Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna

Cel studiów

Studia przygotowują do wykonywania obowiązków nauczyciela-wychowawcy w szkołach (świetlice szkolne) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (świetlice środowiskowe, internaty, bursy) oraz pedagoga szkolnego.

W ramach realizowanej roli zawodowej nauczyciela-wychowawcy lub pedagoga szkolnego studia przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych form terapii pedagogicznej, diagnozy ucznia w kontekście jego sytuacji szkolnej i rodzinnej, a także merytorycznego wsparcia nauczycieli i rodziców.

Program

Program studiów zawiera treści niezbędne do wykonywania obowiązków nauczyciela-wychowawcy, pedagoga szkolnego. Kursy są pogrupowane w moduły tematyczne:

 • podstawy pracy społeczno-opiekuńczej, diagnostycznej i terapeutycznej (m.in. psychologia rozwojowa, wychowawcza, kliniczna, podstawy prawne, najnowsze tendencje w edukacji),
 • pedagogika społeczno-opiekuńcza (m. in. pedagogika rodziny, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej),
 • praca pedagoga szkolnego (m.in. diagnostyka pedagogiczna, metodyka pracy pedagoga szkolnego),
 • diagnoza i terapia pedagogiczna (m.in. struktura, organizacja i metodyka terapii, interwencja kryzysowa, praca z rodzicami).

W trakcie 3-semestralnym cyklu kształcenia słuchacze realizują praktyki pedagogiczne w wymiarze 60 godz. (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach, placówkach diagnostyczno-terapeutycznych – po 20 godzin w każdej placówce).

 

Program studiów podyplomowych spełnia standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zobacz więcej.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna

Rekrutacja

Studia bazują na kompetencjach zawodowych właściwych dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich, które zapewniają przygotowanie pedagogiczne lub/i specjalność nauczycielską. Posiadanie dyplomu ukończenia takich studiów jest warunkiem przyjęcia.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki przyjęcia na studia:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
 • uprawnienia nauczycielskie

 

Najczęściej zadawane pytania:

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty 9.00-18.00 (wyjątkowo 9:00 – 19:30) i w niedziele 8.00-15.30. Sporadycznie zajęcia mogą odbywać się w piątki 15:30 – 19:30. Zajęcia będą realizowane stacjonarnie.

 

 • Jak wyglądają praktyki?

 

Miejsce praktyk wybiera Słuchacz indywidualnie. Zgodnie z planem Słuchacz powinien zrealizować 60 godzin praktyk:
– 20 godzin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych np. domy dziecka, bursy szkolne, internaty, świetlice;
– 20 godzin w szkołach różnego typu (ważna informacja: w szkole musi być zatrudniony pedagog szkolny, gdyż całość praktyki Słuchacz realizuje pod opieką pedagoga szkolnego);
-20 godzin w placówkach diagnostyczno-terapeutycznych np. w poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

 

 • Jak będą kończyć się studia?

 

W każdym semestrze Słuchacze zdają poszczególne egzaminy przewidziane planem i programem studiów. Na zakończenie studiów, najczęściej w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych prezentują Projekt edukacyjny, który przygotowują na 2 i 3 semestrze studiów i który może dotyczyć np. diagnozy sytuacji dziecka w szkole, które wymaga zorganizowania pomocy pedagogicznej oraz zaprojektowanie dla niego działań pomocowych.
Na ocenę ostateczną z tych studiów składają się średnia z wszystkich egzaminów cząstkowych oraz wynik prezentacji Projektu edukacyjnego.

 

 • Czy po zakończeniu nauki będę mógł pełnić funkcję pedagoga szkolnego oraz nauczyciela-terapeuty, prowadzącego zajęcia terapeutyczne?

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje do pracy jako nauczyciel pedagog (pedagog szkolny – potoczna nazwa) w: szkołach różnego typu oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz jako nauczyciel wychowawca w: domach dziecka, internatach, bursach szkolnych, świetlicach szkolnych, środowiskowych, domach kultury. Studia te przygotowują w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej ale w obszarze zadań, które wykonuje na co dzień nauczyciel pedagog.
Studia NIE przygotowują do pracy jako nauczyciel terapeuta.

 

Planowane terminy zjazdów:

Semestr I: 6-7.11.2021; 20-21.11.2021; 4-5.12.2021;  18-19.12.2021; 8-9.01.2022; 22-23.01.2022; 5-6.02.2022.

Semestr II: 5-6.03.2022; 19-20.03.2022; 2-3.04.2022; 23-24.04.2022; 14-15.05.2022; 28-29.05.2022;  11-12.06.2022.

Semestr III: 8-9.10.2022; 22-23.10.2022; 5-6.11.2022; 19-20.11.2022; 3-4.12.2022; 14-15.01.2023; 28-29.01.2023.

 

 • Dolny limit przyjęć:  15
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-07-01 - 2021-11-30
Planowany termin rozpoczęcia
2021-12-04
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia realizowane stacjonarnie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1600

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

dr Olga Wyżga
Kierownik studiów

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy, w większości pracownicy Instytutu Nauk o Wychowaniu, specjaliści z zakresu pedagogiki społecznej, psychologii, diagnostyki i terapii pedagogicznej, logopedii. Wielu z nich posiada doświadczenia zawodowe z pracy w charakterze pedagoga szkolnego lub nauczyciela-terapeuty.

Dlaczego z nami

Wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu studiów pozwalają na uaktualnianie treści kształcenia i atrakcyjne formy ich realizacji. Studia są realizowane we współpracy ze środowiskiem edukacyjnym Krakowa (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne) oraz lokalnym-właściwym dla miejsca zamieszkania studenta. Zjazdy odbywają się głównie w soboty i niedziele, przeciętnie co 2 tygodnie.

Absolwenci o kierunku

Ankiety ewaluacyjne dokonywane po każdym cyklu kształcenia oraz liczne opinie uzyskiwane w rozmowach wskazują na pozytywne oceny. Absolwenci cenią zwłaszcza: merytoryczny, uporządkowany układ treści; wysoki poziom i profesjonalizm prowadzonych zajęć; dobrą organizację studiów, sprawną komunikację z prowadzącymi.
Absolwenci podkreślają, że studia umożliwiają im pracę w charakterze pedagoga szkolnego lub nauczyciela-wychowawcy, do czego wcześniej (będąc najczęściej nauczycielami przedmiotów) nie mieli uprawnień.

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Nauk o Wychowaniu

  ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków

  mail: inow@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 66 00