TECHNIKI W NEURODIAGNOSTYCE I NEUROTERAPII

Cel studiów

Przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach zajmujących się funkcjonowaniem i rozwojem człowieka, terapią i diagnostyką zaburzeń psychofizycznych.

Program

Studia podyplomowe Techniki w Neurodiagnostyce i Neuroterapii realizowane są w 2 semestach, podczas których zgodnie z planem studiów słuchacz odbędzie 330 godzin dydaktycznych, w tym wykłady, ćwiczenia audytoryjne oraz laboratoryjne.

Na ramowy plan studiów składają się przedmioty:

Semestr 1

 • Neuroelektryczne funkcjonowanie człowieka
 • Założenia metody tDCS
 • Budowa aparatury tDCs
 • tDCS jako metoda terapeutyczna
 • Funkcjonalna spektroskopia bliskiej podczerwieni – funkcjonalne neuroobrazowanie
 • Obszary stosowania spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIRS)
 • Technika pomiaru krążenia mózgowego (bliska podczerwieni) – wskaźniki pomiarowe
 • Budowa sensora HEG BEB
 • Wpływ krążenia mózgowego na aktywność korową mózgu z uwzględnieniem różnych lokalizacji
 • Zaburzenia perfuzji w mózgu, zmiany niedokrwienne
 • Analiza danych oraz zasady prowadzenia terapii HEG Biofeedback
 • Wybrane aspekty edukacji i wspomagania rozwoju
 • Neurofizjologiczne podstawy funkcji umysłowych
 • Psychologia procesów poznawczych
 • Neuroobrazowanie strukturalne w diagnozie schorzeń centralnego układu nerwowego

 

Semestr 2

 • Podstawowe wiadomości na temat zapisu EEG. Fale mózgowe, charakterystyka fal mózgowych w kontekście stanów psychofizycznych człowieka
 • Artefakty i nieprawidłowe zapisy EEG
 • Analiza ilościowa zapisu -QEEG
 • Mechanizm psychologiczny zastosowania informacji zwrotnej, wykorzystanie feedbacku w procesie warunkowania (uczenia się)
 • Efektywność zastosowania metody EEG BEB w terapii różnych zaburzeń – analiza przypadków udokumentowanych naukowo
 • Budowa aparatu EEG Biofeedback-dane techniczne
 • Człowiek – osoba ludzka wobec przemian technicznych i cywilizacyjnych
 • Normalizacja procedur diagnostycznych z elementami psychometrii
 • Techniki okulograficzne w diagnozie i terapii
 • Etyczne problemy w neurodiagnostyce i neuroterapii

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH      TECHNIKI W NEURODIAGNOSTYCE I NEUROTERAPII

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

ukończenie studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy z osobami wykazującymi różne dysfunkcje psychofizyczne.

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone są w języku polskim w ramach wykładów, ćwiczeń audytoryjnych oraz laboratoryjnych.

Ze względu na specyfikę kierunku oraz korzystanie podczas niektórych zajęć z urządzeń specjalistycznych, część zajęć będzie odbywać się w formie stacjonarnej. Pozostałe zajęcia będą prowadzone zdalnie.

Zakończenie studiów:

Studia kończą się zdaniem wszystkich egzaminów oraz uzyskaniem zaliczeniem z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.

Planowane terminy zjazdów:

16-17.10.2021; 20-21.11.2021; 11-12.12.2021; 22-23.01.2022; 19-20.02.2022; 19-20.03.2022; 23-24.04.2022; 21-22.05.2022; 25-26.06.2022.

Zajęcia będą odbywać się w godzinach 9-20.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  20/60
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-10-16
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-15
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; stacjonarnie/zdalnie.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2500

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

Dr Grzegorz Jagło
Kierownik studiów

Studia powstały we współpracy z Firmą BIOMED Wrocław oraz Instytutem Psychologii UP.

W skład kadry wchodzą szkoleniowcy z BIOMED NEUROTECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K. oraz wykładowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dlaczego warto

Studia w dużej mierze skupione są na feedbacku (informacji zwrotnej) w diagnozie i terapii osób z różnymi zaburzeniami psychofizycznymi (np. zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, padaczką, zaburzeniami autystycznymi, niską odpornością na stres). Uczestnicy tych studiów zostaną zapoznani z funkcjonowaniem ludzkiego mózgu oraz stanów psychofizycznych człowieka, które są podstawą w neurodiagnostyce i neuroterapii. W tym kontekście Słuchacze poznają różne techniki pomiarowe zmian zachodzących w mózgu oraz zasady analizy danych uzyskanych z tych pomiarów. W celu pogłębienia wiedzy w tym zakresie Słuchacze zostaną również zapoznani z budową aparatury specjalistycznej stosowanej w diagnostyce i terapii (np. EEG BEB, tDCS).

Uczestnicy tych studiów podyplomowych uzyskają dogłębną wiedzę z zakresu diagnozowania i prowadzenia terapii związanych z zaburzeniami funkcjonowania człowieka (metodami terapeutycznymi), w tym z diagnozą stanów psychofizycznych oraz schorzeń centralnego układu nerwowego. Najważniejszą metodą terapeutyczną poznaną podczas studiów jest biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne). Jest to metoda nieinwazyjna, pozwalająca na monitorowanie zmian fizjologicznych, wykorzystując w tym celu specjalistyczne urządzenia. Po ukończeniu studiów podyplomowych Techniki w neurodiagnostyce i neuroterapii Student uzyskuje kwalifikacje do pracy z osobami wykazującymi różne dysfunkcje psychofizyczne. Absolwent tych studiów jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się funkcjonowaniem i rozwojem człowieka, terapią i diagnostyką zaburzeń psychofizycznych.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Nauk Technicznych

  Ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  email: technika@up.krakow.pl

  tel.: 12 662 63 31