Wiedza o społeczeństwie

)

Cel studiów

Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania wiedzy o społeczeństwie we współczesnej szkole – kompetentnych do podejmowania różnych zadań dydaktycznych w oparciu o uzyskaną wiedzę merytoryczną i dydaktyczną, ale także otwartych na nowe wyzwania takie jak nauczanie zdalne z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik.

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy pragną doskonalić się zawodowo, pozyskać nowe umiejętności lub przekwalifikować się.

Program

Program studiów został ukierunkowany na uzyskanie przez słuchaczy wiedzy merytorycznej i praktycznej potrzebnej do nauczania wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.

Zajęcia obejmują zagadnienia związane ze społeczeństwem, państwem i prawem i odnoszą się bezpośrednio do zagadnień podstawy programowej dla obu etapów kształcenia.

Słuchacze realizują zajęcia z dydaktyki wiedzy o społeczeństwie oraz praktyki pedagogiczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (w swoim miejscu zamieszkania).

Pod opieką naszej wyspecjalizowanej kadry słuchacze doskonalą swój merytoryczny i dydaktyczny warsztat pracy wykorzystując nowoczesne środki i metody pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji. Ponadto kształcą umiejętność właściwej organizacji nowoczesnego procesu dydaktycznego, łącząc wiedzę z różnych dziedzin, a nauczanie szkolne z pozaszkolnym. Uczą się także jak pracować z uczniami w sposób zdalny wykorzystując przy tym nowoczesne metody i techniki.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Wiedza o społeczeństwie

Rekrutacja

Warunki wymagane do przyjęcia na studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie:

 • tytuł zawodowy magistra (7 poziom PRK) studiów humanistycznych, społecznych, teologicznych i językowych;
 • wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz poświadczenie posiadania przygotowania psychologiczno-pedagogicznego wymaganego w pracy nauczyciela.

Studia pozwalają zdobyć uprawnienia do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Ponadto podjęcia pracy w placówkach:

 • edukacyjnych i oświatowych,
 • regionalnych (np. miejsca pamięci, centra i ośrodki kultury, fundacje, Lokalne Grupy Działania),
 • związanych z aktywnością w przestrzeni społecznej i politycznej.

Najczęściej zadawane pytania:

 • Jak wyglądają praktyki

Słuchacze realizują  praktykę na podstawie skierowania z naszej Uczelni. Realizują ją indywidualnie w wybranych przez siebie placówkach.

W przypadku wprowadzenia w szkołach oraz na uczelni nauczania zdalnego Słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki na odległość za pomocą stosowanych w szkole narzędzi.

 • Praktyki – wymiar/miejsce realizacji: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej-45 godz.

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej – 45 godz.

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie, w godzinach od  8.00 – 18.00.

 • Czym kończą się studia?

Aby ukończyć studia należy uzyskać pozytywne oceny z egzaminów oraz wymagane zaliczenia z przedmiotów objętych programem oraz przygotować pracę dyplomową (tematyka związana z nauczaniem). Praca dyplomowa będzie podlegała ocenie, nie będzie obrony.

 • W jaki sposób będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia będą realizowane stacjonarnie w sali wykładowej oraz zdalnie (synchronicznie) za pośrednictwem platformy MS Teams a także asynchronicznie na platformie Moodle.

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  17/30
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2023-02-28
Planowany termin rozpoczęcia
2023-03-04
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; w sali wykładowej/synchronicznie MS Teams/asynchronicznie Moodle
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2050

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP, jest profesorem w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i absolwentką tej uczelni. Pracuje w Katedrze Edukacji Historycznej, a od 2019 r. pełni funkcję dyrektora IHiA. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z najnowszą historią Polski, powojennymi dziejami Krakowa oraz historią Nowej Huty analizowanymi w aspekcie historii społecznej i historii kobiet. Zajmuje się również dydaktyką historii i wos ze szczególnym uwzględnieniem przemian w edukacji historycznej i społecznej. Jest autorką książek i artykułów naukowych związanych m.in. z historią PRL, Krakowa oraz edukacją. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komisji Dydaktyki Historii Komitetu Nauk Historycznych PAN, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Polsko-Czeskiego Zespołu ds. Podręczników Szkolnych przy Polsko-Czeskim Towarzystwie Naukowym oraz rzeczoznawcą MEN podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego.
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP
Kierownik studiów
dr Krzysztof Kloc - historyk pracujący w Katedrze Historii Najnowszej IHiA. Interesuje się dziejami polskiej irredenty XIX/XX w., historią polskiej dyplomacji oraz historią polityczną Polski Odrodzonej ze szczególnym uwzględnieniem obozu piłsudczykowskiego, dziejami Krakowa, a także biografistyką tego okresu. Stypendysta Jerzy Peterkiewicz Educational Foundation (2013), Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2016, 2018), ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016) oraz finalista Nagród Naukowych tygodnika „Polityka” (2015). Za książkę Michał Sokolnicki (1880-1967). Piłsudczyk - historyk - dyplomata laureat Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku, Nagrody Głównej w Konkursie ministra spraw zagranicznych na najlepszą książkę z zakresu historii polskiej dyplomacji oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów.
dr Krzysztof Kloc
dr Krzysztof Kloc
dr Jarosław Pietrzak - adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej IHiA. Autor rozprawy doktorskiej: Księżna dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634-1694) - życie i działalność (Warszawa 2016 r.) oraz wielu artykułów naukowych publikowanych w „Zapiskach Historycznych”, „Res Historica”, „Klio”, „Studiach Wilanowskich” oraz wydawnictwach monograficznych pod redakcją. Dwukrotny stypendysta Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn 2016, Rzym 2021) oraz Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu. Członek rady naukowej czasopisma “Eastern European Review” wydawanego przez L'Università degli Studi della Tuscia w Viterbo (Włochy). Współpracownik Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Jego zainteresowania badawcze związane są historią, rolą i miejscem kobiet w społeczeństwie we wczesnej epoce nowożytnej od XVI do XVIII wieku, historią podróży, dziejami rodów magnackich oraz przemianami kultury dworskiej, w tym ceremoniałami.
dr Jarosław Pietrzak
dr Jarosław Pietrzak
dr Piotr Puchalski - adiunkt w Katedrze Historii Najnowszej IHiA. Do Jego zainteresowań należą: historia imperiów kolonialnych od XVIII w., w tym Stanów Zjednoczonych; okres międzywojenny i powojenny do lat 70.; początki geopolityki w XX w.; ideologie totalitarne i filozofie polityczne; Cesarstwo Habsburgów. Poza historią także biologia ewolucyjna i psychologia. Prowadzi zajęcia z zakresu najnowszej historii Polski i świata, dziedzictwa kulturowego Ameryki Północnej, języka angielskiego, antropologii historycznej, historii mówionej, regionów turystycznych i powojennej polityki RFN. Dr Puchalski ma wiele hobby, na które z trudem znajduje czas pomiędzy pracą i lekturą książek historycznych. Jednym jest praca w ogródku, innym żeglarstwo, jeszcze innym bieganie i chodzenie na spacery ze swoją suczką Chałką. Lubi grać w piłkę nożną, a w amerykańskim liceum i college’u uprawiał zapasy, do czego planuje kiedyś wrócić. Kocha pracę wykładowcy i naukowca, którą uznaje za spełnienie marzeń i połączenie przyjemnego z pożytecznym.
dr Piotr Puchalski
dr Piotr Puchalski
dr hab. Marek Herma, prof. UP - absolwent studiów historycznych (specjalność nauczycielska) w Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej Alma Mater obronił doktorat (1997). Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia powszechna XIX i XX wieku, historia Polski XIX i XX w., uzyskał w 2011 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od 2000 r. pracownik tejże uczelni, od 2012 r. profesor nadzwyczajny UP. Obecnie pracuje w Katedrze Historii Najnowszej Instytutu Historii i Archiwistyki. Od 2015 r. sekretarz Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU (Oddział Krakowski). Prowadzi badania z zakresu historii wojen morskich i morskiej sztuki wojennej w XIX i XX wieku, geopolityki i geostrategii w XX wieku, biografistyki morskiej ze szczególnym uwzględnieniem postaci Polaków, którzy w okresie zaborów służyli w marynarce wojennej Imperium Rosyjskiego, a po odzyskaniu niepodległości przez Polskę budowali zręby Marynarki Wojennej oraz Marynarki Handlowej Drugiej Rzeczypospolitej. Jest autorem ponad 50 prac naukowych, w tym 2 monografii oraz ponad 20 publikacji popularnonaukowych. Aktywność naukowo-badawczą łączy z działalnością dydaktyczną prowadząc wykłady z zakresu historii powszechnej XX w., wojen morskich w XX w. (wykład monograficzny), problemów współczesnego świata, dziejów integracji europejskiej, dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w dobie współczesnej.
dr hab. Marek Herma, prof. UP
dr hab. Marek Herma, prof. UP
dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP - profesor uczelni w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii IHiA. Do jego głównych zainteresowań naukowych należą: mobilność i migracje, historia społeczno-gospodarcza, mikrohistoria, archiwistyka społeczna. Prowadzi zajęcia z zakresu demografii historycznej, rozproszonego dziedzictwa archiwalnego, digitalizacji materiałów archiwalnych, genealogii, a także dziedzictwa kulturowego wsi polskiej.
dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP
dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP
dr Mateusz Drozdowski - adiunkt w Katedrze Historii Najnowszej IHiA, absolwent stosunków międzynarodowych oraz historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z odbudową państwa polskiego w latach I wojny światowej oraz w pierwszych latach niepodległości (zarówno w kontekście międzynarodowym, jak i wewnętrznym), a także historią Krakowa, szczególnie w okresie II wojny światowej. Autor monografii poświęconej Naczelnemu Komitetowi Narodowemu – organizacji, która stanowiła polityczne oraz logistyczne zaplecze Legionów Polskich w czasie I wojny światowej. W swojej pracy dydaktycznej chętnie odwołuje się też do swoich doświadczeń z dziedziny turystyki (wieloletni pilot wycieczek, przewodnik po Krakowie oraz Muzeum Auschwitz-Birkenau).
dr Mateusz Drozdowski
dr Mateusz Drozdowski
dr Adrian Szopa - adiunkt w Katedrze Historii Starożytnej IHiA. Ukończył studia magisterskie na kierunku historia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia magisterskie na kierunku filologia klasyczna w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu. Interesuje się okresem późnej starożytności oraz wczesnego Bizancjum, szczególnie interesują go zagadnienia związane z asymilacją barbarzyńców na terenie państwa rzymskiego oraz literatura panegiryczna tego okresu.
dr Adrian Szopa
dr Adrian Szopa
dr Dorota Żurek - adiunkt w Katedrze Historii Średniowiecznej IHiA. Prowadzi badania nad dziejami miast i mieszczaństwa małopolskiego w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności. W oparciu o księgi miejskie bada zagadnienia związane ze zmianami przestrzeni miejskiej, religijnością, pozycją kobiet, rodziną mieszczańską. Jest autorką książki poświęconej dziejom Chrzanowa, rozdziałów dotyczących średniowiecza w monografiach Oświęcimia i Kęt oraz licznych artykułów naukowych poświęconych tematyce miejskiej. Pełni funkcję Przewodniczącej Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej dla szkół podstawowych oraz zasiada w Radzie Muzeum w Chrzanowie. W ramach działalności popularyzatorskiej prowadzi wykłady dla dzieci i młodzieży szkolnej.
dr Dorota Żurek
dr Dorota Żurek
dr Marcin Gadocha - adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej IHiA. Jego zainteresowania badawcze to: historia społeczna i gospodarcza miast (szczególnie Lwowa i Krakowa), turystyka kulinarna oraz dzieje pokarmów. Prowadzone zajęcia: Historia nowożytna Polski; Ustrój i administracji Polski XVI- XVIII wieku, Dzieje prasy nowożytnej; Kultura i tradycja dawnych Kresów Wschodnich, Historia pokarmów i turystyka kulinarna. Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Członek Komisji Historycznej O/PAN w Krakowie i Polskiego Towarzystwa Historycznego. Autor książek, m. in.: „Urzędnicy miejscy Biecza, do roku 1772”, „Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym”.
dr Marcin Gadocha
dr Marcin Gadocha

Dlaczego warto

Pomagamy zdobyć kwalifikacje do nauczania kolejnych przedmiotów.

Nasi absolwenci, zdobytą wiedzę oraz umiejętności, będą mogli wykorzystać ucząc wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.

Uniwersytet Pedagogiczny posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu nauczycieli i jest najlepszą uczelnią pedagogiczną w Polsce. Zaś w Instytucie Historii i Archiwistyki zatrudnieni są doskonali specjaliści w swojej dyscyplinie naukowej, co gwarantuje nie tylko wysoki poziom badań, ale również efektywne i ciekawe zajęcia, które mają bezpośredni związek z praktyką szkolną.

Jednym z elementów kształcenia na studiach podyplomowych są zajęcia terenowe oraz warsztaty studyjne. Studenci wyjeżdżają do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, Wrocławia, Warszawy czy Sandomierza. Zwiedzają również krakowskie muzea i miejsca pamięci przygotowując się do prowadzenia zajęć poza szkołą.

Absolwenci o kierunku

Kontakt