Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowej

)

Cel studiów

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie pogłębioną wiedzę do pracy w środowisku rodziny doświadczającej różnorodnych problemów w codziennym funkcjonowaniu w zakresie działań wspierających skierowanych na dziecko i dorosłych członków rodziny.

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • ukończone studia I  lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich poświadczone dyplomem na jednym z kierunków:  pedagogika,  pedagogika specjalna,  praca socjalna, psychologia, socjologia,  resocjalizacja, nauki o rodzinie.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające doskonalenie zawodowe w zakresie różnych form wsparcia dziecka i rodziny wieloproblemowej. Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką dziecka i rodziny, zawodowo zajmujących się wspieraniem środowisk rodzinnych zwłaszcza asystentów rodziny, pracowników socjalnych oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i kuratorów rodzinnych. Proponowane treści adresowane są także do osób, które prowadzą rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i poszukują wiedzy potrzebnej im w codziennym funkcjonowaniu oraz wychowaniu dzieci.

Studia doskonalące

 

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele online w formie wykładów, ćwiczeń, projektu.

 

Planowane terminy zjazdów:

4-5.III. 2023; 25-26.III; 15-16.IV.; 13-14.V.; 27-28.V.;3-4.VI.; 17-18.VI.

 

Dolny/Górny limit przyjęć: 20/30

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2023-02-28
Planowany termin rozpoczęcia
2023-03-03
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, online
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1500

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Kadra

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Ukończyła szkolenia z zakresu rodzinnej opieki zastępczej i programów wspierania rodziny oraz pracy z dzieckiem i rodziną. Jej zainteresowania naukowe związane są z rodzinną opieką zastępczą nad dzieckiem, pracą socjalną oraz działaniem instytucjonalnym wokół problemów i kwestii społecznych, jest także autorem publikacji z tego zakresu, współpracuje z instytucjami o charakterze opiekuńczym i społecznym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, a także Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
Dr Józefa Matejek
Dr Józefa Matejek
Kierownik studiów

Kadrę stanowią pracownicy Instytutu Spraw  Społecznych i Zdrowia Publicznego.

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

  os. Stalowe 17;  31-922 Kraków

  e-mail: isszp@up.krakow.pl

  tel. 12 662 79 50