Prawo inwestycyjno-budowlane

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z przepisami prawnymi obowiązującymi w zakresie inwestycji budowlanych przy uwzględnieniu perspektywy finansowej i ekonomicznej.

Program

Studia doskonalące w zakresie: prawa budowlanego i planowania przestrzennego. Przykładowe przedmioty to: kontrola procesu inwestycyjno-budowlanego, prawo nieruchomości, zawody budowlane, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie, prawo budowlane, ekonomiczne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego, prawo umów budowlanych, prawo inwestycyjno-budowlane w orzecznictwie sądowym, finansowanie inwestycji, prawo ochrony środowiska.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH    Prawo inwestycyjno-budowlane

Rekrutacja

Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, (ukończone kursy i szkolenia: nie są wymagane), szczególnie tych, którzy w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z prawem budowlanym i zagospodarowaniem przestrzennym: pracownicy firm budowlanych i deweloperskich, pracownicy organów administracji budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy wydziałów urzędów miast i starostw, które zajmuję się problematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego, pracownicy organizacji społecznych, których statutowym celem jest zapewnienie ładu przestrzennego, działacze ruchów miejskich itd.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi przede wszystkim w zakresie organizowania procesu inwestycyjno-budowlanego.

Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji budowlanej oraz w różnych obszarach aktywności administracji publicznej.

Absolwent ma wiedzę i umiejętności  oraz kompetencje w zakresie zagadnień związanych z prawnymi i ekonomicznymi aspektami prowadzenia inwestycji budowlanych.

Słuchacz nabywa umiejętności kompleksowego podejścia do podejmowania robót budowlanych.

 

Sposób prowadzenia zajęć:

Wykłady, audytoria, z użyciem metod multimedialnych.

Zajęcia odbywają się w soboty do 20.00 i w niedziele mniej więcej do 16.00.

Zakończenie studiów polega na zdaniu wszystkich egzaminów i uzyskaniu zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.

 

Planowane terminy zjazdów:

22-23.10.2022, 12-13.11.2022, 26-27.11.2022,10-11.2022,14-15.01.2023, 28-29.01.2023, 11-12.02.2023 (termin rezerwowy: 18-19.02.2023).

 

 • Dolny limit przyjęć:  20
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-10-15
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-22
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: wykłady, audytoria, z użyciem metod multimedialnych.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1650

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

dr hab. Grzegorz Krawiec – pracownik Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii UP w Krakowie. Jest także głównym specjalistą w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Nabył także doświadczenie orzekając jako członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo (studia stacjonarne) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorat w 2005 r. na podstawie pracy: „Wydanie decyzji w wyniku fałszywych dowodów lub przestępstwa jako podstawa wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego (wyd. Oficyna Wydawnicza Humanitas 2006)”. Habilitacja: 26 wrzesień 2018 r. nadana uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie książki: „Koncepcje płci a prawo administracyjne” (Warszawa 2015). Prowadził wykłady z zakresu prawa administracyjnego na uniwersytetach zagranicznych (Czechy, Słowacja, Litwa). Jestem autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (m.in. "Europejskie prawo administracyjne", "Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego"). Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, prawa człowieka, działalność ombudsmanów w Polsce i na świecie, wpływ koncepcji płci społeczno-kulturowej na prawo, prawo administracyjne a bezpieczeństwo. Zajęcia: prawo administracyjne, administracyjnoprawny status jednostki, systemy ochrony praw człowieka, podstawy prawa.
dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP
Kierownik studiów

Zajęcia prowadzić będą pracownicy Instytut Prawa i Ekonomii, którzy są jednocześnie prawnikami-praktykami (radcami prawnymi, adwokatami, prokuratorami, pracownikami organów władzy publicznej) oraz osoby spoza Instytutu – praktycy: pracownicy m.in. firm deweloperskich i zajmujących się nieruchomościami, a także urzędnicy zajmujący się sprawami inestycyjno-budowlanymi.

Dlaczego z nami

Mocną stroną studiów jest to, że kursy prowadzone są przez prawników – praktyków, którzy nie zajmują się prawem jedynie teoretycznie, ale w praktyce stosują normy prawa. Prowadzący zajęcia to osoby, które pełniąc określone funkcje pozauczelniane prowadzą „sprawy budowlane” i uczestniczą w stanowieniu aktów prawa miejscowego dotyczących planowania przestrzennego.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Prawa i Ekonomii

  ul. Podchorążych 2, Kraków

  e-mail: ipe@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 11

  tel. 12 662 63 13