Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie umiejętność praktycznego wykorzystania języka rosyjskiego w różnych zawodach (gałęziach rynku) oraz przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego.
Absolwent będzie posiadał bogaty zasób leksyki specjalistycznej.  Zdobędzie kwalifikacje w zakresie pisemnego i ustnego przekładu tekstów różnych branż oraz praktyczną umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim i szeroką wiedzę na temat języka, sztuki i kultury rosyjskiej.

Program

Studia podyplomowe Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku realizowane są w trakcie 2 semestrów, podczas których zgodnie z planem studiów Słuchacz odbędzie 260 godzin dydaktycznych.

Na ramowy plan studiów składają się kursy:

Semestr 1

 • Zagadnienia lingwistyki ogólnej (poprawność językowa, norma językowa, socjolekty, słowotwórstwo, kultura języka)
 • Rosja a Europa (historii i geografii; literatura i sztuka)
 • Ustne i pisemne tłumaczenie dokumentów użytkowych
 • Język rosyjski w obsłudze ruchu turystycznego
 • Teoria przekładu
 • Trening tłumacza I i II (prowadzi dwoje wykładowców. Cz. I ma charakter warsztatowy – student poznaje mnemotechniki na rozmaitych tekstach. Część II to ćwiczenia w tłumaczeniu oparte na tekstach literackich)

Semestr 2

 • Język rosyjski w obsłudze ruchu granicznego (z elementami języka ukraińskiego i angielskiego)
 • Leksyka branżowa w praktyce (ekonomiczna i publicystyczna)
 • Polska i rosyjska terminologia prawnicza
 • Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
 • Elementy przekładu artystycznego (literatura i film)
 • Realia Rosji w kontekście przekładu
 • Projekt

Przedmioty ogólne wnoszą wiedzę o rozwoju, stylach i normach poprawności językowej. Słuchacze zyskują wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu tłumacza, taką jak:  teorie i techniki przekładu, pomoce warsztatowe, trening tłumacza. Ważny aspekt to kształcenie umiejętności tłumaczeniowych. W ramach zajęć praktycznych słuchacze poznają zasady i problemy tłumaczenia pisemnego korespondencji oraz tekstów – prawnych i prawniczych, urzędowych, ekonomicznych, literackich. Ćwiczenia obejmują przekład ustny – a vista, konsekutywny, symultaniczny. Planowane są zajęcia stacjonarne – w salach budynku przy ulicy Studenckiej 5, a częściowo w aplikacji MS Teams.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH    Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich z bardzo dobrą znajomością języka rosyjskiego (B2) i polskiego.
Studia są kierowane do kandydatów, którzy chcą nauczyć się tłumaczenia ustnego i pisemnego w parze językowej polski-rosyjski.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Nasz program studiów podyplomowych zakłada uzyskanie kompetencji filologicznych w zakresie języka rosyjskiego. Nadto daje możliwość praktycznego wykorzystania znajomości języka rosyjskiego i technik przekładu do celów tłumaczenia oraz komunikowania się w aktywności zawodowej.
Proponowane zajęcia doskonalą warsztat tłumacza tekstów użytkowych i artystycznych; ustnych i pisemnych oraz przygotowują do samodzielnej pracy przekładowej w wielu branżach współczesnego rynku pracy.

Planowane terminy zjazdów:

zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie – szczegółowe terminy zjazdów zostaną podane w październiku 2022 r.

W piątek zajęcia będą odbywać się w godzinach popołudniowych 16.00-20.00, sobota i niedziela – godziny poranne 9.00-15.00.

 

Sposób prowadzenia zajęć:

Planowane są zajęcia stacjonarne – w salach budynku przy ulicy Studenckiej 5, a częściowo w aplikacji MS Teams.

Zakończenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z większości przedmiotów, mamy sześć zaliczeń z oceną, egzaminów brak. Dodatkowym warunkiem jest wykonanie samodzielnego tłumaczenia na zadany, bądź wybrany temat w drugim semestrze studiów.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  10/25
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-11-03
Planowany termin rozpoczęcia
2022-11-04
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia stacjonarne / zdalnie na platformie MS Teams.  
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2000

Terminy rat

I rata - do 14 stycznia 2022 r., II rata – do 18 marca 2022 r., III rata – do 15 czerwca 2022 r., IV rata – do 15 września 2022 r.

Kadra

Dr Iwona Papaj – rusycysta, adiunkt w Katedrze Przekładoznawstwa Instytutu neofilologii UP. Prowadzi zajęcia z Tłumaczenia tekstów specjalistycznych – ekonomicznych, prawniczych, użytkowych; Stylistyki oraz Rosyjskich teorii przekładu
Dr Iwona Papaj
Dr Iwona Papaj
Kierownik studiów
dr hab. Lesława Korenowska, prof. UP - native speaker języka rosyjskiego i ukraińskiego, rusycysta i anglista
dr hab. Lesława Korenowska, prof. UP
dr hab. Lesława Korenowska, prof. UP
dr Julia Ostanina-Olszewska – rusycysta i anglista
dr Julia Ostanina-Olszewska
dr Julia Ostanina-Olszewska
dr Gustaw Akartel – rusycysta, tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
dr Gustaw Akartel
dr Gustaw Akartel
Mgr Urszula Deja
dr Marcin Dziwisz – rusycysta i ukrainista. Posiada uprawnienia do nauczania języka polskiego cudzoziemców.
dr Marcin Dziwisz
dr Marcin Dziwisz
dr Mikołaj Mazuś - rusycysta, literaturoznawca
dr Mikołaj Mazuś
dr Mikołaj Mazuś
dr Adam Karpiński – rusycysta
dr Adam Karpiński
mgr Michał Jankowicz – rusycysta i ekonomista
mgr Michał Jankowicz
mgr Michał Jankowicz
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Przekładoznawstwa, Katedry Językoznawstwa Rosyjskiego oraz Katedry Literatury Rosyjskiej w Instytucie Neofilologii UP: tłumacze przysięgli, tłumacze tekstów specjalistycznych, językoznawcy, badacze stylów języka rosyjskiego, znawcy literatury i kultury rosyjskiej.

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Neofilologii / Filologia rosyjska
  ul. Studencka 5, 31-116 Kraków

  e-mail: filologia.rosyjska@up.krakow.pl
  tel. 12 662 67 31