Podyplomowe studia prawa Unii Europejskiej

Cel studiów

Studia podyplomowe z prawa Unii Europejskiej kształcą przyszłych specjalistów w różnych obszarach funkcjonowania Unii Europejskiej. Jako absolwent studiów będziesz w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę w swojej pracy zawodowej na różnych stanowiskach i wielu poziomach: w organach samorządu, w administracji państwowej, w firmach i instytucjach korzystających ze środków unijnych.

Dzięki studiom poznasz:

· prawo ustrojowe Unii Europejskiej, czyli instytucje i jednostki organizacyjne UE, źródła prawa i zasady prawa UE,

· swobody rynku wewnętrznego, europejskie prawo spółek oraz europejskie prawo administracyjne,

· politykę konkurencji w Unii Europejskiej.

Dowiesz się co Unia Europejska robi aby chronić konsumentów, jakie działania UE podejmuje w dziedzinie środowiska i ochrony klimatu, jak UE chroni prawa człowieka, jak wygląda Unijna „dyplomacja” i relacje z innymi krajami.

Jako słuchacz studiów zapoznasz się z projektami i funduszami europejskimi, możliwościami zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej, europejską współpracą terytorialną i transgraniczną w administracji publicznej.

Program

Podyplomowe studia prawa Unii Europejskiej realizowane są w trakcie 2 semestrów, podczas których zgodnie z planem studiów Słuchacz odbędzie 225 godzin dydaktycznych, w tym wykłady i ćwiczenia.

Na ramowy plan studiów składają się kursy:

Semestr 1

 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej cz. I: Instytucje i jednostki organizacyjne
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej cz. II: Źródła prawa i zasady prawa UE
 • Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii
 • Wymiar sprawiedliwości i ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej
 • Europejska współpraca terytorialna i transgraniczna w administracji publicznej

Semestr 2

 • Prawo materialne Unii Europejskiej cz. I: Swobody rynku wewnętrznego i europejskie prawo spółek
 • Prawo materialne Unii Europejskiej cz. II: Polityka konkurencji
 • Projekty i fundusze europejskie
 • Europejskie prawo administracyjne
 • Polityka UE w dziedzinie środowiska i ochrony klimatu
 • Zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej
 • Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Podyplomowe studia prawa Unii Europejskiej

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich) – na dowolnym kierunku.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent zostanie wyposażony w gruntowną wiedzę z prawa Unii Europejskiej niezbędną – z uwagi na intensywne zjawisko europeizacji administracji publicznej – przy wykonywaniu zadań administracji publicznej lub ocenie jej działań oraz przydatnej osobom, które są klientami lub działają w imieniu klientów administracji publicznej. Nabywa praktyczną umiejętność prawidłowego stosowania i interpretowania przepisów prawa unijnego oraz uwzględniania regulacji tego prawa w procesie stosowania prawa polskiego. Studia są skierowane do absolwentów prawa, administracji, ekonomii, stosunków międzynarodowych oraz innych osób, które w swojej działalności zawodowej stykają się z problematyką funkcjonowania Unii Europejskiej w wymiarze prawnym i instytucjonalnym. Przenikanie się porządków prawnych unijnego i polskiego stawia nowe wymagania także i tym specjalistom, którzy zajmują się bardziej specyficznymi zagadnieniami objętymi programem studiów: prawem konkurencji, ochroną konsumenta czy prawem ochrony środowiska. Niewątpliwie program studiów zawiera solidne przygotowanie dla osób planujących karierę w instytucjach Unii Europejskiej oraz dostarcza ugruntowanej wiedzy pracownikom zajmującym się pozyskiwaniem funduszy europejskich.

Czas trwania i forma prowadzenia studiów:

Zajęcia odbędą się w okresie październik 2021 – czerwiec 2022 roku, w niektóre soboty i niedzielę – co do zasady w blokach 2 kursy x 5 godzin dydaktycznych danego dnia (godz. 8.15 – 12.00 oraz 12.30-16.15).

W edycji 2021/2022 zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej.

 • Dolny limit przyjęć:  19
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia realizowane w formie zdalnej
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1825

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

Dr Piotr Uhma
Kierownik studiów

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców akademickich, praktyków, specjalistów w zakresie integracji europejskiej, aktualnie realizujących projekt Jean Monnet finansowany ze środków UE.

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Prawa i Ekonomii
  ul. Podchorążych 2, Kraków, pokój 234

  mail: ipae@up.krakow.pl
  tel. 12 662 62 11