Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) – diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie

Cel studiów

Studia pozwalają na uporządkowanie i pogłębienie wiedzy na temat rozwoju i funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także celów, zasad i przebiegu procesu interdyscyplinarnej diagnozy, procesu edukacji i rehabilitacji oraz organizowania procesu wsparcia osoby z ASD i jej rodziny.

Studia przygotowują do udziału w interdyscyplinarnej diagnozie osób z ASD z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych metod i technik diagnostycznych, jak również udziału w procesie planowania działań edukacyjno-terapeutycznych ukierunkowanych na wspieranie osoby z ASD i jej rodziny.

Program

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne – 145 godzin

 • Współczesne trendy w pedagogice specjalnej
 • Neurofizjologiczne podstawy zaburzeń w rozwoju
 • Wybrane zagadnienia z psychopatologii
 • Autystyczne spectrum zaburzeń – etiologia, epidemiologia i symptomatologia
 • Teoria umysłu – aspekty naukowe i praktyczne
 • Autystyczne spectrum zaburzeń – etiologia, epidemiologia i symptomatologia
 • ASD i współwystępujące niepełnosprawności
 • Wybitne zdolności u osób z ASD
 • Diagnoza psychopedagogiczna osób z ASD
 • Nowoczesne technologie w diagnozie osób z ASD
 • Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u osób z ASD
 • Podejście niedyrektywne w terapii osób z ASD
 • Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z ASD

 

 

 

Dydaktyka specjalna – 135 godzin

 • Rozwijanie kompetencji społecznych osób z ASD
 • Zachowania trudne u osób z ASD – diagnoza i strategie postępowania
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji w pracy z osobami z ASD
 • Wsparcie rodziny dziecka z ASD
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z ASD
 • Metodyka pracy z dzieckiem z ASD w przedszkolu
 • Metodyka pracy z uczniem z ASD w szkole
 • Dorosłość osób z ASD

Praktyki – 120 godzin

40 godzin praktyki realizowanej samodzielnie przez studenta, 80 godzin praktyk związanych z poszczególnymi zajęciami realizowanych w placówkach wczesnego wspomagania, szkołach, środowiskowych domach pomocy społecznej i /lub ośrodkach prowadzonych przez pozarządowe organizacje pożytku publicznego.

Rekrutacja

Adresatami studiów są absolwenci studiów I i II stopnia – nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent studiów podyplomowych Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) – diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie otrzymuje kwalifikacje dające przygotowanie do pracy z osobami posiadającymi orzeczenie wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera. Ponadto absolwent nabywa kompetencje w zakresie udzielania wsparcia środowisku rodzinnemu osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W zależności od posiadanych kwalifikacji bazowych można uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolach, szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach zajmujących się diagnozą, terapią, edukacją i wsparciem tej grupy osób.

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2020-06-01 - 2020-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2020-10-01
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Centrum Doskonalenia Kompetencji
* Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach w październiku 2020 r.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1700

Terminy rat

I rata – do 31 października 2020 r.,
II rata – do 30 listopada 2020 r.,
III rata – do 15 marca 2021r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2021 r.

Kadra

dr Elżbieta Lubińska-Kościółek
Kierownik studiów

Kadrę stanowią doświadczeni terapeuci i nauczyciele związani między innymi z Maltańskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej, Centrum Autyzmu w Krakowie, a także  pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Dlaczego warto

W programie studiów uwzględniono wiedzę i umiejętności, stanowiące niezbędne przygotowanie do podjęcia pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jak również pomocy ich rodzinom.   Atutem naszej oferty są zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z ASD oraz możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi, wykorzystującymi rozwiązania oparte o  zaawansowane technologie.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków

  pokój 371, piętro III;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Pedagogiki Specjalnej

  tel. 12 662 66 33