Wiedza o społeczeństwie

Cel studiów

Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.

Celem studiów jest przygotowanie studentów do nauczania wiedzy o społeczeństwie we współczesnej szkole – kompetentnych do podejmowania różnych zadań dydaktycznych w oparciu o uzyskaną wiedzę merytoryczną i dydaktyczną, ale także otwartych na nowe wyzwania takie jak nauczanie zdalne z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik.

 

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy pragną doskonalić się zawodowo, pozyskać nowe umiejętności lub przekwalifikować się.

Program

Program studiów został ukierunkowany na uzyskanie przez studentów wiedzy merytorycznej i praktycznej potrzebnej do nauczania wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.

 

Zostały w nim zawarte zajęcia obejmujące zagadnienia związane ze społeczeństwem, państwem i prawem. Odnoszą się one bezpośrednio do zagadnień podstawy programowej dla obu etapów kształcenia.

 

Studenci realizują zajęcia z dydaktyki wiedzy o społeczeństwie oraz praktyki pedagogiczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (w swoim miejscu zamieszkania).

 

Pod opieką naszej wyspecjalizowanej kadry studenci doskonalą swój merytoryczny i dydaktyczny warsztat pracy wykorzystując nowoczesne środki i metody pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji. Ponadto kształcą umiejętność właściwej organizacji nowoczesnego procesu dydaktycznego, łącząc wiedzę z różnych dziedzin, a nauczanie szkolne z pozaszkolnym. Uczą się także jak pracować z uczniami w sposób zdalny wykorzystując przy tym nowoczesne metody i techniki.

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie jest posiadanie:

 • stopnia magistra (7 poziom PRK) dowolnego kierunku studiów;

wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz poświadczenie posiadania pełnych uprawnień psychologiczno-pedagogicznych wymaganych w pracy nauczyciela

Studia pozwolą na podjęcie pracy w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Ponadto pracy w placówkach:

 • edukacyjnych i oświatowych,
 • popularyzujących wiedzę historyczną,
 • zajmujących się ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego, w tym w muzeach,
 • regionalnych (np. miejsca pamięci, centra i ośrodki kultury, fundacje, Lokalne Grupy Działania),
 • związanych z aktywnością w przestrzeni społecznej i politycznej.

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

 • Jak wyglądają praktyki

Słuchacze realizują  praktykę na podstawie skierowania z naszej Uczelni. Realizują ją indywidualnie w wybranych przez siebie placówkach.

W przypadku wprowadzenia w szkołach oraz na uczelni nauczania zdalnego Słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki na odległość za pomocą stosowanych w szkole narzędzi.

 

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie, w godzinach od  8.00 – 18.00

 

 • Czym kończą się studia?

Aby ukończyć studia należy uzyskać pozytywne oceny z egzaminów oraz wymagane zaliczenia z przedmiotów objętych programem oraz przygotować pracę dyplomową (tematyka związana z nauczaniem). Praca dyplomowa będzie podlegała ocenie, nie będzie obrony.

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2020-06-01 - 2019-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2020-10-01
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Centrum Doskonalenia Kompetencji
* Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach w październiku 2020 r.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1400

Terminy rat

I rata – do 31 października 2020 r.,
II rata – do 30 listopada 2020 r.,
III rata – do 15 marca 2021r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2021 r.

Kadra

dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska jest adiunktem w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i absolwentką tej uczelni. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z najnowszą historią Polski, powojennymi dziejami Krakowa oraz historią Nowej Huty analizowanymi w aspekcie historii społecznej i historii kobiet. Zajmuje się również dydaktyką historii i wos ze szczególnym uwzględnieniem przemian w edukacji historycznej i społecznej. Jest autorką książek i artykułów naukowych związanych m.in. z historią PRL, Krakowa oraz edukacją. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komisji Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Komisji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polsko-Czeskiego Zespołu ds. Podręczników Szkolnych przy Polsko-Czeskim Towarzystwie Naukowym oraz rzeczoznawcą MEN podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego.
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska
Kierownik studiów
dr Piotr Trojański – historyk i dydaktyk historii. Pracuje w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doradca akademicki w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu. Członek polskiej delegacji w International Holocaust Remembrance Alliance i wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Studiów nad Holokaustem. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na najnowszej historii Żydów, edukacji o Holokauście i przemianach pamięci Auschwitz w okresie PRL. Ostatnio opublikował „Auschwitz w okowach polityki. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski w latach 1954 – 1970. Wybór dokumentów” (Kraków 2019).
dr Piotr Trojański
dr Agnieszka Słaby – adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki UP w Krakowie. Swoje zainteresowania koncentruję na procesach kulturowych zarówno epok dawnych jak i jej współczesnych przemianach. Interesuje mnie wpływ kultury na kształtowanie współczesnych trendów turystycznych (turystyka postindustrialna, enoturytyka, oleoturystyka, architektura muzealna) oraz rozwijanie edukacji kulturowej w sektorze instytucji kultury i muzeach. Prowadzę zajęcia z zakresu estetyki epoki nowożytnej, historii kultury i mentalności, dziedzictwa krajów śródziemnomorskich oraz edukacji muzealnej i kulturowej. Naukowo zajmuję się kulturą i ceremonialnością epoki saskiej, prowadząc badania nad mentalnością i wizualnością epoki nowożytnej.
dr Agnieszka Słaby

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Pomagamy zdobyć kwalifikacje do nauczania kolejnych przedmiotów.
Nasi absolwenci, zdobytą wiedzę oraz umiejętności, będą mogli wykorzystać ucząc wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.
Uniwersytet Pedagogiczny posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu nauczycieli i jest najlepszą uczelnią pedagogiczną w Polsce. Zaś w Instytucie Historii i Archiwistyki zatrudnieni są doskonali specjaliści w swojej dyscyplinie naukowej, co gwarantuje nie tylko wysoki poziom badań, ale również efektywne i ciekawe zajęcia, które mają bezpośredni związek z praktyką szkolną.

Jednym z elementów kształcenia na studiach podyplomowych są zajęcia terenowe oraz warsztaty studyjne. Studenci wyjeżdżają do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, Wrocławia, Warszawy czy Sandomierza. Zwiedzają również krakowskie muzea i miejsca pamięci przygotowując się do prowadzenia zajęć poza szkołą.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków

  pokój 371, piętro III;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Historii i Archiwistyki

  mail: historia@up.krakow.pl;

  mail do Kierownika studiów: agnieszka.chlosta-sikorska@up.krakow.pl

  tel. 12 662 61 82