Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego

Cel studiów

Studia przeznaczone są dla osób z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, które chcą podjąć pracę w charakterze tłumacza pisemnego tekstów specjalistycznych lub tłumacza ustnego. W ramach studiów podyplomowych słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne przy zdawaniu różnego rodzaju egzaminów dla tłumaczy.

Program

Studia dla tłumaczy pisemnych i ustnych skierowane są do kandydatów, którzy chcą nauczyć się tłumaczenia ustnego i pisemnego w parze językowej polski-niemiecki.

W ramach przedmiotów ogólnych słuchacze poznają podstawową wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu tłumacza, na przykład na temat technik i strategii przekładu, pomocy warsztatowych oraz zasad etycznych wykonywania zawodu tłumacza. Ponadto zapoznają się z zasadami sporządzania tłumaczeń poświadczonych, techniką notacji oraz doskonalą znajomość kompetencji językowych z zakresu języka polskiego i niemieckiego. Główny nacisk położony jest na kształcenie umiejętności tłumaczeniowych.

W ramach zajęć praktycznych słuchacze poznają zasady i problemy tłumaczenia pisemnego różnych rodzajów tekstów, takich jak prawne i prawnicze, urzędowe, ekonomiczne, marketingowe, techniczne, medyczne, literackie i naukowe. Ponadto uczą się na zajęciach w kabinach dokonywać przekładu ustnego (a vista, konsekutywnego, szeptanego i symultanicznego). Słuchacze poznają również różne pomoce warsztatowe i uczą się efektywnie z nich korzystać podczas tłumaczenia. Ważnym elementem programu studiów jest zapoznanie słuchaczy ze sposobami pozyskiwania wiedzy specjalistycznej i uświadomienie im konieczności stałego doskonalenia zawodowego.

Zdobyte w ramach studiów umiejętności weryfikowane są podczas egzaminu końcowego, który umożliwia nie tylko sprawdzenie własnych umiejętności, lecz również oswojenie się z sytuacją stresu egzaminacyjnego. Nabyte umiejętności tłumaczeniowe ułatwią słuchaczom zdanie egzaminów i uzyskanie uprawnień między innymi tłumacza przysięgłego, tłumacza tekstów specjalistycznych czy tłumacza certyfikowanego przez Unię Europejską.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego

Rekrutacja

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego.

O przyjęciu na studia podyplomowe w przypadku dużej liczby kandydatów decyduje wynik egzaminu pisemnego, który sprawdza znajomość języka niemieckiego (wymagany poziom znajomości języka niemieckiego – co najmniej C1).

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Nasz program studiów podyplomowych dla tłumaczy języka niemieckiego uwzględnia nie tylko kształcenie umiejętności przekładu pisemnego, lecz także przekładu ustnego. Oferowane zajęcia w zakresie przekładu różnego rodzaju tekstów specjalistycznych umożliwiają zapoznanie się z problemami tłumaczy i ułatwiają wybór własnej ścieżki kariery.

Planowane terminy zjazdów:

Zajęcia będą odbywać się średnio co 2-3 tygodnie – szczegółowe terminy zjazdów zostaną podane w czerwcu.

Realizacja zajęć będzie odbywać się częściowo stacjonarnie w budynku przy ulicy Studenckiej 5 oraz częściowo na platformie MS Teams. W przypadku nadal trwających obostrzeń uwarunkowanych pandemią studia podyplomowe będą prowadzone wyłącznie w formie online.

 

Zajęcia będą odbywać się stacjonarnie w soboty (od 9.00 do 18.30 z przerwą godzinną na obiad) oraz w niedziele (od 9.00 do 16.30  z przerwą godzinną na obiad).

Zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej (50% online, 50% stacjonarnie).

Zajęcia zaczniemy od przedostatniego weekendu października 2021 (23/24.10.2021)

Wstępny wykaz terminów zjazdów:

06-07.11. online

20-21.11. online

04-05.12. online

11-12.12. online

08-09.01.22 online

22-23.01.22 stacjonarnie.

 

Na końcu semestru letniego zaplanowano egzamin pisemny i ustny.

Zaliczenie semestru zimowego oparte jest na zaliczeniach i ocenach z przedmiotów.

Studenci otrzymają również materiały gratis (w tym książki do nauki).

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  16/25
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-10-31
Planowany termin rozpoczęcia
2021-11-06
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia hybrydowe odbywać się będą naprzemiennie (50 online: 50 stacjonarnie), w budynku przy ulicy Studenckiej 5 oraz na platformie MS Teams
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2500

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

dr hab. Artur Kubacki, prof. UP – kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz czynny tłumacz przysięgły języka niemieckiego od 1998 r. Biegły sądowy w zakresie juryslingwistyki w parze języków niemiecki-polski. Autor lub współautor ponad 140 publikacji z dziedziny przekładu specjalistycznego i jego dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu terminologii z zakresu prawa i ekonomii. Od 2005 r. członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych oraz od 2007 r. konsultant, a następnie od 2013 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Aktywny działacz na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych.
dr hab. Artur Kubacki, prof. UP
dr hab. Artur Kubacki, prof. UP
kierownik studiów

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Neofilologii, tłumacze przysięgli, czynni zawodowo tłumacze tekstów specjalistycznych, pasjonaci języka niemieckiego.

Pozostali wykładowcy:

dr hab. Angela Bajorek, prof. UP dr Sebastian Dusza dr Marek Gładysz – tłumacz specjalistyczny j. niemieckiego i j. angielskiego dr Magdalena Łomzik – tłumacz przysięgły j. niemieckiego dr Piotr Majcher (prawnik i germanista) dr Agata Mirecka – tłumacz przysięgły j. niemieckiego dr Tomasz Szybisty dr Justyna Sekuła mgr Magdalena Idzi – tłumacz sądowy (RFN).

Wykładowcy Katedry Językoznawstwa Niemieckiego

Dlaczego z nami

Nasz program studiów podyplomowych dla tłumaczy języka niemieckiego uwzględnia nie tylko kształcenie umiejętności przekładu pisemnego, lecz także przekładu ustnego.

Oferowane zajęcia w zakresie przekładu różnego rodzaju tekstów specjalistycznych umożliwiają zapoznanie się z problemami tłumaczy i ułatwiają wybór własnej ścieżki kariery.

Zajęcia prowadzone są przez m.in. przez tłumaczy przysięgłych oraz tłumaczy tekstów specjalistycznych, którzy dzielą się ze słuchaczami własnymi doświadczeniami zawodowymi.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Neofilologii

  Filologia Germańska

  ul. Studencka 5, 31-116 Kraków

  e-mail: filologia.germanska@up.krakow.pl

  tel. 12 662 67 31