Przyroda

)

Cel studiów

Przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu Przyroda w szkole podstawowej

Program

• Program ściśle skorelowany z aktualną podstawą programową przedmiotu przyroda i spełniający wszystkie wymagania stawiane studiom kwalifikacyjnym w nowych standardach kształcenia nauczycieli.
• Zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu dydaktyki przyrody, biologii oraz geografii.
• 255 godzin zajęć w tym wykłady, ćwiczenia: konwersatoryjne, laboratoryjne, praktyczne oraz terenowe (+ 60 godzin praktyki zawodowej z zakresu nauczania przyrody w szkole podstawowej).
• Różnorodne kursy laboratoryjne, praktyczne i terenowe, w tym m.in.:

– Anatomia i biologia człowieka
– Dydaktyka przyrody
– Edukacja prozdrowotna
– Elementy kartografii i topografii w nauczaniu przyrody
– Meteorologia w nauczaniu przyrody
– Technologie informacyjne w nauczaniu przyrody

– Zajęcia terenowe w edukacji przyrodniczej.

• Nowatorskie metody kształcenia.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH    Przyroda

Zobacz więcej: Prezentacja_oferty_studiow_IG_PDPL_przyroda

Rekrutacja

Studia adresowane są do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych pragnących nabyć kwalifikacje zawodowe w zakresie nauczania przedmiotu Przyroda.

Warunki przyjęcia na studia:

 • Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu przyroda.
 • Dodatkowo wymagane jest przygotowanie pedagogiczne (studia dla osób posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne).

Uprawnienia po ukończeniu studiów:

Kwalifikacje nauczycielskie w zakresie przygotowania dydaktycznego i merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) z zakresu przyrody.

Uzyskane w trakcie studiów formalne kwalifikacje uprawniają do nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej.

Najczęściej zadawane pytania:

 • Jak wyglądają praktyki

Miejsce praktyk wybiera Słuchacz indywidualnie po konsultacji z Kierownikiem ds. praktyk. W przypadku trudności ze znalezieniem szkoły, Kierownikiem ds. praktyk proponuje Słuchaczowi odbycie praktyk w szkole, z którą w tym zakresie współpracuje Uniwersytet Pedagogiczny.

Praktyki-wymiar/miejsce realizacji: 60 godz. praktyka zawodowa z zakresu nauczania przyrody w szkole podstawowej.

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele 1 raz w miesiącu w godzinach: 9.00-18.00 w formie stacjonarnej.

 • Czym kończą się studia?

Aby ukończyć studia należy uzyskać pozytywne oceny z egzaminów oraz wymagane zaliczenia z przedmiotów objętych programem.

Dolny/Górny limit przyjęć: 10/20

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-01
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia stacjonarne.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Kserokopia* dyplomu ukończenia studiów wyższych (upewnij się, że dokument jest podpisany w miejscu PODPIS POSIADACZA DYPLOMU)
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji

* Oryginał dyplomu, suplementu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach w październiku.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1400

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

prof. UP, dr hab. Danuta Piróg jest profesorem w Katedrze Badań nad Edukacją Geograficzną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i absolwentką nauczycielskich studiów geograficznych macierzystej uczelni. Pełni wiele ważnych funkcji w środowisku naukowym i uczelnianym, w tym jest przewodniczącą Zespołu ds. edukacji geograficznej Komitetu Nauk Geograficznych PAN czy pełnomocnikiem Rektora UP. ds Programu Erasmus. Jest autorką ponad 150 prac naukowych: monografii, artykułów w renomowanych czasopismach naukowych, rozdziałów w monografiach i opracowań o charakterze popularnonaukowym. Danuta Piróg jako wykładowca akademicki od 22 lat zajmuje się kształceniem kandydatów do zawodu nauczyciela geografii, przyrody, wiedzy o społeczeństwie oraz dokształcaniem czynnych nauczycieli zainteresowanych nabyciem kwalifikacji do nauczania przyrody. Od 2000 roku jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu przyrody w Instytucie Geografii. Jest także kierownikiem merytorycznym zadania GEO ETOS w projekcie finansowanym ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, pt "Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”. Projekt rozpoczął się 1 października 2018 r. i potrwa do 30 września 2023 r. W ramach projektu (razem z dr A. Świętek) m.in. doprowadziła do powstania w Uniwersytecie Pedagogicznym jedynego w Polsce laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej, w którym prowadzone są zajęcia zawodowe z zakresu dydaktyki przyrody. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim: • przygotowania kandydatów na nauczycieli geografii i przyrody do przyszłej pracy zawodowej; • metod badań w geografii społecznej, głównie innowacji z zakresu metod i technik społecznych badań jakościowych; • przechodzenia absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy; funkcjonowania człowieka na rynku pracy w zmieniających się warunkach, na przykładzie absolwentów studiów wyższych; • efektywności studiów wyższych w aspekcie potrzeb rynku pracy; • metod i narzędzi diagnozowania predyspozycji zawodowych. D. Piróg swoje doświadczenie naukowe zdobywała, pogłębiała i wykorzystywała, m. in. poprzez czynny udział w kilku międzynarodowych projektach badawczych i kierując grantem MNiSW. W latach 2010-2013 była kierownikiem projektu badawczego w zakresie dyscyplin: Polityka Regionalna, Polityka Społeczna i Demografia, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat: „Absolwenci studiów geograficznych na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej" (N N114 076739). Aktualnie zajmuje się przede głównie wielowymiarowymi analizami czynników warunkujących procesy tranzycji absolwentów szkół wyższych na rynek pracy. Jest kierownikiem projektu badawczego OPUS 15: "Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach" (2018/29/B/HS4/00847). Celem projektu jest dokonanie wielopłaszczyznowej analizy i oceny zapotrzebowania rynku pracy na osoby z dyplomem ukończenia studiów z dziedziny nauk o Ziemi wraz z weryfikacją stopnia zaspokojenia tego popytu u pracodawców, którzy takie potrzeby kadrowe rzeczywiście wyrazili. Prowadzi zajęcia na studiach 1,2 stopnia oraz na studiach doktoranckich, takie jak: dydaktyka przyrody; dydaktyka geografii w szkole ponadpodstawowej; wstęp do geografii; warsztaty geograficzne; warsztaty metodologiczne; pracownia geograficzna; projektowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej; seminarium dyplomowe i magisterskie na kierunku geografia; seminarium dyplomowe na kierunku turystyka; nauczyciel na rynku pracy; wykład monograficzny z geografii społeczno-ekonomicznej; metodologia badań geografii społeczno-ekonomicznej. Wiecęj: http://www.danutapirog.pl/index.php/pl/danuta-pirog.html
prof. UP, dr hab. Danuta Piróg
prof. UP, dr hab. Danuta Piróg
KIEROWNIK STUDIÓW

Kadra akademicka prowadząca zajęcia posiada ugruntowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie dydaktyki przyrody. Są to uznani autorzy podręczników szkolnych, poradników metodycznych dla nauczycieli, artykułów naukowych oraz metodycznych z zakresu przyrody. Kursy prowadzą specjaliści stale współpracujący z ośrodkami kształcącymi i dokształcającymi nauczycieli w różnych krajach, np.: Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Czechach, Słowacji, Hiszpanii, dzięki czemu sami operują innowacyjnymi metodami oraz technikami kształcenia.

Dlaczego warto

Jesteśmy najlepszą uczelnią w kraju w zakresie kształcenia oraz dokształcania nauczycieli.

Oferujemy zajęcia z najlepszymi specjalistami za zakresu dydaktyki przedmiotowej, którzy łączą badania naukowe na najwyższym poziomie z praktyką i aplikacyjnymi pracami na rzecz edukacji przyrody.

Program zajęć dostosowany do nowej podstawy programowej.

Gwarantujemy przyjazną atmosferę.

Umożliwiamy udział na preferencyjnych warunkach w corocznej konferencji z cyklu: Edukacja geograficzna w reformowanej szkole, którą organizujemy na początku czerwca.

Absolwenci o kierunku

„Dzięki tym studiom czuję się kompetentnym nauczycielem przyrody. Przede poznałam szereg nowych metod pracy z uczniem (studia skończyłam ponad 20 lat temu) . Zbudowałam solidne podstawy merytoryczne a dodam, że moje magisterskie wykształcenie było odległe od przyrodniczego. Atmosfera między nami a kadrą super".
"Zajęcia były doskonale zorganizowane. Jako dyrektor szkoły zwracam na to dużą uwagę. Wykładowcy wymagający od nas ale i od siebie. Bardzo sprawna komunikacja z opiekunem roku".

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

  Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N

  e-mail: ibiol@up.krakow.pl

  tel. 12 662 78 20