PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole ponadpodstawowej oraz innych, pokrewnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w tym m.in. z zakresu planowania i rozwoju kariery zawodowej oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej we wszystkich typach szkół.

Program

 • Program studiów dostosowany do nowej podstawy programowej;
 • Program obejmuje ok. 330 godzin zajęć (+ 90 godzin praktyki zawodowej pedagogicznej w szkole ponadpodstawowej);
 • Studia trwają 3 semestry;
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń przygotowując słuchaczy do realizacji atrakcyjnych zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod aktywizujących;.
 • Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw ekonomii, finansów, zarządzania, polityki, administracji oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej takie jak:
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • Projektowanie własnego biznesu,
  • Rynek pracy,
  • Podstawy prawa gospodarczego
  • Polityka gospodarcza i społeczna
  • Podstawy finansów i bankowości
  • I inne

Ważnym elementem programu są obejmujące 2 semestry zajęcia z zakresu dydaktyki przedsiębiorczości.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH   Przedsiębiorczość

Rekrutacja

Studia adresowane są do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz innych, pokrewnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości.

Warunki przyjęcia na studia:

Posiadany tytuł zawodowy: magister lub magister inżynier.

Są to studia podyplomowe dla absolwentów studiów wyższych na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Dodatkowo wymagane jest przygotowanie pedagogiczne (studia dla osób posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne).

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Formalne kwalifikacje do nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkole ponadpodstawowej oraz innych, pokrewnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości we wszystkich typach szkół.

Najczęściej zadawane pytania:

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zjazdy (soboty-niedziele w godz. 9.00-17.00 z przerwą obiadową) w cyklach średnio co 2 tygodnie (w tym część zajęć on-line).

 • Jak wyglądają praktyki?

Praktyki zawodowe z zakresu nauczania podstaw przedsiębiorczości odbywają się w szkole ponadpodstawowej. Miejsce praktyk wybiera Słuchacz indywidualnie po konsultacji z Kierownikiem ds. praktyk. W przypadku trudności ze znalezieniem szkoły, Kierownikiem ds. praktyk proponuje Słuchaczowi odbycie praktyk w szkole, z którą w tym zakresie współpracuje Uniwersytet Pedagogiczny.
Słuchacze realizują 90 godzin praktyki zawodowej pedagogicznej w  szkole ponadpodstawowej.

 • Czym kończą się studia?

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganych i określonych programem zaliczeń i egzaminów oraz przygotowanie pracy dyplomowej. Ocena z pracy dyplomowej jest podstawą do wystawienia oceny z ostatniej część seminarium dyplomowego. Podczas trwającego dwa semestry seminarium dyplomowego słuchacze przygotowują pracę dyplomową.

 

Dolny/Górny limit przyjęć: 18

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (2 egzemplarze, dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Suplement do dyplomu (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie legitymacyjne (1 szt.)
 • Opłata rekrutacyjna (potwierdzenie dokonanej wpłaty)
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-07-01 - 2021-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-16
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia hybrydowe
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (umowa w dwóch egzemplarzach)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu (kserokopie*)
  • Zdjęcia legitymacyjne (1 szt.)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Centrum Doskonalenia Kompetencji

* Oryginał dyplomu, suplementu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach w październiku 2021 r.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1500

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Studia podyplomowe trwają trzy semestry, zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Kadra

Małgorzata Zdon-Korzeniowska, dr – adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej). Magister ekonomii w zakresie przedsiębiorczości i innowacji (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Zainteresowania badawcze: rynkowa/marketingowa orientacja smorządów terytorialnych, marketing terytorialny, zarządzanie turystyką na poziomie lokalnym i regionalnym, kreowanie regionalnych produktów turystycznych, przedsiębiorstwa agroturystyczne, rozwój zrównoważony. Prowadzone zajęcia: Zarządzanie; Teoria organizacji i zarządzania; Podstawy marketingu terytorialnego; Marketing terytorialny; Marketing turystyczny; Kreowanie produktu turystycznego; Turystyka w rozwoju gospodarczym układów przestrzennych; Strategie rozwoju układów przestrzennych Pełnione funkcje: Kierownik studiów podyplomowych: Przedsiębiorczość Sekretarz corocznych konferencji z zakresu przedsiębiorczości i edukacji Członek Komisji ds. jakości kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja Opiekun i koordynator specjalności przedsiębiorczość w turystyce (I stopień) oraz przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznej (II stopień) na kierunku turystyka i rekreacja
dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska
dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska
kierownik studiów
dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP Geograf ekonomiczny, nauczyciel akademicki – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej członek Senatu oraz Zespołu Badań Edukacji w Zakresie Przedsiębiorczości, Zastępca Redaktora Naczelnego – Redaktor Prowadzący kwartalnika naukowego „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” oraz półrocznika naukowego „Przedsiębiorczość – Edukacja”, przez wiele lat Dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Pełnomocnik Rektora UP ds. Przedsiębiorczości, w latach 2020-2021 prorektor ds. kształcenia. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki procesów transformacji społeczno-gospodarczej w warunkach budowy gospodarki opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem procesów transformacji przemysłu Polski, restrukturyzacji przedsiębiorstw, szeroko pojętej problematyki rozwoju regionalnego i lokalnego, a także roli przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych oraz dydaktyki geografii i przedsiębiorczości. Jest autorem ponad 250 publikacji z tego zakresu, redaktorem ponad 50 prac zbiorowych i tematycznych zeszytów czasopism naukowych, a także autorem lub współautorem podręczników do szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych/średnich z podstaw przedsiębiorczości i geografii oraz dla studentów z zakresu geografii gospodarczej, wirtualnych platform edukacyjnych, gier dydaktycznych, atlasów geograficznych oraz programów nauczania i poradników dla nauczycieli. Uczestniczy w realizacji wielu projektów badawczych i edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości i geografii. Za działalność dla polskiej oświaty otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2008 r.), a także nagrody Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (2009 r.) oraz za działalność organizacyjną (2010, 2011, 2012, 2013 r.), nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za działalność organizacyjną (2016 r.) w związku z udziałem w powstaniu i rozwoju czasopisma „Entrepreneurial Business and Economics Review”. W 2014 r. otrzymał Brązowy Medal za długoletnią służbę oraz tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich za wieloletnie działania na rzecz promocji Polski jako miejsca kongresów i konferencji. W 2019 r. otrzymał odznaczenie państwowe, nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Srebrny Krzyż Zasługi. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, gospodarczymi i oświatowymi. Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podstawy programowej z geografii i przedsiębiorczości oraz ekspertem Ministerstwa Finansów ds. edukacji finansowej, w latach 2013-2015 był członkiem Krajowej Rady Przedsiębiorczości. Pełni m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, członka Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej, był członkiem Zarządu Oddziału Krakowskiego PTG. Przygotowuje różnego typu ekspertyzy, w tym w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego, jest także recenzentem wielu czasopism, publikacji książkowych i wniosków grantowych w Polsce i za granicą. Współpracuje z wieloma instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji ekonomicznej społeczeństwa. W ramach studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich (głównie geografia, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja) i podyplomowych (geografia, przedsiębiorczość), prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z podstaw przedsiębiorczości, geografii ekonomicznej, geografii przemysłu i usług, podstaw gospodarki przestrzennej, polityki regionalnej, ekonomiki miast i regionów, samorządu terytorialnego, zarządzania przedsiębiorstwem, gospodarki finansowej i dydaktyki przedsiębiorczości. Ponadto prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu geografii gospodarczej oraz przedsiębiorczości dla dyrektorów szkół, doradców metodycznych, nauczycieli geografii, przedsiębiorczości i innych przedmiotów ekonomicznych. Jest współorganizatorem i kierownikiem naukowym corocznych międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu przemian struktur przestrzennych przemysłu i usług oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu roli przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym i lokalnych, a także ogólnopolskich zjazdów nauczycieli przedsiębiorczości, organizowanych przez Katedrę Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pełnił funkcję sekretarza, a obecnie wiceprzewodniczącego Rady Redakcyjnej i Zastępcy Redaktora Naczelnego – Redaktora Prowadzącego czasopism „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” oraz „Przedsiębiorczość – Edukacja”. Jest członkiem redakcji „Geographia Polonica”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis – Studia Geographica”, „Entrepreneurial Business and Economics Review” oraz „International Journal of Training and Development”. Przez blisko 10 lat prowadził własną firmę usługowo-handlową. Ma także doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel w gimnazjum i liceum.
dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP
dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP
dr hab. Wojciech Piontek, prof. UP Profesor UP, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. W dotychczasowej karierze zawodowej łączy pracę wykładowcy akademickiego z prowadzeniem badań naukowych oraz pracą na rzecz praktyki. Był kierownikiem i wykonawcą projektów i badań realizowanych na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych, finansowanych środkami krajowymi i europejskimi. Efektem pracy naukowej, jak również badań wykonanych na rzecz praktyki jest szeroki dorobek obejmujący pozycje zwarte, artykuły, ekspertyzy, wystąpienia i referaty. Zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach: teorii myśli ekonomicznej, czynnikach wzrostu i rozwoju gospodarczego, gospodarce przestrzennej, polityce klimatycznej, urzeczywistnianiu koncepcji gospodarki niskoemisyjnej i cyrkularnej, gospodarowaniu odpadami, innowacjach ekologicznych
dr hab. Wojciech Piontek, prof. UP
dr hab. Wojciech Piontek, prof. UP
dr Wioletta Kilar Jest geografem ekonomicznym, nauczycielem akademickim, Dyrektorem Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kierownikiem Zespołu Badań Edukacji w Zakresie Przedsiębiorczości, adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Pełnomocnikiem Rektora UP ds. współpracy z Unią Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią, Redaktorem naukowym kwartalnika naukowego „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” oraz półrocznika naukowego „Przedsiębiorczość – Edukacja”. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół procesów kształtowania się i funkcjonowania przedsiębiorstw, szczególnie ponadnarodowych korporacji i ich oddziałów, globalizacji, przemian struktur przestrzennych przemysłu w różnych układach przestrzennych, problematyki nauczania przedsiębiorczości (w tym kompetencji miękkich) i geografii na wszystkich szczeblach edukacji. Jestem autorką i współautorką wielu publikacji naukowych z tego zakresu w czasopismach krajowych i zagranicznych, współautorem podręczników do szkół średnich z podstaw przedsiębiorczości i geografii oraz ekspertyz, materiałów edukacyjnych i dydaktycznych. Dotychczas byłam kierownikiem i członkiem zespołów wielu projektów badawczych i edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości i geografii, w tym projektów międzynarodowych. Jako ekspert w zakresie edukacji przedsiębiorczości współpracuję z wieloma instytucjami, m.in. Ministerstwem Edukacji Narodowej (jako współautor podstawy programowej z podstaw przedsiębiorczości do szkół średnich), Ministerstwem Finansów ds. edukacji finansowej, Komisją Nadzoru Finansowego, czy też z Małopolską Organizacją Turystyczną. Koordynuję szereg działań w zakresie jakości kształcenia oraz współpracy podejmowanej w różnym zakresie z instytucjami zewnętrznymi Instytutu. Prowadzę zajęcia na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich (kierunki: geografia, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja) i podyplomowych (geografia, przedsiębiorczość), m.in. z geografii ekonomicznej, geografii przemysłu i usług, dydaktyki przedsiębiorczości, samorządu terytorialnego, transportu w turystyce, wprowadzenia na rynek pracy, gospodarki finansowej oraz podstaw finansów i rachunkowości, a także liczne warsztaty szczególnie o tematyce związanej z kształceniem kompetencji poszukiwanych u pracowników na współczesnym rynku pracy.
dr Wioletta Kilar
dr Wioletta Kilar
Agnieszka Świętek, dr nauk o ziemi w zakresie geografii, adiunkt (rozprawa doktorska nt. ”Edukacja jako element poziomu życia romskiej mniejszości etnicznej w województwie małopolskim”). Urodzona w Krakowie w 1986 roku, absolwentka studiów geograficznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Z wykształcenia jest nauczycielem geografii i podstaw przedsiębiorczości. Od 2011 roku zatrudniona jako pracownik naukowo- dydaktyczny w Katedrze Badań nad Edukacją Geograficzną, Instytutu Geografii. Prowadzi zajęcia z Dydaktyki geografii, Dydaktyki wiedzy o społeczeństwie, Edukacji regionalnej, Mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, Warsztatów geograficznych. W pracy dydaktycznej stawia na praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela, skupiając się na zastosowaniu aktywizujących metod kształcenia i nowych środków dydaktycznych (m.in. technologii informacyjno- komunikacyjnych) i realizacji przez studentów zajęć w terenie w formie edukacyjnych ścieżek dydaktycznych. Zainteresowania badawcze A. Świętek obejmują geografię społeczną oraz edukację geograficzną, międzykulturową i edukację w zakresie przedsiębiorczości. Autorka dwóch monografii naukowych: “Poziom życia romskiej mniejszości etnicznej w województwie małopolskim” i “Edukacja uczniów romskich w województwie małopolskim” wydanych na podstawie własnych badań prowadzonych w społeczności romskiej. Współautorka podręcznika do “Ekonomii w praktyce” i poradników dla uczniów i nauczycieli: “Biznesplan krok po kroku”, „Jak edukować dzieci romskie”. Obecnie prowadzi badania w nurcie „geografii ciszy” w zakresie otwartości kulturowej młodych dorosłych oraz percepcji zjawisk geograficznych przez uczniów i nauczycieli, a także badania nad możliwościami wdrażania strategii „kształcenia poszukującego” w edukacji geograficznej. Wraz z prof. D. Piróg stworzyła innowacyjną koncepcję kształcenia przyszłych nauczycieli geografii GEOETOS w ramach grantu NCBiR, wdrażaną od 2019 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym: zaprojektowała nowe plany i programy nauczycielskich studiów geograficznych, jak i nowoczesną pracownię edukacji geograficzno – przyrodniczej dla studentów (budowa pracowni trwa). Członek Komisji ds. jakości kształcenia na kierunku Geografia. Kierownik praktyk pedagogicznych Instytutu Geografii kierująca szkolnymi praktykami zawodowymi studentów specjalności nauczycielskich. Współorganizatorka cyklicznej konferencji dydaktycznej dla nauczycieli geografii „Edukacja geograficzna w reformowanej szkole” wspierającej nauczycieli w przygotowywaniu się do zmian w kształceniu geograficznym wynikających z reformy oświaty w Polsce. Recenzent zadań do kuratoryjnego Konkursu Geograficznego. Posiada doświadczenie w pracy w projektach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+: Common Goals Common Ways (polegającego na transferze dobrych praktyk edukacyjnych z Niemiec, Szkocji i Polski w zakresie kształcenia młodzieży z trudnościami edukacyjnymi do Węgier), Reaching the Lost Genaration (dotyczącego rozwoju kompetencji u młodzieży z różnych środowisk) oraz SUSEN (dotyczącego rozwoju postawy przedsiębiorczej i ekologicznej oraz znajomości zasad zrównoważonego rozwoju u uczniów szkół podstawowych). Obecnie pracuje w dwóch projektach międzynarodowych: Engagement&Beyond (którego celem jest wypracowanie narzędzi do podnoszenia zaangażowania nauczycieli w pracę i usprawnienia pracy szkoły) oraz E3Cases (którego celem jest opracowanie dydaktyczne metody case study i wdrożenie jej w edukację w zakresie przedsiębiorczości wśród studentów).
dr Agnieszka Świętek
dr Agnieszka Świętek
koordynator praktyk zawodowych
Monika Borowiec-Gabryś, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki gospodarki opartej na wiedzy, roli szkolnictwa wyższego i ośrodków naukowych w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego, procesów transformacji społeczno-gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów globalizacji i integracji europejskiej, a także problematyki przedsiębiorczości.
dr Monika Borowiec-Gabryś
dr Monika Borowiec-Gabryś
dr Sławomir Dorocki
dr Sławomir Dorocki
dr Mariusz Cembruch-Nowakowski
dr Mariusz Cembruch-Nowakowski
 • Nasza kadra akademicka posiada ugruntowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie dydaktyki przedsiębiorczości;
 • Są to uznani autorzy podręczników szkolnych z zakresu przedsiębiorczości, poradników metodycznych dla nauczyciel, w tym poradników do rozpoznawania predyspozycji zawodowych dla uczniów i nauczycieli oraz twórcy podstawy programowej;
 • Doskonali specjaliści często prowadzący badania interdyscyplinarne, co przekłada się na wysoką kategorię naukową (A)

Dlaczego z nami

– Jesteśmy najlepszą uczelnią w kraju kształcącą przyszłych nauczycieli!

– Nasza kadra akademicka posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie dydaktyki przedsiębiorczości, są to uznani autorzy podręczników szkolnych, poradników metodycznych dla nauczyciel oraz twórcy podstawy programowej;

– Dydaktyka przedsiębiorczości stanowi przedmiot naszych badań naukowych;

– Stale współpracujemy ze szkołami, w których uczestnicy studiów podyplomowych mają możliwość realizacji praktyk;

– Dajemy możliwość publikacji własnych doświadczeń i pomysłów dydaktycznych w czasopiśmie „Przedsiębiorczość – Edukacja” i zaprezentowania ich na konferencjach;

– 3 semestry zajęć z optymalną liczbą godzin gwarantujących dobre przygotowanie.

Nabędziesz kwalifikacje do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości zgodnie z podstawą programową określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz kwalifikacje do prowadzenia innych zajęć szkolnych i pozaszkolnych z zakresu przedsiębiorczości i przedmiotów pokrewnych, w tym m.in. z zakresu planowania i rozwoju kariery zawodowej oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na wszystkich poziomach edukacji.

Od ponad 15 lat corocznie organizujemy konferencję naukową poświęconą tematyce przedsiębiorczości i edukacji, a od ponad 11 lat jest ona łączona ze Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości. Więcej szczegółów na stronie www.przedsiebiorczosc.eu

Absolwenci o kierunku

„Studia przebiegają w przyjaznej atmosferze z pracownikami posiadającymi doświadczenie biznesowe w zarządzaniu oraz autorami podręczników szkolnych z przedsiębiorczości. Pozwalają na stosunkowo szybkie zdobycie dodatkowych uprawnień do nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkole”.
„Dużą zaletą studiów jest elastyczne podejście prowadzących do kwestii sposobu zaliczenia poszczególnych kursów w zależności od doświadczenia zawodowego i profilu ukończonych studiów słuchacza”

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Geografii

  Ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  e-mail: geograf@up.krakow.pl

  tel: 12 662 62 45