (w latach 2015-2020 z-ca red. nacz.) czasopisma naukowego „Rocznik Administracji Publicznej”.
Dr Agata Nodżak
Dr Agata Nodżak
Adam Pązik, dr nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, adwokat. Specjalizuje się w ochronie dóbr osobistych (m.in. ochronie wizerunku), prawie własności intelektualnej oraz ochronie danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnoprawnej za naruszenie norm chroniących dane osobowe. Nowych technologiach informacyjnych. Autor licznych publikacji w tym obszarze w tym m.in..: Szkoda wynikająca z naruszenia przepisów RODO. Wybrane problemy, ZNUJ PPWI 2020/3/127-146, oraz Roszczenie (?) z art. 79 RODO jako środek ochrony przed bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych z wykorzystaniem nowych technologii (w monografii Prawo Sztucznej Inteligencji i nowych technologii, pod red. B.Fischera, A.Pązika, M.Świerczyńskiego, obecnie przygotowywanej do druku). Łączy praktyczne rozwiązania prawnych aspektów nowych technologii z ochroną danych osobowych, prezentując je na szkoleniach, seminariach czy konferencjach np. II Konferencji Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania. Kraków 2020). Również w praktyce adwokackiej wykorzystuje swoją wiedzę w sektorze medycznym, m.in. prowadził spory związane z działalnością Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotów świadczących usługi medyczne.
Dr Adam Pązik
Dr Adam Pązik
Dr Mariola Więckowska, Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Inspektor Ochrony Danych, na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies, gdzie wspiera wdrożenia nowych projektów, zwłaszcza nowych technologii, przeprowadza audyty bezpieczeństwa i wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Członek Zarządu SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych. Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), ISSA (Information Systems Security Association) oraz Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT, European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel oraz Data Ethics, AI and Responsible Innovation na The University of Edinburgh. Jako praktyk dzieli się ze studentami kierunków podyplomowych kluczowych polskich uczelni swoim doświadczeniem z zakresu ochrony danych, oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, zabezpieczeń systemów IT, stosowania nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książek z zakresu ochrony danych. Odpowiada za stałą sekcję „Niezbędnik IOD” i jest członkiem rady programowej kwartalnika ABI Expert.
Dr Mariola Więckowska
Dr Mariola Więckowska
Dr Katarzyna Korulczyk, adwokat, wykładowca akademicki i doświadczony praktyk w obszarze ochrony danych osobowych. Pełniła funkcję Inspektora Ochrony Danych w największym prywatnym podmiocie medycznym w Polsce, obecnie odpowiada za obszar ochrony danych w Nationale-Nederlanden. Autorka publikacji poświęconych ochronie danych, m.in. przy współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer oraz periodykami branżowymi. Współtworzyła kodeks postępowania dla sektora zdrowotnego oraz była członkiem grupy roboczej powołanej przy Ministrze Cyfryzacji. Jest zwolennikiem praktycznego podejścia, prowadzone przez nią zajęcia to olbrzymia dawka wiedzy poparta konkretnymi przykładami, do których komentowania zaprasza swoich słuchaczy.
Dr Katarzyna Korulczyk
Dr Katarzyna Korulczyk

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Prawa i Ekonomii

  ul. Podchorążych 2, Kraków

  mail: ipe@up.krakow.pl

  tel. 12 662 63 29