PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole ponadpodstawowej oraz innych, pokrewnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w tym m.in. z zakresu planowania i rozwoju kariery zawodowej oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej we wszystkich typach szkół.

Program

 • Program studiów dostosowany do nowej podstawy programowej;
 • Program obejmuje ok. 330 godzin zajęć (+ 90 godzin praktyki zawodowej pedagogicznej w szkole ponadpodstawowej);
 • Studia trwają 3 semestry;
 • Ciekawy program studiów z zajęciami przygotowującymi do realizacji atrakcyjnych zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod aktywizujących.
 • Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw ekonomii, finansów, zarządzania, polityki, administracji oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej takie jak:
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • Projektowanie własnego biznesu,
  • Rynek pracy,
  • Podstawy prawa gospodarczego
  • Polityka gospodarcza i społeczna
  • Podstawy finansów i bankowości
  • I inne

Ważnym elementem programu są obejmujące 2 semestry zajęcia z zakresu dydaktyki przedsiębiorczości.

Rekrutacja

Studia adresowane są do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz innych, pokrewnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości.

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów 2 stopnia lub jednolitych pięcioletnich magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Dodatkowo wymagane jest przygotowanie pedagogiczne (studia dla osób posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne).

Najczęściej zadawane pytania:

 

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia zwykle odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

 • Jak wyglądają praktyki?

Praktyki zawodowe z zakresu nauczania podstaw przedsiębiorczości odbywają się w szkole ponadpodstawowej. Miejsce praktyk wybiera Słuchacz indywidualnie po konsultacji z Kierownikiem ds. praktyk. W przypadku trudności ze znalezieniem szkoły, Kierownikiem ds. praktyk proponuje Słuchaczowi odbycie praktyk w szkole, z którą w tym zakresie współpracuje Uniwersytet Pedagogiczny.

 

 • Czym kończą się studia?

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganych i określonych programem zaliczeń i egzaminów oraz przygotowanie pracy dyplomowej. Ocena z pracy dyplomowej jest podstawą do wystawienia oceny z ostatniej część seminarium dyplomowego.

 

 

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (2 egzemplarze, dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Suplement do dyplomu (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie legitymacyjne (1 szt.)
 • Opłata rekrutacyjna (potwierdzenie dokonanej wpłaty)
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-01-11 - 2021-02-20
Planowany termin rozpoczęcia
2021-02-27
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (umowa w dwóch egzemplarzach)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu (kserokopie*)
  • Zdjęcia legitymacyjne (1 szt.)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Centrum Doskonalenia Kompetencji

* Oryginał dyplomu, suplementu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach w październiku 2020 r.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1500

Terminy rat

I rata – do 31 października 2020 r.,
II rata – do 30 listopada 2020 r.,
III rata – do 15 marca 2021r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2021 r.

Studia podyplomowe trwają trzy semestry, zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Kadra

dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska
kierownik studiów
 • Nasza kadra akademicka posiada ugruntowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie dydaktyki przedsiębiorczości;
 • Są to uznani autorzy podręczników szkolnych z zakresu przedsiębiorczości, poradników metodycznych dla nauczyciel, w tym poradników do rozpoznawania predyspozycji zawodowych dla uczniów i nauczycieli oraz twórcy podstawy programowej;
 • Doskonali specjaliści często prowadzący badania interdyscyplinarne, co przekłada się na wysoką kategorię naukową (A)

Dlaczego z nami

– Jesteśmy najlepszą uczelnią w kraju kształcącą przyszłych nauczycieli!

– Nasza kadra akademicka posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie dydaktyki przedsiębiorczości, są to uznani autorzy podręczników szkolnych, poradników metodycznych dla nauczyciel oraz twórcy podstawy programowej;

– Dydaktyka przedsiębiorczości stanowi przedmiot naszych badań naukowych;

– Stale współpracujemy ze szkołami, w których uczestnicy studiów podyplomowych mają możliwość realizacji praktyk;

– Dajemy możliwość publikacji własnych doświadczeń i pomysłów dydaktycznych w czasopiśmie „Przedsiębiorczość – Edukacja” i zaprezentowania ich na konferencjach;

– 3 semestry zajęć z optymalna liczbą godzin gwarantujących dobre przygotowanie.

Nabędziesz kwalifikacje do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości zgodnie z podstawą programową określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz kwalifikacje do prowadzenia innych zajęć szkolnych i pozaszkolnych z zakresu przedsiębiorczości i przedmiotów pokrewnych, w tym m.in. z zakresu planowania i rozwoju kariery zawodowej oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na wszystkich poziomach edukacji.

Od ponad 15 lat corocznie organizujemy konferencję naukową poświęconą tematyce przedsiębiorczości i edukacji, a od ponad 11 lat jest ona łączona ze Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości. Więcej szczegółów na stronie www.przedsiebiorczosc.eu

Absolwenci o kierunku

„Studia przebiegają w przyjaznej atmosferze z pracownikami posiadającymi doświadczenie biznesowe w zarządzaniu oraz autorami podręczników szkolnych z przedsiębiorczości. Pozwalają na stosunkowo szybkie zdobycie dodatkowych uprawnień do nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkole”.
„Dużą zaletą studiów jest elastyczne podejście prowadzących do kwestii sposobu zaliczenia poszczególnych kursów w zależności od doświadczenia zawodowego i profilu ukończonych studiów słuchacza”

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków

  pokój 371, piętro III;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Geografii

  e-mail: geograf@up.krakow.pl

  tel: 12 662 62 45