Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

)

Cel studiów

Uzyskanie kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela; rozwój kompetencji dydaktycznych, wychowawczych, społeczno-emocjonalnych i in.

Program

Podczas studiów słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyk szczegółowych. Ponadto zdobytą wiedzę zweryfikuje w praktyce podczas praktyk psychologiczno-pedagogicznych oraz dydaktycznych w szkole.

Program studiów obejmuje:

 • Psychologiczne podstawy nauczania i wychowania w tym z uwzględnieniem procesu rozwoju ucznia
 • Koncepcje i praktyki wychowania z uwzględnieniem specyfiki rozwojowej ucznia
 • Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej
 • Warsztaty z emisji głosu
 • Zajęcia z zastosowania nowoczesnych technologii w procesie edukacji
 • Najnowsze koncepcje i praktyki nauczania
 • Dydaktyki przedmiotowe
 • Zajęcia z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także z profilaktyki i pierwszej pomocy
 • Warsztaty z zakresu organizacji wycieczek szkolnych
 • Opracowanie projektu edukacyjnego łączącego wiedzę teoretyczną ze szkolną praktyką

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów oraz praktyk, a także przygotowanie i zaprezentowanie pracy końcowej, która łączy wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie zdobyte podczas szkolnej praktyki.

Zgodnie ze Standardami kształcenia nauczycieli słuchacze realizują 150 godzin praktyki zawodowej.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

 

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Ukończone studia pierwszego stopnia (tylko w przypadku przygotowania do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych), pierwszego i drugiego stopnia, albo jednolite magisterskie.

Uzyskanie po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich merytorycznego przygotowania do nauczania danego przedmiotu albo prowadzenia zajęć (program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć).

Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela prowadzone są zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli. Słuchacze studiów uzyskają uprawnienia do nauczania przedmiotu (zgodnie z kierunkiem ukończonych studiów) – pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela, a chcieliby podjąć pracę w szkole jako nauczyciel przedmiotu zgodnego z ukończonym kierunkiem studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

 

 • Jeśli chcesz uczyć przedmiotu zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów i nie posiadasz przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego:

studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć.

 • Jeśli chcesz uczyć teoretycznie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu i nie posiadasz przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego:

studia co najmniej pierwszego stopnia na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

 • Jeśli chcesz wykonywać zawód nauczyciela psychologa i nie posiadasz przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego:

studia wyższe magisterskie lub jednolite magisterskie na kierunku psychologia.

 • Jeśli chcesz nauczać języka obcego i nie posiadasz przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego:

studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskich na kierunku, którego program studiów nie określał efektów uczenia się obejmujących wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom podstawy programowej nauczania tego języka, a którzy legitymują się znajomością tego języka odpowiednią do wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) i potwierdzoną zgodnie z tymi przepisami, lub ukończyli studia w państwie, w którym językiem urzędowym jest ten język.

 

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, złożenie w terminie dokumentów rekrutacyjnych (w tym kserokopii suplementów dyplomów, a w razie ich braku kserokopii indeksu studiów) oraz zebranie się odpowiedniej liczby osób na wybraną  dydaktykę przedmiotu.

WAŻNE – prosimy o dołączenie informacji do nauczania jakiego przedmiotu chcieliby Państwo uzyskać uprawnienia.

Ostateczna decyzja o przyjęciu podejmowana jest po analizie suplementów dyplomów/indeksów studiów w zakresie realizacji przez kandydata wymagań określonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zgodne z posiadanym przygotowaniem merytorycznym.

Dolny/Górny limit przyjęć: 25/50

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Suplement do dyplomu (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie legitymacyjne (1 szt.)
 • Opłata rekrutacyjna (potwierdzenie dokonanej wpłaty)

WAŻNE – prosimy o dołączenie informacji do nauczania jakiego przedmiotu chcieliby Państwo uzyskać uprawnienia

Terminy
Termin składania dokumentów
2022-07-01 - 2022-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-01
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia stacjonarne
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna i podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu (kserokopie*)
  • Zdjęcia legitymacyjne (1 szt.)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji

* Oryginał dyplomu, suplementu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach stacjonarnych.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2000

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Kadra

dr Stanisław Kowal
Kierownik studiów

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą specjaliści i profesjonaliści:  pracownicy akademiccy oraz praktycy.

Dlaczego warto

 • Zajęcia prowadzą profesjonaliści: zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Pedagogicznego posiadający doświadczenie praktyczne w edukacji oraz stałą współpracę ze szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi, jak i praktycy
 • Wiedza teoretyczna łączona jest z umiejętnościami praktycznymi
 • Liczne zajęcia mają charakter warsztatowy
 • Współpraca i praktyki w szkołach praktyk u najlepszych nauczycieli przedmiotowych
 • Współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami i organizacjami edukacyjnymi.

Absolwenci o kierunku

Słuchacze w ankietach ewaluacyjnych oceniają na najwyższym poziomie: możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych; nowe umiejętności i kompetencje; przygotowanie do rozwoju zawodowego i osobistego. Ponadto chętnie polecają studia innym osobom.

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

  ul. Ingardena 4

  e-mail: ips@up.krakow.pl

  tel. 12 662 66 36