Socjoterapia

Cel studiów

Studia  przygotowują do organizowania grup i prowadzenia samodzielnych zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą ujawniających zaburzenia zachowania, w różnego typu placówkach oświatowych i wychowawczych.

Program

Trzysemestralne studia podyplomowe dają nie tylko wiedzę i umiejętności teoretyczne, ale nastawione są głównie na zdobywanie praktycznych umiejętności i kompetencji. Dlatego w dużej mierze program studiów oparty jest na zajęciach o charakterze warsztatowym i treningowym.

W programie:

 • Teoretyczne podstawy socjoterapii
 • Główne kierunki współczesnej psychoterapii
 • Psychologia dzieci i młodzieży – nowe koncepcje i osiągnięcia
 • Zdrowie psychiczne a zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
 • Agresja i przemoc we współczesnym świecie
 • Warsztat z zakresu samokontroli
 • Trening interpersonalny
 • Trening samoświadomości
 • Trening twórczości
 • Trening asertywności
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Trening w zakresie prowadzenia grup socjoterapeutycznych
 • Umiejętności psychoedukacyjne
 • Komunikacja interpersoanlna i negocjowanie
 • Mechanizmy radzenia sobie ze stresem
 • Mechanizmy uzależnień u dzieci i młodzieży – profilaktyka
 • Funkcjonowanie formalnych i nieformalnych grup społecznych
 • Seminarium

 

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • udział w zajęciach
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
 • uiszczenia opłaty za studia
 • uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy podyplomowej

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Socjoterapia

Rekrutacja

Skierowane są do osób, które chciałyby uzyskać przygotowanie do umiejętności stosowania różnych form socjoterapii wykorzystywanych w rozwiązywaniu sytuacji trudnych dzieci i młodzieży lub/i  udoskonalić swoje umiejętności interpersonalne i psychoedukacyjne w pracy zawodowej.

Warunki przyjęcia na studia:

 • ukończenie studiów wyższych II stopnia (lub ostatni rok studiów) lub jednolitych magisterskich (lub ostatni rok studiów) na dowolnym kierunku

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Osoby, które będą legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz świadectwo ukończenia podyplomowych studiów „Socjoterapia” nabędą kwalifikacje do zawodu nauczyciela socjoterapeuty  w pracy z dziećmi w szkołach podstawowych, świetlicach socjoterapeutycznych a także z młodzieżą w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. (Aby uzyskać pełne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska należy posiadać przygotowanie pedagogiczne).

Osoba taka posiada kwalifikacje do:

 • prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem;
 • prowadzenia diagnozy socjoterapeutycznej (diagnoza kwalifikująca, diagnoza sytuacji psychologicznej, diagnozowanie procesów grupowych),
 • wspomaganie rozwoju procesu grupowego, stosowania interwencji socjoterapeutycznych.

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele – średnio dwa razy w miesiącu (od 9:00- 17:00)

 

 • Jak wyglądają praktyki?

Miejsce praktyk wybiera Słuchacz indywidualnie, może być to kilka miejsc, mogą być w miejscu zamieszkania studenta a nie w Krakowie, praktyki są bezpłatne (student podpisuje z placówką umowę o wolontariat). Najważniejsze jest to że musi być to placówka, w której jest zatrudniony socjoterapeuta (a nie pedagog, psycholog itd).

 

 • Jak będą kończyć się studia?

W każdym semestrze Słuchacze zdają poszczególne egzaminy przewidziane planem i programem studiów. Na koniec studiów Słuchacze piszą krótką pracę dyplomową (teoretyczną lub empiryczną).

 

 • Czy po studiach podyplomowych absolwent może być samodzielnym socjoterapeutą?

Samodzielnym socjoterapeutą jest osoba, która: ukończyła studia magisterskie z dowolnego kierunku, ma ukończony kurs psychologiczno-pedagogiczny przygotowania do zawodu nauczyciela (albo studia podyplomowe, może robić w trakcie trwania studiów z Socjoterapii) i ukończone studia podyplomowe z Socjoterapii (co najmniej 3 semestralne + praktyka).

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  18/25
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-23
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Psychologii, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pok. 348; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, nauczanie hybrydowe
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres:

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Instytut Psychologii
Podchorążych 2,
30-084 Kraków;
z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE

 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji

* Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach w październiku.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1600

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

Dr Agnieszka Lasota - psycholog dziecięcy, socjoterapeuta, trener i nauczyciel akademicki. Magisterium jak i doktorat z psychologii obroniony na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie pełni funkcję Kierownika Pracowni Psychologii Dzieci i Młodzieży oraz Kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie Socjoterapii.
dr Agnieszka Lasota
Kierownik studiów

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt