Terapia pedagogiczna

Cel studiów

Program

Program trzysemestralnych studiów podyplomowych realizowanych przez Instytut Pedagogiki Specjalnej pod nazwą Terapia pedagogiczna obejmuje treści z zakresu przedmiotów kierunkowych takich jak:

wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, dydaktyka specjalna, diagnostyka psychopedagogiczna, psychologia kliniczna z elementami psychopatologii, elementy metodyki pracy logopedycznej, projektowanie programów psychoedukacyjnych z elementami socjoterapii, diagnoza i wspomaganie rodziny z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

oraz przedmiotów specjalnościowych:

metody terapii psychomotorycznej, strategie terapii integracji sensorycznej wraz z terapią ręki, diagnoza i terapia uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i praktycznych.

W ramach studiów słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyk pedagogicznych w wymiarze 180 godzin, które są wymagane dla uzyskania uprawnień do pracy na stanowisku nauczyciela-terapeuty (tj. zgodnie z ministerialnymi rozporządzeniami).

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Terapia pedagogiczna

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • dyplom magistra i kwalifikacja do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, dające przygotowanie do nauczania tego przedmiotu lub tych zajęć w szkołach i placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych lub w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach środowiskowych i podobnych instytucjach.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Terapia pedagogiczna otrzymuje kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela – terapeuty. Posiada uprawnienia do pracy z dziećmi/uczniami w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz placówkach realizujących działalność terapeutyczno-edukacyjną dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, tj. świetlicach środowiskowych, terapeutycznych itp. w zakresie:

 • przeprowadzania i opracowywania diagnozy zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym oraz trudności w uczeniu się i projektowania terapii dzieci/uczniów z tymi zaburzeniami/trudnościami,
 • prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • prowadzenia zajęć terapeutycznych i wspierających rozwój dziecka/ucznia.

 

Godziny prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywać się będą (mniej więcej) od godziny 8.00-9.00 do 16.00-17.00 (soboty i niedziele), natomiast w piątki od około 14.30 do 19.30. Jeśli będą ćwiczenia praktyczne, to w piątki w godzinach porannych.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  24/30
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2022-01-31
Planowany termin rozpoczęcia
2022-02-01
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, nauczanie hybrydowe
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1750

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

dr Katarzyna Pająk
kierownik studiów

Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra posiadająca dodatkowe uprawnienia i doświadczenie w zakresie terapii pedagogicznej oraz związane z formami udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dlaczego warto / Partnerzy kierunku

Ukończone studia wyposażają w wiedzę na temat organizowania procesu edukacyjnego z dziećmi/uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z różnymi niepełnosprawnościami oraz nadają uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wspierających rozwój, tj. do zajmowania stanowiska nauczyciela-terapeuty.

Współpracujemy z placówkami ogólnodostępnymi, integracyjnymi oraz specjalnymi (dla uczniów niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, autyzmem). W niektórych placówkach realizujemy projekty badawcze i wdrożeniowe, w tym jeden międzynarodowy (we współpracy z Austrią, Finlandią i Litwą) w szkole integracyjnej.

Absolwenci o kierunku

„Bardzo cieszy mnie fakt nabycia praktycznej, a nie tylko teoretycznej wiedzy. Dziękuję! Ogromnym utrudnieniem są zajęcia w piątki rano. Wieczorem byłoby lepiej, ale rozumiem tę konieczność.” (wyjaśnienie: chodzi o zajęcia praktyczne w placówkach w niektóre piątki)
Studia dają: - możliwość podjęcia dodatkowych zajęć (godzin), prowadzenia dodatkowych zajęć - rozwój kompetencji

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Pedagogiki Specjalnej

  Ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków

  mail: ips@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 66 36