Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Cel studiów

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Program studiów wpisuje się w aktualne wytyczne dotyczące kształcenia specjalistów wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Program

Słuchacz studiów uzyskuje przygotowanie do:

 • organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi,
 • opracowywania i realizowania indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny,
 • przeprowadzania diagnozy, terapii  dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań,
 • wyboru i dostosowania działań do potrzeb rozwojowych dziecka i prowadzenia dokumentacji,
 • prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z wybraną  niepełnosprawnością, stosownie do jego potrzeb rozwojowych.

Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w placówkach realizujących takie zadanie np. w: ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach: ogólnodostępnych, specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz w szkołach: ogólnodostępnych, specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także w specjalistycznych ośrodkach terapeutyczno- edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych, instytucjach niepublicznych takich jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Studia trwają 3 semestry i zjazdy są zaplanowane maksymalnie 2 razy w miesiącu.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z kursów objętych planem studiów i zdanie egzaminu końcowego.

 

Program studiów podyplomowych spełnia standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zobacz więcej.

Rekrutacja

Studia są adresowane do osób, które wchodzą w skład zespołów zainteresowanych tworzeniem i pracą w zespołach wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

Warunkiem przyjęcia na studia jest przygotowanie pedagogiczne.

Warunki przyjęcia na studia:

 • dyplom magistra i kwalifikacja do nauczania przedmiotu lub prowadzanie zajęć, dające uprawnienia do nauczania danego przedmiotu lub zajęć w szkołach i placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych lub w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

UWAGA! Rekrutacja przedłużona, zapraszamy!

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2020-06-01 - 2020-10-16
Planowany termin rozpoczęcia
2020-10-01
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Centrum Doskonalenia Kompetencji
* Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach w październiku 2020 r.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1600

Terminy rat

I rata – do 31 października 2020 r.,
II rata – do 30 listopada 2020 r.,
III rata – do 15 marca 2021r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2021 r.

Kadra

dr. hab. Prof. UP Katarzyna Plutecka
Kierownik studiów

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego, którzy są specjalistami o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów.

Dlaczego warto

Studia dają możliwość uzyskania kwalifikacji na najlepszej uczelni pedagogicznej, Uniwersytecie Pedagogicznym, umożliwiają nawiązanie współpracy ze specjalistami w placówkach  organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Absolwenci o kierunku

„Chciałam podziękować osobom, które rzetelnie przygotowały zajęcia i pomogły mi zrozumieć potrzeby dzieci z wybraną niepełnosprawnością”
„Bardzo dziękuję za zajęcia praktyczne w Centrum Maltańskim”
„Wysoko oceniam przydatność studiów z punktu widzenia kadry i zajęć praktycznych"

Kontakt