Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

)

Cel studiów

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Program studiów wpisuje się w aktualne wytyczne dotyczące kształcenia specjalistów wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Program

Absolwent studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymuje kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela – specjalisty do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w publicznych i niepublicznych: przedszkolach, szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach, a także w domu rodzinnym i innych placówkach organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Absolwent studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest przygotowany do:

 • przeprowadzania i opracowywania diagnozy zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym małego dziecka;
 • projektowania procesu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • prowadzenia zajęć terapeutycznych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • wspierania rodziców w wychowywaniu i rehabilitacji małego dziecka z zaburzonym rozwojem;
 • konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania;
 • współdziałania w zespołach interdyscyplinarnych w planowaniu, organizowaniu i koordynowaniu procesu wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Program studiów podyplomowych spełnia standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zobacz więcej.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunkach pedagogicznych, psychologii, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej (z udokumentowanym przygotowaniem pedagogicznym).

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymuje kwalifikacje dające przygotowanie do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w charakterze pedagoga specjalnego odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka w placówkach organizujących wczesne wspomaganie określonego typu, a dokładnie:
• ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju;
• specjalistycznych ośrodkach i poradniach rehabilitacji, zaburzeń i wad rozwojowych, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
• ośrodkach rehabilitacji i ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych;
• placówkach edukacyjnych (publicznych i niepublicznych, w tym specjalnych i integracyjnych) realizujących wczesne wspomaganie rozwoju
• poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych , które spełniają warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r.).;
• ośrodkach rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczych;
• innych placówkach organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (np. kluby malucha, żłobki, inne ośrodki opieki małego dziecka).

Najczęściej zadawane pytania:

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia na ogół będą odbywać się raz w miesiącu w sobotę i niedzielę w godzinach 9.00 do 16.00 /18.00 (mogą zdarzyć się przesunięcia godziny).

 • W jaki sposób będą prowadzone zajęcia?

Hybrydowo – stacjonarnie i za pomocą aplikacji MS Teams, istnieje możliwość uzgodnienia formy prowadzenia zajęć zgodnie z wolą grupy.

 • Jak będą kończyć się studia?

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem studiów.

Planowane terminy zjazdów:

zostaną podane w terminie późniejszym.

Praktyki – wymiar:

W trakcie studiów Słuchacz realizuje praktyki w wymiarze 180 godzin.

Miejsce realizacji praktyki:

publiczne i niepubliczne placówki realizujące zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

 • Dolny limit przyjęć:  15
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-10-17
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-22
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; hybrydowo
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1600

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

Dr Anna Gagat-Matuła
Kierownik studiów

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego, którzy są specjalistami o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów.

Dlaczego warto

Studia dają możliwość uzyskania kwalifikacji na najlepszej uczelni pedagogicznej, Uniwersytecie Pedagogicznym, umożliwiają nawiązanie współpracy ze specjalistami w placówkach  organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Absolwenci o kierunku

„Chciałam podziękować osobom, które rzetelnie przygotowały zajęcia i pomogły mi zrozumieć potrzeby dzieci z wybraną niepełnosprawnością”
„Bardzo dziękuję za zajęcia praktyczne w Centrum Maltańskim”
„Wysoko oceniam przydatność studiów z punktu widzenia kadry i zajęć praktycznych"

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

  ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków, pokój 110

  e-mail: ipskn@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 66 36